Új Néplap, 1990. augusztus (1. évfolyam, 98-123. szám)

1990-08-13 / 108. szám

Néplap 1990. AUGUSZTUS 13 A szerkesztőség postájából Egy kisgazda töprengései Bogdán Béla, az FKgP szol­noki szervezetének alelnöke ezt a címet adta írásának: Független kisgazda töprengések a termelő- föld tulajdonról, a hozzá kapcso­lódó rehabilitációról. Úgy látszik- úja -, a közös tulajdoni gazdál­kodási forma szerte a világon csődbejutott az elavultnak tartott- magántulajdonon felépülő - tár­sadalmi rendszerekkel ellentét­ben. Kézenfekvőnek látszik te­hát a magántulajdonba adással, illetve visszaadással az esélyek megjavítása. Kormányunk, helyesebben a parlament, a szocialista társada­lmi rendszerből továbbvitt elvek figyelembevételével próbálja a magántulajdon mértékét és for­máját szabályozni úgy, hogy a "tömegek kizsákmányolásának” látszatát elkerülje, a privatizálás ne sértse a tulajdonhoz nem jutók érzéseit és érdekeit, ne rombolja le például az óriási költségen megalkotott mezőgazdasági nagyüzemeket. Igazi kutyaszorí­tó ez az ország és kormányzata számára! Elsősorban a mezőgazdaság­ban dúl a tőkehiány. A külföldi tőke számára nem kecsegtető a mezőgazdaság, mivel jövedel­mezősége általában gyengébb más gazdasági ágazatokénál, fej­lett országokban is támogatást igényel. Sajnos, nincs igazi fize­tőképes felvevőpiac sem. Az eredményesség olyan intenzív műveléssel javítható, amely csak magángazdaságokban valósítha­tó meg! Esélyegyenlőséget, társadalmi igazságot! Sok százezer tsz-tag és tsz- nyugdíjas képviseletében írok. A jobbágyságot közel másfél év­százada eltörölték kis hazánk­ban. Mégis, a 20. század végén ránk újra egy modem rabszolga- sors vár. Újból a kirekesztettek sorsát kapjuk osztályrészül, most egy másik szélsőség részéről. A polgári demokráciába csak úgy tudunk eljutni, ha valamennyien lehetőséget kapunk. Mi nem erre a kilátástalanság- ra, kisemmizettségre szavaz­tunk. Ugyanúgy, mint a pártál­lamban, a mi nevünkben akarnak bennünket kisemmizni. A meg­ajánlott másfél hektár az éhenha- láshoz sok, a normális élethez kevés. Miért nem a közmeg­egyezésre, az esélyegyenlőségre törekszik ez a földtörvény? Kénytelenek vagyunk saját ha­zánkban hontalannak lenni? Mu­száj egy kisgazda-vezető kénye- kedvének, bosszúja célpontjá­nak lennünk? Nem mi vettük el a földet (mi akkor még meg se szü­lettünk), nem mi tudjuk a sérel­meket orvosolni. Mi is akarjuk a magántulajdont, de esélyegyen­lőséget és társadalmi igazságot is szeretnénk. Kereskedelem és vezetés Anélkül, hogy a piac "vám­szedőit" védelmeznénk, megje­gyezzük: a zöldségféléknek so­ha, sehol nem volt, feltehetően nem is lesz egyforma az ára. Ezt mindenkor a kereslet-kínálat diktálja. Az olvasók kedvéért je­gyezzük meg: levélírónk több városban tapasztalt napi árakkal vetette össze a helyieket. Egy fel­vetése jogos: miért nincs látható helyen kifüggesztve, hogy mi­kor, miért, mennyi helypénzt kell fizetni? Balogh József írt még a hoz­záértés hiányáról, a nemtörő­dömségről. A vevőcsalogatónak nem nevezhető bolti környezet­ről egyszer megpróbált nyugati vendégei előtt magyarázkodni. Hiába. A kosz szükségszerűségét még a szombatra való hivatko­zással se fogadták el. "Bízom a város népében, hogy nem ez kell már itt sem és oldód­nak az elmúlt 40 év rossz hatásai, beidegződései, félelmei" - véle­kedett. Levélmorzsák Péli István a Független Kisgazda-, Földmun­kás és Polgári Párt Örményes községi szervezetének elnöke si­keres kisgazda-napról számolt be. Az augusztus 4-i rendezvény­re mintegy negyvenen mentek el. Vendégük Dögéi Imre volt, a ta­vaszi országgyűlési képviselője­löltjük, aki a győztes MDF-je- lölttől alig 300 szavazattal ma­radt el. Tudatták vele, hogy az örmé- nyesi kisgazdák szívesen látnák őt jelöltként az önkormányzati választás alkalmából polgármes­terként. A vendég a bizalmat megköszönte, végleges választ azonban nem adott.- *** M.F.-né Szolnokról így írt: "...Az anyagi javak igazságosabb elosztását kérjük. Hogyan lehet azt megengedni, hogy akik veze­tésével, irányításával tönkre­ment az ország, még ma is a jó­létben dúskálnak?..." Többe kerül a lé... Nevessek vagy bosszankod­jak? - Ezen töprengtem, amikor a Felszabadulás úti gyógyszertár­ba mentem egy kis üveggel ben­zint vásárolni. A blokkomra ez volt írva: 5,60 MD 6,00 Nem tudtam, mi az az MD, és megkér­deztem. A munkadíj! Hogy én erre nem gondoltam! Hat forin­tért öntötték az üvegembe az 5,60-ért vásárolt benzint. Nem tartott fél percig se. Ha kiszámol­nánk, szép kis órabér jönne ki. Abba is belenyugodnék, hogy nem ingyen csinálták. De az na­Túri Miklósné Hozzászólás cikkeinkhez Ennél rövidebben? Földi Sándor szolnoki nyug­díjas főkertész minden bizony­nyal a július 28-i, a 168 órában elhangzott témára reagál. Nézze el nekünk, hogy levelét nem kö­zöljük. Aki nem hallotta a rádió­adást, nem érti, nem értheti sorait sem. *** Tamás József szolnoki kis­nyugdíjas olvasónk hosszú leve­léből szemelvények következ­nek. (Tulajdonképpen több cikk­hez szánta észrevételeit.) Nem baj, hogy a megye képviselői nem vettek részt a parlament ed­digi handabandázásában. Jónak tartja, hogy sok az értelmiségi a parlamentben. Negyven évig nem sokan voltak, szenvedjük is a következményeit. Úgy tapasz­talja, hogy olykor sok honatya hiányzik az ülésteremből. Tamás Józsefet felháborítja, ahogyan az adóhivatal minősíti az adófizető­ket. Az a véleménye, hogy a szovjet csapatok 45 évi itt-tartóz- kodás után bizony, vonuljanak ki hazánkból. Helyesnek ítéli, ha az emberek politizálnak, bátran el­mondják véleményüket. A párt­állam emberei juttatták az orszá­got válságba. Azzal nem ért egyet, hogy sokan szemünk előtt élvezik meg nem érdemelt ma­gas jövedelmüket és kiváltságai­kat. Meggyőződése - írta -, hogy a tisztességes, becsületes, em­berséges vezetőknek, beosztot­taknak nincs mitől félniük! A népellenes bűncselekményeket elkövetők pedig a magyar jogál­lam törvényei szerint, független magyar bíróság előtt feleljenek tetteikért. Tamás József magáról keveset tudat: honvéd törzsőr­mesterként szolgált 1957-ben Karcagon. A Münnich-féle ter­rorkülönítmény hat tagja hat órán keresztül verte kegyetlenül. Egy órányi időtt kapott arra, hogy családjával együtt elhagyja lakását... A következő évben: népbírósági ítélet. Az idén reha­bilitálták, előléptették. gyón magas nekem, hogy többe került a munkadíj, mint a benzin. Még mindig hitetlenkedtem. A válasz: "Ez a szabály és minisz­teri rSndelet”. Erre már nem tudtam mit szól­ni, sőt még ma se tudok napirend­re térni fölötte. Ezek után nem csodálkoznék, ha a fagyialtosnál külön felszámítanák, amiért a tölcsérbe töltik a fagyit, az üzlet­ben pedig, amiért a paradicso­mot, citromot belerakják a zacs­kóba. A tárgyalóteremből Kedvtelésből rádiómagnót, kényszerből (?!) Simsont lopott "Milyen kereskedelmet és mi­lyen városi vezetést igényel a tö­rökszentmiklósi lakosság, a nép? E költőinek tűnő kérdésre nem lehet más«a válasz, mint hogy a jelenlegire semmiesetre sincs szüksége! A piacot évek óta olyan kereskedők uralják, akik a Szolnokról és Budapestről ho­zott terményeket többszörös ha­szonnal adják el. Kiktől kapták az engedélyeket? A jelenlegi ta­nácsi vezetőktől, akiknek - el­mondásuk szerint - semmi ráha­A termelőföldről alkotott tör­vénytervezet legutóbbi olvasatá­ban a termelőszövetkezeteknek kedvez és a helyi önkormányza­tok mezőgazdasági tevékenysé­gét segíti majd. Ezek alátámasz­tására néhány megállapítás: 1. Az örökösre kényszerített ille­tékfizetés elnyeli a termeléshez szükséges tőkét. 2. A termelőföld hosszú ideig nem terhelhető és nem értékesíthető, tehát hitel- szerzésre nem használható. 3. A föld nélküli igénylő csak térítés ellenében juthat földtulajdon­hoz, az nem ad igazi lehetőséget kis mértékénél fogva. A kisgazdák nem látják ala­posnak a privatizáció során várt termelés- visszaesés aggodal­mát. Inkább a túltermelés veszé­lye fenyeget. A fentiekből arra is következ­tethetünk, hogy a földtulajdoni rehabilitáció csak erősen részle­ges lesz. A tulajdoni rehabilitáci­ót, azaz a korábbi jogokba való visszahelyezést nem szabad nyűgnek tekinteni a nemzet nya­kán! Jogalapnak kell azt tekinte­ni, a jövőre nézve, amely elejét veszi a korábbiakhoz hasonló jogsérelmeknek. Az időtartama esetektől és mértéktől függően akár több évre is elhúzódhatna. A várakozási idő alatt a leendő gaz­da megteremthetné a szükséges anyagi feltételeket. A gyakorlati végrehajtás pedig munkalehető­séget adna sok fiatal agrár­szakembernek, akik tevékenysé­gük során alaposan megismer­kednének egy-egy térség adott­ságaival. Az Európához - az európai színvonalhoz - elvezető javaslat valamennyiünk érdekében ké­szen áll, az európai színvonalhoz felkészült szakemberek részéről. A földtulajdonosok döntő része nem akar már a 40 évvel ezelőtti kékkötős, robotolós korszakban sínylődni. Igen, mi Európához, nem pedig a Balkánhoz akarunk tartozni. Európába az vezessen minket, aki már járt Európában. Tengesse életét a nekünk szánt sorsban az, aki magának alkot földtörvényt. Mi nem leszünk szenvedő alanyai. Mi eddig is Európához akartunk tartozni, csakhogy a pártállam politikai rendszere akadályozott bennün­ket azzal, hogy az ösztönzési fel­tételek kialakítását nem engedte. A tervezet szerint a jelenlegi po­litikai rendszer az ösztönzés alapját, a termelőeszközt nem akarja biztosítani hozzá. Európai színvonalon akarunk dolgozni, élni - európai feltételek között. Olyan törvényt alkossa­nak a törvényhozók, ami szá­munkra ezt lehetővé teszi. Hubai Imre Karcag tásuk nincs az árakra... Tényleg nincs? Ezt nem fogadom el, mi­vel olcsó MDF-piac megszerve­zésével már tavaly kísérletez­tem, de ingyenes árusításra he­lyet a piacon, a környező parko­lókban nem adtak. Az országban működő MDF-piacok minden­hol ingyen jutnak piaci napokon is árusító helyekhez. Nálunk ezt nem piaci napokra ígérték csak..." - Többek között ezeket írta levelében Balogh József törökszentmiklósi lakos. Az olvasószerkesztő úgy mi­nősítené, ha netán erre volna szükség: Kiss Erika korrekt tu­dósítást adott a jászberényi há­rom termelőszövetkezet és az öt párt vezetőinek több mint négy­órás eszmecseréjéről. (Július 25- én jelent meg "A téeszek műkö­dési formája változtatásra szo­rul" címmel.) A Független Kis­gazdapárt, a Magyar Demokrata Fórum jászberényi szervezete egy-egy olvashatatlan aláírással küldött levélben kéri: kifogásu­kat a lehető legközelebbi szám­ban jelentessük meg. A levelet aláírta még Borbély Istvánné, akiről tudjuk, hogy a Vállalko­zók Pártja képviseletében volt je­len az említett megbeszélésen. "A tanácskozáson részt vevő újságíró sajnos, inkább kom­mentálja az eseményt - valószínű saját érzései szerint -, mint az ott elhangzottak alapján röviden le­írta volna. Ha ezt tette volna, megtudta volna a tisztelt olvasó: miként vélekednek a tárgyalófe­lek képviselői, melyek azok az ellentétek, melyek ütköznek egymással, melyek azok, ahol ta­lálkozási pontok vannak. Hon­nan tudhatja meg az olvasó, hogy a jelenlévő tsz-vezetők közül melyik elnök mennyire és mióta tudja a változtatás szükségessé­gét? Idézzük a szövegrészt: "a tsz-elnökök jól tudják, az eddigi működési forma változtatásra szorul". Arra gondolhatott, hogyha az egyik Borbástól rádiómagnót és egyéb tárgyakat lopott, akkor nem is olyan nagy bűit, ha a má­siknak a motorját emeli el. A zsákmányt ugyanis valamilyen módon el kell szállítania. Arról, hogy helyesen okoskodik, egy olyan utcai kapu győzte meg, amely nem volt kulcsra zárva és két olyan garázs, amelynek nyit­va hagyott ajtaja még a hívatlan vendéget is magához édesgette. Mészáros István, Jász- szentandrás, Járási iskola út 13 szám alatti lakos különben se szorult ilyen édesgetésre. Ő ki­tárt kapuk hívása, nyitott ajtók csalogatása nélkül is benyitott idegen portákra, besurrant vagy behatolt a könnyű zsákmányt ígérő lakásokba. A hatvani szüle­tésű, 24 éves fiatalembernek már "neve" is volt, olyan, amilyet a bűnüldöző szervek jegyeznek és számításba vesznek, ha valahol történt valami. A bíróságon se csengett idege­nül a Mészáros István név, hiszen fiatal kora ellenére már többször volt büntetve. Legutóbb a Jász­berényi Városi Bíróság ítélte el lopás, garázdaság és más bűncse­lekmények miatt. Mint különös visszaeső, akkor egy év börtön- büntetést kapott. Büntetését le­töltve 1989 nyarán szabadult. Már nem emlékszik rá, mennyire örült a szabadulásá­nak, de hogy nem ujjongott, az szinte biztos. A "civil életben" ugyanis valahogy talajtalan volt, Hogyan tudja meg az olvasó a kisgazdák rendezési elképzelése­it? Kik ellenezték vagy támogat­ták azt? Az újságíró summásan úgy intézi el, hogy ezt szinte min­denki ellenezte. Pedig ez nem így volt, hiszen az MDF, a Vállalko­zók Pártja egyetértett azzal, míg az SZDSZ és a Fidesz részben értett vele egyet. Akik ellenezték ezt a földprogram-tervezetet, legfőképpen a tsz-elnökök sorai­ból kerültek ki. Ez részükről ért­hető, mert ez a tervezet ellentétes tendenciájú a földmagántulajdon mezőgazdasági kollektivizálásá­val. Mi úgy gondoljuk, hogy gaz­dasági egységeink vezetői nem jószántukból jöttek arra rá, hogy a jelenlegi gazdasági modell nem tartható, hanem politikai és gaz­dasági nyomás kényszerítette er­re őket. Ebben persze egyik-má­nem tudott mit kezdeni magával. Talán ezzel is magyarázható, hogy amikor a tavaly december 4-i bűncselekménye ügyében "meghívást kapott a bíróságról", nem Jászszentanórásról, nem is szülővárosából, hanem a főváro­si B V Intézetből indult el (termé­szetesen kísérővel), hogy eleget tegyen az "invitálásnak". Az említett napon - már késő este volt - Jászapátiban, miután elfogyasztotta azt a szeszmeny- nyiséget, amely meghozta a bá­torságát, besétált B.F. helyi lakos udvarába. Onnan már csak pár lépésre volt a garázs, ahol egy Trabant pihent. Mészáros kisze­relte a kocsiból a rádiómagnót, a hozzátartozó két hangfalat és ki­egészítette a zsákmányt néhány más autófelszerelési tárggyal. Ekkor jutott eszébe, hogy a lo­pott holmit valamivel el is kell szállítania. Átsétált a szomszéd­ba, ahol B.J. garázsa várta nyitott ajtóval. Egy Simson segédmo­tor-kerékpár nyerte meg a tetszé­sét, felpakolta rá a zsákmányt és elrobogott. A Jászberényi Városi Bíróság Táborosné dr.Varga Rozália Ta­nácsa hozott ítéletet Mészáros István ügyében. Többrendbeli lopás miatt - mint többszörös visszaesőt - 8 hónap börtönbün­tetésre ítélte, és egy évre eltil­totta a közügyek gyakorlásától. A vádlott feltételes szabadságra nem bocsátható. Az ítélet jogerős. ■ésal­Gondolatébresztő meglepetés ellen Mindenekelőtt köszönöm, hogy szervezetünk Állásfoglalá­sát lapjukban közölték. Erre a megnyilvánulásra július 26-án Kis Péter tollából reflexió jelent meg. Anélkül, hogy vissza akar­nék élni a szerkesztőség vagy az olvasók türelmével, kérem, adja­nak helyt az erre íródott, igazán rövid válaszunknak. "Igen vagy nem - ezt itt a kér­dés" című írásában Kis Péter úr * meglepődésének ad hangot. Vá­Majd meglátja... Sok mindent hallottunk-lát­tunk már az elmúlt egy év alatt az országgyűlésben. Úgy gondo­lom, ha másoknak lehetett min­denfélét - narancsot, rozst, búza­kalászt - kitenni, érdemes lenne az Új Néplap július 24-ei és 31-ei számát is (vagy az utóbbiból ki­emelt és sokszorosított, Levelek Az oldalt összeállította: Farkas Ferencné sik gazdasági vezető szabadabb szellemet alakított ki környezeté­ben, de a lényeg nem változott meg. Befejezésül még annyit: nem­csak a pártok készülnek a helyha­tósági választásokra, hanem sző­kébb lakóhelyünk állampolgárai is változást akarnak környeze­tükben. Bizonyára figyelembe vette (mármint az újságíró - a szerk.), csupán teijedelmi okok­ból nem fért bele a cikkbe, hogy a jelenlévő tsz-vezetők nem egy­behangzóan vallották, hogy a he­lyi önkormányzatokhoz kell ala­kítani az üzemi tevékenységet, ha kell, a tsz-ek szétválása árán is, kisebb egységekre tagozódva. Az ezeken a területeken létrejövő egységeknek az önkormányza­tok gazdasági bázisává kell vál­laszként és gondolati vezérfonal­ként ezúton ajánlom szíves fi­gyelmébe a latin közmondást: "Ha ketten mondják ugyanarról ugyanazt - az nem ugyanaz!" - Amit esetünkre így vonatkoztat­hatnék: "Ha ugyanaz mond ugyanarról mást - az lehet, hogy ugyanaz!" Hegedűs Endre az MDF Kisújszállási Városi Szervezetének elnöke a hazából a honba című írást) minden képviselő és miniszter asztalára letenni. Az említett cikk egyetlen mondattöredékére gon­dolok főként: "Majd meglátja, ha kitörli szeméből a port..." Ezt ajánlom a tisztánlátáshoz mindenkinek - javasolta Pete Pé­ter szolnoki olvasónk. »

Next

/
Oldalképek
Tartalom