Új Néplap, 1990. augusztus (1. évfolyam, 98-123. szám)

1990-08-01 / 98. szám

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI NAPILAP I. évf. 98. szám. 1990. Augusztus 1., szerda 430 Ft. Moszkvában él a katyni kivégzések aláírója A lengyel igazságügy-minisztérium szóvivője közölte, hogy Moszkvában, a Szadovaja utcában lakik Pjotr Karpovics Szop- runyenko, aki a negyvenes években az NK VD, a szovjet állam­biztonsági szervezet őrnagya volt, és akinek aláírása szerepel a Katynban meggyilkolt lengyel tisztek kivégzési listáin. A lengyel igazságügy-miniszter a Szovjetunió legfőbb ügyé­széhez fordult, kérve a tiszt kihallgatását, és azt, tegyék lehető­vé, hogy azon a lengyel főügyész helyettese is részt vehessen. Velencében megkezdődött a Pentagonale-csúcs Antall József kormányfő és Jeszenszky Géza külügymi­niszter kedd délután Velencé­be utazott. A magyar vezetők a Duna-Adria regionális együtt­működés kétnapos csúcstalál­kozóján vesznek részt az olasz városban. Kedden este a Duna-Adria együttműködés öt tagállama, Olaszország, Ausztria, Magyar- ország, Jugoszlávia és Csehszlo­vákia külügyminisztereinek rö­vid találkozójával megnyílt Ve­lencében a közép-európai regio­nális együttműködés csúcstalál­kozója. A Duna-Adria kooperá­ció csaknem nyolc hónapos ala­pító szakaszának végére érve az öt állam politikai dokumentum­ban körvonalazza a regionális együttműködés céljait, feladata­it, s három évre szóló munka- programot dolgoz ki az elképze­lések valóra váltására. Jelképes értékű gesztusként a helsinki záróokmány aláírásának 15-ik évfordulóján a Duna-Adria együttműködés tagjai üzenetet intéznek a helsinki folyamat ré­szes államainak vezetőihez. A kormányfők és a külügyek irá­nyítóinak részvételével folyó ve­lencei csúcsot közép-európai kulturális fórum kíséri, amelyen az öt részt vevő állam művészeti, tudományos életének neves sze­mélyiségei vitatják meg az euró­pai együttműködés jövőjével összefüggő kérdéseket. (MTI) Kinevezték a rádió és a tele­vízió elnökeit A Minisztertanács Sajtótitkársá­ga közölte: Göncz Árpád ideigle­nes köztársasági elnök, Antall Jó­zsef miniszterelnök javaslatára, 1990. augusztus 1-jei hatállyal ki­nevezte Hankiss Elemért a Ma­gyar Televízió elnökévé és Gom­bár Csabát a Magyar Rádió elnö­kévé. A két újonnan kinevezett, vala­mint Csépi Lajos, az Állami Va­gyonügynökség néhány nappal korábban kinevezett ügyvezető igazgatója kedden délelőtt a mi­niszterelnök előtt letette a hivatali esküt (MTI) "Lehívhatjuk" a 160 millió SDR-es részletet Szeptemberben kezdődnek a tárgyalások az IMF-fel a hároméves megállapodásról Várhatóan szeptemberben kezdődnek Magyarország és a Nemzetközi Valutaalap között a tárgyalások az együttműködés további folytatásáról, a tervbe vett hároméves megállapodás előkészítéséről. A közelmúltban Budapesten jártak az IMF-szakértők, és vizsgálataik eredményeként azt ál lapították meg: Magyarország / Folyt, a 2. oldalond/ "Szárazra ültek" a vízkivételi művek 300 millió köbméter életmentő víz A vízszolgáltatás szabadárassá válása, drágulása ellenére teljes erővel folyik á "termésmentés", öntöznek a gazdaságok a szolnoki Tiszamenti Regionális Vízművek öt megyét érintő területén. A rend­kívüli aszályban sínylődő növényi kultúrák életben tartására már az első félévben 300 millió köbméter öntözővizet szolgáltató vállalat a leszerződött 157 téesz és állami gazdaság, továbbá a 16 magángaz­dálkodó által művelt 75 ezer hek­tárnyi szántóra, tíz és félezer hek­tár rizsterületre, illetve halastóra. A tikkasztó időjárás, az előrejel­zések szerint tovább tart, így a gaz­daságok augusztusra újabb száz­száztíz millió köbméter öntöző­vízre jelentették be igényüket. Az üzemeket a vízmű reális árpoliti­kája is ösztönzi az öntözésre. A vízdíjak átlagosan a korábbinak a kétszeresére nőttek, de a vállalat a költségeket differenciáltan szá­molja fel. Ahol például szivattyú­val emelik ki a vizet, ott drágább, ahol pedig gravitációs módszerrel, ott olcsóbb a szolgáltatás. Össze­sen ötvennél több árformát alkal­maz a TRV. Közismert, hogy a mezőgazda- sági öntözés, illetve az öntöző vál­lalatok állami támogatása meg­szűnt, ezért igen fontos a gazdasá­gos, takarékos működtetés. Egyik kényszereszközeként a vállalati létszámot is 250 dolgozóval csök­kentette a TRV. Jelentős gondja a vízszolgáltató vállalatnak, hogy a Tisza és a Kö­rösök vízhozama egyre kisebb. Szolnoknál például másodpercen­ként 70-80 köbméter víz folyik le, a máskor szokásos 3-400 köbmé­ter helyett. Ez kritikus helyzetet teremtett máris a folyó egyes sza­kaszain. Tiszavárkony.Tiszakécs- ke és Csongrád térségében például szárazra "ültek" az úszó vízkivéte­li művek, veszélybe került az ön­tözővíz kiemelése. A Körösökön is olyan kicsi a vízszint, hogy a Tiszából, illetve a nagykunsági öntözőrendszerből vezettek át a folyókba vizet a helyzet javítására. A termelők tartalékolják a termést A Nagyalföldi Kőolaj- és Föld­gáztermelő Vállalat Endrődi Gázüzeme (amely csak a föld­gázmezőt tekintve tartozik End- rődhöz, valójában Mezőtúr szé­lén van) jelentős fejlesztés előtt áll. Nyomásfokozó berendezései tulajdonképpen elkészültek, s a hat kompresszoregység közül az első üzemi próbái megkezdőd­tek. Ehhez az üzemhez tartozik a martfűi olajtelep is, melynek kö­szönhetően a vállalat orosházi üzeme olajtermelésben túltelje­sítette első félévi tervét. A közeli hónapokban kerül sor a komp­resszorház próbaüzemére. Ezzel párhuzamosan történik az end­rődi üzemhez tartozó gázmezők jobb bekapcsolása az ország vér­keringésébe. Képeink az endrődi gázüzemben készültek. Fotó: Nagy Zsolt Egymilliós rablás Szegeden Egy ismeretlen férfi Szegeden kedden kora délelőtt behatolt a Mokrini sor 46-os számú magán­házba. Zsebkést szegezett a lakás­ban tartózkodó 16 éves kislány tor­kának és dollárt, márkát követelt a kislány halálra rémült édesanyjá­tól. Egy bezárt fiókot felfeszítve az ott talált lemezkazettát magához vette és elmenekült. Összesen egy­millió forint értékű aranyékszert, betétkönyvet és takaréklevelet vitt magával a 20-30 év körüli, körül­belül 170 centiméter magas, spor­tos testalkatú, rövid fekete hajú, fe­kete farmert és kék-piros csíkos fe­hér pólót viselő elkövető. A rendőr­ség forró nyomon nagy erőkkel megkezdte a nyomozást. (MTI) Effbgiadhakámazniga3ágps háború” minősítés Sajtótájékoztató az MSZP Elnökségének üléséről Elfogadhatatlannak minősítette az MSZP Elnöksége Kéri Kálmán képviselő hétfői parlamenti megnyilatkozását, amely szerint a Horthy Magyarország hadserege igazságos háborút folytatott a Szovjetunió, a kommunizmus ellen / Folytatás a 2. oldalon! ­Javában tart a kalászos gabona betakarítása; a gabonaipar eddig a szokásosnál kevesebb búzát vett át a termelőktől. Nem arról van szó, hogy akadozik az átvétel - a szállítmányokat a legtöbb he­lyen folyamatosan fogadják -, a gabonaipari szakemberek más okokkal magyarázzák, hogy a termelők részéről némi vissza­tartási tendencia érződik. A termelők továbbra is bizony­talanságban vannak afelől, hogy milyen lesz az idei termés ex­portszubvenciója, a keretszámok ugyan hozzávetőleg ismerete­sek, azonban a részletekről nin­csen tudomásuk a gazdaságok vezetőinek. Márpedig addig, amíg a kérdést végérvényesen rendező ismeretek birtokába nem jufliak, addig a végső dönté­seket, értelemszerűen, csak vo­nakodva és megkésve hozzák meg. Azt, hogy a szokásosnál ke­vesebb gabonát fogadtak eddig a termelőktől, holott a betakarítás az idén sokfelé előbbre tart, mint az elmúlt években, azzal is indo­kolják: a kánikula sújtotta Fejér, Pest, Bács-Kiskun és Szolnok megyékben, továbbá az ország más területein is, ahol hetek óta tart a szárazság, az őszi betakarí­tásé kukorica igencsak sanyarú állapotban van. Márpedig ha va­lóban kisebb lesz a kukoricater­més a vártnál, akkor a legtöbb helyen takarmánybúzából igye­keznek majd pótolni a kieső ku­koricatételeket. Ily módon a na­gyobb állatállománnyal rendel­kező gazdaságok már most óva­tosabbak a takarmánygabona át­adásánál, és gondolva a kukorica "kiégésére", az őszi-téli takar­mányhoz szükséges gazdag fe­hérjetartalmú gabonát igyekez­nek házilag raktározni. Van olyan feltételezés, hogy a szárazság következtében a búza­termés is kisebb annál, mint amit eredetileg prognosztizáltak a ter­mésbecslésnél. Erről azonban véglegeset a gabonaiparban mondani egyelőre nem tudnak, hiszen országos összesítés az idén már nem készül, s a területi jelentésekből biztosat mondani egyelőre még nem lehet. Még né­hány napig tart ez a bizonytalan­ság, amíg a területi adatokat a gabonaipari központokban ösz- szesítik, utána derül ki, hogy va­lójában visszatartják-e a terme­lők a búza egy részét, vagy pedig a terméseredmények kedvezőt­lenebbek a feltételezettnél. A telepeken egyébként az át­vételnél sorban állás nincsen, a szerződéses gabonát és azt is, amire nem volt szerződéses meg­állapodás, folyamatosan veszik át a gazdaságoktól. (MTI) Kevesebb kenyérgabonát vesz át a gabonaipar Kést szegezett a kislány nyakának

Next

/
Oldalképek
Tartalom