Néplap, 1990. április (41. évfolyam, 71-75. szám), Új Néplap, 1990. április (1. évfolyam, 1-19. szám)

1990-04-02 / 71. szám

Néplap 1990. ÁPRILIS 2. A nemzeti-nemzetiségi egyenjogúságért Megalakult a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége A Zombor melleti Doroszlón szombaton délután megtartotta alakuló közgyűlését a Vajdasági Magyarok Demokratikus Kö­zössége (VMDK). Herceg János, az ismert jugo­szláviai magyar fró a közgyűlést megnyitó beszédében hangoztat­ta, hogy a közösség törekvéseit az egyetemes magyarság, az egységes Jugoszlávia és a közös Európa elvei vezérlik. Megálla­pította, hogy napjainkban az összeurópai érdekek olyan irány­ban hatnak, amelyek megfelel­nek a nemzeti kisebbségek érde­keinek is. Ágoston András, az újvidéki Fórum Lap- és Könyvkiadó igaz­gatóhelyettese, a VMDK kezde­ményező bizottságának vezér- egyénisége beszámolójában hangsúlyozta, hogy a közösség Jugoszlávia népei és nemzetisé­gei egyenjogúsága érvényesíté­sének szervezeti és politikai esz­köze lesz. Célja, hogy elősegítse a nemzeti-nemzetiségi egyen­rangúság megvalósítását a Vaj­daságban, illetve a Szerb Köztár­saságban. A VMDK programja támogat­ja a Jugoszláviában meghirdetett reformokat, síkra száll a társada­lmi és politikai változásokért, a pártállam jogállammá történő át­alakításáért, a tőke-, áru- és mun­kaerőpiaccal rendelkező piac- gazdaságért, a többpártrendsze­rű parlamenti demokrácia meg­teremtéséért. Kidomborítja, hogy létre kell hozni a népek és nemzetiségek egyenjogúságá­nak új modelljét, mivel az a kis létszámú nemzetiségek - így a vajdasági magyarok - soraiban nem biztosítja a felgyorsult asszimilációs folyamat megállí­tását. Alkotmánymódosítás Bulgáriában Feloszlatták az Államtanácsot Most lett ünnep a hús vét és a karácsony Bulgáriában a hatalom és az ellenzék között egyetértés ala­kult ki arról, hogy feloszlatják az Államtanácsot, elnöki rendszert vezetnek be, és egyelőre Petar Mladenov, az Államtanács jelen­legi elnöke tölti be az ország el­nökének tisztét. A bolgár nemzetgyűlés ennek megfelelően pénteken első olva­satban elfogadta az alkotmány megváltoztatásáról és kiegészí­téséről, a nagy nemzetgyűlés megválasztásáról, és a politikai pártokról szóló törvények terve­zetét, amelyek célja, hogy de­mokratikus jogállammá változ­tassák Bulgáriát. A törvényeket végső formájukban a jövő héten fogadja el a törvényhozás, majd ezt követően a nemzetgyűlés fel­oszlik. A tervezetek szerint Bulgáriá­ban a gazdasági rendszer a sza­bad gazdálkodói kezdeményezé­seken alapul majd, az egyenjo- gúvá tett tulajdonformák verse­nyének feltételei között. Bulgári­ában biztosítani fogják, hogy az állampolgárok szabadon alakít­hassanak pártokat, de nem enge­délyezik olyan politikai szerve­zetek működését, amelyek tevé­kenysége az alkotmányos rend erőszakos megváltoztatására, az ország szuverenitásának és terü­leti egységének csorbítására, fa­ji, nemzeti, etnikai, vagy vallási ellentétek szítására irányul. Ki kell zárni annak lehetőségét, hogy a párt beavatkozzék az ál­lami hivatalok, a hadsereg, a rendőrség, a jogalkalmazói szer­vek, a tömegtájékoztató eszkö­zök, a gazdasági szervezetek te­vékenységébe, valamint azt is, hogy pártstruktúrákat hozzanak létre, illetve politikai tevékeny­séget folytassanak a munkahe­lyeken. A bolgár kerekasztal-tár­gyalások résztvevői szerint meg kell tiltani, hogy a politikai pár­tokat külföldről pénzeljék, ugyanakkor ideiglenesen egy évig lehetővé kell tenni, hogy adományként technikai felszere­léseket, anyagokat, illetve ezek beszerzésére pénzeszközöket kaphassanak külföldről. A nemzetgyűlés pénteken mó­dosította a munka törvényköny­vét is, így az ünnepnapok közé került a húsvét és a karácsony, november 7. pedig nem nemzeti ünnep többé. A Malév döntése ellentétes volt a kormány szándékaival Németh Miklós levele a Zsidó Világszövetség elnökéhez Németh Miklós magyar mi­niszterelnök biztosította a világ zsidóságát arról, hogy a Malév légitársaság ügyének rendezésé­vel elhárult annak akadálya, hogy Magyarország részt ve­gyen a Szovjetunióból kiván­dorló zsidók szállításában. A kormányfő a Zsidó Világ- kongresszus elnökéhez, Edgar Bronfmanhoz pénteken eljutta­tott levelében hangsúlyozta, hogy az egyik ilyen akadályt ké­pezte a Malév vezérigazgatója, Jahoda Lajos, akit le is váltottak, mert leállíttatta a Budapestről Tel Avivba induló Charter-jára­tokat és a zsidó kivándorlóknak megtiltotta a menetrend szerinti járatok igénybe vételét. „Megértem azokat az aggo­dalmakat, amelyeket a Malév döntése Önöknél keltett. Szeret­ném önt biztosítani arról, hogy ez a döntés ellentétes kormá­nyom szándékaival és politiká­jával. Ezt támasztja alá, hogy a köz­lekedési miniszter felmentette a Malév vezérigazgatóját, és elhá­rította azokat az akadályokat, amelyek a magyar légitársaságot a Szovjetunióból kivándorló zsi­dók szállításában gátolták,, - hangsúlyozta a magyar kor­mányfő. > Gorbacsov még a párbeszédre sem hajlik / Folytatás az 1. oldalról l á litván parlament elnöksége, hogy megvitassa a kialakult helyzetet - közölte a vilniusi par­lamenti szóvivő az MTI moszk­vai irodáj ával. Az ülés a kora esti órákban még tartott. A hivatalos szovjet hírügy­nökség a helyszín és a résztve­vők számának megjelölése nél­kül számolt be arról a vasárnapi moszkvai tüntetésről, amelynek résztvevői támogatták a litván függetlenséget. A Demokratikus Párt nevű szervezet megmozdu­lásán „Ma szabad Litvánia, hol­nap szabad Ukrajna, Moldávia, Oroszország,, volt az egyik leg­főbb jelszó. A megmozduláson bírálták az elnöki rendszert és az elnök tanácsadó testületének összetételét is. Ausztria Lottó A Lottó Unió Kft. közlése szerint a 13. játékhét eredményei: A játékhét fogadási díjainak meg­állapítása 1990. április 1-jén a követ­kező eredményt mulatja: Leadott szelvény összesen 2,347.851 darab. Ez 81,073.568 schilling Ausztria Lottó fogadási dí­jat jelent. A teljes Ausztria Lottó nye­reményösszeg 40,536.784 schilling. Ebből a 6-osra 12,161.035 schilling jut. Az e heti nyerőszámok a követke­zők: 1,10,12,29,32,42, apótszám: 45. A teljes Joker-fogadási díj: 19,170.728 schilling. Az első nyerőosztály a Joker 8,653.206 schillinggel való dotáció­ját jelenti. Azé heti Jokerszám: 467611. A szakszervezetek MDF-SZDSZ nagykoalícióban érdekeltek /Folytatás az első oldalrólI Mivel várhatóan az új parla­mentben az erőviszonyok eléggé kiegyensúlyozatlanok lesznek, felmerül a kérdés, milyen gazda­ságpolitikát tudnának támogatni a szakszervezetek, amelyek mö­gött a bizalomvesztés ellenére még mindig igen jelentős erők vannak. A szakszervezetek elfo­gadják a vegyes tulajdont, azon belül a társadalmilag ellenőrzött magántulajdont, így nem ellen­ségei a társadalom nyilvánossá­ga előtt, társadalmi kontroll mel­lett megvalósított privatizálás­nak. Ebben a nézeteikhez a nagy pártok közül leginkább az MDF programja közelít. Alapvetően hibásnak ítélik az olyan elképzeléseket, amelyek szerint a gazdaság átalakítása csak a reálbérek csökkentésével valósítható meg. A tőkesze­génység, a felhalmozódott adós­ságállomány azonban kétségte­lenül behatárolja a gazdaság mozgásterét, s ezért a szakszer­vezetek álláspontja az, hogy az adósságterhek könnyítése nél­kül nem lehet kibontakozás a gazdasági válságból. Ezt a néze­tüket képviselték - az ellenzéki pártokat megelőzően - - már a múlt év őszén tartott nemzeti ke­rékasztal-tárgyalásokon is, s eh­hez közeledett később az SZDSZ felfogása. Mint Szegő Andrea rámutatott, jelenleg egyetlen párt sem számol azzal a lehetőséggel, hogy a korszerű technikához nemcsak a multina­cionális vállalatokon keresztül, azokkal társulva lehet hozzájut­ni, hanem - mint ahogy azt Spa­nyolországban az ipari szövet­kezeti mozgalom példája is mu­tatja - a hazai vállalatok szintén megtalálhatják a közvetlen kap­csolatokat a világ élvonalbeli kutató-fejlesztő gárdájához. A szakszervezetek érdeklődé­sének homlokterében - érthetően - azok a problémák állnak, ame­lyeket a dolgozók közvetlenül, s most már egyre szélesebb kör­ben, egyre erőteljesebben érzé­kelnek. A szakszervezetek első­ként mutattak rá az antiinflációs politika mielőbbi bevezetésének szükségességére - mondta Szegő Andrea -, de ezzel az álláspont­jukkal a kerékasztal-tárgyaláso­kon akkor még elszigetelődtek. E kérdésben az elnökhelyettes véleménye szerint a szövetség megalapozottabb elgondolások­kal rendelkezik, mint bármely párt. A másik jelentős kérdéssel, a foglalkoztatáspolitikával kap­csolatban elmondta: a vezető pártok programjai alapján nem kerülhető el a tömeges munka- nélküliség. A szociálpolitikáról szólva pedig kijelentette, hogy csak azokat a pártelképzeléseket tudják támogatni, amelyek a tár­sadalom elszegényedését ko­moly veszélynek tartják, s a gaz­dasági kibontakozás egyetlen le­hetséges útjaként nem abban gondolkodnak, hogy a gazdagok még gazdagabbak, a szegények pedig még szegényebbek legye­nek. Mindezek alapján a szövetség elnökhelyettese úgy foglalta össze személyes véleményét, hogy a szakszervezetek alapve­tően MDF-SZDSZ nagykoalíci­óban érdekeltek, mert ha a kor­mányaidnál a jövőben egymást váltaná e két nagy párt, akkor a mozgalom politikai lehetőségei igen szűkre szabottak lennének, s a szocialista, szociáldemokrata értékek még az ellenzékiségből is kiszorulnának. Végezetül arról szólt, hogy a szakszervezeteknek szövetségi szinten a várhatóan szaporodó helyi konfliktusok feloldására kell erőiket koncentrálni, s mint­egy „mozgó hadikórházként,, a bajok keletkezésekor azonnal a helyszínen kell teremniük (MTI) Nincs vizsgálat Petrasovits ellen A Magyarországi Szociáldemokrata Párt cáfolata A Magyarországi Szociálde­mokrata Párt szombaton, MTI- hez eljuttatott hivatalos közle­ményben szögezte le, hogy sem­milyen tekintetben sem felel meg a valóságnak a párt országos ve­zetősége pénteki üléséről az Or­szágos Sajtószolgálat útján köz­zétett hír, hogy Petrasovits Anna, a párt elnöke ellen vizsgálatot in­dítottak. A választmányi ülésig - formai és tartalmi okok miatt sem - ilyen döntést az ellenőrző bi­zottság nem hozhat. (MTI) Felhívás nyílt vitára Tisztelt Petronyák és Halász Urak! Gratulálunk, hogy velünk együtt, az első szabad választások második fordulójába jutottak. Őszintén reméljük, hogy a parla­mentbe a közös jövőért tenni akaró emberek kerülnek. Az a vélemé­nyünk, hogy a továbbiakban a kul­turált politikai eszmecsere megfe­lelő módja, a Szabad Demokraták és szövetségeseik, illetve az Önök pártja közötti nyűt vita lenne. A FIDESZ és az SZDSZ úgy ítéli meg, hogy a még ingadozó, vagy más pártra szavazó, szavazni szán­dékozó állampolgárokat tisztessé­gesen meg kell ismertetni a pártok közötti vélemény- és programkü­lönbségekkel ahhoz, hogy válasz­tani tudjanak közöttünk. Ezért nyílt politikai vitára hívjuk ki Önöket és szakértőiket. Termé­szetesen rendezvényünkre meg­hívjuk az MSZP képviselőit is. Egyúttal közöljük, hogy gyűlésün­ket akkor is megtartjuk, ha Önök­nek nem áll módjukban azon részt venni! A vitafórumot a Kereske­delmi Főiskola (Ady E.u.9.) aulá­jában tartjuk, április 4-én szerdán, 18 órai kezdettel. A Szabad Demokraták nevé­ben: Fodor Tamás és Hortobágyi Zoltán képviselőjelöltek Támogassák az MDF-t! Megköszönöm a 4. számú vá­lasztókerület polgárainak rám adott szavazatait, egyéni segítő­inmek, illetve a DEMISZ Szol­nok Városi Tagszervezetének a támogató együttműködést. Kérem, hogy akik rám szavaz­tak, a második fordulóban az MDF jelöltjét támogassák. Cserfalvi József Ixl Haza és haladás! Haladás és biztonság! Tisztelt Választópolgár! A MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT és jelöltjei köszönik, hogy Ön a demokratikus Magyarorszá­gért, a haladásért és biztonságért adta le szavazatát. Az Ön bizalma alapján pártunk mint EGYETLEN, TÉNYLEGES ELLENZÉKI ERŐ vehet részt a parlament munkájában. A második fordulóban is induló JELÖLTJEINK: 4. sz. választókerület­ben (Szolnokon): KOVÁCS LIBOR 6. sz. választókerület­ben (Mezőtúron): dr. DRASKOVITS DÉNES az Ön által is támogatott célokért indulnak harcba. JÖJJÖN EL SZAVAZNI, SZAVAZATÁVAL TÁMOGASSA ŐKET! Az Ön szavazatán mú­lik, hogy lesz-e Jász- Nagykun-Szolnok me­gyéből baloldali képvi­selő a parlamentben! NINCS DEMOKRÁCIA EURÓPAI BALOLD ALISÁG NÉLKÜL! * 5313/1*

Next

/
Oldalképek
Tartalom