Néplap, 1990. április (41. évfolyam, 71-75. szám), Új Néplap, 1990. április (1. évfolyam, 1-19. szám)

1990-04-02 / 71. szám

XLI. évf. 71. szám 1990. április 2., hétfő Ára: 4,30 pt.-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI POLITIKAI NAPILAP Kolozsvári nyilatkozat Közös hazában kívánnak élni A Die Welt értesülései a "Vatráról" Landsbergis véleménye Gorbacsov még a párbeszédre sem hajlik A románok és a magyarok megértésben, harmóniában és a kölcsönös megbecsülés szelle­mében éltek, élnek és kívánnak élni a jövőben is ugyanazon a földön - hangsúlyozza az a közös nyilatkozat, amelyet vasárnap tettek közzé a március 30-án, Kolozsváron rendezett nemzeti­ségi tanácskozásról. Adrian Motiu, az Erdély kér­déseivel foglalkozó miniszteri rangú államtitkár március 29-én Csíkszeredán és Sepsiszentgyör- gyön tárgyalt az RMDSZ és a Vatra Romaneasca szövetség ve­zetőivel, tájékozódott a megyék­ben kialakult helyzetről. Ezt kö­vetően március 30-án Kolozsvá­ron tanácskozást tartottak - Adri­an Motiu elnökletével -, amelyen a Hargita és Kovászna megyei szervezetek képviselői, valamint a Vatra Romaneasca kolozsvári szervezetének képviselői vettek részt. Ezen a tanácskozáson ötpor tos nyilatkozatot fogadtak el a résztvevők: az RMDSZ Hargita és Kovászna megyei szervezeté­nek, a Vatra Romaneasca Ko­vászna megyei és kolozsvári szervezetének, a Demokratikus Románok Ligájának (ez a Vatra Romaneasca Hargita megyei szervezete), továbbá a Magyar Ifjúsági Szövetség sepsiszent­györgyi szervezetének és a csík­A Német Szövetségi Bank központi banktanácsa Theo Waigel pénzügyminiszter jelen­létében hozott határozatában azt ajánlotta a bonni kabinetnek, hogy a tervezett német-német pénzügyi unió bevezetésekor ál­talánosan 2:1 arányban váltsák át az NDK-márkát nyugati már­kára. Pöhl a bank csütörtökön kelt ajánlását több oldalas levélben indokolta meg Helmut Kohl szö­vetségi kancellárnak. Az általá­nos átváltási arány alól csak egy kivételt tesznek: azoknak a kis bankbetéteknek a tulajdonosai, akiknek a számláján nincs 2000 márkát meghaladó pénzösszeg, a német-német valutaunió meg­hirdetésének napján fejenként 1:1 arányban válthatják át kelet­német márkájukat. Az ezt meg­haladó takarékbetéteket az álta­lánosan elfogadandó 2:1 arány­ban veszik figyelembe. szeredai „Alfa,, ifjúsági szerve­zetnek a képviselői. A dokumentum leszögezi, hogy a térségben a románok és a magyar nemzetiségiek békében kívánnak élni, Romániát közös hazának tekintik és elhatárolják magukat minden olyan szándék­tól, amely az ország bomlasztá- sára irányul. Közösen foglaltak állást a széthúzó és destabilizáló kísérletek ellen, függetlenül at­tól, hogy azokat belső vagy külső erők gerjesztik. Vállalták, hogy tiszteletben tartják az ország minden állampolgárának egyéni és kollektív jogait nemzetiségre való tekintet nélkül „az egyete­mes emberi jogok kiáltványával, a helsinki és a bécsi konferenciák dokumentumaival, valamint az ország törvényeivel,, összhang­ban. A közös nyilatkozatban úgy foglaltak állást, hogy a né­zeteltéréseket és konfliktushely- zeteket tárgyalásokon kell ren­dezni. A kialakult helyzetről a román és magyar közvéleményt, valamint az érdekelt feleket a va­lóságnak megfelelően, lojálisán és kölcsönösen tájékoztatni kell. „A román kormány vergődő tojástánca abban a kérdésben, hogy kinek a számlájára írandók az erdélyi magyar kisebbség el­len végrehajtott pogromszerű ki­lengések, mind ez ideig a legvi­Ezzel a szabályozással Kohl ama ígéretét kívánják beváltani, hogy a kis takarékbetéteseket nem éri kár. Pöhl szerint az in­tézkedés nem jelenti azt, hogy a bérek és nyugdíjak megfeleződ­nek, hanem arról van szó: olyan alapot kívánnak teremteni, ame­lyen a bértárgyalások során dif­ferenciáltabb bérszínvonalat ala­kíthatnak ki. A nyugdíjakat is olyan kulcsok szerint fogják ki­számítani, hogy nominálisan nő­nek. A bankelnök szerint ez az álta­lános koncepció használ az NDK versenyképességének, és szavatolja egyben aZ NSZK-beli árstabilitás megőrzését is. Dieter Vogel kabinetszóvivő péntek este - mint a rádió és té­véállomások jelentették - azt mondta: még nincs döntés az NDK-márka átváltási arányáról, erről szerződésben csak a meg­alakítandó új NDK-kormánnyal közösen lehet intézkedni. lágosabb bizonyítéka a Vatra Romaneasca nevű obskúrus na­cionalista szervezet hatalmának és befolyásának,,. így vezeti be a „Vatráról,, szóló leleplező tudó­sítását a Die Welt című tekinté­lyes napilap. Az erdélyi magyarság ügyéért már a romániai fordulat előtt is sokszor kiálló konzervatív, befo­lyásos újság szombati jelentése szerint egyelőre bizonyításán a szervezettel szemben egy héttel ezelőtt már a román kormány ál­tal is felhozott, majd azonnal vissza is vont fasizmusvád. Van­nak azonban nyugtalanító köz­vetett bizonyítékok: a marosvá­sárhelyi támadóknak - hangzik nem hivatalosan a Gelu Voican- Voiculescu miniszterelnök-he­lyettes irányításával működő ro­mán vizsgáló bizottság köreiből - fejenként 5000 lej ütötte a mar­kát. Ez a pénzösszeg megfelel egy havi fizetésnek. A Die Welt saját értesülése szerinuzonb n spv-tZ külföldről érkezett, mégpedig - ugyancsaK a nyugatnémet Újság iuoomása szerint - Spanyolországból. A „Vatra,, számlájára onnan utal­ták át a pénzt. Az ibériai ország­ban élnek ugyanis emigrációban a Vasgárdának, a harmincas évek romániai fasiszta szerveze­tének neves képviselői. E szerve­zet röplapjai „Itt az idő,, üzenet­tel felbukkantak amarosvás árhe­lyi zavargások során. "A világkiállítás Ma­gyarországot kiemelheti Kelet-Európából" -vélekedett a szolnoki Szotév - UNIMAX Kft, osztrák társtulajdonosa amikor munkatársunk, becsi irodájában felkeres­te., írásunk a 3. oldalon Bongó-sorsolás A Sportfogadási és Lottóigaz­gatóság közlése szerint a március havi Bongó-sorsolás kihúzott nyerőszáma: 2 083 186 A nettó nyereményösszegek a következők: a sorsjegy közvetlenül egymás melletti utolsó 2 számjegye 86 70 Ft 3 számjegye 186 700 Ft 4 számjegye 3186 7000 Ft 5 számjegye 83186 70000 Ft 6 számjegye 083186 700000 Ft a sorsjegy száma 2083186 7000000 ft A jelen helyzetben a szakszer­vezeteknek együttműködést kell ajánlaniuk minden olyan párt­Váitozékonvra fordul az idő Hétfő estig országszerte napos­idő lesz. Hétfőn időnként már megnövekszik a felhőzet, eső nem várható. Éjszaka, reggel néhol ködfolt képződik. A megélénkülő délnyugati szél hétfőn délután a Dunántúlon északnyugatira for­dul, és megerősödik. A legmaga­sabb nappali hőmérséklet hétfőn 17,22 fok között lesz Határozottan elítélte Gorba- csovnak a litván parlamenthez in­tézett újabb felhívását vasárnapi tévényilatkozatában Vytautas Landsbergis. A litván Legfelsőbb Tanács elnöke kijelentette: a szov­jet elnök nem hajlik a nemzetközi közvélemény által is javasolt pár­beszédre Litvániával. Landsbergis nyilatkozatában közölte, hogy a vilniusi törvényho­zás hétfői és keddi ülésén vitatja meg, milyen választ adjon „Gorba­csov elnök elfogadhataüan nyilat­kozatára,,. A litván vezető - burkoltan bírál­va a külföldet a határozottabb tá­mogatás elmaradásáért - külön is kitért arra, hogy a három baltikumi ország segítséget kért az ENSZ fő­titkárától, de mindeddig nem ka­pott választ. - Holnap meglátjuk, hogy reagál a világ ezúttal - tette hozzá. Romouldas Ozolas litván mi­niszterelnök-helyettes vasárnapi tévényilatkozatában szintén úgy vélekedett, hogy az elnöki válasz „túl kemény volt,,. Ugyanakkorre- ménytkeltőnek nevezte, hogy Gor­bacsov ezúttal nemcsak a vezetés­nak, amely nem törekszik a moz­galom szétzúzására - mondta Szegi Andrea, a Magyar Szak- szervezetek Országos Szövetsé­gének elnökhelyettese az MTI munka társának, aki arról kérdez­te, hogy a szövetség milyen lehe­tőségeket lát íz <rüekérvényesí- tésre az új par'amentDcn, s egyáltalán szűk es-e a szak- szervezetek jele. 'rvény hozásban. Az elnökhelyettes szerint a szakszervezeteknek alapvető ér­deke fűződne ahhoz, hogy kép­viseltessék magukat az új or­szággyűlésben, mert az új politi­kai rendszerben a parlament lesz a legfőbb legitim politikai fó­rum, s aki azon belül nem tudja a saját érdekeit kifejezésre juttat­ni, annak további tevékenységé­ben jelentős nehézségek elé kell majd néznie. Miután azonban a mozgalom által támogatott 30 független képviselőjelöltből a választások második fordulójára mindössze 3 maradt talpon, Sze­gő Andrea úgy vélekedett, hogy hez, hanem Litvánia népéhez is üzenettel fordult, mert mint mon­dotta, ez a helyzet némi enyhülésre adhat alapot. *** Hivatalosan meg nem erősített hűek szerint vasárnap hajnalban újabb katonai eszközök érkeztek vasúton Vilniusba, majd a nap fo­lyamán (feltehetően deszantos) páncélozott harcjárművek cso­portja vonult át a litván főváros egyes negyedein. Az MTI moszk­vai irodájának kérdésére a litván parlament sajtószolgálata közölte: a város katonai parancsnoksága e- lőbb cáfolta a hírt, majd elzárkó­zott a válaszadás elől. A litván fővárosban egyébként nyugalom van, aSajudis felhívásá­ra az emberek többnyire otthon maradnak. Az esetleges provoká­ciók elkerülése végett a népfront­szervezet nem rendez megmozdu­lásokat sem. Gorbacsov eddigi legkemé­nyebb hangú, szombati felhívása, s az annak komolyságát alátámasz­tani látszó vilniusi katonai mozgás miatt vasárnap este összeült / Folytatás a 2. oldalon / a szakszervezetek jövőbeni mű­ködési lehetőségeit elsősorban az határozza meg, hogy a koalí­cióra lépő pártok hogyan fogal­mazzák meg a mozgalomhoz kapcsolódó viszonyukat. Hangsúlyozta, hogy legin­kább a szociáldemokrata eszme- rendszer áll közel a szakszerve­zetek társadalompolitikai, gaz­daságpolitikai szerepvállalásá­hoz, de egyes kérdésekben szö­vetségre léphetnek olyan pártok­kal is, amelyek nem tagadják a társadalmi szolidaritás szüksé­gességét, programjukból a szo­ciális értékrend sem hiányzik. Ebből a szempontból a szakszer­vezetek nehéz helyzetben lesz­nek, mert Szegő Andrea értéke­lése szerint a választásokon a baloldali erők jelentős mérték­ben felmorzsolódtak, s az új par­lamentben a meghatározó erők előreláthatóan a jobbcentrum köré szerveződnek, ahová az SZDSZ-t is sorolta. /Folytatás a 2. oldalon/ Az elmúlt hétvégén két NB H-es, négy NB Iü-as megyei érdeklődésre számottartó labdarúgómérközést Játszottak, a szolnoki vízilabdások is medencébe szálltak. Az Olajbányász kosarasai és kézisei szintén megmérettettek, a magas legények sportját űző gárda nem is akárhogyan: zárt ajtók mögött. Képeink "kint és bent" készültek. Tudósításaink a 7. és 8. oldalon találhatók. NSZK - NDK A márka-márka átváltási arány: 2:1 A döntés még nincs meg Hazai vállalatok is megtalálhatják az utat a vi­lág élenjáró technológiájához? A szakszervezetek MDF-SZDSZ nagykoalícióban érdekeltek Az országos szakszervezeti szövetség elnökhelyettese a pártokhoz fűződő viszonyról, a privatiázcióról, a munkanélküliségről

Next

/
Oldalképek
Tartalom