Néplap, 1990. január (41. évfolyam, 1-26. szám)

1990-01-02 / 1. szám

Kompjuter-bútorok Amerikába Finn szállodát rendeznek be Uj bútorcsaládok A BUBI V jászberényi gyára ezt az évet meglehetősen ked­vezőtlen eredményekkel zárja, de a következőt jó körülmé­nyek között indítja. A gyáriak bizakodá­sára több tény ad okot. Közöttük az, hogy egy november végi versenytárgya­lás megnyerésének eredményeként a jászberényiek rende­zik be a finn Haka cég kivitelezésében Budapesten épülő szálloda 270 szobá­ját. Amennyiben ezt a munkát június vé­géig befejezik, 40 millió forinthoz jut­nak. És az sem mellékes: ez a tevékenységük tőkés export­nak minősül.A jászberényi gyár exportja egyébként jövőre A finnek által épülő szálloda Szerelik a kompjuter bútorokat A IU HÍV jászberényi üvárának újdonságai a korábbi évek átlagának több­szörösére növekszik, eléri a 64-65 millió forint értéket. Hozzájárul ehhez az, hogy az amerikai Linon cégnek mint­egy 25 millió forint értékben kompjuter-bútorokat szállíta­nak, Bécsben pedig egy szállo­da 27 szobáját rendezik be. A hazai piacra pedig két új termékük kerül. Az egyik a Be- rény ifjúsági bútorcsalád, amely azzal nyerheti el a vásár­lók tetszését, hogy egy vi­szonylag kis alapterületű szo­bában is lehetővé teszi két kü­lönböző nemű gyermek szepa­rált elhelyezését. Ebből a ter­mékből jövőre mintegy 30 mil­lió forint értékűt szállítanak a kereskedelmi vállalatokhoz. A másik új termékükből, az igé­nyes vevők számára készülő Bordeaux szekrénysor értéke­sítéséből 35 millióra számíta­nak. 1990-ben egyébként vál­lalkozásokba is kezd a gyár. Irodák, kollégiumok, kórházi öltözők és várók, szociális ott­honok berendezését vállalják. Mindez nem jelenti azt, hogy nem gyártják hagyományos termékeiket. Tízegynéhány tí­pusú kárpitos garnitúrájuk gyártása az üzem kapacitású­nak np.gyp.Hpt tPS7i ki invrörp r Reflex és részvét Ül az ember a szobában, rágcsálja a sósmo­gyorót, vagy nyeli a szendvicset, miközben a televízióban peregnek a képsorok. A Híradó­ban éppen arról van szó, hogy Panamában harcok folynak. A katonák mellett tizenöt ár­tatlan polgári személy is életét vesztette - mondja a kommentátor. Furcsa, de ez a hír már nem döbbent meg. Legfeljebb arra gondolok, hogy ezek már megint nem bírnak magukkal, s kortyolok egy jó nagyot az odakészített sör­ből. Tíz, tizenöt, harminc, ötven, száz halott... A tévé mindennapi borzalom bemutatójában ilyen számoktól lassan már az arcizma sem rándul az embernek. Hozzászoktunk. Szörnyű nem? Mert ahhoz legalább két-háromszáz ha­lott kell - úgy látszik e kőiül alakult ki az iszonyatküszöbünk -, hogy abbahagyjuk a sós­mogyoró rágcsálását, vagy a szendvics hab­zsolását és szemünket a gyalázatot korrekt módon bemutató képernyőre szegezzük. Nem szeretném, ha úgy tűnne, hogy "jópo- fáskodom" a halottak felett. Csak az ember önkéntelenül is védekező reflexeket alakít ki magában, mert nem lehet rosszul minden tu­dósítás láttán, vagy minden harmadik újság­cikk elolvasása után. S így a napi átlagos ka­tasztrófákat kénytelen elviselni, s legfeljebb csak akkor kezd a hátán szaladgálni a hideg, ha többszáz, vagy többezer halottról érkeznek a hírek. Vagy mégsem? Mindebben ezen a mostani, V __________________________ \ f ájdalomba vegyülő karácsonyon kezdtem ké­telkedni. Hisz az ünnepek alatt bizonyára töb- bedmillió magammal el sem mozdultunk a képernyő elől, s lélegzetvisszafojtva figyeltük a Romániából érkező híreket, együtt gyászol­tuk a halottakat, s együtt örültünk a legapróbb győzelmeknek is. Nem szégyellem bevallani, hogy bizony gyakran könny szökött a sze­membe a sok borzalom, a temesvári tömegsír­ból előkerült, megcsonkított gyerek holttestek láttán. A kuszaeszű harag válogatás nélkül szedte és meglehet, hogy még ma is szedi áldozatait. Itt, a szomszédunkban, párszáz ki­lométerre innen románok, szászok, magyarok és szerbek haltak meg azért, mert meg akarták váltani saját magukat. Mert elegük lett a szo­cializmus köntösébe öltöztetett diktatúrából. Először csak repedezett, majd pedig elemi erő­vel robbant szét a több évtizedes félelem bur­ka. A tudósítások láttán, h„ atán megmozdult Magyarország. A Romániából érkező hírek alól már nem tudtunk - és nem is akartunk - kibújni szokott reflexeinkkel. A részvét érzése egycsapásra erősebbé vált a jogos önvédelem­nél. A segélyszállítmányok egymást érték, érik. Az emberek áldozatvállalási készsége hatalmassá vált, hisz sokan életük kockáztatá­sával is elindultak Románia felé, hogy élelmet vigyenek az éhezőknek, gyógyszert a sebesül­teknek. Emberségből jelesre vizsgáztunk, mi magyarok. Mit, mennyit megtesz az ember együtt, egymásért. Boldog új évet Románia! Rájuk férne. De ránk is. N.T. ____________________________________/ Este hat óra. Dudálnak Szol­nokon, szikráznak az emelet­ről lehajított csillagszórók, amikor gépkocsival nekiin­dulunk a vak éjszakának. A négyesen gyér a forgalom, és Szajol után azt is pisz­kosszürke, sűrű köd lassítja. Annyira, hogy néhol szinte csak poroszkálunk. Bizony fél nyolc felé ballag a mutató, amikor a kenderesi vasútállo­más szolgálati helyiségéhez érünk. Bent ég a villany, szól a rádió, de az ajtó kulcsra zárt. Pár perc múlva tűnik fel a vágányok között Andrási Mihály szolgálattevő és Nagy Bálint váltókezelő. / Szilveszter éjszakai körutazás Zárás 1993. október 6-án Negyven szál rétes — Trabant az árokban A Majláth család békés szilvesztere- Megnéztük a környéket, hogy minden rendben van-e. Este hatkor kezdtünk és reggel hétkor váltanak le - mondja Andrási Mihály.- Az éjszakai program?- Ügyelet. Vonat kevés lesz, de párszor azért kimegyünk szétnézni. Ha végzek, otthon megiszom egy pohár pezsgőt. Nem biztos, hogy rögtön alszom, mert néha órák múlva jön csak álom az ember sze­mére. Kisújszállás irányában tovább gyűljük a kilométereket, amikor jobbra hirtelen meglátjuk: fények küszködnek a ködös éjszakával. Kiderül, ez a Vadászcsárda. Oda­benn már telt ház, 120 ember mu­lat, ámbár a menü nem olcsó, öt­száz forint. Ezért a nagyérdemű előételt, vörös borban párolt vad­disznóhúst, vagy ha ezt nem szere­ti, libamájat, desszertet, korhelyle- vest és italt is kap. Már emelkedett a hangulat, pedig a tizenegy fel­szolgáló még csak most kezdi tálal­ni az ételt. Végh Endrétől, az étte­rem vezetőjétől azt is megtudjuk, hogy a csárda éjjel nappal nyitva áll, és legközelebb 1993. október 6-án, a szerződés lejártakor zár be. Újabb nekirugaszkodás, és a ki­szolgált négykerekű segedelmével máris Kisújszállás többszintes épületei között találjuk magunkat. Találomra kopogunk az egyik Szabadság téri lakásban, a harma­dik emeleten. Majláth Imre és felesége lakik itt két virgonc, óvo­dás fiuk társaságában. A ház asz- szonya, Ildikó szabadkozik: nagy a felfordulás. Nyugtatgatjuk, más­hol is így van, ahol két apróság pakol a karácsonyfa körül. Ők most itthon töltik a szilvesztert, nézik a televíziót, de csínján koc­cintanak, mivel a félj reggel ötre már szolgálatba megy. A négyesre érve, elhagyva a várost, újult erő­vel támad a szürkeség, és az em­bernek az az érzése, mintha alag- útban haladna. Megváltásnak tűn­nek jobbra a fények, a karcagi ben­zinkút lámpái. Miután pár szomjas kocsit útjukra engednek, a két ku­tassal, Tóth Bélával és Egri Antal­lal váltunk pár szót.- Éjjel-nappali a kút, és még ilyenkor is óránként 30-40 kocsi fordul meg nálunk. Sajnos hiány­zik az ólommentes, meg a 98-as benzin.- Hová iparkodnak a kocsisok?- Zömük Biharkeresztesre. Vannak köztük magyarok, meg nyugatiak is szép számmal. Ott éj­szakáznak, megvárják a reggelt, és konvojba rázódva vágnak Erdély­nek.- Önök itt töltik az óév végét?- Reggel hétig igen. Hallgatjuk a rádiót, várjuk az embereket. Képzelje, az előbb még egy stopost is erre-hozott a véletlen. Ha elsején hazajutunk, a fürdés után egy-egy stampedlivel vigasztaljuk magun­kat. /Folytatás a 3. oldalon/ Sajnos a helyszínelőknek is akadt munkájuk Nagyivánon győzött a népakarat "El akarták adni alólunk a falut" Csaknem egy hónapja már, hogy különös hír járta körbe Na- gyivánt. El akarják adni alólunk a falut - hallatszott többfelől. Szo­morú, keserű, tehetetlennek tűnő düh töltötte el az itt élőket. Valami üzletről suttogtak, amiről keveset tudtak, de valami azért mégis ki­szivárgott. Itt sohasem nőtt dudva, csalán és sás a rétek és legelők helyén, nem fogytak el a parasztkezek, nem tűnt el lakossága a beton- dzsungelek sűrűjében, a városok forgatagában, sohasem menekül­tek el az itt élők a kilátástalannak tűnő falusi jövő elől. Nem fáradtak bele abba sem, hogy még ma is képesek lekaszálni azt, ami kettő­nek sem volt könnyű. A környezet­be, tájba szépen illeszkedő házakat szeretettel, örömmel és verítékkel építették, melyek ma is generáci­óknak adnak otthont, menedéket, biztonságot. Nem voltak fogytán soha a paraszti hímek, életkedv­nek. Mi is történt itt valójában? Mint kiderült, a Petőfi Tsz és a Hortobágyi Nemzeti Park vezetése szóban megalkudtak a falu határá­ban ezer hektárnyi földre. Gazda­ságos, racionális megoldásnak tűnt, jogilag teljesen szabályos volt és megtámadhatatlannak lát­szott. Csakhogy közbeszólt a népakarat! Többen úgy érezték, hogy a nagyiváni emberek közös­ségét sérti az üzlet. Vannak olyan gazdálkodók is, akik ma nem tsz- tagok, de tagjai voltak az 1965-ig meglévő Legeltetési Társulásnak. Az ő megkérdezésük nélkül ugyan hogyan is adnatnák el a földet? A terület használati jogát is úgy ad­ták át egykor a tsz-nek, hogy az egész falu ne csak a tsz-tagok le­geltetési ügyeit intézze. A szikes föld a Hortobágy szélén jószerivel csak a legeltetésnek kedvez, a falu határának 80-90 százaléka rét és legelő. Áremelkedések, felvásár­lási árak ide vagy oda, a faluban jelenleg is több mint ötszáz a szar­vasmarha-állomány, nem csök­kent az állattartási kedv, háztájival csaknem az egész lakosság foglal­kozik, még a fiatalok közt is akad, aki hivatásszerűen. A Nemzeti Park tulajdonába átmenő legelőket bizonyos megkötöttségekkel to­vábbra is használhatták volna a na­gyiváni gazdálkodók. Ők mégiscsak verték a vasat, hogy álljanak el ettől az üzlettől, mert ez bizony tisztességtelen. Ki tudja, ha ebben a változó világban más tulajdonosé lesz a legelő, biz- tosítja-e majd hosszútávon a legel­tetési jogot? Mentek a Hazafias Népfront elnökhöz, ugyan tegyen már valamit! Ha szavazásra kerül a sor, a három községből egyesí­tett tsz tagjainak többsége úgyis meg fogja szavazni az üzletet. A tiszaőrsi és tiszaigari tagság ha összefog, bármilyen ügyben le­szavazhatja, lesöpörheti az iváni érdekeket az asztalról. Az pedig már mégsem lenne jó, ha az igaz­ság mezébe és a jogszerűségbe burkolt döntés ellenkezne az ivá- niak érdekeivel. A Hazafias Népf­ront felkarolta hát az ügyet. Meg­tette, amit csak tehetett, tiltakozott az üzletet megkötni szándékozó két félnél, elöljárósági, vb és ta­nácsülésen. A tsz-vezetés - bár ér­zelmi indíttatásúnak találta a ké­rést - de elállt a szándékától. Nagyivánban tehát győzött a népakarat. A gazdálkodók most már vidámabban várják a tavaszt, hogy a zöldellő rétekből illatos szénát, tojást, tejet és húst teremt­senek, mert egyre inkább hisznek abban, hogy ezt érdemes tenniük. JJA.

Next

/
Oldalképek
Tartalom