Néplap, 1989. szeptember (40. évfolyam, 207-232. szám)

1989-09-01 / 207. szám

A látogatás erősíti a kapcsolatokat Elutazott a thaiföldi trónörökös Hivatalos magyarországi látogatásának befejeztével csü­törtökön elutazott Budapestről Maha Vadzsiralongkorn ko­ronaherceg, a Thaiföldi Királyság trónörököse. Vadzsira­longkorn herceget a délutáni órákban vendéglátója Straub F. Brúnó, az Elnöki Tanács elnöke búcsúztatta katonai tisz­teletadás mellett a Ferihegyi repülőtéren. A trónörökös látogatásá­nak negyedik, befejező nap­ján délelőtt megtekintette az Állami Népi Együttes műsorát a társulat székhá­zában. Kora délután szállá­sán kereste fel a herceget Pozsgay Imre államminisz- teí. A kötetlen légkörű eszme­cserén Pozsgay Imre tájé­koztatta Maha Vadzsira­longkorn herceget a magyar politikai reformfolyamatról. Reményét fejezte ki, hogy a hazai közélet demokratikus átalakulása az eddigieknél is kedvezőbb hátteret bizto­sít Magyarország külpoliti­kai törekvéseinek valóra váltásához. Az áliamminiszter a ma­gyar—thaiföldi kulturális érintkezést áttekintve mél­tatta a thai nép gazdag kul­turális hagyományait. Han­goztatta, hogy Magyaror­szág, illetve Thaiföld kultu­rális életének fejlődésében számos ponton történelmi hasonlóságot lehet felfedez­ni. Ugyanakkor az eltérést erősíti, hogy a jelenlegi ma­gyar átalakulási törekvések az európai hagyományokat követve bontakoznak ki. Pozsgay Imre ezzel kapcso­latban rámutatott, hogy reformtörekvéseinket ma kedvező nemzetközi környe­zet segíti. Különösen fontos Magyarország számára a Szovjetunióban zajló pe­resztrojka, ami kedvező „hátszél” a magyar átalakí­tás megvalósításához. A re­formot támogató külpoliti­kai környezet egyik fontos eleme a thaiföldi trónörökös mostani látogatása, amely elősegíti a korábbi bizal­matlanság légkörének el­oszlatását, s közelebb hozza egymáshoz a két ország ve­zetőit. A koronaherceg arról tá­jékoztatta tárgyalópartne­rét, hogy látogatása során nagy érdeklődéssel kísérte a magyarországi fejlemé­nyeket, a politikai, gazda­sági reformfolyamatot. Ki­fejezte meggyőződését, hogy e következetes törekvéseket minden bizonnyal siker ko­ronázza. Ez még kedvezőbb alapot teremthet a két or­szág együttműködésének fejlesztéséhez. Hozzátette, hogy magyarországi látoga­tásáról maradandó emlé­kekkel tér vissza hazájába, egyben biztosította tárgya­lópartnerét személyes jóin­dulatáról, támogatásáról a magyar—thaiföldi kontaktu­sok erősítésében. Kft-vé alakult az ÉPSZÖV Nyereségérdekeit költséggazdálkodás Megszűnik a vámmentesség Változások a lakossági devizagazdálkodásban Jelentős változásokra kerül sor a lakossági devizagazdál­kodásban. összevonják az utazási és devizaszámlákat, és lehetővé válik, hogy a la­kosság a tulajdonában levő konvertibilis devizát elhe­lyezhesse a bankokban. A pénzintézetek nem vizsgál­ják. honnan származik a valuta — tájékoztatták az újságírókat csütörtökön a Pénzügyminisztériumban a j ogszab ály vá ltozásról. Elmondották: szeptember 18-tól már nem kezelik kü­lön a belföldiek devizaszám­láit és utazási- számláit, ha­nem belföldiek devizaszám­lája néven egységesítik. Ezenkívül az OTP és az Ibusz mellett valamennyi kereskedelmi bank is be­kapcsolódik a számlaveze­tésbe. Továbbra sem lehet a jog­szabály szerint — feketepia­con konvertibilis valutát vá­sárolni. Áz új devizaszámlá­ra csak a külfölditől aján­dékként kapott, illetve már {Folytatás a 2. oldalon) Látványos karriert futott be a szolnoki ÉPSZÖV. hi­szen az idén megalakult kor­látolt felelősséggű társasá­gai jelentős hasznot hoztak már az első félévben. Bár a három szövetkezet alakulásá­ból — a nagykörűi és a tó­szegi Vegyesipari, valamint a szolnoki Épületkarbantar­tói Szövetkezet — létrehozott cég — később az ÉPSZÖV nevet vette fel — fennállása óta sokat sújtották a külön­féle szabályzók. Azonban úgy látszik, az idő nekik dolgozott, s mára a maguk választatta megfelelő for­mában — a kft-ben — jelen­tős eredményeket tudnak produkálni. A társasági törvény ad1a lehetőségeket kihasználva az év elején létrejött a szö­vetkezet berkeiben négy tár­saság: a belső építészeti és szakipari, az épületfelújító, a fém- és műanyagipari és a gépkölcsönző, amely összesen mintegy 85 millió forint nettó árbevételt hozott az el­ső félévben. Ezek az eredmé­nyek arra ösztönözték a szö­vetkezetét, hogy a többi dol­gozóját is kft-ben dolgoztas­sa. Így alakult meg július el­sejével még két társasága, a Szerkezetépítő és a Tenmo- technik. Az 55 millió közös vagyon­nal rendelkező szövetkezet így már tiszta ikft-ként mű­ködik -r- közölte Ipolyszegi Mihály a szövetkezet elnöke —, és már önálló külkeres­kedelmi joggal is rendelkezik. Míg korábban az ARTEX-en keresztül intézték külföldi munkáikat, ezután már sa­ját maguk szervezhetik ezt. Szükségük van az önállósá­gukra, mert jelentős megren­deléseket teljesítettek már eddig is: többek között Há­gában, Münchenben. Frank­furtban szereltek fel szállo­dai berendezéseket. Az, hogy ilyen eredménye­sen gazdálkodnak, annak kö­szönhető, hogy végre szaba­don valósíthatják meg elkép zeléseiket és valóban nyere­ségérdekeitek költséggazdál­kodást folytathatnak, amely­nek eredményeképp dolgo­zóiknak 30—40 százalékkal tudnak többet fizetni. mta Bármilyen hihetetlen — a jászberényiek nem hisznek a szemüknek —, hogy a Szabadság teret (a volt piac helyét) a város központjáb an végre rendbe rakják, parkolót építenek és az utat is megcsinálják. — jnzs — A Szolnok Megyei ÁÉV Szandaszőlősön 4x12 lakásos sorházat épít Poligon elemek­ből. Jelenleg a második sorház elemeinek szerelésénél tartanak. Még ebben az évben mind a négy épület vázszerkezetét elkészítik, s ha az idő is engedi, akkor mind a négyet téliesítik. — N. Zs. — Összehívták az MSZMP Központi Bizottságát Horn Gyula Berlinben Csütörtökön délben várat­lanul az NDK fővárosába ér­kezett • Horn Gyula, a Ma­gyar Népköztársaság külügy­minisztere. Megbízható kö­rökből származó értesülés szerint Hóm egyik tárgyaló partnere Oskar Fischer kül- - ügyminiszter, s állítólag fo­gadja a magyar politikust Günter Mittag, az NSZEP KB titkára is. A berlini látogatás szerve­sen illeszkedett a magyar diplomácia folyamatos erő­feszítéseibe, melyek azt cé­lozzák, hogy az érintett fe­leket kielégítő megoldást nyerjen a hazánkban tar­tózkodó és az NSZK-ba át­települni szándékozó NDK- állampolgárok ügye. A berlini tárgyalásokon kifejtett NDK-álláspontra válaszul Horn Gyula hang­súlyozta. hogy a magyar kormány változatlanul a két német állam megállapodásá­tól várja az ügy rendezését. t'F oly tatás a " oldalonj A Magyar Szocialista Mun­káspárt Politikai Intéző Bi­zottsága szeptember 1-jére összehívta a Központi Bi­zottság ülését. A testület ja­vasolja, hogy a Központi Bi­zottság hallgasson meg tá­jékoztatót a háromoldalú po­litikai egyeztető tárgyalások eddigi tapasztalatairól, az ott képviselendő álláspon­tokról. A Központi Bizottság e napirend keretében meg­A Minisztertanács csütör­töki ülésén politikai konzul­tációt folytatott időszerű bel­politikai kérdésekről. A kor­mány előterjesztést hallga­tott meg a menekültté nyil­vánítási eljárásról és a me­nekültek jogállásáról. Java­solta az Elnöki Tanácsnak a menekültek jogállásáról szó­ló törvényerejű rendelet megalkotását. A Minisztertanács áttekin­tette a tölgyerdők tömeges elhalásából származó kár vitatja a békés politikai át­menet jogi kereteit jelentő törvénytervezeteket, így az alkotmánymódosításról. a pártok működéséről és gaz­dálkodásáról, valamint az országgyűlési képviselők vá­lasztásáról szóló javaslato­kat. A testület tájékoztatót hallgat meg az október 6-án kezdődő pártkongresz- szus előkészítéséről is. csökkentésének lehetőségeit. A Minisztertanács csütör­töki ülésén elénk, sokszínű, a kormány szinte minden tagját megszólalásra készte­tő vita zajlott. A belpolitikai helyzetről szóló konzultáci­ón a kormány tagjai részint saját területüket, részint az általános kérdéseket illető­en fejtették ki véleményü­ket. E szavakkal kezdte a Minisztertanács ülését kö­■(Folytatás a 2. oldalon) Iz MSZMP programtervezete nyomában Nemrég tették közzé az MSZMp új programnyilat­kozatát. Annak jártunk utána, hogyan fogadta a párt tagság a dokumentumot, milyen reakciókat váltott ki a tervezet. írásunk a 3. oldalon. Ülést tartott a Minisztertanács Holnap nyolcoldalas MAGAZIN! A Néplap holnapi száma ismét nyolcoldalas Maga­zinnal jelenik meg: íme néhány cím és ismertető fon­tosabb cikkeinkről: Nem kergetünk illúziókat A szociális- és egészségügyi miniszterhelyettes nyi­latkozik az egészségügy helyzetéről, a jelenlegi helyzet javulásának kilátásairól Záhony, 1989 nyara Ahogy a magyarok zúdültak tavasszal az osztrák ha­tár melletti községekre és Bécsre, úgy zúdult a szovjet turisták áradata Szabolcs-Szatmár megye határhoz kö­zelebb fekvő területeire, elsősorban pedig Záhonyra. Csak egy gyufaszálon múlott Azon a forró augusztusi délelőttön dőlni kezdett a szolnoki vasútállomáson két tartálykocsiból a gyúlé­kony gáz. Azt mondják, egy gyufaszálon múlott, hogy most nem kell átrajzolni a környék térképét... Bányászaink ünnepén A bányásznap körüli időben gyakran felidézzük me­gyénk bányászainak, az olajosoknak az életét, munká­ját. Ezt tesszük most is, képes riportunk témáját az egész Alföldről vettük. Celladam-teszt Kiállta az elsü próbát Érez-e vizsgadrukkot — kérdezte az MTI tudósítója Kovács Ádá/m feltalálót a csütörtöki nyilvános értéke­lés előtt, amelyen a Cella­dam-teszt reprodukálhatósá­gát vizsgálták. Nem — vá­laszolta a feltaláló —. biz­tos vagyok a dolgomban. A feltalálónak igaza lett, magabiztossága megalapo­zott volt: a teszt reprodu­kálhatósága a nyilvánosság előtt bizonyosodott be. A teszt-próbáról Paál Ta­más, az OGYI főigazgatója írásban adott nyilatkozatot a sajtó számára, amelyben megállapítja, hogy a teszt ellenőrzésének második, fon­tosabb lépése még ezután következik, amikor azt kell megvizsgálni, hogy valóban immunrendszer-egyensúlyt vagy valamilyen más testi állapotot jelez-e? Paál Tamás végül hang­súlyozta: a nyilatkozathábo­rú helyett lehetséges és ér­demes olyan objektív ellen­őrző vizsgálatot szervezni, aminek eredményét utólag nem kérdőjelezheti meg s^nki, \ Nyers Rezső fogadta Karsten D. Voigtot Nyers Rezső, az MSZMP elnöke csütörtökön a KB székházában fogadta Karsten D. Voigt NSZK parlamenti képviselőt, az SPD elnöksé­gének tagját, a párt parla­menti frakciójának kül- és biztonságpolitikai szóvivőjét. A szívélyes, baráti légkörű megbeszélésen véleménycse­rét folytattak a két ország és a két párt közötti kapcsola­tok időszerű kérdéseiről.

Next

/
Oldalképek
Tartalom