Szolnok Megyei Néplap, 1989. március (40. évfolyam, 51-76. szám)

1989-03-22 / 69. szám

8 SZOLNOK MEGYEI NÉPLAP M 1989. MÁRCIUS 22. 1989. MÁRCIUS 22. SZERDA BEÁTA, IZOLDA NAPJA A Nap ‘kél 5.44 — nyug­szik 17.59 órakor. A Hold kél 18.20 — nyugszik 5.31 órakor. í I 1 | 1 * V ÁRHATÓ IDŐJÁRÁS az ország területére ma estig: Északnyugat felöl lassan felszakadozik a felhőzet és egyre kevesebb helyen várható eső. A szél északira for­dul és többfelé megerősödik. A legmagasabb nappali hő­mérséklet szerdán 7 és 12 fok között alakul. Nyári időszámítás Oraigazítás vasárnap Színház A Szigligeti Színház színház- termében 19 órakor Caligula helytartója (bérletszünet). Té­véfelvétel. Mozi Szolnok Vörös Csillag: fél 5- kor, fél 7-kor és fél 9-kor Disz­kótörténet. Tallinn: fél 6-kor és fél 8-kor Testek csábítása. Ti­sza A-terem: 5-kor és 7-kor Amerikai gyilkosságok (18). Tisza B-terem: szünnap. Jász­apáti Táncsics: szünnap. Jász- berény Lehel: Csillagember. Kisújszállás Ady: szünnap. Kun­hegyes Szabadság: szünnap. Kunmadaras Petőfi: szünnap. Kunszentmárton Körös: szün­nap. Mezőtúr Dózsa: szünnap. Szabadság: Az X-program\ Ti- szaföldvár Táncsics: szünnap. Tiszafüred Tisza: szünnap. Tö- rökszentmiklós Dózsa: Barabás. Túrkeve Vörös Csillag: szünnap. Vízállás A Tisza vízállása teg­nap Tiszafürednél 465 cm (duzzasztott), Szolnoknál 208 centiméter (áradó), a Hár­mas-Körös Kunszentmárton- nál 147 centiméter (álló) volt. A ví-z hőfoka Szolnok­nál 7 C-fok. Néplap Az MSZMP Szolnok Megyei Bizottsága és a Szolnok Megyei Tanács lapja Föszerfceszió: Hajnal Jőnef FŐezerfcesztö-helyettea: Valkó Mihály Kiadja: a Szolnok Megyei L^tkiadú Vállalat Felelő« kiadó: Nánai Tibor Szetkeaztóaég és lapkiadó vállalat: 5001 Szolnok, Pf. 105 I. az. Irodaház Tclcáoa: 42-211, telex: 23-357 Vetaeghy Nyomda Szolnok 5001 Szolnok, Vörös Csillag lit 28. Telefon: 35-433 Feleló« vezető: Gombkötő Béla Terjeszti a Magyar Posta Előfizethető bármely hfrtapküzbesttó postahivatalnál, a hfriapküzbesitóknél, a Posta hírlapüzleteiben és a Hírlapelőfizetési és Lapellátási Irodánál (HEUR) Budapest XIII , Lehel u. 1(VA - 1900 - közvetlenül vagy postautalványon, / valamint átutalással a HEUR 215-96162 pénzforgalmi jelzőszámra. Előfizetési díj egy évre 1260,- Ft, lél évre 630,- Ft, egy hónapra 105,- Ft. ISSN 0133-0758 Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ A színházteremben 9.30, 11 és 14.30 órakor Gyermekbérlet 3. előadás. A Pécsi Bóbita báb­együttes műsora. Kiállítások : A galérián: Roque Frogosa (Nyugat-Berlin) festőművész ki­állítása. A fotógalérián: A. I. Bernath és G. Sessler (Svédország) fotó- kiállítása. A gyermekgalérián: a Délibáb Üti Alt. Iskola rajztagozatosai- nak kiállítása. A jobb oldali vitrinekben: Ás­ványok és ősmaradványok c. ki­állítás. A csillagfény vallatása (ismeretterjesztő bemutató). Az MN 10. Sz. Katonai Kollégiu­mának makett kiállítása. 10 éves a Lakóterületi Tömegsport Egyesület c. kiállítás. Repülőtéri Helyőrségi Klub A kicsi kocsi Monte^ Carlóba megy (amerikai film). Új állatgyógyászati anyagok Külföldi készítményeket pétolnak 4T Két új, hazai gyártású ál­latgyógyászati oltóanyag forgalomba hozatalát enge­délyezte a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium, a Szociális és Egészségügyi Minisztériummal egyetértés­ben. A Phylaxia Oltóanyag­termelő Vállalat készítmé­nye, a Coli—4P elnevezésű vakcina a vemhes kocák ol­tásával nyújt védelmet az újszülött és a szopós mala­cok egyik betegsége ellen. Külföldi készítményeket pó­tolnak a Parvocan-vakciná- val, amely ugyancsak a Phy­laxia gyártmánya; ez as eb­tartók által jól ismert par­vovirus ellen nyújt védel­met. Áprilisban Fokozott közúti ellenőrzés Áprilisban az egész ország területén, így megyénkben is fokozott közúti ellenőr­zést tartanak. Az ellenőrzé­sek célja, hogy segítsék a biztonságos közlekedést. Az elmúlt évben ugyanis ismét emelkedett (7,4 százalékkal) a közlekedési balesetek szá­ma. A megyében ugyan csökkent (0,8 százalékkal), a halálos és a súlyos balesetek száma viszont megnöveke­dett. A fokozott 'közúti ellenőr­zés során nemcsak a jármű­veket és a volánnál ülőket ellenőrzik, hanem az utaso­kat és az autók szállítmá­nyát is. Kiemelt' figyelmet fordítanak az öreg gépko­csik biztonsági állapotára, a KRESZ szabályait megsze­gőkre, az ittas járműveze­tőkre, a motorral és segéd­motorkerékpárral utazókra, a gyalogosokra, főképp az idősek és a gyermekek biz­tonságos közlekedésére. Beáta;--------­I zolda A Beáta a Svájcban használatos, latin erede­tű Beatus férfinév nőiesí- tése. A Beatus azt jelen­íti: boldog. A Beáta becé- zése: Bea, Beácska. Az Izolda a német Isol­de név angol Isolda alak- változatából származik. Ez valószínűleg kelta eredetű de a germán isan (a mai német Eisen = vas) és a waltan (mai német walten = tevé­kenykedni, rendelkezni) szavak hatására módo­sult Izoldára. Becézése: Iza, Izácska stb. Tímár Szaniszló Százharminc éve született Baján, és Budapesten hunyt el Tímár Szaniszló (1859— 1917) író, újságíró, a szá­zadforduló magyar társadal­mának éles szemű megfigye­lője, megörökítője. Eredetileg orvosnak ké­szült, s az orvosi diploma megszerzése után egy ideig praktizált is. Tulajdon­képpen egy fatális közleke­dési baleset kényszerítette pályamódosítás!«: 1888-han a lóvasút elgázolta, s karja annyira megsérült, hogy kénytelen volt felhagyni az orvosi gyakorlattal. Nehéz helyzetében Csiky Gergely, az ismert író sietett segítsé­gére; az ő támogatásával lett újságíró. Budapestre ke­rült, s több évtizeden át az Egyetértés munkatársa volt. A lapba előbb novellákat és tárcákat írt, majd átvette a színházi rovat vezetését. Ké­sőbb felelős szerkesztője lett a Magyar Híradó című, a la­pok híranyaggal való ellátá­sát szolgáló kőnyomatosnak. A nyári időszámítás az idén március 26-án, vasár­nap kezdődik, s ennek meg­felelően egy órával előbbre kell igazítani az órákat; hi­vatalosan vasárnap, a hajnal előtti világosod ást megelő­zően, 2 órakor történik a mutatók átállítása 3 órára. (Ennek a műveletnek a for­dítottjára kerül sor majd a nyári időszámítás végén, szeptember 24-én hajnali 3 órakor). Magyarország az idén is a szomszédos államokkal egy­szerre áll át a nyári időszá­mításra. Ez az összehangolt áttérés, valamint a kora hajnali óraigazítás zavarja meg ugyanis a legkevésbé a tömegközlekedési eszközök menetrendjét. A MÁV me­netrendjének időpontjai nem változnak, tehát pótfü­zet kiadására nincs szükség. Az átállás éjszakáján viszont az óraigazítás időpontja me­Már messziről látszott, baj történt. Testtartása, tétova mozdulatai kétségbeesésről tanúskodtak. A félig az út­padkán; félig az úttesten fekvő test már nem moz­dult. Élettelenül feküdt tár­sa, barátja lábainál. Ö pe­dig nem akarta elhinni a szörnyű, tényt ,hogy nem tá­maszthatja fel. Kétségbeeset­ten téblábolt a halott mel­lett, néha a fájdalom hang­ját hallatva. Segíteni nem H téli csapadék helyett Tavaszi eső Üjább és újabb esők áz­tatják a határt, a mezőgaz­dászok igazi örömére. Az Őszi vetésekre és a talaj víz- háztartásának egyensúlyiba hozására egyaránt jó hatás­sal van a márciusi csapa­dék. Dunai Sándor, a Központi Meteorológiai Intézet agro­meteorológiai szolgálatának vezetője az MTI munkatár­sának elmondotta: a talaj- vizsgálatok szerint csak a Dunántúlon van elegendő •nedvesség a földekben, a Du­na—Tisza közén 60 százalé­kos a feltöltődés, ami a már­ciusi átlaghoz képest kevés jóval biztat, és még rosszabb a helyzet a déli országrész­ben, ahol 50 százalék alatti értékeket mértek. Nagyon jól jön tehát az országos esőzés, amely segít óbban, hogy erőteljesen megindul­jon a kalászos gabona fejlő­dése, és megfelelő vízkészlet fogadja, várja majd a ta­vasszal elvetett magokat és a frissen kikelt növényeket. . A téli csapadék nem ké­nyeztette el a mezőgazdá­kat. A március elejéig ösz- szesített adatok szerint mindössze 102 milliméter csapadékot kapott a határ — ez'átlagos érték —, ami kereken 100 milliméterrel maradt el az úgynevezett téli félév sokéves átlagától. netközben ér néhány nem­zetközi járatot; a Moszkvá­ból Belgrádba tartó Puskin, a Budapest és Moszkva kö­zötti Tisza, a Moszkvától a magyar fővárosig közlekedő Budapest, valamint a Var­só—Belgrád és a Belgrád— Varsó vonalat járó Polónia expresszi, Így ezek a gyors­vonatok az óraigazítás kö­vetkeztében 60 perces „ké­sessel” folytatják útjukat. A MALÉV új menetrendet készített, amely ugyancsak március 26-án, vasárnap lép érvé"vbe és már figyelembe veszi a nyári időszámítást. A Volán-autóbuszok menet­rendje a MÁV-éhoz hason­lóan változatlan. A MAHART személyszállítóit sem érinti az óraigazítás, mivel amúgy is csak egy héttel később, április 1-jén kezdődik a me­netrend szerinti hajózási idény. lehetett, ám hűségesen őriz­te a testet. Talán abban re­ménykedett, nem történt baleset, nem ütötték el a kedvest, csak elszédült, ha­marosan magához tér, s új­ra együtt róhatják az utakat a szép tavaszi napsütésben. Közben beesteledett, to­vábbi veszély fenyegette őket a szürkületben. Az autósok lámpáikat bekapcsolták s egyre többen fékeztek, ami­kor a fénycsóva a halott tacskóra, s a szomorú far­kaskutyára vetődött. üutósorszámok Trabant Limousin Hycomat Budapest 54. Trabant Combi Hycomat Bu­dapest 32. Trabant Limousin Speciál Bu­dapest 18 301, Debrecen 15 469, Győr 14 455. Trabant Combi Budapest 6630, Debrecen 5228, Győr 4497. Wartburg Standard Budapest 4271, Debrecen 2763,' Győr 2617. Wartburg Special Budapest 5622, Debrecen 4425, Győr 4094. Wartburg Special tolótetős Bu­dapest 17 381. Wartburg Tourist Budapest 4842, Debrecen 2780, Győr 2049. Skoda 105 S Budapest 12 889, Debrecen 9632, Győr 9636. Skoda 120 L Budapest 32 068, Debrecen 18 572, Győr 21 478. Lada 1200 Budapest 49 336, Deb­recen 35 098, Győr 17 375. Lada 1300 S Budapest 24 470, Debrecen 18 497, Győr 10 023. Lada Szamara Budapest 5971, Debrecen 4236, Győr 3045. Lada 1500 Budapest 18 537, Deb­recen 12 892, Győr 5553. Lada Combi Budapest 1647, Debrecen 739. Győr 829. Lada Niva Budapest 851. Polski Fiat 126 E Budapest 6063, Debrecen 3918, Győr 3845. Dacia Limousin Budapest 18 105, Debrecen 13 273, Győr 10 449. Dacia Combi Budapest 5383, Debrecen 3734, Győr ?943. Dacia TLX Budapest 10 245, Debrecen 6666, Győr 6271, Zastava Budapest 20 538. Opel Kadett Budapest 543. Volkswagen Golf Budapest 501. Volga Limousin Budapest 1696. Volga Combi Budapest 1780. I Hírek I Sikeres volt a ruhagyűjtési akció Sikeres volt a.z Értelmi Fogyatékosok Országos Ér­dekvédelmi Szövetsége me­gyei elnöksége és a Vöröske­reszt megyei vezetősége kö­zös ruhagyűjtési akciója, melyet a megyében élő ér­telmi fogyatékosok javára szerveztek. A különböző te* lepüléseken a lakosság nagy mennyiségű, jó állapotú ru­hát ajánlott fel. A ruhák szállítását a Tisza taxi tár­sadalmi munkában vállalta. Az ÉFOÉSZ-tagkönyvvel rendelkezőknek a szövetség megyei vezetőségének tagjai segítenek választani a ruhák közül március 28-án és 29-én 8-tól 18 óráig Szolnokon, a Ságvári Endre Művelődési Központban. Az ÉFOÉSZ a beutazóknak megtéríti az útiköltséget. — ÜJRA KINYIT Jászbe­rényben a Galéria csütörtö­kön 17 órakor. A Galéria ta­valy ősszel nyílt meg a vá­rosban, és a téli szünet után újra várja az érdeklődőket. Csütörtökön Bangócs Gá­bornak, az Alikotárs művé­szeti csoport vezetőjének a tárlata nyílik meg és ápri­lis 20-áig látogatható. — BEJÁRATI ajtókat gyárt a mezőtúri költségve­tési üzem a Heves Megyei Építőipari ' Szövetkezetnek. A költségvetési üzemben ta­valy ősszel létesült az ipari üzemegység, és itt készítik az ajtókat. Az idén ezer da­rab, lakásba és hétvégi ház­ba egyaránt alkalmazható ajtóra van megrendelésük. — CSÜTÖRTÖKÖN 19 órakor a lengyel Krzysztof Scieransiki trió ad koncertet a megyei művelődési köz­pontban. A trió tagjai do­bon, elektromos és basszus- gitáron játszanak. Arról ne­vezetesek, hogy megújították a basszusgitár-játékot. — FELÚJÍTOTTÁK Ken­deresen a Kisújszállási Szö­vetség Afész papír- és író­szerboltját. A felújítás so­rán körülbelül 60 ezer fo­rint értékű új berendezést kapott az jizlet. Az eddigi­nél nagyobb választékkal várja a vásárlókat, most már üveg-porcelánárut, pi­pere, vegyi- és kozmetikai cikkeket is árusítanak. — MOZGALMI túrákon 'vesznek részt a jászsági út­törők. Az elmúlt héten a jászberényi, a jászdózsai, a jánoshidai és a pusztámon nostcri -pajtások közül több mint háromszázan vágtak neki a SaLgó-nyeregnek, hogy a Tanácsiköztársasági ■emlékműnél megemlékezze­nek március 21-éről. Április 5-én pedig Isaszegre látogat­nak el. A mozgalmi túrákat — amelyek már hagyomány­nak számítanak —a Jászbe­rényi Kóka,i László Üttörő- ház szervezi. — LOCSOLÖBÄLRA hív­ja a falu lakosságát szom­baton a tiszapüspöki Ano­nymus Ifjúsági Egyesület a közösségi házba. A bál bir­kavacsorával kezdődik, majd a szolnoki Magdi és a fiúk zenekar szolgáltatja a talp- alá valót. fl hatos lottó nyereményei- A S'ort'fogadási és Lottó Igazgatóság tájékoztató köz­lése szerint a márciusi 6-os lottó számsorsol ásón 6 talá- latos szelvény nem volt. 5 plusz 1 találatos szel­vény 3 darab, nyereményük egyenként 5 293 195 forint, 5 találatos 479 darab, nyere­ményük egyenként 12 432 fo­rint, 4 találatos 20 125 darab, nyereményük 395 forint, 3 találatos 295 085 darab, nye­reményük 34 forint. A kö­zölt adatok nem véglegesek, a nyeremények értékelése még tart. 7 ' \ APETÄ­/MdW/ 20% ENGEDMÉNNYEL máfCntS 22-től DOMUSJAN .IEIm Hírünk az országban Vendéglátás, 1989. 2. szám: Szövetkezeti gyorsétkezte- tők. (Szolnok megyében Törökszentmiklóson, Karcagon és Jászberényben nyílt gyorsbüfé Ripsz-Ropsz elnevezéssel.) DAILY NEWS, 1989. 33. szám: IN TOWN (Gasztronó­miai nyári egyetem lesz június 15—24-ig Szolnokon.) Esti Hírlap 1989. 45. szám: szintén hírt ad a majdan Szolnokon sorra kerülő eseményről. Magyar Nemzet 1989. 45. szám: Napló (A jászkiséri Honismereti Múzeum, Csete Balázs néprajzkutató 56 tus- rajzával gyarapodott.) Növényvédelem, 1988. 12. szám: Rátaíné Vida Rozália: Piricularia Oryzae ellen használható fungicid tesztelése. (Kísérlet a Palotási Állami Gazdaságban a rizs járványos bámulásának kórokozója ellen.) Állami Gazdaság, 1989 2. szám: Söllner Pál. Termelési­gazdálkodási kérdések a halászatban. (Milyen helyet foglal el a haltenyésztés a Palotási Állami Gazdaság életében?) összeállította a Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár olvasószolgálata Hétfő este jótékonysági koncertet tartott a Megyei Művelő­dési és Ifjúsági Központ színháztermében a szolnoki Lady Machbeth együttes. A forró hangulatú est teljes bevételét a zenekar felajánlja a Szigligeti Színház rekonstrukciójára. (Fotó: H. L.) Hűség KtelexJkon

Next

/
Oldalképek
Tartalom