Szolnok Megyei Néplap, 1989. február (40. évfolyam, 27-50. szám)

1989-02-01 / 27. szám

2 SZOLNOK MEGYEI NÉPLAP 1989. FEBRUÁR 1. Szovjet csapatkivonások Magyarországról Külügyminiszteri találkozó (Folytatás az 1. oldalról) gyalásokon nem csupán ab­ban várható megállapodás, hogy megyonsítják a két szomszédos szocialista ország kapcsolatainak normalizálási folyamatát, hanem megálla­podnak a legfelsőbb vezetők csúcstalálkozójának időpont­jában is. , Kínai politikai körökben hangsúlyozzák, hogy a kí­nai—szovjet közeledést és a kapcsolatok teljes értékű normalizálását azok a jelen­tős változások tették lehető­vé, amelyek egyfelől a Szov­jetunióban és Kínában, más­felől a nemzetközi politiká­ban mentek végbe. Mindkét tekintetben különös jelentő­séget tulajdonítanak a Mi­hail Gorbacsov által elindí­tott belpolitikai reformok­nak és a nemzetközi enyhü­lést előmozdító új gondolko­dásnak a szovjet külpoliti­kában. Várkonyi Péter Luxemburgban (Folytatás az 1. oldalról) nológiára építhet a magyar üveggyártás. A Luxemburg Wort részle­tesen beszámol a Hunguard Float-Uveg KFT és a Ma­gyar Üvegipari Művek együttműködéséről, amelyet a tárgyalásokon példásnak neveztek. Idézi a lap Jacques Sanier miniszterelnök meg­jegyzéseit a romániai falu­rendezési tervről. Santer rá­mutatott, hogy ez a terv fel­veti a romániai kisebbségek jogainak kérdését és így közvetlenül érinti Luxem­burgot is, mivel Erdélyben kis számban ugyan, luxem­burgi leszármazottak is él­nek. — Erre a nemzetközi kérdésre továbbra is figyel­met kell fordítani, idézi a miniszterelnököt a Luxem­burger Wort. Afganisztán Élénkülő diplomáciai tevékenység Megélénkült az afgán ren­dezés körüli diplomáciai te­vékenység. A magas szintű érintkezések egyik központja a pakisztáni főváros, ahová kedden háromnapos látoga­tásra érkezett Ali Akbar Ve- lajati iráni külügyminiszter. Iszlámábádba várják a hét végén Eduard Sevardnadze szovjet külügyminisztert is, aki kínai látogatásának be­fejeztével fog átrepülni a pakisztáni fővárosba. BUDAPEST Március 1-jétől valameny- myi, Szabolcs-Szatmár me­gyében állandó lakóhellyel rendelkező magyar állam­polgár egyszerűsített határ- átlépés mellett utazhat a Szovjetunió határ menti te­lepüléseire. A korábbiak­hoz képest jelentősen bővül az így meglátogatható tele­pülések száma is. MOSZKVA Űjabb, mintegy 25 ezer, a sztálini uralom idején igaz­ságtalanul elítélt személy rehabilitálásáról rendelke­zett egyik legutóbbi, január lexikán kelt határozatában a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnöksége. Az érin­tettek ügyeinek felülvizsgá­latát a katonai ügyészi szer­vek már megkezdték — je­lentette ki a Pravda keddi számának adott nyilatkoza­tálban Borisz Popov katonai főügyész. SZÖUL Horn Gyula államtitkár és kísérete kedden Dél-Ko- rea büszkeségeivel ismerke­dett. Látogatást tett a Sam­sung konszern szuvoni elektronikai gyárában, majd felkereste a pupíhjongi Daewoo autógyárat. A szovjet kormánynak a fegyveres erők és a fegyver­zet egyoldalú csökkentésé­ről hozott határozata értel­mében Magyarország terü­letéről kivonnak 22 szovjet katonai egységet, köztük egy teljes létszámú páncé­los hadosztályt, egy kikép­ző páncélos ezredet, egy de- szant-rohamzászlóaljat, egy vadászrepülő-ezredet, egy vegyvédelmi zászlóaljat és egy katonai tisztes iskolát. A már korábban bejelentett szovjet csapatkivonás rész­leteiről tegnap a Szovjet Kultúra és Tudomány Há­zában Borisz Sztukalin, a Szovjetunió magyarországi nagykövete, Matvej Burla­kov vezérezredes, az ideig­lenesen hazánkban állomá­sozó Szovjet Déli Hadsereg­csoport parancsnoka és Fe­dot Krivda hadseregtábor­nok, a Varsói Szerződés Tagállamai Egyesített Fegy­veres Erői főparancsnoká­nak magyarországi képvise­lője tájékoztatta a magyar és a nemzetközi sajtó kép­viselőit. Matvej Burlakov sajtó- nyilatkozatában elmondta, hogy a most sorra kerülő csapatkivonás után a déli hadseregcsoport létszáma több mint 10 ezerrel csök­ken; mintegy 2400 tiszt és zászlós, s csaknem 8000 al­tiszt, illetve katona hagyja el Magyarországot. JERUZSÁLEM Natan Saranszkit, a szov­jetunióbeli zsidó ellenzék egykori vezetőjét jelölték Izrael új ENSZ-nagyköveté- nek — közölték kedden iz­raeli kormányforrásból. WASHINGTON Kedden Washingtonban megkezdődött Oliver North alezredes pere. A reagani nemzetbiztonsági tanács egykori munkatársa azért áll bíróság előtt, mert titok­ban fegyvereket adott el Iránnak, s a vételárat — ugyancsak törvénysértő mó­don — a nicaraguai kontrák fegyverzésére fordította. BRÜSSZEL A NATO részéről hétfőn üdvözölték a Varsói Szerző­désnek azt a lépését, hogy fennállása óta első ízben részletes adatokat tett köz­zé fegyveres erőinek felépí­téséről. Ugyanakkor eluta­sították a VSZ-nek azt a vé­leményét, hogy a két szerve­zet között lényegében erő- egyensúly áll fenn. Ugyancsak jelentős mér­tékben csökkentik a harci eszközök számát is: kivon­nak több mint 450 tankot, több mint 200 iöveget és ak­navetőt, több mint 3000 gép­kocsit, illetve más eszközö­ket. A több szakaszra osz­tott csapatkivonás során el­sőként május—júniusban a harckocsi-hadosztály és a ki képző harckocsi-ezred hagyja el Magyarországot. Az év második felében tá­vozik a vadászrepülő-ezred és a deszant-rohamzászló- alj. A többi egységet jövő­re vonják ki. A részleges csapatkivonás 1990 végére fejeződik be. Burlakov hadseregtábor­nok utalt arra is, hogy a ki­vonás után megszűnik 11 szovjet helyőrség, s létesít­ményei a magyar fél tulaj­donába kerülnek. Köztük lesz számos műemlék is, így például a gödöllői Grassal- kovich-kastély és az eszter­gomi Bazilika szomszédsá­gában lévő történelmi érté­kű épület. A szovjet csapatok a töb­bi között átadnak mintegy 900 lakást, illetve 19 lakta­nyát, s felszabadul negyven olyan objektum, amelyet mintegy 38 millió rubeles költséggel a déli hadsereg­csoport épített. A létesítmé­nyek átadásának rendjét és módját az illetékes szovjet és magyar hatóságok a kö­zeljövőben egyeztetik. HÁGA A közel-keleti rendezés­ről kezdődött nemzetközi tanácskozás kedden Hágá­ban. Az amszterdami sza­badegyetem kezdeménye­zésére létrejött találkozón a PFSZ képviseletében töb­bek közt részt vesz Bázám Abu Sarif, Jasszer Arafat tanácsadója, míg az izraeli küldöttség tagja Abba Eban voLt külügyminiszter. LONDON Az UNITA kész az ango­lai kormány ellen 1975 óta folyó harcok beszüntetésére, ha a luandai kormány elfo­gadja a szervezet tűzszüneti feltételeit — mondotta lon­doni nyilatkozatában az UNITA külügyi kérdések­kel megbízott szóvivője. NICOSIA Csehszlovákia és Irán fej­leszteni kívánja a két or­szág közötti együttműkö­dést. Ezt tartalmazza az a dokumentum, amelyet La- dislav Adaimec csehszlovák miniszterelnök kedden 'be­fejeződött háromnapos hi­vatalos iráni látogatásának befejezésekor írtak alá Te­heránban. flz ORF-nek Németh Miklós nyilatkozata Németh Miklós kormány­fő időszerű magyar bel- és külpolitikai kérdésekről, a kormányzati munka szemé­lyi feltételeiről nyilatkozott Lendvai Pálnak, az osztrák televízió főintendánsának Az ORF hétfői híradómű­sorában sugárzott nyilatko­zatában gazdasági kérdések­ről szólva hangoztatta, hogy a magánszektor erősödésé­vel számol Magyarországon. Bár feltételezhető a munka- nélküliség gyors növekedése, a kormány szilárd elhatáro­zása a piacgazdasági feltéte­lek létrehozása, amelyek kö­zött a nagy inflációt elvisel­hető mértékűre lehet csök­kenteni. A magyar politikus hang­súlyozta, hogy kormányá­nak tagjait munkájuk alap­ján ítéli meg. Vannak, akik­kel nagyon elégedett, másuk értékelésével még vár, s ha szükséges, néhány hónapon belül javasolni fogja a par­lamentnek leváltásukat. Mi­niszterelnöki megbízatásáról kész lemondani, ha a parla­ment megvonja tőle bizal­mát. (Mint mondta, a bizal­matlansági indítvány beve­zetésén most dolgoznak a magyar törvényhozásban.) Magától akkor mondana le, ha úgy látná, hogy elképze­léseit nem tudja megvalósí­tani. Németh Miklós beszélt olyan szándékokról is, hogy Magyarország még az idei év első felében helyreállítja a teljeskörű diplomáciai kap­csolatait Izraellel, amelyek 1967 júniusában a hatnapos háború után szakadtak meg. Az izraeli rádió keddi adásában idézte az izraeli külügyminisztérium szóvivő­jét, aki elégedetten nyugtáz­ta, hogy Magyarország ren­dezni szándékozik diplomá­ciai kapcsolatait Izraellel. Szerény sikerek a szerkezetátalakításban Fejlesztés a gazdaságilag elmaradott területeken A VII. ötéves tervidőszak­ra szóló, illetve a hosszú tá­vú területfejlesztési elképze­lésekről tájékozódott, s mondott véleményt tegnapi ülésén a Hazafias Népfront Országos Elnökségének tele­püléspolitikai bizottsága. A HNF OT székházában meg­rendezett ülésen — melyen különösen nagy hangsúlyt kapott a gazdaságilag elma­radott térségek fejlesztése — Hoós János, az Országos Tervhivatal elnöke elmond­ta, hogy a kedvezőtlen adott­ságú területeken, illetve a foglalkoztatási gondokkal küszködő térségekben a komplex fejlesztésre töre­kednek. Mivel a kihelyezett pén­zek nem eredményeznek mindig az ígéretnek megfe­lelően hatékony termelést, a jövőben nagyobb szigorúság­gal, bankok bevonásával íté­lik oda a támogatásokat. A döntések, a pénzeszközök felhasználásának decentrali­zálása is ebbe az irányba hat. Hoós János elmondta: mérlegelni kívánják a prog­ram indítása óta érkező jel­zéseket is. Győr-Sopron, Tolna, Nógrád, Heves, Szol­nok, Bács-Kiskun és Hajdú- Bihar megyéből is javaslatok érkeztek arra, hogy a terü­letükön lévő rossz talajadott­ságokkal, kedvezőtlen infra­struktúrával, a népesség el­vándorlásával jellemezhető települések szintén kapjanak támogatást. (Folytatás az 1. oldalról) százalékát, mintegy 140 mil­liárd forintot az iparnak kell teljesítenie. Berecz Frigyes kiemelte, hogy a jövőben a kutatások­nak, fejlesztéseknek fokozot­tabban kell szolgálniuk a szerkezetátalakítási progra­mot. Az e célra juttatott összegek 80 százaléka már eddig is a feldolgozóipar fej­lődését segítette, és csak 20 százaléka az anyagkitermelő ágazatokat és az energia­ipart. A vállalati jövedelmekről szólva a miniszter azt mond­ta: úgy tervezték, hogy 1988- ban a vállalatok nyeresége az előző évinek csak 41,3 szá­zaléka lesz, de ennél több lett, 65,2 százalék. Ugyanak­kor a rosszul gazdálkodó üzemek vesztesége 2 milli- árdról 4 milliárd forintra nőtt. összességében az Ipari Minisztérium felügyelete alá tartozó vállalatok nyeresége meghaladja az 58 milliárd forintot. Kérdésekre válaszolva a miniszter kifejtette, hogy a hadiipari termelés csökken­tése miatt több vállalat gon­dokkal küzd majd. Közülük jónéhány, például az Orion és a Videoton bekapcsolódik a távközlés-fejlesztési prog­ramba. A személygépkocsi­gyártásról szólva Berecz Fri­gyes elmondta, hogy 1991-ig nem áll rendekezésre akkora állami támogatás, amelyből összeszerelő-gyárat építhet­nénk. bár a kormányzat — főleg ellátási okokból — már támogat egy ilyen tervet. A minisztérium szerint az osztrákok példáját követve célszerű lenne a részegység- és alkatrészgyártást oly mó­don fejleszteni, hogy akár 100 ezer gépkocsit is kap­junk. Szeretnénk bekapcso­lódni a szovjet autóipar nyu­gati licencvásárlásába is. A Néplap munkatársának kérdésére Berecz Frigyes el­mondta, hogy a mai isme­retek szerint Magyarorszá­gon a földgázkitermelés még mintegy 30—40 évig folytat­ható. a felszínre hozható' gázmennyiség azonban egyre csökken: az idei esztendőre tervezett 6,5 milliárd köb­méter helyett az ezredfor­dulóra már csak évi 6 milli­árd köbméteres termelés várható. Hogy később milyen kitermelési ütem tartható fenn. az az addig elvégzett szénhidrogén-kutatások eredményességétől függ. A földgázkitermelés mai szintjének megőrzéséhez, fő­leg a nagy mélységben fek­vő mezők „leműveléséhez” a korábbinál drágább techno­lógiák és berendezések alkal­mazására is szükség van. a hazai szénhidrogén-bányá­szat által igénybe vett kül­földi hitelek zömét azonban nem a termelésben használ­ják fel, hanem a még meg­lévő földgázvagyon felderíté­sét szolgáló, és a kitermelést megelőző kutatások korsze­rűsítésére fordítják. Megéri erre konvertibilis valutát költeni, már csak azért is, mert a magyar szénhidrogén- kutatók munkája a határo­kon túl is keresett „cikk”. Napirenden a fogyasztói érdekvédelem Ülést tartott az Országgyűlés kereskedelmi bizottsága Az Országgyűlés kereskedelmi bizottsága tegnap a Par­lamentben ülést tartott Hellncr Károlynak, a bizottság tit­kárának elnökletével. A testület meghallgatta a Központi Statisztikai Hivatal tájékoztatóját az életszínvonal-statisztikai mutatók vizsgálatáról, majd megvitatta a Kereskedelmi Mi­nisztérium és a Fogyasztók Országos Tanácsa előterjesztését a fogyasztói érdekvédelem helyzetéről és továbbfejlesztésé­nek fő irányairól. Végvári Jenő. a KSH el­nökhelyettese beszámolt azokról a szakértői tanulmá­nyokról, amelyek az élet­színvonal-statisztikai muta­tók vizsgálati módszereiről készültek. Hangsúlyozta a statisztikai mutatószámok nyilvánosságra hozatalának fontosságát. Szólt arról: többször éri kritika a hiva­talt, hogy nem ismerteti szé­les körben, mit tartalmaz az úgynevezett fogyasztói kosár. Véleménye szerint az erről készült több száz oldalas do­kumentációt. bár ez nem tit­kos, nem lenne célszerű nagy példányszámban ter­jeszteni. Tervezik viszont, hogy a KSH ügyfélszolgálati irodájában a szakemberek és az érdeklődők számára elhelyeznek a fogyasztói ko­sár kiadványból néhány pél­dányt, s ott azokat bárki megtekintheti. A tájékoztatót követően több képviselő hangot adott abbéli véleményének, hogy mivel a lakosság meglehető­sen tájékozatlan a fogyasz­tói kosár mibenlétét illetően, továbbá bizalmatlan az ár­emelkedések miatt, célszerű lenne rövidített formában, közérthető módon tájékoz­tatni a vásárlókat erről a témáról. Szükségesnek tart­ják a rétegindexek számítá­sát. ám úgy vélik, felül kel­lene vizsgálni, hogy kiket sorol a statisztika az egyes társadalmi rétegekhez. Fel­tétlenül fontosnak tartják továbbá, hogy a létmini­mum-számításokat a KSH nvilvánosságra hozza. A KSH elnökhelyettese egyet­értett a hozzászólásokkal, s válaszában ígéretet tett ar­ra. hogy megtalálják a mód­iát. miként tájékoztassák közérthető módon az érdek­lődőket a fogyasztói kosár­ról. A fogyasztói érdekvéde­lemről készült írásbeli elő­terjesztéshez Spilák Ferenc kereskedelmi miniszterhe­lyettes fűzött szóbeli ki­egészítést. Hangsúlyozta, hogy a jelenlegi életszínvo­nal-csökkenés miatt a fo­gyasztói érdekvédelem fel­értékelődik. A vevők a ko­rábbiaknál is jobban igény­lik, hogy az áruk ára és minősége összhangban le­gyen, továbbá az érdeklődés homlokterébe került, milye­nek a vásárlási körülmé­nyek, s milyen gyorsan in­tézik el a vevők jogos pa­naszait. A továbbiakban szó volt az ellenőrzés szervezetrend­szerének korszerűsítéséről. Jelenleg mintegy 50 minő­ségellenőrző intézet vizsgál­ja a forgalomba hozatal előtt, illetve az árusítás kőiben az import és hazai termékeket. A kereskedelmi és piac­felügyelőségek szintén fon­tos szerepet töltenek be a fogyasztói érdekvédelemben. Évente 26—28 ezer kereske­delmi egységet ellenőriznek, részben önállóan, részben a minőségellenőrző intézetek­kel közösen. Az elmúlt hét évében a felügyelőségek több mint 48 millió forint jogta­lan többletbevétel elvonását kezdeményezték, s a keres­kedőket 10 millió forint ér­tékben kötelezték a vevők kártalanítására. Rév Laios. a Fogyasztók Országos Tanácsának elnöke úgv nyilatkozott, hogy a FŐT továbbra is társadalmi szervezetként kívánja védeni ° fogyasztók érdekeit. Igény­lik viszont, hogy a különféle — a fogyasztókat érintő — rendelkezések meghozatala előtt az illetékes szervek el­képzeléseit véleményezhes­sék. javaslatokat tehessenek. A kereskedelmi miniszterrel már targvaltak erről, s a mi­niszter egyetért elképzelése­ikkel. A beszámolót követő vitá­ban Békési Istvánná (Pest megye) felhívta a figyelmet, hogy a kereskedelemben a jelenlegi bérek és munkakö­rülmények sem a minőségi munkát, sem az áru minő­ségvédelmét nem teszik le­jtővé. Kovács Lászlóné (Buda­pest) úgy véli, hogy ha a FŐT valamelyik állammi­niszter közvetlen irányítása alá tartozna, nagyobb te­kintélyre tehetne szert, így ugyanis nincs intézkedési jogköre, s a FŐT ellenőrei sem tehetnek többet a mi­nőségvédelem javításáért, mint bármelyik vásárló. Csipkó Sándor (Bács-Kiskun megye) a szolgáltatásokban tapasztalható gondokról szólt. Mint mondotta, közis­mert, hogy a szolgáltatások legális árbevétele mintegy 43 milliárd forint évente, s csaknem ennyi az illegálisan végzett szolgáltatások ellen­értéke is. A tapasztalatok szerint azok. akik az adó miatt visszaadták iparengedélyü­ket. ugyanúgy folytatják te­vékenységüket továbbra is, csak már illegálisan. Spilák Ferenc válaszában elmondta? hogy a minisztéri­um a napokban szólítja fel a kereskedelmi vállalatokat az áralkuraj Szorgalmazza, hogy a vevők érdekében lépjenek fel szállítóikkal szemben, s ahol a szocialista import ol­csóbb. éljenek a lehetősé­gekkel, s inkább külföldről szerezzék be az árut. Rév Lajos véleménye sze­rint a minőség javításának, a fogyasztók védelmének íoen hatásos módja lenne, ha a kereskedelem összefogna a ross-» minőségű terméket szállító gyártókkal szemben, s példát statuálna, például huzamosabb ideig sehol az országban nem lenne haj­landó forgalomba hozni egy adott terméket. A FOT- nak ezirányú kezdeménvezé- sei azonban eddig az illeté­kes fórumokon nem talál­tak meghallgatásra. A bizottság a tájékoztató­kat tudomásul vette, a ké­sőbbiekben alakítja ki ál­láspontját arról, hogy a fogvasztóvédelemmel kap­csolatban önálló törvény megalkotását tartja-e szük­ségesnek, vág’» azt javasol­ja. hogv e kérdéskört a ké­szülő új kereskedelmi tör­vény egy fejezete tárgyalja. [Telexen I (érkezett I

Next

/
Oldalképek
Tartalom