Szolnok Megyei Néplap, 1989. február (40. évfolyam, 27-50. szám)

1989-02-01 / 27. szám

Február W-re Összehívták az MSZMP Központi Bizottságát A Magyar Szocialista Munkáspárt Politikai Bizottsága keddi ülésén február 10-re összehívta a Központi Bizottsá­got. Napirendjéül időszerű politikai kérdések megtárgyalá­sát javasolja. (MTI) Kínai—szovjet kapcsolatok Külügyminiszteri találkozó Eduard Sevardnadze szov­jet külügyminiszter szerdán a késő esti órákban érkezik Pekingbe s csütörtökön kezdi meg hivatalos látogatását, azaz tárgyalásait Csien Csi- csen kínai külügyminiszter­rel. A szovjet diplomácia ve­zetőjét fogadja több kínai párt és állami vezető, és Sanghajban találkozik vele Teng Hsziao-ping, Kína első számú politikusa. A pekingi kínai—szovjet külügyminisz­teri tárgyalások középpont­jában az ez év első felére tervezett kínai—szovjet csúcstalálkozó gyakorlati előkészítése áll. Emellett ter­mészetesen megvitatnak más, Iközös érdeklődésre számot tartó bilaterális és nemzet­közi kérdéseket is. Kínai politikai körökben nagy ’jelentőséget tulajdoní­tanak a külügyminiszter^ ta­lálkozónak, amely folytatá­sa lesz annak a tanácskozás­nak, amely decemberben zajlott le Moszkvában Csien Csi-csen kínai külügyminisz­ter látogatásakor. Pekingben általános a vélemény, hogy Sevardnadze szovjet külügy­miniszter látogatásával kez­detét veszi a „fordulat éve” a kínai—szovjet kapcsolatok­ban. Emlékeztetnek rá, hogy 1959. óta ez az első szovjet külügyminiszteri látogatás a kínai fővárosban. Külön fon­tosságot ad a szerdán kezdő­dő hivatalos tárgyalásoknak az a tény, hogy ezeken a tár­(Folytatás a 2. oldalon) Várkonyi Péter 1 Luxemburgban János nagyherceg, luxem­burgi uralkodó, kedden Vár­konyi Péter látogatásának második napján audiencián fogadta a magyar külügy­minisztert. Előzőleg Várkonyi a luxem­burgi parlament tagjaival ta­lálkozott. Tájékoztatta a képviselőket a magyar re­formfolyamatról és külpoli­tikai törekvéseinkről. Az ér­deklődés igen élénk volt, több mint tucat kérdésre kellett válaszolnia a minisz­ternek. Ezt követte szívélyes légkörű találkozója René Urbanyval a luxemburgi KP elnökével. A zsúfolt programban sze­repelt még a Guardian Eu­rope amerikai tőkéjű válla­lát luxemburgi leányvállala­tának a floafs-liveget gyártó Luxguard gyárának megte­kintése. Az ultramodern üzem a mintája annak, ame­lyet a Hunguard Float-Uveg KFT — a Magyar Üvegipari Művek és a Guardian Europe vegyesvállalata — az oroshá­zi Üveggyár korszerűsítésé­vel hoz létre 1990 végére, 115 millió dolláros közös beru­házással. Luxemburgi jogi személlyel kötött szerződés révén világszínvonalú tech­(Folytatás a 2. oldalon) II tőkés piacra is bejutott az árokszállási gyár Szerény sikerek a szerkezetátalakításban Berecz Frigyes tájékoztatója az ipar helyzetérőí — A szénhidrogénkutatás jövője Jó évet zárt és zökkenő- mentesen kezdte az ideit a jászárókszállási Hűtő- és Klímatechnikai Gyár. Tizen­hat éves működése során 1988-ban ért el először 1 mil­liárd forintnál nagyobb ár­bevételt, és először jelent meg termékeivel a tőkés piacon. A Szovjetunióba szállított Tyler-típusú áruházi beren­dezéseket korszerűsítették az árokszállási gyárban. Az egyszerűbb, kevesebb anya­got és emberi munkát igény­lő, energiatakarékos hűtőpul­tok egy NSZK-beli cég tet­szését nyerték el. A tőkés piacon való megkapaszkodás érdekében korszerűsítették a gyártásit. Az idei feladatok között a rekonstrukció foly­tatása és új piac keresése szerepel. Ennék során egyip­tomi és izraeli szakemberek­kel tárgyaltak. 1988-ban az iparban nem születtek kiugró gazdálkodá­si eredmények, de a szerke­zetátalakítási törekvésék va­lóra váltásában az egyes ágazatok szerény sikereket elértek. Így jellemezte az el­múlt esztendő ipari eredmé­nyeit Berecz Frigyes ipari miniszter tegnapi sajtótájé­koztatóján. Mint mondta, az állami ipar eredményei az előző évhez képest 1-2 szá­zalékkal visszaestek, ugyan­akkor az ipari szövetkezete­ké és a magánkisiparé javul­tak. Különösen a gépipar teljesítménye maradt el. el­sősorban a közlekedési esz­közök szocialista exportjának erőteljes csökkenése követ­keztében. A kohászat viszont kihasználta a tőkés piacon tapasztalt konjunktúrát, e piacra jóval többet expor­tált mint korábban, és egyes termékek árát 50—60 száza­lékkal is emelni tudta. A miniszter arról is szólt, hogy fokozatosan megszűnik az ipar költségvetési támo­gatása. Néhány évvel ezelőtt költségvetési befizetéseik egynegyedét, több mint 40 milliárd forintot az állam visszajuttatott különböző tá­mogatások formájában, ta­valy ez az összeg már csak 26 milliárd forint volt. Az idén a bányászat, a kohá­szat és a könnyűipar még kap kisebb támogatást, ösz- szesen 11—12 milliárdot, Je a vegyiparé megszűnik, a gépiparban pedig az eddigi­nél is magasabb lesz az el­vonás aránya. 1989-ben a költségvetési befizetések 26 (Folytatás a 2. oldalon) A gyermelyi Petőfi Tsz-ben a tésztagyár és a tojásfcldolgozó üzem után most mal­mot építenek. A napi 120 tonna kapacitású malom építése jól halad. A mintegy 200 millió forintos saját kivitelezésű beruházás az idén készül el. A malom elkészültével lehetővé válik a tésztagyártáshoz szükséges alapanyagok helyben történő gyártása. Képünkön a malom lisztsilóját szerelik. (MTI fotó: Jusztin Tibor) Egytestűiét# városi pártbizottság lesz Tiszafüreden Megválasztották a küldöttértekezlet bizottságait és tisztségviselőit Tegnap délután ülést tar­tott a tiszafüredi városi pártbizottság. Napirenden szerepelt egy jelentés á fe­gyelmi bizottság -tavalyi munkájáról, valamint a párt- bizottság beszámolója az 1985. február 16-i városi pártértekezlet határozatai­nak végrehajtásáról és egy javaslat az országos pártér­tekezlet állásfoglalásaiból adódó hetyi ^feladatokra. A városi 'pártbizottság megvá­lasztotta a februárban tar­tandó városi küldöttgyűlés bizottságait és tisztségvise­lőit. A küldöttgyűlés lesz hi­vatott a megye első egytes- tületű városi pártbizottságá­nak megválasztására. A vá­rosi pártbizottság tegnapi ülésén döntött arról is, hogy négy községi (az abádszalóki, a tiszaburai, a tiszaörsi és a tiszaszentimrei) és három üzemi pártbizottság (a hajó­gyári, az alumíniumgyári és a Hámán Kató Tsz-é) dele­gálási jogot kapjon a városi pártbizottságba. A pártbizottság ülése után az egytestületű pártbizott­ságról beszélgettünk a váro­si pártbizottság első titkárá­val és titkáraival. Interjúnk a 3. oldalon. Megalakult az IBUSZ-klub Rekordforgalommal zárta 1988-at a legrégibb magyar utazási iroda Családi alpesi üdülést, 15-22 napos nyelvtanfolyamokkal összekötött angol és német utakat, olcsó, egynapos szabadkai programot is kínál az idén az IBUSZ Hazánkat is felkeresi Kim De Dzsung elindult eurípai kőrútjára Elindult kedden Szöulból 16 naoos európai kőrútjára Kim De Dzsung, a legismer­tebb dél-koreai -ellenzéki politikus, a Béke és Demok­rácia Pártjának elnöke. Kim a tervek szerint febru­ár 12—15. között Magyaror­szágot is felkeresi, ellátogat emellett még Svédországba, Olaszországba és a Vatikán­ba, valamint Hollandiába. Munkatársai szerint utazá­sának célja az, hogy erősít­se pártja kapcsolatait a fel­keresett országok vezető po­litikai tényezőivel. A Hűvösvölgyben, a gu- lyásparty színhelyén fogadta tegnap az újságírókat dr. Szemenkár Erika, a 87 éves IBUSZ RT vezérigazgatója szokásos év eleji sajtótájé­koztatóján. Az IBUSZ vezér­kara örömteli eredmények­ről, de minden eddiginél na­gyobb áldozatokat követelő munkáról adott számot. Az általános forgalmi adó és a világútlevél bevezetése új helyzetet teremtett az ide­genforgalomban, mind a szervezésben, mind a gazdál­kodásban. A változás első évében az IBUSZ minden eddiginél magasabb árbevé­telt ért el. 1987-hez viszo­nyítva 53 százalékos növeke­déssel, 36 milliárd forint be­vétellel zárta az évet. Része­sedése a magyar idegenfor­(Folytatás a 3. oldalon) Broyler csirke feldolgozása A tőkés export folyamatos. A szállítások hűtővagonok­ban és kamionokban történ­nek az ötezer tonnás hűtő­házból — nzs — A vállalat közismert termékeit 1987-től laborató­riumi vizsgálatnak is alávetik A jobb ellátás érdekében — egészben és darabban is — forgalmaznak hízott libát JBavemfik

Next

/
Oldalképek
Tartalom