Szolnok Megyei Néplap, 1988. június (39. évfolyam, 130-155. szám)

1988-06-27 / 152. szám

SZOLNOK MEGYEI NÉPLAP 1988. JÚNIUS 27. Gyászhírek — köszönetnyilvánítások Mély fájdalommal tudatjuk, hogy LUKACS FERENC, a Jász-Nagykun Vendéglátó Vállalat igazgatója 1988. jú­nius 25-én, életének 56. évé­ben tragikus hirtelenséggel elhunyt. Temetéséről ké­sőbb történik intézkedés, melyről értesítéssel leszünk. A temetés helye a Zala me­gyei Páka község lesz. Lu­kács Ferencet a Jász-Nagy­kun Vendéglátó Vállalat sa­ját halottjának tekinti. A gyászoló család, a Jász- Nagykun Vendéglátó Válla­lat és leányvállalatai. Értesítjük a rokonokat, is­merősöket, szomszédokat, hogy KUN MENYHÉRT hamvait június 29-én 13.30 órakor helyezzük örök nyu­galomba a szolnoki római katolikus temetőben. Gyá­szoló család Szolnok. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy ORAVECZ VERONIKA május 22-én tragikus hirte­lenséggel 61 éves korában elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása június 28-án 14.30 órakor lesz a szolnoki Munkásőr úti temetőben. Gyászoló család Szolnok. Fájdalommal tudatjuk, hogy EKLÁR GYÖRGYNE június 8-án elhunyt. Ham­vasztás utáni búcsúztatása június 27-én 12.30 órakor lesz a szolnoki Munkásőr úti te­metőben. Gyászoló család. Fájdalommal tudatjuk, hogy BERKES JÓZSEF MAV-nyugdíjas temetése jú­nius 29-én 12.30 órakor lesz a szolnoki Munkásőr úti te­metőben. Gyászoló felesége, fia, menye. Ezúton értesítjük a rokono­kat, ismerősöket, hogy ÖZV. BOZÓKY SANDORNE szül. Bálinth Emília 76 éves korában elhunyt. Hamvasz­tás utáni búcsúztatása jú- hius 28-án 12.30 órakor lesz a szolnoki Munkásőr úti te­metőben. Gyászoló család Szolnok. Köszönetét mondunk mind­azoknak a rokonoknak, is­merősöknek, barátoknak, akik felejthetetlen halot­tunk, KERESZTFALVI JÓZSEF hamvasztás utáni búcsúzta­tásán részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek és mély fájdalmunkban osz­toztak. Gyászoló család Szol­nok. Köszönetünket fejezzük ki a rokonoknak, barátoknak, ismerősöknek, szomszédok­nak, akik szeretett férjemet, édesapámat, DANYI FERENCET utolsó útjára a jánoshidai temetőben elkísérték,' mély­séges gyászunkban osztoz­tak, részvétükkel enyhíteni igyekeztek. Dányi Ferencné és lánya. Köszönetét mondunk mind­azon rokonoknak, barátok­nak, ismerősöknek, jó szomszédoknak, akik szere­tett férjem, GODANY LÁSZLÓ sírjára virágot, koszorút he­lyeztek és mély fájdalmun­kat enyhíteni igyekeztek. Gyászoló felesége, lánya és családja. Köszönetét mondunk mind­azoknak a rokonoknak, is­merősöknek, szomszédok­nak, jó barátoknak, a Sze- kuritás Ipari Vállalat kol­lektívájának, akik szeretett halottunk, FARKAS ANTAL temetésén részt vettek, sír­jára koszorút, virágot he­lyeztek, részvéttáviratokat küldtek, fájdalmunkat eny­híteni igyekeztek. Gyászoló család Jászberény. Köszönetét mondunk mind­azoknak, akik szeretett édes­anyánk, nagymamánk, az életének 94. évében rövid szenvedés után elhunyt MIHÁLY KALMANNE szül. Ugrai Rozália temeté­sén részt vettek, Pírjára ko­szorút, virágot helyeztek, fájdalmunkban osztoztak. Gyászoló lánya, unokája Törökszentmiklós. INGATLAN KERTVAROSBAN ház eladó, fizetési könnyítéssel is. ,.Csere vidékre is érdekel” jeligére a kiadóba. (7772) Y-házban 65 m2-es 1 -f- 2 félszobás la­kás kedvező feltéte­lekkel eladó. Szol­nok, Jubileum tér 6. IV/5. (7916)' JÁSZBERÉNY leg­jobb helyén 4 szo­bás, emeletes, ker­tes családi ház el­adó. Jászberényi ingatlant, lakást személygépkocsit beszámítok. Minden megoldás érdekel. Cím: Jászai Mari út 2. (Pesti utcából nyílik.) Érdeklődni: 11-038-as telefonon egész nap. (8081) MÜÜT mellett levő 100 négyszögöl köz­művesített telek el-: adó. Műhely, hob­bi, garázs építésére alkalmas. Szolnok, Pálffy János út 6. Érdeklődni a 4. szám alatt. (2116) CSALÁDI ház el­adó, azonnal beköl­tözhető. Jászbe­rény, Néphadsereg út 67. Érdeklődni: Béke u. 44., min­den nap. (2127) ELADÓ Cibakhá­zán, Bánomszölő II. úton 400 m2 szőlős­kert faházzal (víz, villany van). Ér­deklődni: Szolnok, Ady Endre út 18. fsz. 2., délután. Te­lefon : 12-900 dél­előtt. (2128) Ottörő u. 49. sz. alatt épülő tár­sasházba kere­sünk 42 m2 nagy­ságú 1,5 szobás lakásba építőkö­zösségi társakat. Jelentkezni lehet munkaidőben PROFIL MÉRNÖ­KI IRODA, Szol­nok, Ady E. u. 30. (faház). Dr. Győző Károly. Telefon: 11-877.. SZOLNOK leg­szebb belvárosi ut­cájában, a Május l. úton nagy méretű családi ház eladó. Két családnak vagy közületnek is meg­felelő. Érdeklődni: Üttörő út 8. II/6. (2132) CSALÁDI ház azon­nali beköltözéssel eladó. Törökszent­miklós, Arany Já­nos út 13. (8330) TÖRÖKSZENTMIK- LÓSON, a Vörös Hadsereg ut 199. alatti családi ház eladó. (8329) _______ N AGY tanya nagy telekkel, mellék- épületekkel és egy gumis kocsi eladó. Kengyel, Ujkút dű­lő 1. (8324)________ Ü J, 3 szobás, ka­zánfűtéses családi ház eladó vagy ki­sebbre cserélhető. Karcag, Ketel u. 38. (8320) KARCAG, Kórház u. 10. A lh. II. em. 8. OTP-lakás kp. -f OTP-átvállalás- sal eladó vagy cse­rélhető. Ugyanitt garázs is eladó. Ér­deklődni : minden nap 16 órától. (8401) SÜRGŐSEN eladó tetőtér-beépítéses, 3 szobás, központi fű- téses, új családi há^ OTP-átvállalással. Minden megoldás érdekel. Karcag, Hortobágyi u. 15. (8400) ____________ K ARCAGON 100 négyszögöl telek kisépülettel eladó. Érdeklődni: Déryné Művelődési Központ, információ. (8399) KIS családi ház «eladó. Tíszaörs, Jókai út 2. Érdek­lődni lehet vasár­nap. Irányár: 170 ezer Ft. (8505)_____ T ISZAFÜREDEN, a Néphadsereg u. 130. alatt (33-as cent­rumában) családi ház üzlethelyiség­gel, pincével, 200 négyszögöl telekkel beköltözhetően el­adó. Érdeklődni: Szabó Béláné, Bel- sőfokpart 38. (8648) CSALÁDI ház eladó. Karcag, Hideg u. 13. (8774)___________ G ARÁZS eladó a Vosztok úton. Ér­deklődni : 12-734-es szolnoki telefonon, orvosi rendelő. (7950)_______________ A BONYBAN 440 négyszögöl telek el­adó. Érdeklődni le­het Abony, Rákó- czi út 40. (8051) TÖRÖKSZENTMIK­LÓS, Lenin út 99. III. lh. 1/3. alatti kétszobás lakás el­adó. Érdeklődni: 18 órától. (8331) CSOKONAI út 26/6. alatti, kertes csa­ládi ház eladó. Tár­sasház építésére is alkalmas. Érdeklőd­ni : 18 óra után. Szol­nok, Üttörő út 14. 1/7. (2X12)__________ 3 5 m2-es lakás el­adó készpénz + OTP-átvállalással Szolnok, Keskeny J. u. 2. 111/84. Érdek­lődni: 17—19 óra kö­zött, . valamint szom­bat, vasárnap egész nap.__(6203) H ARÓMSZOBAS, gázfűtéses családi ház ipari árammal, nagy melléképület­tel, két család ré­szére is alkalmas, sürgősen eladó. Törökszentmiklós, Türr I. út 11. (2166) AKNÁS garázs el­adó a Fényes Adolf úton. Érdeklődni: Szolnok, Orosz Gy. út 15. III/12. (7899) JÄSZFELSÖSZENT- ÜYÖRGYÖN műút mellett, déli oldalon 1075 m2-en épült új összkomfortos ház sürgősen eladó. Ér­deklődni : Jászbe­rény, Ebhát u. 14. (8085)_______________ 1 80 négyszögöles Scheftsik telepi tel­ket teljes közművel, építési anyagokkal lakásra cserélek. Ajánlatokat ármeg­jelöléssel „456” jel­igére a kiadóba. (7999) _______________ G YOMAENDRÖD és Mezőtúr között a 46-os főúttól 100 m- re, a Peresl-holtág mellett 225 négy­szögöles vízparti te­lek 8 m2-es stéggel eladó. Érdeklődni: telefonon: 67/31-782. (7980)_______________ SZO LNOK Kertvá­rosában szeretnék építkezni, erre al­kalmas telket vásá­rolnék. Ismeretség hiányában kérem a lehetőséget, segítsé­get. Ajánlatokat: „Egészségem” jel­igére a Kiadóba. (2110)_______________________ ÉPÍTÉSI "telek el­adó: Mezőtúr, Újvá­ros, Esze Tamás úton Érdeklődni: Mezőtúr, Esze Ta- más út 51. (2189) NAGY családi ház melléképületekkel, gyümölcsöskerttel eladó, Szolnok, dr. Szana út 36. alatt. Érdeklődni a hely­színen, kedden és pénteken 16—18 órá­ig- (8062) __________ J ÁSZBERÉNY köz­pontjában 3 szoba, komfortos családi ház eladó. Csokor u. 11. (7887)________ OLC SÓN eladó Ti- szapüspöki—Sár- nyakban 200 négy­szögöl gyümölcsös tégla épülettel. Ér­deklődni: Szolnok, Gerle út 23., este. (7948)_______________ ÁL LAMI gyümöl­csösben lakóház, gazdasági épületek­kel családi okok miatt eladó. Érdek­lődni: Szolnok, Sar­ló út 22. vagy Í6- 409-es telefonon. (7783) ELADÓ Szajolban, a régi 4-es út mellett kis családi ház, 400 négyszögöl sarokte­lek, két ház építé­sére is alkalmas, ál­lattartásra is meg­felelő gazdasági épü­letekkel. Ugyanott tehenek, ló és fel­szerelése is eladó. Szajol, Vörös Had- sereg út 124. (7388) B ES EN Y S ZÖGÖN. a Pásztor úton porta házalappal eladó. Érdeklődni: Vasvá- ri út 11. (7501) SZAJOLBAN 980 négyszögöl föld reá­lis áron eladó. Ter­méssel együtt. Ér­deklődni: Szolnok, Gagarin Ut 49/a. (7765)_______________ 2 szobás kis kertes családi ház eladó. Szolnok, Ősz út 7. (2117)_____________ KERTVÁROS, Holt- Tisza-parti hétvégi ház eladó. Érdek­lődni: Szolnok, Rá- kóczi út 5/b. (7769) ÜZLETHELYISÉG eladó Szolnok bel­városában a Gárdo­nyi úti üzletsoron. Árajánlatokat: „Készpénz” jeligére kérem a kiadóba. (8693)______________ ELADÓ Szolnok, Hajnóczy üt 58. alatti gáz-központi- fűtésű családi ház. Ipari áram, garázs van. Érdeklődni: szombat, vasárnap. (7911)_______________ KA RCAG, Halom u. 4. számú ház eladó. Érdeklődni: egész nap. (2136)_________ TÖ RÖKSZENTMIK­LÓS Sallai út 13. alatti családi ház eladó. Érdeklődni: Kelet út 11. alatt. (7857) gépjármű ELADÓ Pl írsz. Trabant. Érdeklőd­ni : Szolnok, Gerle út 1. 11/10., este. Telefon: 11-612. (8099)_ ZA frsz. Skoda 110 L gépkocsi vonó­horoggal megkímélt állapotban eladó. Jászberény, Sikló u. 14/a.__(2131)____ L ADA 1200-as bon­tott és új alkatré­szek, valamint új ka­rosszériaelemek el­adók. Mezőtúr, Ár­pád út 18. Érdek­lődni: 14 óra után. (2190)_____________ I V-s S—100-as Sko­da és Ficher mu- zik center eladó. Érdeklődni: 17 óra után Szolnok. Bo- zsó K. út 12. 1/8. (2246)_______________ P ANNÓNIA motor- kerékpár Duna ol­dalkocsival külön is eladó. Oballa, Jég- vlrág út 15. (8332) PN-es, jó állapot­ban levő Dácia 2 év műszakival el­adó. Karcag, Vasút u. 36. (8319) _______ M egkímélt állapot­ban levő ZA-s 1200- as Lada eladó. Tö­rökszentmiklós, Pe­tőfi út 39 b. II. lh. I. em. 6. Tele- fon: 872. (8396) KU frsz. Trabant Combi vonóhorog­gal Hycomat igény- jogosultnak eladó. Mezőtúr, Beloian­nisz út 38. (8462)__ 601-es Trabant friss műszakival eladó. Érdeklődni: Jász­berény, Kerékgyár- tó u. 24. (8814) SIMSON motorke­rékpár eladó. Tö­rökszentmiklós, Bottyán János út 64. (8437)___________ K Z-s Trabant friss műszakival eladó. Érdeklődni: hétköz­nap 18 óra után. Szolnok, Csanádi krt. 17. 11/23. (8054) ZT frsz. Wartburg de Luxe vonóho­roggal eladó. Ér­deklődni: Jászbe­rény, Pannóia u. 13. (8082)___________ 1 990-ig vizsgázott KR frsz. Volga el­adó. Érdeklődni le­het: egész nap, Jászárokszállás, Ta­vasz u. 18. alatt. (8089)_______________ P V frsz. 1300-as La­da eladó. Jászbe­rény, Tanács krt. 9. fsz. 2. (7987) ETZ 250 cm-i-es mo­torkerékpár eladó. Érdeklődni: 18 órá­tól vagv hétvégén, Kisúiszállás. Ságvá­ri _út_ 20._(8058)_ RÖ VID platós, fixes. IFA műszaki és rendszám nélkül el­adó vagy személy- kocsira cserélhető. Érdeklődni: Kisúi­szállás, Temető út 17. vagy Kuthen ve­zér u. 50., Fürge András. (8056) SIMSON Schwalbe, új típusú, segédmo­tornak vizsgáztatva, kevés kilométerrel eladó. Karcag, Lász­ló U. 46. (2184) UT frsz. Wartburg Tourist friss mű­szakival eladó. Ér­deklődni: Jászbe­rény, Nádor u. 2. fsz. 9. (8615)__ 412-es Moszkvics műszaki nélkül el­adó, bontásra is. Irányár: 10 000 Ft. Martfű, Móra F út 27. (7993)__ ZS IGULI olcsón el­adó. Kenderes, Vi­rág út 15. (8055)_ J Ó állapotban levő 4x4-es dízel Aró el­adó. Érdeklődni le­het: Besenyszög, Kossuth ut 51/a. (8036) ADÁSVÉTEL SÖTÉTKÉK, mély babakocsi megkí­mélt állapotban el­adó. Szolnok, Üt­törő út 14. fsz. 3. (2112)_____________________ CROWN Midi Hi-Fi torony és egy ja­pán VHS videómag­nó 1 éves garan­ciával olcsón eladó. Szajol, Ibolya út 10. (8015) ______________ P amutvásznak, ing- és nadráganyagok, farmeranyagok, da- maszt és lenvász­nak több színben kaphatók. Buda­pest, XIII., Szent István park 21. (8804)_______________ 8 és fél hónapos el­ső fias vemhes te­hén eladó. Tisza- süly, Szénási-tanya, Sándor József. (2115)_______________ KÉT sodrott kanca­csikó eladó ostor­kivágásig, egyesben is megfelel, 160 cm magasak. Alattyán, Kossuth út 35. (2130)______________ HIDROFOR, komp­resszor, 2x50 V-os Hi-Fi erősítő, autó­rádió-magnó áron alul eladó. Jászbe­rény, Kossuth La­jos út 38.__(2133)_ B etonkeverőgép el­adó. Érdeklődni: Zagyvarékas, Thö­köly út 8. (2140) FOGORVOSOK, fi­gyelem! Fogászati rendelő, teljes be­rendezéssel, mű­szerekkel eladó. Szolnok, Május 1. út 21. (2144)__ B elgyógyászati röntgen olcsón el­adó. Szolnok, Má­jus 1. út 21. (2144) ELADÓ egyéves, krémszínű perzsa kandúrmacska és kiscicák. Funk Lst- vánné Mezőtúr, Új­város Lehel u. 10. (2191) _______________ E LADÓ 500-as sza­lagfűrész és 300-as gyalugép. Alattyán, Április 4. u. 93. (2172)_______________ RÉGI olajfestmé­nyek eladók. Ér­deklődni: 16—18 órá­ig, Szolnok, Baj­társ út 11. III '12. (2160)_______________ E LADÓ 600-as 9 ta­gos radiátor, 12 m 3/<-es, 17 m 1 colos fekete cső. Obal­la, Jégvirág út 24., Máté. • (8327)________ Ü J, kétrészes kony­haszekrény étkező­vel és ruhásszek­rény eladó. Török­szentmiklós, Bacsó út 2 a. (8398)______ EGY pár szamár ostorkivágásig el­adó. Törökszent­miklós, Tópart út 39. (893)___________ TÍZ ÉVES bogárfe­kete, 140 cm ma­gas heréit póni el­adó. Cserkeszőlő, Bodnár dűlő 6/a., Tálas Imre. (8454) ELADÓ 2 db egy ló után való gumis kocsi, vagy jószág­ra cserélhető. Ér­deklődni : 17 óra után, Cserkeszőlő, Bodnár dűlő 11. (8450)_______________ KÉT tarka Wels pó- nikanca csikójával eladó. Gyöngyös- solymos, Jókai Mór u. 90. (8084)________ NY OLCHETES, törzskönyvezett né­metjuhász kisku­tyák eladók. Tö­rökszentmiklós, Ber- zsenyi út 52. (8438) GYENGE fias tehén és 9 hónapos vem­hes üsző eladó. Tö­rökszentmiklós, Vö­rös Hadsereg út 35. (8394) ÁLLVÁNYOS- "fúró­gép, nagy teljesít­ményű három- és egyfázisú komp­resszor, Tomas víz- szivattyú, búvárszi­vattyú, 200-as kom­binált gyalugép, marókések, kézi gyalugép, négy főző­korongos gáztűz­hely, négyszemélyes alumínium csónak eladók. Tiszaföld- vár. Ókincsem. Főút 26 c. (2188) ÉPÍTKEZŐK, FIGYELEM! Téglaféleségek nagy választék­ban Thermoton. Uniform, B—30 válaszfal, kismé­retű. pillér és kéménytégla FB60 19 födémbélés- test és tetőcserép házhoz szállítás­sal, x rakodással az egész megye területére. Meg­rendelhető : tele­fon : 66 '23-033; levélben: Szabó Attila építőanyag- kereskedő, Bé­késcsaba, Ta­nácsköztársaság u. 8. LASONIC magnó, vámkezelt. 2 kazet­tás, gyorsmásolós, olcsón eladó. Ér­deklődni: Jászbe­rény, Sikló u. 22. (7983) ______________ Y ORK anyadisznó eladó. Érdeklődni: 17 óra után, Rákó- cziújfalu, Sallai út 18. alatt. (8046) Építkezéshez készült teherfelvonó eladó 220 V-os motorral. Érdeklődni: Fegy­vernek, Katona I. út 2, alatt. *3035) 5 méteres építkezési felvonó. 380 W Pan­nónia által meghaj­tott vizsgáztatott kis traktor eladó. Kis­újszállás, Kert út 2., Szabó. (8059)_______ ELADÓ 2 kW-OS, 220 V-os benzinmoto­ros áramfejlesztő generátor. Érdek* lődni: Karcag, Há- mán Kató u. 2/a., délután 15 órától. (2185) _______________ ELAD Ó Trabant- motoros platós, 4 kerék meghajtású lassú jármű, 1992-ig érvényes műszaki vizsgával. Karcag, Hámán Kató u. 2/a., délután 15 órától. (2186) _______________ T ÖRZSKÖNYVE­ZETT bernáthegyi kiskutyák eladók. Gyomaendrőd, Nagy Sándor út 15. (Fate­lephez közel). (2192) BERNÁTHEGYI” kís"- kutyák kitűnő szü­lőktől eladók. Med­ve. Jászberény, Néphadsereg út 59. (7301) LAKOSSÁG figyel­mébe: 2000—12 000 Ft-ig veszek régi porcelánfejü babát, babafejet. Áraján­lattal vásárolok an­tik órákat, dísztár­gyakat, márkás fest­ményeket, porcelán- tárgyakat. Hummel- figurákat. Telefon: 12-890, Szolnok. (7452) _______________ ÉP ÍTKEZÉSBŐL ki­maradt új 450 db római tetőcserép és félkörív ablak AFA nélküli áron eladó. Érdeklődni: hétvé­geken Szandaszőlős, Körte út 21., Gál. (7998)_______________ PC —602 parxettacsi- szoló-gép eladó. Karcag. Kórház u. 8. (büfé) vagy Ágo­ta u. l/a., este (6665) EGYÉB MURÁNYI István üvegező kisiparos Szolnok, Vörös Csil­lag út 69. Minden­fajta üvegezést, ja­vítást, hőszigetelő üveg készítését, pontos határidővel vállal. (2141) MŰSZAKI rajzolást vállalok. Érdeklőd­ni : 17 órától, Tö­rökszentmiklós, Táncsics lkt. 5. ép. II. em. 9. (8321) FIATALEMBER nyári szezonra bár­milyen munkát vál­lal Szolnok és kör­nyékén. „C kategó­riás jogosítvány” jeligére a Török­szentmiklósi Hirde­tőbe. (8391) ELCSERÉLNÉM Crown (japán) szte­reórádiós lézer le­mezjátszóm, amely Wolk-menként is használható, videó­lejátszóra vagy ko­moly rádiósmagnó­ra. Mezőtúr, Koz­ma János, Rákóczi út 3. (8453) NAPI 6 órára el­foglaltságot kere­sek. ,,B kategóriás jogosítvány” jel­igére a kiadóba. (2151) _______________ K ERTÉSZETET bé­relnék hosszabb idő­re, valamilyen ok­ból nem üzemelőt, egy hold körülit fó­liasátorral Cserke­szőlő, Kunszentmár- ton területén. Aján­latokat: „Kertész” jeligére a kisújszál­lási vgv virágboltba kérek. Tárgyalni személyesen me­gyek. (7971) GARZONLAKAST bérelnék Szolno­kon augusztus l-jé- től. „Sürgős 265” jeligére a kiadóba. (7689) FIATALEMBER Karcagon es kör­nyékén hivatásos jogosítvánnyal mun­kát vállal „Sür­gős” jeligére a kar­cagi művelődési központ informáci­ós irodájába. (2135) KÖTELÉK környé- kén tanyát, telket bérelnék vagy ven­nék, valamint he­reföldet bérelnék vagy hereszénát vennék. „Nyuga­lom 401” jeligére a kiadóba. (7807) LAKÁSCSERE KÉT épületből álló kertes házat taná­csira cserélnék vagy eladnék. Szolnok, Bányász út 16. (2151) SZOLNOKI 2 szo­bás tanácsi, első emeleti, erkélyes, telefonos, gázfűté­ses lakásomat, ha­sonló kecskemétire cserélném. Sima csere. Érdeklődni: 13-869-es szolnoki telefonon. (8102) ELCSERÉLNÉM szolnoki Széchenyi lakótelepi kéts^pbás, étkezős, összkom­fortos, IX. emeleti lakásomat komfor­tos, kétszobás, ker­tes családi házra. Érdeklődni: Szol­nok, Molnár A. út 2. IX/76., délután 16 órától. (7688) HAZASSAG CSINOS, 38 éves, független értelmi­ségi nó diplomás férfi levelét várja* „Lakás van 323” jeligére a kiadóba. (7715) Hirdetmények A Szolnok Városi Tanács VB műszaki osztálya tájékoztat­ja a város lakosságát, hogy Szandaszőlős területén fiatal házasok és sokgyermekes családok számára telket oszt. Jelentkezni lehet: július 13— 14—15-én a városi tanács in­formációs irodájában reggel 8 órától délután 16.30 óráig. (8599) Értesítjük tisztelt ügyfelein­ket, hogy a Kisújszállás, Felszabadulás u. 50. sz. alatti telepünk 1988. július 1-jétől 1988. július 5-ig, Szolnok; a Mártírok u. 11. sz. alatt mű­ködő olcsóáru raktárunk 1988. július 1-jétől 1988. jú­lius 6-ig leltározás miatt zárva tart. Kérjük szíves megértésüket. Kelet-magyar­országi MÉH Nyersanyag­hasznosító Vállalat. (8356) Tisztelt Gázfogyasztóink! Felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy gázberendezéseik műszaki- biztonsági felül­vizsgálatát a gázszolgáltató 5 évenként köteles elvégezni. Saját biztonságuk érdekében segítsék elő szakembereink lakásba történő bejutását, és az ellenőrzés elvégezhetősé­gét. Kérjük továbbá, hogy készü­lékeik javítási igényeivel le­hetőleg a fűtési idény meg­kezdése előtt (augusztus— szeptember hónapban) keres­sék fel hibafelvevő helyein­ket annak érdekében, hogy a munkatorlódások elkerülhe­tők legyenek. Hibafelvevő helyeink: Telefon: Szolnok, Thököly u. 79. 11-360 Jászberény, Pelyhespart 23. 11-142 Törökszentmiklós, Kossuth u. 119. 250 Kisújszállás, Mikes u. 7. Karcag, Ady E. u. 4. 186 Kunmadaras, Lenin u. 4. 53 Mezőtúr, Ifjúsági lakótelep 16. ép. fsz. — Martfű, Vörös Hadsereg u. 4. — Abony, Szolnoki u. 2. — Üjszász, Nagyközségi Tanács — Gázszivárgás, gázömlés ész­lelése esetén azonnal zárják le gázmérőjük főcsapját és szellőztessék a lakást, illetve a szóbanforgó helyiséget. Gázömlés elhárítására szere­lőink azonnal kivonulnak. (8029) Középfokú munkaügyi vizs­ga előkészítésére tanfolya­mot szervezünk az 1988/89. tanévre. Jelentkezési lapot és a felvételekről részlete­sebb tájékoztatást az MTVB munkaügyi osztályán lehet igényelni. (Szolnok, Kossuth L. u. 2. 114. sz. iroda). Je­lentkezési határidő: augusz­tus 15. (7890) ^ ^ Dolgozókat alkalmazunk V* ................. A FINOMMECHANIKAI VÁLLA­LAT 2. sz. GYÁR, TÖRÖK­SZENTMIKLÓS, DÓZSA GY. ÜT 13. felvételre keres szakképzett TB-ügyintézőt, középfokú vég­zettséggel rendelkező statiszti­kust, valamint adónyllvántartőt. Jelentkezni lehet: a számviteli és gazdasági osztály vezetőjé­nél. (7747) A SZOLNOK MEGYEI MOZI- ÜZEMI VÁLLALAT pályázatot hirdet a mezőtúri filmszínházak üzemvezetői munkakörének be­töltésére. Pályázati feltétel: fel­sőfokú iskolai végzettség, nép­művelői szakképesítés, legalább 3 éves szakmai gyakorlat. Veze­tői gyakorlattal rendelkezők előnyben részesülnek. Bérezés megegyezés szerint. Pályázato­MQST VEGYEN »lAnevelt Hamhyre, Teli»—H és F—1 naposcsibét a Baromfikeltető Vállalatnál Szolnok, Verseghy út. Telefon: 18-450 Hobbikra és kiskertek­be is ajánljuk! Előiegyezhető és vásá­rolható a vállalat szol­noki, kisújszállási, me­zőtúri és jászapáti kel­tető üzemeiben. Súly: kb, 35 dkg. DK 331 típusú légkompresszort bontókalapácsokkal kérbe adunk Érdeklődni: Szivárvány Építő Kisszövetkezet, Szolnok, Kolozsvári u. 40 1/7. Telefon: 13-706. (8637) kát részletes önéletrajzzal júli­us 10-ig lehet benyújtani a vál­lalat Igazgatójának. Cim: Me­gyei Moziüzeml Vállalat, 5000 Szolnok, Május 1. út 19. (1090) A SZOLNOKI MAV-KORHAZ ÉS RENDELÖINTEZET (SZOL­NOK, VERSEGHY U. 0—0.) fel­vételre keres takarítónőt, kony­halányt, mosodai dolgozót, sza­kács szakmunkást és liftkezelőt (nyugdíjast). Felvétel esetén ré­szükre ingyenes, családtagjaik­nak kedvezményes vasúti uta­zást biztosítunk. (7608) A SZOLNOKI EPITÖ-JAV1TÖ ÉS SZOLGÁLTATÓ VÁLLALAT azonnali belépéssel felvesz szol­noki munkahelyeire az alábbi szakmákkal rendelkező dolgozó­kat: kőműves, ács, szobafestő, asztalos, lakatos, hegesztő. Je­lentkezni lehet a vállalat mun­kaügyi osztályán, Szolnok, Thö­köly út 85. szám alatt. (7607) VÍV Villanyszerelőipari Vállalat 1. sz. Szerelő- ipari Üzeme Szolnok és környékén, vala­mint Budapesten lévő munkahelyére felvesz — villanyszerelőket — lakatosokat (heg. vizsgával) — betanított munkásokat 1989. évi külföldi (ten- gizi) kiküldetés bizto­sított. Jelentkezni lehet a szolnoki kirendeltsé­gen Tóth Sándor ki- rendeltségvezetőnél (Prizma u.) vagy Bu­dapesten a 229-674-es telefonszámon, szemé­lyesen VII., Wesselé­nyi u. 16. sz. „B” ép. 210. sz. szobában, a munkaügyi vezetőnél. (7789)

Next

/
Oldalképek
Tartalom