Szolnok Megyei Néplap, 1987. november (38. évfolyam, 258-282. szám)

1987-11-27 / 280. szám

1987. NOVEMBER 27. SZOLNOK MEGYEI NÉPLAP 7 Gyászhírek — köszönetnyilvánítások Fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett férjem. , édesapám, apósom és nagyapám. JUHASZ JÓZSEF 65 éves korában elhunyt. Te­metése december 1-jén 12.30 órakor lesz a szolnoki Mun­kásőr úti temetőben. A gyá­szoló család, Szolnok. Szomorú szívvel értesítjük mindazokat, akik szerették és tisztelték édesapánkat. BARANYÓ KÁLMÁNT, hogy 1987. november 24-én türelemmel viselt, rövid szen^ védés után 93 éves korában elhunyt. Temetése 1987. no­vember 30-án 11 órakor lesz a szolnoki Munkásőr úti te­metőben. A gyászoló család. Szolnok. Biharkeresztes. Bu­dapest. Fájdalommal értesítünk min­den rokonunkat, ismerősün­ket, volt munkatársakat, ba­rátokat. hogy KESKENY ISTVÁN folyó hó 9-én hosszú, sú- J^os betegségben elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúzta­tása december 1-jén 14.30 órakor lesz a szolnoki Mun­kásőr úti temetőben. A gyá* szoló gyermekei.„ Szolnok. Fájó szívvel tudatjuk, hogy ID. NÉMETH MIHALYNÉ szül.: Szidon Erzsébet éle­tének 85. évében elhunyt. November 30-án 14.30 órakor helyezzük örök nyugalomra a szolnoki Munkásőr úti tet- metőben. A gyászoló férje és családja, Szolnok. Fájó szívvel tudatjuk mind­azokkal. akik ismerték és szerették drága jó férjem, édesapánkat. ID. MÉSZÁROS ERNŐT, aki 1987. november 26-án el­hunyt életének 70. évében. 1987. november 28-án 14 óra­kor helyezzük örök nyuga­lomra a rákóczifalvi teme­tőben. A gyászoló család. Hálás szívvel mondunk kö­szönetét mindazoknak a ro­konoknak, ismerősöknek, jó szomszédoknak, a GEV sza­joli gyáregységének, a Jász- kun-Volán Vállalat dolgozói­nak, akik felejthetetlen ha­lottunk, ID. SZŐKE TIBOR temetésén részt vettek, sír­jára virágot, koszorút he­lyeztek, mély fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. A gyá­szoló felesége és családja, Szajol. Szolnok Köszönetünket fejezzük ki a rokonoknak, ismerősöknek, szomszédoknak, akik drága halottunk. PALLA JÓZSEF temetésén megjelentek, sír­jára koszorút, virágot he­lyeztek. s mély ervászunkban velünk együttéreztek. A gyá­szoló család, Szolnok. Sarló út 21 Köszön etemet fejezem ki a Jász-Nagykun Vendéglátó Vállalat vezetőségének. a Béke étterem dolgozóinak, a szomszédoknak, akik édes­anyám, DEÁKNÉ SZEBERÉNYI ILONA temetésén megjelentek, fáj­dalmamat enyhíteni igyekez­tek. Lánya, Deák Hona. Köszönetét mondunk a ro­konoknak. szomszédoknak, barátoknak, ismerősöknek, a II. sz. varroda és a bölcsőde dolgozóinak és mindazoknak, akik NAGY JOACHIM temetésén megjelentek. A gyászoló család, Besenyszög. Hálás szívvel mondunk kö­szönetét a testvéreknek, ro­konoknak. szomszédoknak, jó barátoknak, ismerősöknek, a Papírgyár vezetőségének és dolgozóinak, az ÉKV 47-es húsbolt vezetőségének és dolgozóinak s mindazoknak, akik drága jó férjemet, édes­apánkat. nagyapánkat. KÓRÓDI SÁNDORT utolsó útjára elkísérték, a kegyelet és szeretet virágai­val. részvétnvilvánításaikkal fájdalmunkat enyhíteni igye­keztek. A gyászoló család. Szolnok. Szellő út 1. INGATLAN CSALÁDI ház eladó. Törökszentmiklós. Táncsics út 56. (17539) ________________ A BONYBAN 300 négyszögöl építésre és hobbinak egy­aránt alkalmas telek eladó. Érdeklődni: Szolnok. Kulich Gy. U. 4. fsz. 2. (17773) TISZAFÖLDVÁR. Mártírok út 11. alatt kétszintes. kertes családi ház. lakható alsóépülettel. 2 csa­lád részére is meg­felelő. eladó. Fize­tési__könnyítéssel.__ C SERKESZÖLÖ, Ku­rázsi út 26. sz. alatti lakás eladó. Azon­nal beköltözhető. Érdeklődni: Mester- szállás. Dózsa György u. 16^ (17339) EGY hold szőlő Ti- szaföldvár. Bátor- szőlő I. 9. szám el­adó. Érdeklődni: Ba­ross krt. 36. (17204) MEZŐTÚRON. Be­loiannisz u. 59. alatt családi ház eladó. Érdeklődni: Beloi­annisz u. 55. sz. alatt Kelemenéknél vagy levélben: Sza­bó György. Kapos­vár. Németh Ist­ván fasor 19. (2088) HOBBIKÉRT belte­rületen eladó. Nagy Béla. Szolnok. Kút út 10. (17013) KÉTSZOBÁS családi ház eladó Tisza- szentimre. Virág út 2. Érdeklődni: a helyszínen vagy Karcag. Lőwy Sán­dor u. 3. IV. lh. IV/14. (17703) SZOBA, konyhás kis ház sürgősen eladó. Víz. villany van. Vasút, buszmegálló, ABC öt perc. köves- út 100 méterre. Ér­deklődni a délelőtti órákban. Magyar Jánosné. Tiszaföld- vár. Arany János út lS/a. (16971) KERTES családi ház 415 négyszögöl te­lekáron eladó. 2500 Ft négyszögöle. Ér­deklődni a megje­lenést követő va­sárnap- egész nap. Karcag. Varró út 16. sz. vagy levélben Debrecen. István út 53. VII/63. (16666) CSATASZÖGBEN, a főút mellett családi ház eladó. Érdek­lődni : Szamuely Ti- bpr 25. (17567) Jászberényben, To- borzó u. 11. sz. alatt családi ház azonnal beköltözhetően sür­gősen eladó. Érdek­lődni: Megyeháza u. 8. Hagy óné. Rákócziújfaluban az Arany János út 5. számú két szoba összkomfortos, ka- zánfűtéses, családi ház garázzsal, mel­léképülettel eladó. Érdeklődni szombat, vasárnap. (16826) TISZA ÖRS, Feszty Árpád út 2. szám alatt kis családi ház sürgősen eladó. Jó­szágtartásra alkal­mas, faluszélén van. Érdeklődni lehet a helyszínen. _(17582)__ S ZOLNOK. Alma u. 20. szám alatt, kis családi házzal 459 négyszögöl telek el­adó. Érdeklődni: Besenyszög. Dózsa Gy. u. 41. és Szol­nok. Kocsoros. Szil­vásat 29.(17526)___ B ONTÁSRA való ház 194 kvadrát por­tával eladó. Kar­cag. Szegfű u. 6. Érdeklődni: Szegfű U. 1._ (17704) ________ S ZOLNOKON. Csa­nádi krt.-on eladó 3 szobás OTP-örökla- kás kp.-ért. Érdek­lődni : Szolnok. Ri­gó J. út 9. VIII/66. személyesen vagy 18 órától telefonon: 18^)31. (17718)____ E LADÓ összkomfor­tos családi ház. ga­rázzsal melléképü­lettel. műút mellett. 'Mezőitúr. Makk fit 42. sz. Érdeklőd­ni: 15 óra után. (17201) SZAKÄLLASI Holt- Tisza-partián lévő 811 négyzetméteres zártkert. takaros horgásztanyával sürgősen eladó. Érdeklődni lehet: Szolnok. Bajcsy-Zs. út 3.. illetve a 13- 538-as telefonon. Dr. Deák Lajosnál. (16744)________________ K unszentmárton, Kolozsvári út 41. számú összkomfor­tos családi ház el­adó. (17235)_________ SZELEVÉNY. Ha­lesz I. dűlő 17. szám alatt 1000 négyszögöl bekerített szőlő-gyü­mölcsös eladó. Ér­deklődni : Kunszent­márton, Áfész, Kos­suth L. út 1. Szűcs Tiborné. (17237)_____ K ERTES családi ház. gázfűtéses. fürdő­szobás, 544 négyzet- méter telekkel áron alul, sürgősen eladó. Szolnok. Rózsa F. út 18. (16962) TARSASHAZ építé­sére is alkalmas gázfűtéses. fürdő­szobás családi ház eladó. Szolnok. Rá­kóczi út 58. Szabó- né. (16962) Szandaszőlősön 180 négyszögöles gyü­mölcsös eladó. Ér­deklődni 17 óra után, Gorkij út 38. 11/13., Gál. (16955) GÉPJÁRMŰ VOLKSWAGEN Pas- sát 1300 cm3-es Com­bi személygépkocsi áron alul sürgősen eladó. Ugyanitt nagyképemyős szov­jet. színes tv olcsón eladó. Tószeg. Rákó­czi út 46.. Turcsá­nyi. (16812)__________ U Y 1200-as Zsiguli, friss műszakival, felújított állapot­ban eladó. Török­szentmiklós. Fáy lakótelep 6. ép. 1/5. (17537) ________ ___ H OSSZÚPLATÓS IFA teherautó, ér­vényes műszakival, eladó. Kunhegyes. Adv E. u. 8. (17463) ADAS-VÉTEL BRAZIL évelő pap­rika. chilei cserepes, évelő paprika, ja­pán és indiai tüs­késuborka. évelő lu­gasparadicsom. cse­repes. évelő paradi­csom, cocozellmagok 25 darab ötven Ft-ért eladó. Torony. Pf. 10.. Kopácsi 9791. (H. 15595) EGYÉVES Jork Tur­pi sz tenyészkan el­adó. Kunmadaras, Bem J. u. 5.. Mé­száros. (1777*8) HORDOZHATÓ vi- deomagnetofon. PAL-SECAM. szte­reo. 5 fejes. HI­TACHI VT—8. az összes tartozékával eladó! Közületeknek is. Barna Sándor. 5000 Szolnok. Bá­nyai K. u. 1. III. 14. (37241) Törzskönyvezett 4 hónapos kuvasz kölykök jutányos áron eladók. Kar­cag, Akácos út 35. Hangyási. (17668) ÚJ SIESTA kályha eladó. Szolnok. Kút út 5. III/ll. (17449) HATHETES törzs­könyvezett fekete zsinóros puliköly- kök kaphatók. Kis­újszállás. József At­tila út 10. (17319) FAJTISZTA ma­gyar fehér süldő kanok, ugyanott 13 anyabirka bárá­nyokkal együtt el­adó. Dékány Má­tyás. Tiszaföldvár, Balkai Gábor út 13. (17233) ELADÓ egy nagy­üzemi zárt égőfejes, kéménybe köthető ob-reL is szerelhető gáztűzhely. Pip KG 2211 Karcag. Szociá­lis Gondozási Köz­pont. Lenin u. 48. SZÁMIT A KÖZÖNSÉG Holnap elkerülik egymást a csapatok Nemrég kifogásoltuk, hogy Szolnokon november 28-án, szombaton, szinte egy időben kezdődnek rangos elsőosztá­lyú mérkőzések, megosztva ezzel a közönséget. Leírta véleményét ifj. Krasznai Gé­za „A közönség nem szá­mít?” című levelében is. „Szombaton, november 21- én fent voltam Budapesten a Vasas—Szolnok vízilabda­rangadón — írta. — A Szol­nok nagyon jól kezdett, és el is húzott 4:1-re. A máso­dik negyedtől azonban fel­jött a Vasas és a szolnoki fiúk lélektanilag letörtek. Közönség segítségével, úgy éreztem, a csapat biztosan nyert volna, d^ a fővárosba érkezett szolnokiak ebben az időpontban a Szolnoki Olaj­bányász kosarasainak szur­koltak a Ganz-MÁVAG el­len. S lám. ők nyertek is. A mostani hétvégén a kosár­labda- és a vízilabda-mér­kőzés ugyanabban az idő­pontban lesz. Bizonyára van olyan szurkoló, aki szeretne mindkét csapatnak szurkol­ni. De egyszerre két helyen lenni lehetetlen. Hát, számít a közönség?” Megnyugtatjuk ifjú Krasz- nait és mindenkit, aki min­denütt ott akar lenni, hogy számít a közönség. Lehet készülődni. A Szolnoki Víz­ügy SE vezetőinek közben­járására a Szolnok—FTC ví­zilabda-mérkőzést előre hoz­ták 12 órára. Dicséret illeti a Magyar Üsző Szövetség és az FTC vezetőit is. hogy hétközben beleegyeztek a mérkőzés előrehozatalába, így nem lesz holnap ütkö­zés. A Szolnoki Vegyiművek —Vasas NB I-es férfi röp­labda-mérkőzés 15, a Szol­noki Olajbányász—Pécsi VSK NB I-es férfi kosárlab­da-mérkőzés 16.30 órakor kezdődik, ezután lesz a Szol­noki Vegyiművek—BVSC NB I-es női röplabda-mér­kőzés. Nincs tehát lényeges ütközés. Tóth Zoltán az Olajbányász meghatározó játékosa lehet (Fotó: Korényi) Visszatérve a vízilabdára, mint már korábban közöl­tük, dr. Mayer Mihály veze­tő edző betegsége hosszan­tartónak tűnik. A Vasas el­leni mérkőzésen sziporkázó- an kezdő Szolnok fokozato­san visszaesett és súlyos ve­reséget szenvedett. Látták mindezt a jelenlévő szakem­berek, köztük Goór István is. A mérkőzés után elmen­tek a szolnokiak dr. Mayer lakására. Kádár György szakosztályvezető megemlí­tette Mayernek, hogy Goór szívesen segítene, amíg ő be­teg. A vezető edző mindezt örömmel fogadta, és kedden már meg is állapodtak, hogy a hajdani szolnoki sikerek kovácsa, Goór István a ve­zető edző betegsége alatt át­veszi az edzések irányítását. Szerdától már Szolnokon dolgozik. — Tulajdonképpen szolno­ki vagyok. Itt élt édesapám, itt jártam iskolába, játszot­tam még a hajdani MÁV- uszodában. Láttam a Vasas elleni mérkőzést, és a csa­patra, valamint Mayer Mi- hályra való tekintettel fel­ajánlottam a segítségemet. A Szolnok az egyik legjobb magyar csapat. <• — Teljhatalmat kapott? — Ügy dolgozom, hogy előzőleg megbeszélünk min­dent Mayer Mihállyal. Szom­baton az FTC ellen gvőzni kell. Goór István edzősködése alatt a Szolnok 1957—58—59- ben nyert magyar bajnoksá­got. Kísért a múlt? Minden­esetre előjelnek nem rossz. A Szolnoki Olajbányász a Pécsi VSK csapatát fogadja. Az Olajbányászt a mostani összetételben — Berkics és Radonjics is játszik már — bajnoki mérkőzésen még nem látta a szolnoki közön­ség. A két játékos beállásá­val alaposan feljavult a csa­pat játéka, Dombóvárott, amennyiben nem szakítják félbe a mérkőzést, nyert vol­na a csapat, és a Ganz- MÁVAG-ot is legyőzte ide­genben. A tiszaligeti sport- csarnokban tehát új arcula­táról mutatkozik be az Olaj­bányász. Erős ellenfelet fo­gad, nagy mérkőzésre van kilátás, érdemes lesz idejé­ben kilátogatni a csarnokba, hogy mindenki megfelelően el tudjon helyezkedni. A kosárlabda-mérkőzés után lehet szurkolni majd a Szolnoki Vegyiművek NB I- es fiatal női röplabda-csa­patának. Ellenfele a BVSC lesz. A szolnoki hölgyek egyre jobban játékba len­dülnek, sok néző biztatása mellett kettőzött erővel küzdhetnek és meglepetésre ■ is képesek lehetnek. A fér­fiak a tűzoltólaktanya csar­nokában 15 órakor kezdenek a Vasas ellen. Várhatóan ezen a mérkőzésen is izgal­mas, szoros csatát láthatnak majd az érdeklődők. (Pi) Kézilabda Olajbányász-sikerek Ausztriában Táblázatok Megyei II. o. labdarúgó-bajnokság 1. J.-ároksz. ,15 9 5 1 36-10 23 2. J.-ladány 15 10 3 2 35- 9 23 3. Kőtelek 15 10 3 2 29-12 23 4. Jászfénysz 15 8 5 2 37-23 21 5. Kisújszáll. 15 9 2 4 29-14 20 6. Mez. FSE 15 8 4 3 18- 8 20 7. Alatytán 15 6 6 3 19-16 18 8. Kuncsorba 15 6 4 5 24-19 16 9. T.-tenyő 15 7 1 7 26-26 15 10. R.-újfalu 15 6 2 7 13-17 14 11. K.-madaras 15 5 3 7 24-28 13 12. T.-szőlős 15 3 4 8 21-28 10 13. Kengyel 15 5 — 10 25-34 10 14. Cibakháza 15 2 2 11 13-39 6 15. Cserkesz. 15 2 2 11 14-41 6 16. Öcsöd 15 1 — 14 10-49 2 A táblázat állása változhat. A nov. 30-i elnökségi ülésen dön­tenek. hogy a több esetben csonka ifjúsági csapattal játszó felnőttektől mennyi büntetőpon­tot vonnak le. Megyei I. o. ifjúsági labdarúgó-bajnokság 1. Jászapáti 15 12 — 3 46 12 24 2. K. Medosz 15 11 2 2 50-19 24 3. KuTE 15 11 2 2 37­21 24 4. Besenysz. 15 9 3 3 58­22 21 5. Sz. Vegyi. 15 8 5 2 49­15 21 6. Sz. Cukor. 15 8 3 4 24-20 19 7. Üjszász 15 7 3 5 34­21 17 8. Túrkeve 15 7 3 5 31-20 17 9. T.-füred 15 5 4 6 25­26 14 10. Szászberek 15 5 2 8 28 32 12 11. Jászkisér 15 4 3 8 22­42 11 12. T.-földvár 15 4 1 10 28­49 9 13. Kunhegyes 15 4 1 10 24-56 9 14. J.-alsószt. 15 3 1 11 19­42 7 15. Szajol 15 2 3 10 23-51 7 iß. A.-szalók 15 1 2 12 15­65 4 Megyei II. o. ifjúsági labdarúgó-bajnokság 1. J.-ladány 15 13 _ 2 4 0-13 26 2. Kisúisz. 15 12 1 2 60- 9 25 3. J.fénysz. 15 11 3 1 58-11 25 4. II. Szabó II 15 11 1 3 50-13 23 5. Kengyel 15 9 2 4 43-24 20 6. T.-tenyő 15 9 1 5 47-49 19 7. K -madaras 15 8 2 5 49-37 18 8. J.ároksz. 15 5 4 6 35-24 14 9. Alattyán 15 5 4 6 32-26 14 10. R.-ú.ifalu 15 6 2 7 28-33 14 11. C.-háza 15 4 4 7 28-26 12 12. Cserkesz. 15 5 — 10 24-30 11) 13. Kötelek 15 3 1 11 13-42 7 14. T.-szőlős 15 3 — 12 12-64 6 15. Kuncsorba 15 2 — 13 16-75 4 16. Öcsöd 15 1 1 13 11-70 3 Mai műsor JÉGKORONG. OB I. Le­hel—Dunaújvárosi Kohász, Jászberény, ,18. Az Alföldi Olajbányász férfi kézilabdacsapata — amely legutóbb az NB I B élmezőnyében végzett — az osztrák ASKÖ Exakta Linz nevű, I. ligás csapat meghí­vására, egy hétig Ausztriá­ban vendégeskedett. (A mos­tani házigazdák augusztus végén Szolnokon készültek fel az osztrák bajnokságra, s ezt viszonozták most az olajosok.) A kint tartózkodás alatt három mérkőzést ját­szott a magyar gárda, és minden alkalommal győztes­ként hagyhatta el a játékte­ret. Az első találkozón a hazai­ak kezdtek jobban, szünet­ben még vezettek is. A má­sodik félidőben fokozatosan ledolgozta hátrányát az Olaj­bányász és szoros csatában egygólos előnnyel zárt. A végeredmény: A. Olajbá­nyász—ASKÖ Linz 22:21. A második mérkőzés szín­helye a tiroli centrum, Inns­bruck volt, amely 1976-ban a téli olimpiának is otthont adott. A második ligás oszt­rák csapat ellen különösen Avar (7), Laki és Dobó (5— 5) játszott rendkívül gólerő­sen, de a többiek is kitettek magukért. Végig fölényben voltak a szolnokiak, győzel­mük egy percig sem volt vi­tás. Végül is: A. Olajbányász —Innsbruck 33:21. Látványos és emlékezetes kirándulás után, amely al­kalmat adott több ezer méte­res magasságban az olimpiai létesítmények és a különle­ges tiroli tájak megtekinté­sére, másodszor is összemér­te erejét a szolnoki és a linzi gárda. Ezúttal végig ve­zetett az Olajbányász, külö­nösen Danyi volt elemében: tízszer talált az ellenfél há­lójába. A végeredmény: A. Olajbányász—ASKÖ Linz 25:24. Az emlékezetes és eredmé­nyes túra méltó befejezése volt az idei bajnoki évad­nak. Kosárlabda Biztató rajt az MNK-ban Magyar N épköztársasági Kupa: Szolnoki Olajbányász SE—Szegedi Postás 97:78 (■50:31). Szeged. V.: Wein- dinger, Fardt. Olajbányász: Kmézics (18), Misek, Tóth (3), Berkics (34), Radonjics (22). Csere: Dökmanovics (7), Makszin (11), Fejes (2), Földvári, Pór. Edző: Földi Sándor. Magabiztos játék­kal győzte le NB Il-es ellen­felét a szolnoki csapat. Ki­tűnt: Kmézics, Berkics, Ra­donjics, illetve Csanádi (22), NB II. Női: DVSE—Szol­noki MÁV MTE 63:62 (35:38). V.: Gerda, Dobronyi. MÁV MTE: Szalai (20), Till (10), Szepesi, Gyebrovszki (8), Túróczi (2), Czeglédi (6), Lő­csei (6), Sajti, Nagypál (10), Tóta. Edző: Hegedűs Mária. Végig szoros, helyenként durva védekezéssel kellett szembenézni a szolnoki csa­patnak. Ezt sajnos a játékve­zetők tették lehetővé. Az utolsó két percre elfogyott a csapat türelme és ez meg- , h|j>pgszulta magát. Az ÁISH elnökhelyettese részvételével Szakmai értekezlet Szakmai értekezletet tar­tottak tegnap a Szolnok me­gyei tanács ifjúsági és sport­osztályánál. A tanácskozáson részt vett Aján Tamás, az Állami Ifjúsági és Sporthi­vatal elnökhelyettese és Ür- mössy Ildikó, a megyei ta­nács elnökhelyettese. Első­ként a jászberényi városi ta­nács művelődési, egészség- ügyi, ifjúsági és sportosz­tályának tevékenységéről tartott beszámolót Gubicz Györgyné osztályvezető, kü­lönös tekintettel az ifjúság- és sportpolitikai feladatok­ra. Ezután Vizi Géza, a tö­rökszentmiklósi VT MElSO vezetője az ifjúságpolitikai, Balázs Istvánná mezőtúri osztályvezető pedig a sport- politikai feladatok beépülé­sét értékelte osztálya mun­kájában. Délután az ÁISH elnökhe­lyettese látogatást tett a Szolnoki Vízügy Sportegye­sületnél, és a Szolnoki MÁV MTE-nél, ahol Nagy István, illetve Slándor János társa­dalmi elnök tájékoztatta a két egyesület helyzetéről, eredményeiről, tevékenysé­géről, majd sportlétesítmé­nyeket tekintett meg és kö­tetlen beszélgetést folytatott a megye sportmozgalmának helyzetéről és a tennivalók­ról a helyi sportvezetőkkel. Röplabda Nem ment a kunhegyesieknek NB II. Férfi: Debreceni USE—Kunhegyesi ESE 3:0 (8, 9, 7). Debrecen, 50 n. V.: Zalánfi, Szőke. KESE: Ta­mási, Pál, Mile, Balázs, Sza­bó, Dancsik. Csere: Felső, Boldog, Bodó, Kovács. Edző: Csapó Ferenc. A Kunhe­gyesnek csak fellángolásai voltak, az őszi idényben még veretlenül’ álló egye­temisták ellen. Jó: Felső. Női: Nyíregyházi ÁÉV— Kunhegyesi ESE 3:2 (—10, —3, 14, 10, 6). Kunhegyes, 70 n. V.: Szilágyi, V. Nagy. Kunhegyes: Ács, Halas, Sze- lekovszky, Tőzsér, Kun, Hajnal. Csere: Molnár, Mi­iéné, Kasza, Oláh. A végig lelkesen és helyenként jól játszó hazai csapat 2:0-ás vezetésről veszített, a na­gyobb játékerőt képviselő, eddig veretlen vendégek el­len. Jó: Kun, Szelekovszky, Halas, Hajnal. Ifi: Nyíregyházi ÁÉV— KESE 3:0. Jégkorong OB I Egy harmad nem elég FTC—Jászberényi Lehel 14:3 (4:3, 6:0, 4:0). Kisstadi­on, 100 n. V.: Szongoth, Doór, Schilling. Lehel SE: Csókási — Balia 1, Bató 1, Szerdahelyi, Kátai, Rétfal­vi. Csere: Nagy R. (kapus), Simon 1, Sipos, Havrán 3, Katona, Kaltenecker, Závo- ri, Szabó, Szabados, Laka­tos. Bakó, Rédler, Szajka, Kókai. Edző: Kereső Csaba. Azi első harmadban még jól tartotta magát a Lehel a képzettebb játékosokból álló ferencvárosiak ellen, de a továbbiakban megmutatko- zotti a két csapat közötti tu­dásbeli különbség. A bajnokság állása: 1. Ü. Dózsa 3 - - 26- 5 6 2. FTC 2 - 1 20-10 4 3. Álba Volán 1 - 1 13- 3 2 4. Miskolc 1-2 9-11 2 5. Dunaújváros 1 - 1 7-12 2 6. Liget SE 1 - 2 6-23 2 7. J. Lehel SE - - 2 4-16 -

Next

/
Oldalképek
Tartalom