Szolnok Megyei Néplap, 1987. április (38. évfolyam, 77-101. szám)

1987-04-01 / 77. szám

A berekfürdői üveggyár erre az évre 150 millió forint termelési értéket irányzott elő. Fő profil­juk a különböző műsza­ki, háztartási, kozmetikai és díszmű üvegek gyár­tása. A tőkés exportot szeretnék megduplázni, amely így elérné a 22 millió forintot. A termé­kek többi része szocia­lista exportra, illetve ha­zai piacra kerülnek Munkában az üvegfúvó /1.-X * Uüo .. Uveggyári export A butából kikerülő üveg a formákban szilárdul meg Vélemények egy törvénytervezethez Közlekedésjogi tanácskozás A közklti közlekedésben résztvevő emberek biztonsá­ga és a nemzeti vagyon tete­mes részét képező utak, köz­lekedési eszközök védelme legyen az előkészületben lé­vő közúti közlekedési tör­vény alapelve — hangoztat­ták a Siófokon kedden befe­jeződött közlekedésjogi ta­nácskozás résztvevői. A Közlekedéstudományi Egyesület által rendezett há­romnapos konferencián a közlekedés kulcsterületein dolgozó szakemberek — mintegy háromszázan — kap­tak egy fórumot ahhoz, hogy elmondják véleményüket a készülő törvénytervezetről, s még első változatának írás­ba foglalása, illetve további vitára bocsátása előtt megte­gyék javaslataikat. Másfél literes boroskancsók hitelesítése a i£(o% A termékek egy részét spe­ciális csiszolókorongon for­málják készre Lázár György felavatta a TVK lineáris polietiléngyárát A leninvárosi Tiszai Vegyi Kombinátban Lázár György, az MSZMP Politikai Bizott­ságának tagja, a Miniszter- tanács elnöke kedden ünne­pélyes külsőségek közepette felavatta a nagyüzem új lé­tesítményét, a lineáris poli­etiléngyárat. A gyáravatón Huszár An­dor, a TVK Állami-díjas ve­zérigazgatója tett jelentést a Minisztertanács elnökének a beruházás elkészültéről. Elmondta, hogy a próbaüze­melést a tervezettnél hét hó­nappal korábban kezdhették meg, s az új gyár a sikeres próbaüzem után már folya­matosan termel. A beruhá­zás 5,3 milliárd forintba ke­rült, ami 300 millióval keve­sebb a tervezettnél. Ezután Lázár György mon­dott avatóbeszédet. Tolmá­csolta a Tiszai Vegyi Kombi­nát dolgozóinak Kádár Já­nos, az MSZMP főtitkára és a Minisztertanács üdvözletét, s elismeréssel szólt a munká­ban résztvevő hazai és kül­földi vállalatok kitűnő együttműködéséről. Elsősor­ban ennek köszönhető — hangsúlyozta —, hogy a be­ruházás a tervezettnél gyor­sabban és alacsonyabb költ­séggel valósult meg. A mai gyáravatás iparpolitikai ese­mény hazánkban — mondot­ta Lázár György —, annál is inkább, mert az új lineáris polietiléngyár évente három és félmilliárd forinttal javít­ja az ország devizamérlegét. Csak ilyen üzemekkel nyílik lehetőség a világszínvonal­hoz való felzárkózásra, arra. hogy a magyar termékek a nemzetközi piacokon is ver­senyképesek legyenek — mondotta egyebek között. A Jászladányi Egyetértés Tsz-ben fi vártnál jobban fizet a csirke A Jászladányi Egyetértés Tsz új csirkenevelő telepére, a broylertelepre 1983. decem­ber elsején érkezett meg az első naposcsibe-szállítmány. A baromfiágazat fejlődését fémjelzi, hogy a múlt évben már 1230 tonna hústermelés­sel 44 milliós árbevételt és 1,3 milliós nyereséget tűzött ki célul. Tavaly tovább ja­vult a telepen az elhullási arány (4 százalékra süllyedt) és a takarmányhasznosulás (egy kilogramm csirkehús megtermelésére 2,36 kilo­gramm takarmányt fordítot­tak). Az 52 napos nevelés után a csirkéket átlagosan 1,66 kilogramm súllyal szál­lították a feldolgozóba. Az ágazat 51 millió forint árbe­vételt ért el, és 2,9 millióval járult a szövetkezet nyeresé­géhez. Az eredményben fon­tos szerepet játszott az is hogy az év elején a szövetke­zetben elsőként a csirketele­pet önelszámoló egységgé alakították át. A lelkiismere­tesebb munka, a takaréko­sabb anyag- és energiafel­használás jó példát adott más ágazatoknak is. ezért a tsz idén is szélesíti az önel­számolási rendszert. Erre az évre 1160 tonna le­adásával 42 milliós árbevé­telt terveznek (a tavalyinál azért kevesebbet, mert a cik­likusság következtében 8 he­lyett 5 leadás lesz ’87-ben). Az első 3 hónap a termelési mutatók ismételt javulásá­ról tanúskodik, de úgy tart­ják, hogy vannak még tarta­lékok az élőmunka, a takar­mány és különösen a fűtési energia felhasználásában. Magyarország - Kína Idegenforgalmi egyezmény Magyar—kínai kormány­közi idegenforgalmi egyez­ményt írt alá kedden Buda­pesten Vincze Imre belke­reskedelmi miniszterhelyet­tes és Zhu Ankang, a Kínai Népköztársaság budapesti nagykövete. Az egyezmény a magyar—kínai idegenforgal­mi kapcsolatok fejlődését, a két ország közötti turistafor­galom növekedését hivatott elősegíteni. Ennek érdeké­ben mindkét fél törekszik a szervezett turizmus fejlesz­tésére. . A REKARD Győri Mezőgazdasági Gépgyártó Vállalat az utóbbi években kapcsolódott be a gépipar automatizálási te­vékenységébe. Ennek keretében — jelentős fejlesztés után — ma már ipari robotokat, szerszámgépkiszolgáló manipuláto­rokat is készítenek. Felvételünk a hegesztő robotok gyártásá­ról készült. A saját tervezésű berendezésből az idén tizenötöt terveznek gyártani (MTI-fotó: Matusz Károly — KS) Március vágóig Kétszázhúszezer tonna szén terven felül MA: Okik az állatokat szeretik 3. oldal 0 lenyűgöző úttisztító 4. oldal 0 tévé képernyője előtt 5. oldal Elutazott hazánkból Kim Bök Szili Kedden elutazott hazánk­ból Kim Bök Szin, a KNDK Minisztertanácsának elnök- helyettese, a magyar—koreai gazdasági és tudományos— műszaki konzultatív kor­mányközi bizottság koreai tagozatának elnöke, aki már­cius 26. és 30. között részt vett a bizottság VII. üléssza­kán. A vendéget a Ferihegyi repülőtéren Czinege Lajos miniszterelnök-helyettes, a bizottság magyar társelnöke búcsúztatta, jelen volt Ju Jong Goi, a KNDK budapes­ti nagykövete. Elismerésre méltó ered­ménnyel zárták az első ne­gyedévet a hazai szénbányák. A tervezettnél 220 000 tonná­val több, összesen 5 millió 870 ezer tonna szenet ter­meltek januártól március végéig. Ez a mennyiség csak­nem 300 000 tonnával több az előző év ugyanezen időszaká­ban felszínre hozott szénnél. A túlteljesítés okait ele­mezve a szakemberek első helyre teszik azt. hogy Tata­banya kivételével valameny- nyi bányavállalat — az év eleji nehézségek ellenére is — ütemesen termelt. Külön kiemelik a dorogi és a me­cseki bányászok helytállását, akik nagy erőfeszítéssel, de végű] is sikerrel úrrá lettek múlt évi termelési nehézsé­geiken. A Mátraaljai Szén­bányák lignittermelése a terveknek megfelelően ala­kult. A fenti eredmények ér­tékét növeli, hogy a bánya- vállalatok mintegy 500 méte­res előnyre tettek szert a vá­gathajtásban, azaz ilyen hosszúságban készítettek elő új munkahelyeket a szénter­melésre. Mindezen eredmé­nyeket a tavalyi első negyed­évinél kettővel kevesebb sza­badnapi termeléssel érték el a szénbányászok. A Bányászati Egyesüléstől kapott tájékoztatás szerint mindvégig kiegyensúlyozott volt a lakosság tüzelőanyag­ellátása. Ára: 1,80 forint SZOLNOK MEGYEI VILÁG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK! xxxviii. évf. 77. s*„ 1987. április i„ szerda A MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁG ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA Folytatódtak Margaret Thatcher moszkvai tárgyalásai Brit-szovjet együttműködési megállapodásokat írtak alá A fegyverkezési hajsza megszüntetésének lehetősége — egy mondatban így foglal­ható össze Mihail Gorbacsov és Margaret Thatcher hétfői megbeszéléseinek központi témája. Az SZKP vezetője és a brit kormányfő találkozó­jukon mintegy négy órán ke­resztül tárgyaltak a leszere­lés illetve a fegyverzetcsök­kentés legfontosabb kérdé­seiről. A találkozón Mihail Gor­bacsov kifejtette, hogy a Szovjetunió nem szándéko­zik sem az Egyesült Álla­mok, sem Nagy-Britannia, sem egyetlen más ország el­len sem hadat viselni. Ez motiválja kezdeményezéseit és konkrét lépéseit, amelyek­re azonban még nem kapott megfelelő választ. A szovjet vezető hangsú­lyozta; országa sok enged­ményt tett annak érdekében, hogy lendületet adjon a fegy­verzetcsökkentési tárgyalá­soknak. Kihagyta a számítá­sokból Nagy-Britannia és Franciaország nukleáris ütő­erejét, bár azokat továbbra is fejlesztik. Ezeket az en­gedményeket azonban gyor­san „elfelejtik”, s további engedményeket várnak a Szovjetuniótól. Mihail Gor­bacsov elvetette azt, hogy a biztonság az erőpolitikára épülhet. Margaret Thatcher szavai­ból kiderült, hogy a brit kor­mányfő a brit nukleáris fegyverzet fennmaradásáért és fejlesztéséért száll síkra. Meggyőződése, hogy a Szov­jetunió rá akarja erőltetni a kommunista rendszert a vi­lágra, hogy továbbra is fennáll egy Nyugat-Európa elleni szovjet támadás fenye­getése. Ezzel szemben Mihail Gor­bacsov rámutatott a szocia­lista társadalom tökéletesí­tése, az átalakítás és a Szov­jetunió békeszerető politiká­ja közötti objektív összefüg­gésre. A politikának a reali­tásokra kell épülnie. Külön­böző társadalmi rendszerű országok léteznek, minden országnak joga van arra, hogy szabadon megválassza önálló fejlődésének útját, különösen a kiéleződött nuk­leáris fenyegetettség körül­ményei közepette — muta­tott rá. A főtitkár határozottan el­vetette azt a gondolatot, hogy a nukleáris fegyverek euró­pai felszámolása nyomán a Szovjetunió döntő fölényre tenne szert a hagyományos fegyverzet terén, amely poli­tikai fenyegetést jelentene Nyugat-Európával szemben. (Folytatás a 2. oldalon)

Next

/
Oldalképek
Tartalom