Szolnok Megyei Néplap, 1986. augusztus (37. évfolyam, 180-204. szám)

1986-08-29 / 203. szám

xxxvu. M. M3. S,_ 1986. au,. 29, p«nu A MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁG ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA A TARTALOMBÓL: A műszaki megújulásért Bemutatjuk a KÉKI-t A rádió és a televízió jövő heti műsora Hótvégi ügyeletek Kis lépések Sokáig megszoktuk, s ne­hezen mondunk le róla, hogy fejleszteni csak új üzemcsar­nokkal, vadonatúj gépcso­dákkal lehet. Pedig gazdasá­gunk már régebben abban a szorító kényszerhelyzetben van, hogy a termelésbővítő extenzív fejlesztésről át kell térnie a kevésbé látványos, de a hatékonyságot fokozó, a versenyképességet megtar­tó intenzív pályára. S ebbe a feladatkörbe nemcsak a bel­ső tartalékok feltárása; az anyag- és energiamegtakari- tás, az importhelyettesítés, a szervezettség fokozása, vala­mint a minőségjavítás una­lomig hallott, ám kevésbé gyakorolt kérdései tartoznak bele, hanem a nálunk saj­nos, csak most kezdődő fej­lesztési módszer, az úgyne­vezett „kis lépések stratégi­ája” is. Szükségből kovácsolnak erényt azoknál a vállalatok­nál ahol elöregedett gép­parkjuk, elavult technológi­ájuk, és régi gyártmányszer­kezetük megújítására töre­kednek. Itt sem időről időre előkerülő kampányfeladat­ról van szó, hanem követke­zetesen végrehajtott korsze­rűsítésről, nem tűzoltómun­káról, a szűk keresztmetszet feloldásáról, sokkal inkább tervszerű folyamatról. Mert ez a tevékenység a valóban folyamatos, megelőző kar­bantartással kezdődik, és igencsak beletartozik a me­net közben végrehajtott mo­dernizálás, egy-egy hatékony műszaki megoldás beépítése is. A gépek rekonstrukciója ugyanis nem választható el a gyártmányfejlesztéstől, a nagysorozatú termelés ala­posabb előkészítésétől, a ter­melési eljárások ésszerűsíté­sétől, egyszóval a termelé­kenység fokozásától. Nem sok értelme van ugyanis a berendezések felújításának — bár önmagában is költség- csökkentő és minőségjavító hatása lehet — ha utána to­vábbra is elavult módon, romló versenyképességű ter­mékeket gyártanak velük. Fejlesztési eszközeink szű­kös volta, a dráguló hitelek mellett nagy jelentősége van a „kis lépések stratégiájá­nak”. Ezekre a kisebb beru­házásokra, felújításokra a legszegényebb vállalatoknál is csurran-cseppen saját pénz, és ezeket a módosítá­sokat, rekonstrukciókat nem egyszerre, huzamos gyári leállással, hanem aprán­ként és fokozatosan, de annál inkább átgondoltan célszerű végrehajtani. Aho­gyan ezt a beruházási szél­csendben egyre ügyesebben „lavírozó” építőipari válla­latok, és a kisebb értékű, de folyamatos gépcseréket vég­ző könnyűipari üzemek te­szik. A nagyüzmek pedig a nagy értékű berendezéseik korszerűsítő rekonstrukció­jának gyakorlatát követik. S ahol jól csinálják, ott ezeket a kis léptékű felújításokat egységes innovációs folya­matként kezelik: összekap­csolva a szükséges munka- szervezési, gyártmányfejlesz­tés! intézkedésekkel (bele­értve a formatervezést is) és egyre inkább a körültekintő piackutatás, a külső és bel­ső értékesítési lehetőségek motiválják, hajtják ezeket a kicsi, ám gyors lépéseket. A parancsoló szükségsze­rűség és a szűkösebb lehető­ségek összeegyeztetésének jó példái azonban csak akkor lendíthetik előre az egész gazdaságot, ha ez a vállalati magatartás, fejlesztési gya­korlat általánossá válik. Zs. Cs. ülést tartott a Minisztertanács A Szakszervezetek Megyei Tanácsa napirendién Intézkedések az aszály okozta hiányok pótlására A kormány Tájékoztatási Hivatala közli: A Minisztertanács meg­hallgatta a mezőgazdasági és élelmezésügyi államtitkár tájékoztatóját a kialakult aszályhelyzetről. A mezőgazdaságot egyes területeken több éve tartó szárazság sújtja. Az aszály ebben az évben már néhány dunántúli térségben is jelen­tős károkat okoz. A kalá- szosgabonákon túl — eltérő mértékben — károsodtak az őszi betakarításai növények, így a kukorica, a szálas- és tömegtakarmányok és más kapások is. Terméskiesés várható a zöldség-, a gyü­mölcs- és a szőlőkultúrák­ban is. Az aszály okozta ká­rok a lakosság ellátását nem zavarják. Az aszály következmé­nyeinek mérséklésére köz­ponti intézkedések történ­nek. Az őszi betakarítást és a jövő évi gazdálkodás meg­alapozásához szükséges anyagok és eszközök beszer­zését az aszály által legin­kább sújtott mezőgazdasági nagyüzemekben pénzügyi in­tézkedések — kedvezményes hitel, földadó-mérséklés, az elvégzett munkákhoz szük­séges munkadíj kifizetésé­hez kedvezmény — is segí­tik. A Minisztertanács fon­tosnak tartja, hogy a gazda­ságok is megtegyék a lehet­séges lépéseket a hiányok pótlására. A Minisztertanács csütör­töki ülésén jóváhagyólag tu­domásul vette az Állami Tervibizottság határozatát az országos távközlési, valamint a televízió és rád i óműsor- szóró-hálózat VII. ötéves tervidőszakra megállapított fejlesztési céljairól és a megvalósítás feltételeiről. A gyors ütemű rekonstruk­ciót szolgáló beruházások megalapozzák az ezredfor­dulóig tartó fejlesztés mű­szaki feltételeit is. A rádió- és tévéműsor-sugárzás fej­lesztési ráfordításai megkét­szereződnek: csökkennek a rádió és televízió országos műsorainak vételi lehetősé­gében az ország egyes kör­zetei közötti különbségek. Tanácskozás a jászberényi főiskolán Téma: a közművelődési A népművelőket, könyvtá­rosokat képző felsőoktatási intézmények tanárainak és kutatók részvételével orszá­gos tanácskozás kezdődött tegnap a Jászberényi Taní­tóképző Főiskolán. A há­romnapos eszmecsere nyitó plenáris ülésén, amelyen je­len volt Földeák Gábor mű­velődési miniszterhelyettes, Ürmössy Ildikó, a megyei ta­nács elnökhelyettese és Ma­jor Tibor, a Jászberényi Vá­rosi Pártbizottság titkára is. Fábián Zoltán, a házigazda intézmény főigazgatója érté­kelte a tíz éve bevezetett szakkollégiumi rendszerű ta­nítóképzés eredményeit. Ezt követően átadták az évfor­duló alkalmából kiírt pályá­zat díjait. A szakemberekből álló bíráló bizottság Balázsi Károly, a bajai tanítóképző adjunktusa tanulmányát első díjjal jutalmazta. A Lehel Hűtőgépgyár különdíját Suppné Tarnay Györgyi, a debreceni tanítóképző docen­se, míg a megyei tanács mű­velődési osztályának külön­díját Pethő László, a jászbe­rényi főiskola oktatója és Horváth Sándorné ,a Jász­berényi Városi Könyvtár könyvtárosa vehette át. A pályázatértékelés után Bánlaky Pál, a Művelődési Minisztérium Vezetőképző Intézetének igazgatója tar­tott előadást a helyi társada­lom jellemzőiről, majd dél­után korreferátumok hang­zottak el a kisvárosok, fal­vak közművelődési helyzeté­ről, perspektíváiról, vala­mint a népművelő illetve könyvtáros képzésről. A ta­nácskozás ma szekcióülé­sekkel folytatódik. Hétvégén nemzetközi békenapok Az egész országra kiterje­dő, nagyszabású békeakciót szervez a hétvégére az Or­szágos Béketanács. A fővá­ros egyik központi területe, a Vörösmarty tér, valamint az ország több településé­nek utcái, közterei béke­centrummá alakulnak át a hét végén: a magyar hétköz­napok legforgalmasabb szín­terein lezajló politikai fó­rumok, szolidaritási és bé­kegyűlések, ifjúsági találko­zók, kulturális és sportese­mények szerves alkotóele­mei annak a kétnapos ren­dezvénysorozatnak, amelyet az Országos Béketanács a Magyar Televízió együttmű­ködésével szervezett Hétvé­gén a békéért címmel. A sokszínű, változatos, megújulásra is képes ma­gyar békemozgalmat repre­zentáló program célja, hogy felhívja fiatalok és időseb­bek figyelmét: sokféle fór- imában ölthet testet az em­berek békevágya; hogy gon­dolkodásra, cselekvésre ser­kentse az alkotó művészit és az utca emberét; s nem utolsó sorban, hogy tovább gyarapítsa a mozgalom hí­veit, a munkájában, akciói­ban résztvevők számát. Jó hír Stockholmból Külpolitikai kommentár a 2. oldalon A Mezőgép Vállalat szolnoki gyárában készülő E 299-es kukorica szárzúzó adap­terekből az idén 6050-et szállítanak az NDK-beli FORTSCHRITT cégnek. Fel­vételünk a szerelőcsarnokban készült (Fotó: Mészáros) Feladatterv a kongresszusi határozatok végrehajtására Tegnap délelőtt Szolnokon ülést tartott a Szakszerveze­tek Megyei Tanácsa. Elöljá­róban Árvái István köszön­tötte a tanács tagjait, vala­mint a megjelent vendégeket — közöttük Bereczki Lajost, a megyei tanács általános elnökhelyettesét. Ezután Fenyvesi József, az SZMT vezető titkára ismertette a Szakszervezetek Szolnok Megyei Tanácsa előtt álló feladatokat, amelyeket a VII. ötéves terv időszakában kell elvégezni a szakszervezetek XXV. kongresszusán megha­tározott feladatok végrehaj­tása érdekében. Hangsúlyozta, hogy egy program igazán csak akkoi* jó, ha a gyakorlat által fel­vetett kérdésekre ad választ, így többek között felelősség­gel és kezdeményezően részt kívánnak vállalni a szakszer­vezetek a megyei területpo­litika. s ezen belül a telepü­lésfejlesztési döntések kia­lakításában, megvalósításá­ban, a végrehajtás megszer­vezésében és ellenőrzésében. Természetesen továbbra is kiemelt feladatnak tekintik az érdekvédelmi, érdekkép­viseleti munkát, amely a dol­gozók élet- és munkakörül­ményeinek megismerésén, elemzésén alapul. Emellett a foglalkoztatás hatékonysá­gának vizsgálata, a munka­erkölcsöt rontó okok meg­szüntetése is szerepel a prog­ramban. De nem feledkeztek meg a nyugdíjasok helyze­tének vizsgálatáról sem. Programjukban szerepel a lakásépítések figyelemmel kísérése, különös tekintettel a többgyermekesek és ifjú házasok lakásigényeinek ki­elégítésére. Az SZMT vezető titkárá­nak beszámolója után a ta­nács tagjai a feladattervet egyhangúlag elfogadták. Ezt követően az ülésen a foglal­koztatáspolitika mai követel­ményeiről esett szó. Fekete István, az SZMT titkára többek között arról beszélt, hogy az életszínvonal- és foglalkoztatáspolitikai cé­lokkal összhangban a követ­kező években a teljes fog­lalkoztatás fenntartása mel­lett a hatékony foglalkozta­tás feltételeit meg kell te­remteni megyénkben is. Mindezt a műszaki fejleszté­sek gyorsításával, a munka- szervezés és érdekeltségi rendszer korszerűsítésével, a munkaerkölcs és munkafe­gyelem javításával, a veze­tés színvonalának emelésé­vel, valamint a képzés, a to­vábbképzés és a munkaerő­igények jobb összehangolá­sával kell elérni. Ezen túl­menően a munkaerő haté­kony foglalkoztatása a jövő­ben — az eddigi gyakorlattól eltérően — tudatosabb mun­kaerő-gazdálkodást igényel a munkáltatóktól is — hangsú­lyozta befejezésül az SZMT titkára. Környezetvédelem és béke Felhívás a világ népeihez Nemzetközi ökológiai bé­kefórum megalakításáról szóló nyilatkozatot fogadtak el Várnában 32 ország tár­sadalom- és természettudo­mányának képviselői. Várnában augusztus 25— 28. között 88 tudós tanács­kozott a környezetvédelem­nek és a világbéke megóvá­sának problémaköréről. A részvevők úgy döntöttek, hogy létrehozzák a „Nem­zetközi ökológiai fórum a bé.kéért” mozgalom szerve­zeti keretét. Megválasztották a mozgalom vezető szervét, az Intéző Tanácsot, amely­ben 13 ország képviselői kaptak helyet. A mozgalom Titkárságának Szófia lett a székhelye. Mint az alapítás­ról kiadott nyilatkozatban megállapították, a mozga­lomban egyesítik a világ tu­dósainak, valamint mind­azoknak az erőfeszítéseit, akik támogatják az emberi­ség és a természet együttes fejlesztésének gondolatát. Leszögezték, az ökológusoka Nemzetközi Békeévben ba­ráti kezet nyújtanak min­denkinek, hogy együttmű­ködjenek egy békés, bizton­ságos és igazságos világ ki­alakítása érdekében. A mozgalom felhívást in­tézett a világ népeihez és kormányaihoz a földgolyó tisztaságának és békéjének helyreállítása és megőrzése érdekében. Kifejtették, hogy álláspontjuk szerint az em­beriség és a föld sorsa mindenekelőtt a nukleáris háború, elkerülésétől, a nukleáris kísérletek beszün­tetésétől, a fegyverkezési hajsza megállításától, vala­mint az emberi szükségletek és az ökológiai korlátok kö­zötti egyensúly megtartásától függ. Martfűn Sajtolják a napraforgót Az ötven napig tartó rep­ceszezon után csütörtökön — az ország üzemei közül el­sőként — a Martfűi Növény­olajgyárban megkezdődött a napraforgómag sajtolása. A szezonkezdésre 4200 tonna mag érkezett az üzembe, de a napi átvételi ütem a beta­karítás növekedésével foko­zatosan emelkedik. Naponta közúton és vasúton 2500 ton­na nyersanyag átvételére ké­szültek fel, és ebből 1400 tonna kerül feldolgozásra. Az első laboratóriumi vizs­gálatok azt mutatják, hogy a magvak olajtartalma egy­két százalékkal magasabb a tavalyinál, és a minőséget il­letően is megfelel a köve­telményeknek. A gyár helyzetét könnyíti, hogy közvetlen befejezés előtt áll az új magsilók épí­tése, szerelése. Üzembehe- ilyezésükkel tizennégyezer tonnával nő a tárolótér, ámely a beérkező termés át­vételét is gyorsítja. A (martfűi gyár a Szolnok me­gyei gazdaságok által ter­melt 49 ezer hektár napra­forgó termése mellett He­ves, Békés, Csongrád megye, de több dunántúli körzet ho­zamát is fogadja, gyakorla­tilag itt dolgozzák fel az or­szág napraforgómag-termé­sének több mint a felét. Az idén a repceszezon is jód zá­rult, csaknem rekord meny- nyiségű. 47 200 tonna magot dolgoztak fel, ebből tizenki- lencezer tonnát meghaladó repceolajat gyártottak.

Next

/
Oldalképek
Tartalom