Szolnok Megyei Néplap, 1985. szeptember (36. évfolyam, 205-229. szám)

1985-09-02 / 205. szám

Utal épft a tanár, a mérnök, a kisiparos, a munkásfiatal és a tsz-nyugdijas Hétfői riportunk Tiszaföldvárról » 3. oldalon Túlteljesíti a terveit a Nagyalföldi Möolajtermeiií Vállalat Bányásamapi tudósításunk a 3. oldalon Bal kézből nem lehet írni Exkluzív interjúnkban a kérdésekre dr. Hámori József 'professzor válaszol az 5. oldalon Ára: 1,80 forint SZOLNOK MEGYEI VILÁG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK! xxxvi. évf. 205. sz., 1985. szept. 2., hétfő A MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁG ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA Nincs más út, mint a békés együttélés útja Mihail Gorbacsov nyilatkozata az amerikai Time-nak A szovjet—amerikai ‘kapcsolatokról, ezen ,belül a (novem­berre iGenfbe tervezett csúcstalálkozóról, valamint ja (nukleá­ris és űrfegyverkezés megállításával kapcsolatos (szovjet {ál­láspontról 'nyilatkozott a Time amerikai hírmagazinnak Mi­hail Gorbacsov, az SZKP KB főtitkára. Moszkvában tegnap este Inyilvánosságra hozott vála­szaiban Gorbacsov bonyo­lultnak, feszültnek, sőt rob­banásveszélyesnek nevezte a nemzetközi helyzetet, s mint mondotta ez az állapot még tovább romlik. Ezért össze kell szedni a politikai bátor­ságot, s meg kell állítani az egyre előbbre tartó fenyege­tő folyamatot. Véget kell vetni a fegyverkezési haj­szának, meg kell kezdeni a leszerelést és a kapcsolatok javítását — jelentette ki a szovjet politikus. A Szovjetunió — folytatta az SZKP KB főtitkára — nem pusztán szorgalmazza a kapcsolatok javítását, hanem egészen konkrét javaslatokat és gyakorlati lépéseket is tesz ennek érdekében. Ezt szolgálja többek között a nukleáris robbantásokra meghirdetett szovjet morató- rium, s az a javaslat, hogy az Egyesült Államok csatla­kozzon e moratóriumhoz és újítsák fel a nukleáris kísér­letek teljes tilalmáról folyta­tott tárgyalásokat. E cél ér­dekében született a világűr békés -hasznosításában való együttműködésről és az űr­fegyverkezési hajsza megál­lításáról szóló indítvány is. A felelős amerikai veze­tőknél azonban nyílt ellen­állásra találtak a szoyjet ja­vaslatok, amelyeket megpró­bálnak csupán propaganda­fogásnak feltüntetni. Bárki, aki egy kicsit is tisztában van ezekkel a kér­désekkel, rögtön láthatja, hogy javaslataink mögött a legkomolyabb szándékok és nem valamiféle, a közhan­gulat befolyásolására irá­nyuló törekvés húzódik meg — mutatott rá Mihail Gor­bacsov. Minden lényeges, a nukleáris fegyverek korláto­zását szolgáló erőfeszítés a kísérletek betiltásával kez­dődött. A nukleáris kísérle­(Folytatás a 2. oldalon.) az usn mezőgazdasági minisztere Budapesten Váncsa Jenő mezőgazdasá­gi és élelmezésügyi minisz­ter meghívására küldöttség élén tegnap Budapestre ér­kezett John Block, az Egye­sült Államok mezőgazdasági minisztere. Egyhetes dialógus Véget ért a nemzetközi békefórum Befejezte munkáját Buda­pesten a Nemzetközi Ifjúsági Békefórum, amelyen az Or­szágos Béketanács meghívá­sára a helsinki záróokmányt aláíró országok ifjúsági- és békemozgalmainak, valamint nemzetközi szervezeteknek a képviselői vettek részt. Az egyhetes dialógus során a félszáz résztvevő megvitatta a tömegtájékoztatás és a kulturális kapcsolatok szere­pét az előítéletmentes euró­pai légkör kialakításában. Vetik az őszi árpát, telepítik a lucernát Hétvégi nagyüzem a földeken Szeptember első napját is az őszi munkákkal töltötték Szolnok megye mezőgazda- sági üzemei. A Túrkevei Vö­rös Csillag Tsz-ben meg­kezdték az ősziek vetését, el­sőként száztíz hektár fűma­got tesznek a földbe, ezt kö­veti majd a nyolcszáz hek­tár őszi árpa továbbá az 5200 hektár őszi búza földbe- tétete. A vetéssel párhuza­mosan negyven erő- és mun­kagép szorgoskodott a mag­ágy előkészítésén, illetve a silózáson. A tömegtakar- imányt betakarító gépek két- műszakban vágták, aprítot­ták az eső által „feljavított” sajtót, a mostani szezonban 25 ezer tonna vitamindús si­lót tárolnak télire. A Kunszentmártoni Körös­menti Tsz-ben vasárnap in­dultak meg a gépek az 1150 hektárnyit kitevő napraforgó táblákban, s már az első na­pon útnak indították az olajos magot a martfűi gyár­ba. A hétvégén 23 -erő- és munkagép „fogyasztotta” a silók végezte a talaj előké­szítését, illetve a műtrágya­szórást. A Tószegi Petőfi Tsz-ben a 35—40 milliméter eső után felüdült az őszi növényzet, a kukorica, a cu­korrépa, és a pofhanyóssá vált föld jó feltételeket biz­tosít a talajművelésbez. A szilárd műtrágya helyett ez­úttal elsőízben szuszpenziót, folyékony műtrágyát dolgoz­nak be a talajba, amelyet a Tiszamenti Vegyiművek új gyárának a terméséből vá­sároltak. Szombaton és va­sárnap tíz nagy teljesítmé­nyű K—701-es gép készítet­te a magágyat, kilenc masi­na pedig szervestrágyázott. (Hétfőn, kedden, megkezdik a 200 hektár lucerna telepí­tését1, a száz hektár repce, 1200 hektár takarmánykeve­rék, a 150 hektár őszi árpa (vetését. A Rákóczifalvai Rá­kóczi Tsz-ben a szeptember első vasárnapját a háztáji munkáknak szentelték, csa­ládi brigádok a 270 hektár magról vetett vörös hagymát takarították be, igyekezvén, hogy újabb esőzés előtt mi­méi több jóminőségű ételíze­sítő kerüljön fedél alá. A művelődési miniszter beszéde — Új tantermek Pályakezdő pedagógusok köszöntése Tanévnyitó ünnepségek Ma az első tanítási nap az iskolákban Szombaton és vasárnap tanévnyitókra került sor országszerte. Az országos központi tanévnyitó ünnepséget Kazincbarcikán tartották, ahol Köpeczi Béla művelődési miniszter mondott beszédet. Az új oktatási év nyitányát jelezték az ünnepségek az ország 3500 általános, 553 középiskolájában, vala­mint 270 szakmunkásképző intézetben. Mind­ezekkel egyidőben sok új iskolát és tantermet ad­tak át városokban és községekben. Szombaton több felsőfokú oktatási intézményben is ünnepélyes tanévnyitót tartottak. Ebben az évben a tanév kezdetét még ünnepélyeseb­bé teszi az a történelmi tény, — mondotta a minisz­ter a kazincbarcikai megnyi' tón — hogy az Ideiglenes Nemzeti Kormány 1945. au­gusztus 16-án, tehát éppen 40 éve hozott határozatot arról, hogy a népiskola, valamint a gimnázium és a polgári is­kola első négy osztályai he­lyett általános iskola elneve­zéssel új iskolát kell szervez­ni. Ma csaknem minden gyermek az előírt időben végzi el a nyolc osztályt, s az általános iskola minden­ki műveltségének megalapo­zója. Egy másik fontos esemény, amelyre emlékeznünk kell, az oktatásról szóló törvény, amelyet az Országgyűlés ez évben fogadott el. A nagy többséggel való egyetértésre támaszkodva kezdtük meg a végrehajtás munkáját. A közeljövőben az egyik legfontosabb felada­tunk az oktatás tartalmi kor­szerűsítésének folytatása. Most már mindenütt beve­zettük az új tanterveket és tankönyveket, és sok tan­tárgyban megfelelő peda­gógiai tapasztalatokkal ren­delkezünk a szükséges kor­rekciók bevezetésére. A tartalmi korszerűsítést szolgálják azok a kezdemé­nyezések is, amelyek a szá­mítástechnikai oktatás ki- szélesítését célozzák, vagy hatékonyabbá akarják tenni az idegen nyelvek oktatását. Ezzel párhuzamosan szeret­nénk az anyanyelvi kultúra jelentőségére felhívni a fi­gyelmet, a helyesírás és a helyes beszéd követelményei­re. Ebben az esztendőben ve­zetjük be a szakoktatásban a technikusképzést, s ezzel teljesítjük az ipar és a me­zőgazdaság egyik régi kíván­ságát. Erkölcsi kérdésekről szól­va végül hangsúlyozta a miniszter: Az ifjúságnak fel kell mutatni mindazt, amiért érdemes tanulni, dolgozni, élni. Az iskola szemléletével, rendjével, példamutatásával szolgálni tudja olyan tulaj­donságok kifejlesztését, mint a munka megbecsülése, ér­telmes fegyelem, az egymás iránti tisztelet, amelyek nél­kül a társadalomban nem lehet élni vagy legalábbis nem lehet emberségesen él­ni. Mindezt nem a család nélkül, hanem a családdal és azokkal a közösségekkel együtt, amelyekkel az ifjú kapcsolatba kerül. Minden szülő, minden pedagógus hisz abban, hogy az embert nevelni lehet, ne szégyelljük ezt a meggyőződésünket han­gosan és főleg hatásosan hir­detni. Évnyitó ünnepségeket tar­tottak szombaton és vasárnap a megye iskoláiban is. Az 1985—86-os tanév indulását nagy érdeklődés kísérte. Szülők, társadalmi szerveze­tek képviselői, patronáló szocialista brigádok vettek részt az ünnepségeken a leg­apróbb településektől a váro­sokig. Kedves ünnepség volt például/Nagyivánban szom­baton délelőtt, ahol ezúttal harangszó hívogatta a tanu­lókat és kicsinosított iskola. A szolnoki Újvárosi Általá­nos Iskola tanévnyitóján je­len volt Fábián Péter, az MSZMP Szolnok Megyei Bi­zottságának titkára. A gyár­negyed iskolájában 640 diák tanul az idén köztük csak­nem százan első osztályosok. Az intézményben bizony szűkös körülmények között — az új tanévben is váltott műszakban — dolgoznak a nevelők, a gyerekek. Az isko­la ennek ellenére szép ered­ményeket ért el az oktatás­ban, nevelésben, amelynek minőségi fejlesztését, a ver­senyképesség megőrzését je­lölte meg Káplár József igaz­gató az elkövetkezendő tíz hónap legfontosabb feladata­ként. A tartalmi munka javítása (Folytatás a 3. oldalon.) Lapzárta Tegnap megnyitotta kapuit a Lipcsei őszi Vásár. A ke­let—nyugati kereskedelem alakulásában fontos szerepet betöltő lipcsei vásárra most öt kontinens hatvan országá­ból 6000 kiállító hozta el termékeit. Az NSZK sok városában tartottak békemegmozdulá­sokat a hétvégén, abból az alkalomból, hogy szeptember 1. — a második világháború kitörésének évfordulója — nemzetközi békenap. A rendezvényekre a Szo­ciáldemokrata Párt, a szak- szervezetek, valamint a kom­munisták és más baloldali politikai csoportok, béke­mozgalmak szervezésében került sor. Ágaskodik a versenyparipa, vajon nyeregben marad*e lovasa? Izgalmas pillanatokban, harc* ban — mint képeink mutatják — nem volt hiány a másodosztályú salakmotorosok teg­nap Rákóczifalván megtartott versenyén. Tu- dósításunk a 7. oldalon. . ..... . Mészöv-mérleg Nőtt a kiskereskedelmi forgalom — Szolidabb vendéglátási forgalom Sereghajtó szövetkezetek Az elmúlt héten a fogyasz­tási, a takarék- és a lakás- szövetkezetek első félévi gazdasági eredményeit érté­kelte a Mészöv elnöksége. A szövetkezeti ágazat az idén ás folytatta a dinamikus fej­lesztést. amely mind a bol­ti kereskedelemben, mind a takarékszövetkezeti tevé­kenységben, mind a lakás- gazdálkodásban jellemző. Érthetően a bolti kiskereske­delmi forgalom az, amely a lakosság legnagyobb részét, a megye falvainak nagy többségét érinti, bár a váro­sokban is egyre nagyobb he­lyet vívnak ki maguknak az ellátásban a fogyasztási szö­vetkezetek. Az első félév so­rán a bolti kiskereskedelem ismét a megyei átlagnál na­gyobb arányiban nőtt — ke­reken hat százalékkal. Ezen (belüli változatlanul az élek .tcniszarkereskedelem vezet, jgyors fejlődésére jellemző az időző évhez viszonyított 8,3 Százalékos emelkedés. 1 A vendéglátás iránt szolid (volt a lakosság igénye, Az ételforgalom így is 6,6 száza­lékkal nőtt Érdekes, hogy az idén 2,6 százalékkal csök­kent a szövetkezeti vendég­látásban a — mindennapos szokás-igényünk. — a kávé fogyasztás. ; Nagykereskedelmi tevé­kenységet a Tiszavidék Szö­vetkezeti Közös Vállalat és az erre jogosított három áfész végzett az idén — más­félszeresére növelte for­galmát 1984-hez képest I Pár a felvásárlói tevé­kenység még sok tartalékot jelenthet a jövőre nézve, az idén az áíészek 14,8 száza­lékkal több zöldséget gyü­mölcsöt burgonyát vásá­roltak meg kistermelőktől, helyi gazdálkodóktól. Az alacsony felvásárlási árak azonban nem kedveztek úgy e tevékenységnek, mint a termés eredménye lehetővé tette volna. A kistermelők egyre inkább vonakodnak a termékértékesítési szerződé­sek megkötésétől is. épp az árak miatt. 1 Sajnos a gazdálkodásban, a féléves mutatók szerint va­lamennyi tényében vannak fogyasztási szövetkezetek, amelyek sereghajtók, elma­radnak saját terveiktől és a lakossági igényektől is. Az elmaradók között a karcagi, a kunszentmártoni és a kő­teleki nevét hallottuk sűrűn emlegetni a tanácskozáson. Jelentősen nőtt a taka­rékszövetkezeti mozgalom. A félév során tagsága majd­nem háromezerrel szaporo­dott, bővült hálózata, s olyan kiemelkedő eredményt is di­csérték az elnökség tagjai köztük, mint a tiszafürediét, amelyik megkétszerezte be­tétgyűjtésben a tavaly első félévi saját eredményét. A takarékszövetkezetek betétállománya ez év má­jus 30-án 30 százalékkal ha­ladta meg a múlt év végi összeget. Jelenleg 20 féle pénzügyi szolgáltatást vé- 'geznek vállalatok, szövetke­zetek, s más szervek megbí­zásából 1 A lakásszövetkezetek a tagsági kapcsolatok erősíté­sét tűzték célul maguk elé, S igyekeztek szolgáltatásai­kat kiterjeszteni, a megbí­zásokat pontosan teljesíteni.

Next

/
Oldalképek
Tartalom