Szolnok Megyei Néplap, 1985. szeptember (36. évfolyam, 205-229. szám)

1985-09-02 / 205. szám

1985. SZEPTEMBER 2. SZOLNOK MEGYEI NÉPLAP 2 Nincs más út, mint a békés együttélés útja (fFolytatás az 1. oldalról.) tek teljes megszüntetése a legveszedelmesebb területen, a minőségi fejlesztés terén állítaná meg- a fegyverkezé­si hajszát. Ráadásul nagy mértékben hozzájárulna ah­hoz, hogy fennmaradjon és még erőteljesebbé váljon a nukleáris fegyverek elterje­désére vonatkozó tilalom. Az Egyesült Államok kor­mányzata a szovjet morató­riumra kihívó módon azzal válaszolt, hogy sietve végre­hajtott egy újabb nukleáris robbantást. A világűr békés hasznosítására vonatkozó szovjet javaslatra pedig az­zal reagált, hogy elhatározta a műholdelhárító fegyver el­ső harci körülmények közöt­ti kipróbálását. Ezenfelül még újabb gyűlöletkampányt is indított a Szovjetunió el­len. Csak együtt élhetünk Mindezek ellenére az a véleményünk, hogy bármit is állítanak Washingtonban a Szovjetunió legutóbbi lépé­seiről, az amerikai kormány­zat nem mondta ki az utolsó szót ebben az ügyben. Mi bízunk ebben — mutatott rá Mihail Gorbacsov. A tény ugyanis az, hogy akár ' tet­szünk egymásnak, akár nem, csak együtt élhetünk tovább, vagy pusztulhatunk el. A meg­válaszolásra váró fő kérdés tehát most az: készek va­gyunk-e számot vetni azzal, hogy nincs más út, mint a békés együttélés útja, s ké­szek vagyunk-e háborús ka­tegóriák helyett békés elkép­zelésekben gondolkodni és cselekedni. A Szovjetunió erre a-^kérdésre egyértelmű igennel válaszol. A továbbiakban az őszre tervezett szovjet—amerikai csúcstalálkozóról szólva Mi­hail Gorbacsov kijelentette, hogy a találkozó esélyei ma már sokkal óvatosabban ítéli meg, mint akkor, amikor a róla szóló megállapodás lét­rejött. Mi komolyan készü­lünk a találkozóra, nagy (jelentőséget tulajdonítunk neki, és komoly reményeket fűzünk hozzá — mondotta az SZKP KB főtitkára. Nyugta­lanítónak tartjuk azonban azt a megközelítést, amely Washington részéről kirajzo­lódik. Formálódik egy ameri­kai forgatókönyv, amely a (nyomásra; jsarokbaszorítá- sunk szándékára épül. Fel akarnak róni nekünk min­denféle halálos bűnt a fegy­verkezési hajsza erőltetésétől kezdve a „közel-keleti ag- resszóig”, az emberi jogok megsértésétől dél-afrikai ár­mánykodásunkig. Mi készek vagyunk a konkrét, tárgyszerű megbe­szélésre, s benyújthatjuk sa­ját számlánkat is. Van mit mondanunk az Egyesült Ál­lamok fegyverkezési hajszá­ban viselt felelősségéről, a világ különböző térségeiben tanúsított magatartásáról, a terrorizmushoz nyújtott tá­mogatásáról, s az emberi jo­gok megsértéséről magában az Egyesült Államokban és a hozzá közel álló államokban. Ám érdemesbe mindezek kedvéért megtartani egy csúcstalálkozót, amelytől né­peink, s valamennyi földrész lakói a békébe, biztonságba és a nyugodt életbe vetett reményük megerősítését vár­ják. A veszekedésből, a köl­csönös vádaskodásból semmi jó nem sülhet ki. Én egy ilyen fontos talál­kozó értelmét másban látom — állapította meg Mihail Gorbacsov. Becsületes* elő­ítéletektől mentes legyen. Ez azonban mindkét féltől függ. Az interjú további részé­ben Mihail Gorbacsov az Egyesült Államok hadászati védelmi kezdeményezéséről szólva kifejtette: a hivatalos Washington e kezdeményezés bírálóinak válaszolva szíve­sen használja azt az általa cáfolhatatlannak tekintett ér; vet, hogy a csillagháborús terveket az oroszok is ellen­zik, márpedig ha ez így van, akkor ez egy helyes és jó program. Nukleáris korunk­ban az ilyen logika használa­ta meglehetősen gyászos jö­vőt idézhet elő. Nem tudjuk komolyan ven­ni azt az állítást, hogy a hadászati védelmi kezdemé­nyezés biztosítja a nukleáris támadással szembeni sérthe­tetlenséget, s ily módon el­vezet a ttttkieáris fegyverek felszámolásához — mutatott rá Gorbacsov. A szovjet, de nemcsak a szovjet, hanem az amerikai szakemberek véle­ménye szerint is ez csupán fantazmagória, alaptalan vágyálom. Ez a terv kétség­telenül minden területen to­vább ösztönzi a fegyverke­zési hajszát, s ezzel tovább növeli a háborús veszélyt. Éppen ezért ez a terv rossz a Szovjetunió, rossz az Egye­sült Államok, és általában mindenki számára. Ha nem sikerül megtiltani a világűr militarizálását, ha nem sike­rül elhárítani az űrfegyver­kezési hajszát, akkor semmi­féle eredményre sem számít­hatunk. Lehetséges a megegyezés (Meggyőződésünk. hogy lehetséges a megegyezés a világűr militarizálásának el­hárításáról, s az ilyen meg­állapodást ellenőrizni is le-, hét. Ha ilyen megállapodás nem jön létre, akkor nem le­het megállapodni a nukleáris fegyverzetek korlátozásáról és csökkentéséről sem. A vé­delmi és támadó fegyverze­tek közötti összefüggés oly nyilvánvalói, hogy ezt még bizonygatni sem kell — szö­gezte le az SZKP KB főtit­kára. Washingtonban nyíltan hangoztatják, hogy bármit tesz is a Szovjetunió, az Egyesült Államok minden­képpen létrehozza csaaás- mérő űrfegyverét és műhold­elhárító rendszerét. A múlt­ban már nagyon sok próbál­kozás történt annak érdeké­ben, hogy térdre kényszerít­sék, kimerítsék a Szovjet­uniót. Ezek a kísérletek mind kudarcot vallottak, és ku­darcot vallanak a jövőben is. Felszólítjuk az Egyesült Ál­lamokat: kössön velünk ko­moly megállapodásokat a hadászati nukleáris fegyve­rekről, a közepes hatótávol­ságú nukleáris eszközökről és a világűr militarizálásá­nak megakadályozásáról. Amennyiben az űrfegyverak. re vonatkozó jelenlegi ameri­kai álláspont jelenti az utol­só szót Washington részéről, akkor a genfi tárgyalások tökéletesen értelmüket vesz­tik — szögezte le Mihail Gorbacsov. Nyíltan beszélünk hibáinkról A továbbiakban az SZKP KB főtitkára a szovjet gaz­daság helyzetéről szólt. Em­lékeztetett rá, hogy a hábo­rúk és az újjáépítési idősza­kok legalább két évtizedet vettek el a szovjet emberek­től. A szocialista társadalmi rendben rejlő lehetőségeket felhasználva a nehéz körül­mények ellenére a Szovjet­uniót mégis sikerült gazdasá­gi világhatalommá tépni. Természetesen megvannak a hibáinkból és mulasztásaink, ból adódó nehézségeink — mutatott rá a főtitkár. Mi ezekről nyíltan beszélünk. El­kerülhetetlenné vált, hogy javítsunk a dolgok menetén, s ebből született a társadal­mi és gazdasági haladás meg. gyorsításának koncepciója. Számunkra ma ez a legfon­tosabb, az elsődleges feladat. Keressük a gazdálkodás ész­szerű módszereit. Látjuk problémáinkat, de biztosak vagyunk társadalmi rendsze­rünk, országunk lehetőségei­ben. A legfontosabb feladat az emberek életének meg­javítása, s ennél lényegesebb cél nincs számunkra. Végezetül még egy gon­dolatot szeretnék kifejteni, ami akár egész beszélgeté­sünk összegzésének tekinthe. tő. Nagyon igaz az a megál­lapítás, hogy a külpolitika a belpolitika folytatása. Ám, ha ez így van, kérem gondol­kodjanak el rajta: ha mi oly hatalmas belső feladatok megoldására törekszünk, mint azt említettem, akkor milyen külső körülmények megteremtésében lehetünk érdekeltek? A választ Önök­re bízom — mondotta vége­zetül a Time-nak adott inter­jújában Mihail Gorbacsov. Keiet-magyarorggági MÉH Vállalat ajánlata: KSzületck és magánszemélyek réskére szeptember 2—20- ig — Jászberény, Zagyva-part, Mezőtúr, Szolnoki út, Szolnok, Mártírok út 11. szám alatti MÉH-telepfinkön 10 százalék engedménnyel árusítunk a telepek készletében szereplő haszonvasányagokat (fi­nom- és durvalemezeket, csöveket, zártszelvényeket stb.). További ajánlatunk: fal- és padlóburkoló csempék, 110 literes műanyagkukák. BUDAPEST Losonczi Pál, a Magyar Népköztársaság Elnöki Ta­nácsának elnöke Libia nem­zeti ünnepe, a forradalom győzelmének 16. évfordulója alkalmából táviratban üdvö­zölte Moamer el-Kadhafi ez­redest. a líbiai forradalom vezetőjét. VARSÖ A gdanski megállapodások ötödik évfordulóján Gdansk­ban és Gdvniában megko­szorúzták a hajógyári mun­kások emlékművét. A koszo­rút a városi tanácsok képvi­selői, a Hazafias Nemzeti Úijászületési Mozgalom és a két város üzemeinek kül­döttségei helyezték el. Gdyniában megkoszorúz­ták az 1370 decemberi ese­mények áldozatainak emlék­művét is. i LAGOS Lagosban bejelentették, hogv az Ibrahim Babaginda vezérőrnagy vezette úi kato­nai kormányzat további 87 foglyot helyezett szabadláb­ra. Ezzel Buhari kedden Magyar vezetők udvozlo tavirata A Vietnami Szocialista Köztársaság nemzeti ünnepe al­kalmából Sarlós István az országgyűlési elnöke táviratban köszöntötte Nguyen Huiu Tho-t a Vietnami Szocialista Köz­társaság Nemzetgyűlésének elnökét. A Szakszervezetek Or­szágos Tanácsa, a Kommunista Ifjúsági Szövetség Központi Bizottsága, a Hazafias Népfront Országos Tanácsa, az Or­szágos Béketanács, a Magyar Szolidaritási Bizottság és a Magyar Nők Országos Tanácsa szintén táviratban üdvözöl­te partnerét. DM-lfrika 700 halálos áldozata van a zavargásoknak Az összecsapásoknak, me­lyek immár több mint más­fél éve folynak Dél-Afriká- ban a katonaság és a rend­őrség, illetve a fekete bőrű­ek között eddig a jelentések szerint közel 700 halálos ál­dozata van. Néhány nappal ezelőtt dél- afrikai vezető tőkés csopor­tok sürgették a kormányt, hogy kezdjen tárgyalásokat a fekete vezetőkkel az ország politikai és gazdasági válsá­gának megoldásáról. A betil­tott Afrikai Nemzeti Kong­resszus (ANC) ugyancsak tárgyalásokra készül a tőké­sekkel az apartheid rendsze­rének megszüntetéséről, mi­vel az az ANC szóvivőjének szavai szerint is gazdaságá­nak összeomlása felé sodorja az országot. ! A New York Times szom­bati száma egy magát meg­nevezni nem akaró washing­toni kormánytisztviselőre hi­vatkozva azt írja, hogy az Egyesült Államok, egy olyan javaslatot küld Pretoriába, miszerint a bebörtönzött Nel­son Mandela vezette ANC-t is vonják be a dél-afrikai kormány és a fekete vezetők közötti tárgyalásokba. A Vietnami Szocialista Köz­társaság nemzeti ünnepe, a független népi állam meg­alakulásának 40. évfordulója alkalmából a Magyar Szo­cialista Munkáspárt Közpon­ti Bizottsága, a Magyar Nép- köztársaság Elnöki Tanácsa, Minisztertanácsa, dolgozó né­pünk nevében elvtársi üd­vözletünket és jókívánsága­inkat küldjük Önöknek, a Vietnami Kommunista Párt Központi Bizottságának, a Vietnam; Szocialista Köztár­saság .Államtanácsának és Minisztertanácsának, a ba­ráti vietnami népnek. Népünk őszinte elismerés­sel tekint a vietnami nép­nek a Vietnami Kommunis­ta Párt vezetésével a társa­dalom és a gazdaság szocia­lista átalakításában elért eredményeire, ezek megszi­lárdítására és gyarapítására irányuló négy évtizedes ál­dozatos erőfeszítéseire. Kí­vánjuk, hogy népünk az is­mert nehéz külső és belső feltételek közepette is sike­resen teljesítse a szocialista építés feladatait, a párt V. kongresszusa által kitűzött célokat. Támogatjuk a Vietnami Szocialista Köztársaság kül­politikai törekvéseit, kezde­ményezéseit, amelyek a dél­kelet-ázsiai térségiben kiala­kult feszültség csökkentésé­re, a béke és biztonság meg­szilárdítására irányulnak. Örömünkre szolgál, hogy az elmúlt év novemberében aláírásra Került magyar—vi­etnami Barátsági és Együtt­működési Szerződés szelle­mében a pártjaink, országa­ink és népeink közötti sok­oldalú együttműködés és ba­rátság a béke és a szocia­lizmus közös ügyét szolgál­va erősödik. Nemzeti ünnepük alkal­mából további sikereket kí­vánunk Önöknek és dolgozó népüknek a szocializmus épí­tésében, a nemzetközi béké­ért és társadalmi haladásért folytatott küzdelmükben. Hegyven feyvel ezelőtt iDélkelet-Ázsiában függet­lenné vált egy nép, amely addig számos hódító igája alatt görnyedt. Egy olyan ország népe, amely több nagyhatalom — köztük a tő­késvilág legerősebb katonai- ipari hatalmának — hadse­regét űzte határain túlra. Az országot ma úgy hívják. Vi­etnami Szocialista Köztár­saság. Hátsó-India e zaklatott ke­lleti1 nyúlványában a múlt századok során csak kevesen ismerhették meg a tartós bé­ke fogalmát. Évszázados fe­udális anarchia, a központi hatalom gyengülése, az or­szág hatalmi szférákra* való széthullása, éhínség járvá­nyok, hálborúk — ez volt e délkelet-ázsiai nép sorsa. A megosztottság és a testvér­harc béklyói még a múlt század elején is gúzsban tar­tották az ország életét: ek­kor1 körülit ha tatomra Gia Long király, aki sikerrel vit­te véghez a lehetetlent, meg­teremtette állama egységét. Az uralkodó így hívta hazá­ját: Viet Nam, azaz a Dél Országa. Rövid idő múlva ismét hódítók hada zúdult e föld­re francia hadihajók és had­seregek képében. Az erősödő és teret, nyersanyagot, olcsó munkaerőt kínáló európai tőke fegyveres előőrsei 1858­megdöntött rendszerének börtöneiből immár 114-en szabadultak, közöttük volt miniszterek, üzletemberek, tudósok, újságírók és külföl­diek. A kormány szóvivője kilátásba helyezte, hogy foly­tatják a még mindig több­száz fogoly ügyének felül­vizsgálatát és további szaba- donbocsátásokra lehet szá­mítani. BUENOS AIRES Chile egy északi városá­ban Antofagastában a ható­ságok újabb hét személyt tartóztattak le. A letartóz­tatottakat, akik a betiltott Chilei Kommunista Párt tag­jai. felforgató tevékenység­gel. és Dokolgépes merényle­tek elkövetésével vádolják. TEHERAN Az iráni Hárg-szigetl olaj­kikötő ellen végrehajtott leg­ban kezdték „franciásítani” Vietnamot. Vietnam ezt követő fél év­századát a felszabadító moz­galmak tevékenységének egyre magasabbra csapó hullámai jellemezték. 1940- ben — a francia közigazga­tás fenntartása mellett — Vietnam japán megszállás alá került, az ország formai­lag immár két hódító igája alatt sínylődött. A hazafias erők 1941-ben, a Viet Minh ernyője alatt minden addi­ginál ütőképesebb egyesített hadsereget hoztak létre, s 1945. augusztusában felkelést robbantottak ki. 1945 szep­tember 2-án, a II. világhá­ború hivatalos lezárásának pillanatában, létrejött az ez­úttal! valóban független Vi­etnami Demokratikus Köz­társaság. Franciaország azonban nem így képzelte ázsiai ha­talmi befolyásának sorsát. 1946. decemberében, alig egy évvel' Ho Si Minh kor­mányának választási győzel­me után, Vietnam ismét a francia hódítók ellen volt kénytelen harcolni. Francia ország „szennyes háborúja” nyomán ismertté vált egy hely. amelyről egyébként va­lószínűleg soha senki nem hallott volna: Dien Bien Phu. 1954-foen itt szenvedett a francia exnedíciós haderő megsemmisítő vereséget a vietnami néphadseregtől. A kudarc arra kényszerítette a utóbbi nagy iraki támadás dacára is folytatódhat az iráni olaj szállítása külföld­re — jelentette az ÍRNA iráni hírügynökség. A jelen­tés Tavaiéit, az iráni déli olajmezők igazgatóját idézi, aki egy sajtóértekezleten be­szélt. PÁRIZS A Le Journal du Dimanc- he olyan értesülést közölt, hogy a Rainbow Warriort, — a Greenpeace mozgalom ha­jóját, — a hivatalos jelentés állításával ellentétben — francia ügynökök süllyesz­tették el. WASHINGTON Vasárnapra is maradt mun­kája a Discovery amerikai űrrepülőgép személyzetének: szombaton ugyan sikeresen befogták és a jelek szerint meg is javították a haditen­gerészeti hírközlés egy el­romlott mesterséges hold­ját, de a feladatokat a világ­űrben végzett hétórás munka során nem tudták teljesen befejezni. francia kormányt, hogy 1945. júliusában a genfi értekezle­ten elfogadja a kompromisz- szumot. Az északi szélesség 17. foka mentén ideiglene­sen kettéosztották az álla­mot; délen a franciaák tá­mogatta Ngo Dinh Diemé lett a hatalom. Diern felrúg­ta Genf ígéretét, nem ren­dezte meg az ország újra­egyesítésére 1956-ra előírt szavazást. A hazafiak ismét fegyvert fogtak. Diem megsemmisítésére 1962-re már több mint 10 ezer amerikai „tanácsadó” (működött délen, s számuk az 1963-as Theu-féle hata­lomátvétel után rohamosan 'emelkedett. 1964-ben a há­ború északra is kiterjedt: 'Johnson amerikai elnök el­rendelte a demokratikus VI- fetnam bombázását. A hosz- Iszú, nehéz küzdelemben Vi­etnam népe — a szocialista Világ és a nemzetközi, köz­tük az amerikai közvéle­mény jelentős részének tá­mogatásával! — súlyos áldo­zatok árán — távozásra kényszeri tette a világ leg­erősebb katonai hatalmának hadseregét, amelynek lét. száma egy időben a fél' mil­liót is elérte Vietnam föld­jén. A Kissinger amerikai és Le Dúc Tho vietnami kül­ügyminiszter közötti hosszas tárgyalásokat 1973. január 23-án fegyverszüneti megál­lapodás koronázta meg, 1975. április. 30-án pedig a dél'-vl- etnami hazafiak csapásai alatt végképp összeomlott a Thieu-rendszier. fl háború vége és az ország 1976-ban, sikeresen végrehaj­tott egyesítése után sem jött el azonban a nyugalom kora. Kambodzsa népe csak a VSZK önkénteseinek támo­gatásával űzhette el a tö- meegyilkos Pol pot-rezsimet, s Vietnamnak, amikor meg­támadták. még leckét kellett adnia 1979-ben a kínai „lec- kéztetőknek” is. De bár még ma is fegyverben van, so­kat szenvedett népe erőfe­szítéseinek jórészét már a gazdasági építésre, az egyesí­tett ország sürgős problé­máinak megoldására össz­pontosítja. diplomáciája a tartós béke megteremtésére .tesz megújuló kezdeménye­zéseket. Vietnam ünnepén nem kívánhat jobbat ennek a sokat szenvedett népnek a világ, mint tartós békét, fel­virágzást az áldozatos hábo­rúk után. amelyekben kivív­ta és megvédte legdrágább értékeit: függetlenségét és szabadságát. Vietnam: háborúk és békék

Next

/
Oldalképek
Tartalom