Szolnok Megyei Néplap, 1985. június (36. évfolyam, 127-151. szám)

1985-06-01 / 127. szám

SS.** •mmm. . .#%► % A TARTALOMBO képviselőjelöltjeink Egy kar, egy fej Biztató terméskilátások A közönségszínház lehetőségei Pólósok . • - - ­Németh Károly és Lázár György fogadta Li Penget Németli Károly, az MSZMP főtitkárhelyettese tegnap a Központi Bizottság székhazá­ban fogadta Li Penget, a Kínai Kommunista Párt Központi Bizottságának tag­ját, miniszterelnök-helyet­test, a hazánkban tartózko­dó kínai kormányküldöttség vezetőjét. A szívélyes, baráti légkö­rű találkozón véleménycse­rére került sor a magyar— kínai kapcsolatok helyzetéről és továbbfejlesztésük lehe­tőségeiről. Németh Károly és Li Peng kölcsönösen tájé­koztatták egymást a szoci­alista építés eredményeiről és soron lévő feladatairól, il­letve a gazdaságirányítás re­formja során szerzett tapasz­talatokról. Jelen volt a találkozón Marjai József miniszterel­nök-helyettes és Őszi István, a KB külügyi osztályának helyettes vezetője, valamint Csien Csi-csen külügymi­niszter-helyettes és Ma Lie, a Kínai Népköztársaság bu­dapesti nagykövete. Lázár György, a Miniszter- tanács elnöke ugyancsak teg­nap a Parlamentben fogadta Li Peng kínai miniszterel­nök-helyettest. A szívélyes légkörű megbeszélésen véle­ményt cseréltek a nemzetikö­zi élet idő-szerű kérdéseiről. Rámutattak, hogy napjaink legfontosabb feladata a nuk­leáris háború veszélyének elhárítása. A kedvezőtlen nemzetközi fejlemények megállításában nagy szere­pük van a genfi tárgyalások­nak és fontos, hogy azok si­keresen záruljanak. Lázár György hangsúlyozta, hogy szükség van valamennyi szo­cialista és antiimperialista erő összefogására a béke és biztonság megőrzése érdeké­ben. Államközi kapcsolataink­ról szólva megállapították, hogy rendezettek és azokat az élet fontosabb területein szerződések szabályozzák. Hazánk jelentőséget tulajdo­nít annak, hogy az együttmű­ködés hosszú távon is meg­alapozott legyen. Ezért fon­tosnak tartja az erre vonat­kozó megállapodás megköté­sét. Lájár György rámuta­tott, hogy még további lehe­tőségek vannak a gazdasági kapcsolatok fejlesztésére, amely a felek aktivitását igényli. A találkozón részt vett Marjai József miniszterel­nök-helyettes, jelen volt Ma Lie, a Kínai Népköztársaság budapesti nagykövete. Virágok a katedrán Melyikünk ne emlékezne első tanítójára, aki kézen fo­gott és nyiladozó értelmünk­nek megmutatta, hogy mi­lyen szép a mi világunk; vagy középiskolás osztályfő-; nőkére, tanáraira, akiktől példát tanulhattunk munká­ból. emberségből, fegyelem­ből. S melyikünkben nem él kitörölhetetlenül egy-égy olyan pedagógusegyéniség hatása, akinek a szemével kezdtünk látni, s akihez ak­koriban oly áhítottan kíván­tunk hasonlítani. Ezek a meghatározó emlé­kek — ha olykor halványulo­an is —, de június elején, a pedagógusok napja tájékán legtöbbünkben újjáélednek, mert alig van család, ame­lyik valamilyen módon ne kerülne kapcsolatba az isko­lával, a nevelőkkel. A Pedagógusok Szakszer­vezete 32 évvel ezelőtt java­solta, hogy az év egy napját hivatalosan is nyilvánítsák a pedagógusok napjává, hogy a közfigyelem ilyenformán ás forduljon áldozatos munká­juk felé, s hogy javuljon helyzetük, növekedjék, a pá­lya presztízse. Azt gondolná az ember, hogy a több mint három évtized biztosan ele­gendő idő volt ahhoz, hogy ezek a célok maradéktalanul megvalósuljanak. Ám ha visszagondolunk a nemrég tartott országos pedagógus- konferenciára, ott is az fo­galmazódott meg, hogy a XIII. kongresszuson megha­tározott politikai követelmé­nyek érvényesítése mellett — napjainkban is változat­lanul ezek képezik az isko­lával. és a pedagógusok hely­zetével (kapcsolatos társadal­mi föladatok gerincét. Ter­mészetesen. nagyon sóik min­den történt az elmúlt évtize­dekben az iskola és a neve­lési feltételek fejlesztése, a pedagógusok helyzetének és megbecsülésének javítása ér­dekében. Vívmányok sora jelzi a fejlődést, de közben a pálya elnőiesedett, demog­ráfiai hullámok és hátrányos helyzetű gyerekek feszítik az iskolát, s a családok is mind több nevelési feladatot há­rítanak át a pedagógusokra. Tehát nemcsak a helyzetük javult, terheik is újraterme­lődtek. Mert a pedagóguspá­lya minden -más foglalko­zásinál érzékenyebben rea­gál a változásokra. A tár­sadalom minden rezdülése lecsapódik az iskolában, A megbecsülésnek azonban nemesük az anyagi mutatói fontosak, legalább ilyen lé­nyeges az erkölcsi, társadal­mi elismerés is. Éppen ezért elgondolkodtatóak, sőt! tűr­hetetlenek azok a jelenségek, amelyek olykor egyes szü­lőik türelmetlenségében, ér­tetlenségében, vagy az egyéb­ként is rosszul nevelt gyer­mek kritikátlan családi „vé­delmében” nyilvánulnak meg. S ha ezeknek a — sze­rencsére — szórványos, de mégis figyelmeztető jelensé­geknek valamiféle közömbös­ségből teret engedünk, az to­vább ronthatja a pálya presztízsét, ami viszont már annak a következménynek az érvényesülését veszélyeztet­heti, hogy a pedagógusok er­kölcsi értékké formálják a felnövekvő nemzedékben a fegyelmet és a munka becsü­letét. Ezért a gyermeki hála virágai mellé a növekvő társadalmi megbecsülés, ap­ró jeleit is a katedrára kell helyeznünk — és nem csu­pán a pedagógusnapon. L. Gy. Gorbacsov—Husók találkozó Fejlődő szovjet—csehszlovák kapcsolatok Mihail Gorbacsov, az SZKP KB főtitkára tegnap találko­zott Gustáv Husákkal, a CSKP KB főtitkárával, á Csehszlovák Szocialista Köz­társaság elnökével, aki hiva­talos baráti látogatáson tar­tózkodik Moszkvában. Mihail Gorbacsov és Gus­táv Husák kölcsönösen tájé­koztatták egymást a kommu­nista, illetve szocialista 'épí­tés menetéről, az SZKP XXVII.. valamint a CSKP XVII. kongresszusának elő­készítéséről. Elégedetten szóltak a két párt közötti együttműködés magas szint­jéről, a szovjet—csehszlovák állami és társadalmi kapcso­latok intenzív jellegéről. Ki­fejezték azt a kölcsönös tö­rekvésüket, hogy a jövőben is fejleszteni fogják a két ország közötti szövetségesi kapcsolatokat, erősíteni fog­ják a Szovjetunió és Cseh­szlovákia népeinek barátsá­gát. Mihail Gorbacsov és Gus­táv Husák véleményt cserélt (Folytatás a 2. oldalon.) Vállalni a távlatnyitás felelősségét Molnár Béla, a HNF Országos Tanácsának titkára tartott beszédet választási nagygyűlés Martfűn Tegnap délután választási nagygyűlést tartottak a mart­fűi Tisza Cipőgyár művelődési házában. Az 5-ös számú vá­lasztókerülethez tartozó falvak —. Szajol, Rákóczifalva, Rá- kócziújfalu, Martfű és Tiszaföldvár — képviselői is részt vet­tek a rendezvényen. Az elnökségben foglalt helyet Molnár Béla, a Hazafias Népfront Országos Tanácsának titkára, Sán­dor László, a HNF megyei bizottságának titkára, és még sokan mások, a környék társadalmi és gazdasági életének vezető személyiségei közül. Szilágyi Dezső, a népfront martfűi bi­zottsága nevében köszöntötte a megjelenteket, majd átadta a szót Molnár Bélának, a váiaszási nagygyűlés szónokának. Molnár Béla közéletünk fontos eseményeiről, a vá­lasztási gyűlésekről szól­va bevezetőül azt húzta alá. hogy az azokon elhang­zott szavak által kifejezett nemzeti érdek a legfőbb ösz- szekötő kapocs a jelöl­tek és a választók kö­zött. Ez az érdek pe­dig nem más, mint a szocia­lizmus építése, amely az or­szág és az egyén boldogulá­sának is az egyetlen útja. Megemlítette, hogy jó egy hónap alatt az országban 43 ezernél több gyűlést tartot­tak. melyeken 1,6 milliónál több választópolgár jelent meg, közülük 140 ezren szó­laltak fel. Ezek a fórumok a demokratizmust és a fele­lősséget egyaránt növelő ér­deklődésről tettek tanúbi­zonyságot. Előrehaladásunk legfontosabb forrásának azt tekintette, hogy társadalmi egyetértés fogadta a párt XIII. kongresszusa határoza­taiban és a népfront válasz­tási programjában megfo­galmazott nemzeti progra­mot. Az ezekhez kapcsolódó célok és politikai szándékok túlmutatnak a választás nap­ján. Azt segítik, hogy elmé­lyüljön a nemzeti egység és a társadalmi egyetértés. A továbbiakban utalt ar­ra. hogy nem könnyű körül­mények között élünk és dol­gozunk. Szólt a világgazda­sági válságról, a feszültség­gel terhes világpolitikai helyzetről és hazai gondja­inkról. Kiemelte, hogy mind­ennek ellenére reményeink megalapozottak. Hisszük, hogy a béke megőrizhető. Bi­zakodásunk szilárd bázisa a népgazdaság fejlődé­se, aminek köszönhetően nemcsak megőriztük az or­szág fizetőképességét, hanem csökkentettük is adósságun­kat. Választási programunk szerény, de lehetőségeinkhez képest bátor program. Sze­rény, mert a társadalmi fe­szültségeknek csak a csök­kentésére vállalkozik. Bátor viszont azért, mert a dolgo­zók cselekvő akaratára épít­ve vállalja a távlatnyitás felelősségét. Befejezésül arról szólt Molnár Béla. hogy jelenünk és jövőnk kulcsa a kezünk­ben van. Ez a meggyőződés fejeződik ki akkor, amikor a békére, az ország és az egyén boldogulására szavazunk. Arra kért minden választó- polgárt. hogy szavazatával is erősítse nemzeti programunk valóraváltását. Az eddig is tisztességgel végzett munka folytatását is kérte, mert ez lesz a szavazatok aranyfede­zete. A beszédet követően Szi­lágyi Dezső — életútjukat röviden ismertetve — bemu­tatta az 5. számú választó- kerületi jelenlévő országgyű­lési képviselőjelöltjeit: Csű­ri Péter szajoli gyógyszerészt, Lévai Mihálynét, a tisza- földvári Lenin Tsz dobozüze­mének művezetőjét és Sza­bó Lajosnét, a Tisza Cipő­gyár tűzőnőjét, majd átadta a szót nekik. Csűri Péter — többek kö­zött — arról beszélt, hogy huszonhat éves gyógyszerészi pályafutása során bejárta a megyét. Igyekezett az embe­rek gondjait megismerni, bajaikat gyógyítani. Lévai Mihályné azt emelte ki, hogy a további munká­hoz biztos támpontot jelent a XIII. pártkong­resszus határozata. Szabó Lajosné a most záruló cik­lusban volt az 5. számú vá­lasztókerület országgyűlési képviselője. Köszönetét mon­dott az iránta újra megnyil­vánult bizalomért. Mindhár­man szóltak egyéni program­jukról is, — de azok termé­szetszerűen egybecsengtek, (Folytatás a 3. oldalon.) Országszerte megkezdődtek az ünnepi könyvhét eseményei. A rendezvénysorozat megyei megnyitójára — amelyen Varga Sándorné a szolnoki városi pártbizottság első titkára mondott ünnepi köszöntőt — Szolnokon került sor. Tudósításunk a 3. oldalon Heti világhíredé (Külpolitikai összeállításunk a 2. oldalon) Ára: 2.20 R SZOLNOK MEGYEI VILÁG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK! XXXVI. évi. 127. sz., 1985. június 1„ szombat A MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁG ÉS A MEGYEI TANÁCS LÁPJA

Next

/
Oldalképek
Tartalom