Szolnok Megyei Néplap, 1985. június (36. évfolyam, 127-151. szám)

1985-06-01 / 127. szám

I 2 SZOLNOK MEGYEI NÉPLAP 1985. JÚNIUS 1. IHeti vHághiradö D Moszkvában szovjet—olasz csúcstalálkozót tartottak. Képün­kön jobbra a Mihail Gorbacsov vezette szovjet, balra pedig a Bettino Craxi vezette olasz tárgyaló küldöttség VASÁRNAP: Záróközlemény a szovjet—Indiai tárgyalások­ból — Irak és Irán között felújul a „városok háború­ja” — A nicaraguai alelnök nyugat-európai körútja. HÉTFŐ: Moszkvában Gorba­csov fogadja Willy Brandtot — PeJciBgben kicserélik a kínai—brit Hongkong-megál- lapodás okmányait — Az olasz fővárosban megkezdő­dik az Antonov-per. KEDD: Craxi olasz kormány­fő a Szovjetunióban tár­gyal — Washingtoni nyilat­kozatok az űrfegyverkezés folytatásáról — Mitterrand— Kohl találkozó — A jugo­szláv miniszterelnök Wa­shingtonban. SZERDA: Pérez de Cuellar, az ENSZ főtitkára Kubában. Fidel Castro beszéde namí- biai diákok előtt — Angolá­ban dél-afrikai szabotázst lepleztek le a legfontosabb olajmezőn. CSÜTÖRTÖK: Genfben kez­detét veszi a szovjet—ame­rikai tárgyalások második fordulója — Harcok Bejrut­ban, tárgyalások Daqtasz- kuszban a palesztin—síita konfliktus kapcsán; a jordá- niai király az Egyesült Álla­mokban folytat megbeszélé­seket; PFSZ-ülés Tunisz­ban. PÉNTEK: Gustáv Husák Moszkvában — Todor Zsiv- kov Japán után a KNDK- ban tárgyal — Nagygyűlések Görögországban a vasárnapi választások előtt — Kairó a Biztonsági Tanács elé ter­jeszti a libanoni válságot. Hogyan értékelhetjük a Moszkvában lezajlott tárgya­lásokat? Jóllehet, nem (kevés fontos belpolitikai, mindenekelőtt gazdasági téma került előtér­be a Szovjetunióban, Moszk­va továbbra is jelentős dip­lomáciai események színhe­lyéül .szolgál. A „diplomáciai vendégkönyvben” egymást követik a -bejegyzések: alig­hogy közzétették a szovjet— indiai csúcstalálkozó ered­ményeit összegező közle­ményt, Willy Brandt nyugat­német szociáldemokrata pártelnök s egyben a Szoci­alista Internationale elnö­ke érkezett Moszkvába, ahol ötórás tanácskozást folyta­tott Mihail Gorbacsowal. -Ezután magasszin-tű szovjet —olasz -tárgyalások következ­tek, majd Gustáv Husák részvételével szovjet-—cseh­szlovák eszmecserére került sor. Mindez jól tükrözhette a szovjet külpolitikának min­den irányban megnyilvánuló hagyományos aktivitását, s az utóbbi időben történt fel­élénkülését a -legmagasabb szinten, is. Nem -titok, hogy az Egye­sült Államok milyen nyo­mást -gyakorol szövetségesei­re, hogy azokat felsorakoz­tassa a washingtoni nézetek támogatására a csillaghábo- irús tervektől egészen a Ni­caraguával szemben elren­delt embargóig. A NATO- partnerek többé-kevésbé megoszlanak, s ilyen -körül­mények között a magas szin­tű szovjet—olasz tárgyalások a kedvező lehetőségeket mu­tatják a szembenállás he­lyett az együttműködésre, a kelet—nyugati -kapcsolatok alakításiára. A Willy Brandttal folyta­tott eszmecsere során az SPD-vel, s általában a szo­ciáldemokrata pártokkal, a Szocialista Imternacionáíéval kialakítható kapcsolatok ke­rültek előtérbe. (Emberi ér­dekességként említhető, hogy Reagan elnök NSZK-beli lá­togatása során elzárkózott a Brandttal való eszmecseré­től, a Kremlben viszont po­litikai formátumának meg­felelő fogadtatást kapott. A Nyilvánvaló, hogy az ellen­zékben levő nyugatnémet szociáldemolkIratáklkal, több érintkezési felület kínálko­zott, a genfi tárgyal ásókkal kapcsolatosan például azo­nos elv álláspontra jutott az SZKP és az SPD. A maga keretei között mind Craxi, mind Brandt moszkvai tár­gyalásai a kelet—nyugati vi­szony javításának lehetősé­geit jelezték, ha az a kölcsö­nös érdekek, a megértésre való törekvés jegyében tör­ténik. Milyen lehetőségek kínál­koznak a genfi második for­dulóban? Május utolsó előtti napján, az eredeti menetrendnek megfelelően, kezdetét vette a genfi szovjet—amerikai tárgyalások második szaka- iVa. Az előzmények köztu­dottak: január elején a gen­fi Groimiko—Shu-ltz találko­zón született fneg az elvi megállapodás, majd március 12-én indultak maguk a tár­gyalások, és jó hat hét után .gondolkodása szünet” követ­kezett a most záruló hét csütörtökéig. A tanácskozá­sok zárt ajtók mögött foly­nak, így legfeljebb egy-egy ósszejov-etea időtartama kap nyilvánosságot, s azt közük, hogy a teljes küldöttségek •tárgyaltak-e. vagy a három tárgyalócsoport valamelyi­ke. (Ezek az egymással ösz- szefüggő eszmecserék az űrfegyverkezés megakadá­lyozásáról, az interkontinen­tális jellegű stratégiai fegy­verrendszerekről, valamint a közép-hatótávolságú „euro- rakétákrói" folynak.) A nyilatkozatok és kom­mentárok azonban világossá tehették hogy az első fordu­lóban nem történt haladás, és a két alapvetően eltérő ál­láspont egyelőre ugyanolyan távól áll egymástól, mint a „start” órájában. Sőt, bo­nyolódott a helyzet, hiszen kitűnt, hogy amerikai rész­ről nem tartják be a külügy­miniszterek genfi megálla­podásának közösen lefekte­tett elveit. Pedig lenne lehetőség ered­ményekre a genfi tárgyaláso­kon, a szovjet kommentáto­rok felvetik például, hogy továbbra is érvényes Moszk­va indítványa, amely Euró­pa teljes atommentesítését célozza. Szovjet részről ké­szek jelentősen csökkenteni az interkontinentális rakétá­kat is, de a kulcselv az, hogy elejét vegyék az űr­fegyverkezésnek. A kérdés most az: megváltoztatja-e tárgyalási magatartását az Egyesült Államok, s hajlan- dó-e tisztességes, a kölcsö­nös biztonsági igényeket szem előtt tartó megbeszélé­sekre a továbblépés érdeké­ben? Réti Ervin A héten sem csitultak a harcok Bejrútban a palesztinok és a síiták között: az összecsapásoknak már több száz halálos ál­dozata van. Képünkön a libanoni hadsereg síita nemzetiségű harcosai a csatározások szünetében GENF A nukleáris és űrfegyver­zetről folyó genfi szovjet- amerikai tárgyalások kereté­ben tegnap ülést tartott a hadászati fegyverzettel fog­lalkozó tárgyalócsoport. BRÜSSZEL A belga kormány tegnapi ülésén úgy döntött: a Baj­nokcsapatok Euróoa Kupájá­nak szerdai döntőjén a brüsz- szeli Heysel stadionban ki­robbant véres események mi­att „további intézkedésig” nem engedélyezik brit lab­darúgó csapatoknak, hogy Belgium területén játssza­nak. * * * Sergio Ramirez Mercado nicaraguai alelnök tegnap az Európai Gazdasági Közösség ' központjában találkozott Jacques Delors elnökkel és Claude Cheyssonnal, a kö­zösség földközi-tengeri politi­ka, Észak—Dél viszony fele­lősével. A nicaraguai alelnö- köt népes. és magasrangú gazdasági küldöttség kísérte. A megbeszélések Nicaragua és az EGK lehetséges keres­kedelmi és gazdasági kapcso­lataira vonatkoztak az ame­rikai kormány által elren- , delt kereskedelmi tilalom nyomán. WASHINGTON Reagan elnökkel folytatott rövid megbeszélést tegnap Washingtonban Milka Pla- ninc jugoszláv kormányfő, aki hivatalos látogatáson tartózkodik Washingtonban. VARSÓ Lengyelországban nincs visszalépés a gazdasági re­formtól, sőt a reformot to­vább fogják fejleszteni, s a gazdaságirányítás rendszerét a jövőben rugalmasan hozzá­igazítják a változó feltéte­lekhez. Ebben a szellemben kezdték meg tegnap Poznan­ban azt az értekezletet, ame­lyen üzemi párttitkárok, gyárigazgatók, vállalati mun­kásaktivisták, tudósok, orszá­gos párt- és állami vezetők felmérik, mi vált be a hárpm éve elkezdett gazdaságirányí­tási reformból, s hol kell korrekciókat végrehajtani. Magyar segélyszállítmány Bangladesnek A Magyar Népköztársaság kormánya és a Magyar Vö­röskereszt gyógyszerekből és gyógyászati segédeszközökből álló gyorssegélyt küld a ter­mészeti katasztrófa sújtotta Bangladesi Népi Köztársaság lakosságának megsegítésére. Szovjet kereskedelmi küldöttség Kínában Ivan T. Grisin külkereske­delmi miniszterhelyettes ve­zetésével szovjet gazdasági és kereskedelmi küldöttség tartózkodik Kínában, melyet fogadott Jao Ji-lin kínai miniszterelnökhelyettes. Ko­rábbi közlés értelmében Jao Ji-lin utazik majd későbbi időpontban Moszkvába, hogy aláírja Kína és a Szovjetunió 1986—1990-re szóló gazdasá­gi-kereskedelmi megállapo­dását. Fabius Berlinbe látogat Párizsban tegnap bejelen­tették, hogy Laurent Fabius miniszterelnök június 10-én és 11-én hivatalos látogatást tesz Berlinben, ahol megbe­szélést folytat majd Erich Honeckerrel, az NDK Állam­tanácsának elnökével, s ta­lálkozik Horst Sindermann- nal, a népi kamara elnöké­vel is. Csehszlovákia Befejeződött a hadgyakorlat Csehszlovákia területén be­fejeződött a csehszlovák néphadsereg és a szovjet középső hadseregcsoport egy­ségei] irészvételével megtar­tott hadgyakorlat. A manőverekben szárazföl­di csapatok és a légierők kötelékei vettek részt. 25 ezer fővel. A résztvevő ala­kulatok a közös harci felada­tok megoldása során a kü­lönböző fegyvernemek kö­zötti együttműködést gyako­rolták. A csehszlovák—szovjet hadgyakorlatot, .megtekintet­te Milan Václavik vezérezre­des., csehszlovák (nemzetvé­delmi miniszter, Viktor Jer- makov vezérezredes, a szov­jet középső hadseregcsoport parancsnoka és a Varsói Szerződés tagállamai egyesí­tett fegyveres erőinek pa­rancsnokságának képviselői. Irak—Irán Légi és szárazföldi csapások Az iraki fegyveres erők fő­parancsnokságának tegnapi közleménye szerint az el­múlt huszonnégy órában az iraki légierő csapást mért a Hárg-szigeten található leg­nagyobb iráni olajkikötőre, majd ezt követően iszfaháni és hamadáni célpontokat tá­madott. Az elmúlt nap folyamán a Tigris keleti mellékfolyóján iraki helikopterek ellenséges naszádokat semmisítettek meg. Az ÍRNA teheráni hírügy­nökség közlése szerint az iráni nehéztüzérség 13 iraki várost vett tűz alá. köztük Baszrát és Mandalit. Ugyan­csak az ÍRNA jelentette, hogy iraki vadás/.bombázók csü­törtökön támadást kíséreltek meg Teherán és Kum ellen, de az iráni légvédelem visz- szafordulásra késztette őket. Fejlődő szovjet-csehszlovák kapcsolatok (Folytatás az 1. oldalról.) időszerű nemzetközi kérdé­sekről is. Hangsúlyozták, hogy jelenleg, amikor a nemzetközi helyzet különö­sen bonyolult és veszélyes, mind égetőbbé és sürgetőb­bé válik a nukleáris fegy­verkezési hajsza megfékezé­se, és világűrre történő ki- terjesztésének megakadályo­zása. E feladat megoldása megkönnyítené a megállapo­dások létrejöttét más nem­zetközi kérdésekben is, meg­nyitná a különböző társadal­mi rendszerű államok közöt­ti bizalom erősítésének út­ját, hozzájárulna az államok 'közötti kölcsönösen előnyös gazdasági, kulturális és egyéb területen megvalósuló együttműködés fejlődéséhez. A Szovjetunió, Csehszlová­kia és a többi testvéri szoci­alista ország szilárd elhatá­rozása, hogy ilyen irányú politikát folytat. A nukleá­ris veszély megszüntetése, a béke megszilárdítása teljes­séggel reális és lehetséges. Ehhez csupán az szükséges, hogy az Egyesült Államok és NATO-szövetségesei le­mondjanak a hozzávetőleges katonai egyensúly megbontá­sára irányuló kísérleteikről, és a szocialista országokkal fenntartott kapcsolataikat a kölcsönös tisztelet, egyenjo­gúság és egymás törvényes érdekei tiszteletbentartása alapján építsék. Mihail Gorbacsov és Gus­táv Husák hangsúlyozta a Varsói Szerződés hatálya meghosszabbításának jelen­tőségét. Gustáv Husák csehszlová­kiai baráti látogatásra hívta meg Mihail Gorbacsovot, aki a meghívást köszönettel elfogadta. Gustáv Husák tegnap ha­zautazott Moszkvából. KGST—Közös Piac Genscher a szovjet kezdeményezésről Hans-Dietrich Genscher, az NSZK külügyminisztere tegnap Bonnban nyomatéko- )san üdvözölte Mihail: Gor- bacsovnak, az SZKP KB fő­titkárának azt a kijelentését, hogy a Szovjetunió, a KGST kész kölcsönösen előnyös gazdasági kapcsolatokat ki­alakítani a Közös Piaccal. Mint, ismeretes. Mihail Gorbacsov Bettino Craxi olasz kormányfővel való ta­lálkozója során kívánatosnak és időszerűnek nevezte, hogy a KGST és a Közös Piac fej­lesszék a mindkét fél számá­ra előnyös együttműködésü­ket Genscher pozitívnak ne­vezte Gorbacsov kezdemé­nyezését. amely hozzájárul­hat á kelet—nyugati viszony megszilárdításához és kiépí­téséhez. Az ilyen gazdasági és főleg technológiai együtt­működés megfelel a helsinki biztonsági és együttműködési konferencia alapgondolatá­nak. kedvező hatással lenne a politikai kapcsolatokra is, s ezért a nyugatnémet kor­mány kész tanulmányozni ennek feltételeit — közölte Genscher nevében a bonni külügyminisztérium. ENSZ Leszerelési Bizottság II NATO országainak elutasító magatartása Csütörtökön New Yorkban befejeződött az ENSZ Lesze­relés; Bizottságának ülés­szaka. A tanácskozás során a szocialista és el nem köte­lezett országok képviselői hangsúlyozták, hogy az atom­fegyverekkel való kísérletek általános és teljes betiltása, az ilyen fegyverkészletek befagyasztása, s a világűr militarizálásának megaka­dályozása elsődleges jelentő­ségű az egész emberiség szempontjából. A NATO- tagáLlamok továbbra is ki­tértek az elől, hogy megvi­tassák a Szovjetuniónak a katonai költségvetések csök­kentését szorgalmazó javas­latát, s elutasító magatartá­suk miatt sok más napiren­di pontban sem sikerült elő­rehaladást elérni. Az ülésszakon Viktor Isz- raeljan, a szovjet küldött­ségvezető rámutatott, hogy a leszerelési bizottság feltét­lenül alkalmas eszköz hasz­nos ajánlások kidolgozására, de csak akkor, ha valameny- nvi államhan megvan a po­litikai akarat az egyenlőség és egyenlő biztonság alapján álló megállapodásokra. Szovjet felszólalás Stockholmban Javaslat a hadgyakorlatok méreteinek korlátozására A stockholmi konferencia azon nemzetközi fórumok közé tartozik, amelyek arra hivatottak, hogy segítségük­kel kitörjünk a konfrontáció — fegyverkezési hajsza — ördögi köréből — mon­dotta Oleg Grinyevsz- kij. a stockholmi európai ibifetonság- és bizalomerősí­tő. valamint leszerelési "kon­ferencián résztvevő szovjet küldöttség vezetője. Ebben nagy szerepe leiei- ne annak a szocialista javas­latnak. amely az erő alkal­mazásáról való lemondást célozza — hangsúlyozta a szovjet diplomata. Grinyevszkij felhívta a figyelmet a Szovjetunió és a szocialista országok által'elő­terjesztett, katonai intézke­désekre tett javaslatokra, amelyek ugyancsak fontos szerepet játszanak az európai bizalom és biztonság erősíté­sében. Ezek a javaslatok elő­irányozzák a hadgyakorlatok méreteinek korlátozását, a jelentős hadgyakorlatok elő­zetes bejelentését, a gyakor­latokra történő meghívás je­lenlegi gyakorlatának fej­lesztését. Ezek a javaslatok kedvező visszhangra találtak sok semleges és el nem kötele- » zett országnál. Most az Egye­sült Államoktól és közeli NATO-szövetségesei tői függ. hogy a stockholmi tanácsko­zás hozzákezdhet-e az érde­mi munkához — mondotta Grinyevszkij.

Next

/
Oldalképek
Tartalom