Szolnok Megyei Néplap, 1984. november (35. évfolyam, 257-280. szám)

1984-11-01 / 257. szám

2 SZOLNOK MEGYEI NÉPLAP 1984. NOVEMBER 1. Algéria harminc éve Befejeződött a KGST ülésszaka Rekviem Indiráért Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt Közpon­ti Bizottságának első titkára, és Losonczi Pál, az Elnöki Ta­nács elnöke, táviratban üdvözölte Sadli Bendzsedidet, az Algériai Demokratikus és Népi Köztársaság elnökét az FLN Párt főtitkárát, hazája nemzeti ünnepe, a fegyveres felszabadítási harc kezdetének 30. évfordulója alkalmából. lAzár György, a Minisztertanács elnöke Abdelhamid ßra- himi miniszterelnöknek küldött üdvözlő táviratot. Algériában minden- csen­des, nyugalom van — állapí­tották meg 1954 október vé­gén a földrengés okozta ká­rok helyreállítását megszem­lélő francia politikusok. Né­hány nappal később, novem­ber 1-re virradóra az ország több pontján fegyveres ösz- szecsapás robbant ki a haza­fiak és a gyarmattartó fran­ciák rendőri, katonai erői között. Röplapok adták hí­rül, hogy a Nemzeti Felsza­badítási Front (FLN) harcba hív minden algériait a nem­zeti függetlenség kivívásáért. Hét és fél évig tartott a küz­delem. A gyarmatosítók minden eszközt igénybe vet­tek, hogy letörjék az algé­riai nép harcát, ám mindhiá­ba: 1962. március 19-én az Evianban aláírt szerződésben Algéria függetlenségének el­ismerésére kényszerültek. A felszabadító háború sú­lyos anyagi és emberi áldo­zatot követelt az algériai néptől. Az elesettek száma megközelítette az egymilliót, a lakosság tíz százalékát. El­pusztult az állatállomány fele, az ipari növények ter­melése 1954-hez viszonyítva 50—80 százalékkal esett visz- sza. A politikai függetlenség gazdasági alapjainak megte­remtése legalább olyan ko­moly próbatétel elé állítot­ta az algériai népet, mint a felszabadító háború. A függetlenség kikiáltását követő évek politikai harcai után a 60-as évek második Jelétől stabilitás és nem le- óisosülendő gazdasági-társa­dalmi fejlődés jellemezte Algériát. Modern nagyipart teremtettek, radikális föld­reformot hajtottak végre, na- cionaldzálták a földgáz- és kőolaj kincset. Az alapfokú iskolázottság foka ma kiter­jed a lakosság 80 százaléká­ra. A szocialista irányú tár­sadalmi fejlődést rögzítő Nemzeti Chartát 1976-ban széles körű társadalmi vita eredményeként fogadták el. Párttá szervezték az FLN-t, amelynek legutóbbi, 1983 de­cemberében tartott kongresz- szusán újból leszögezték, hogy a társadalom szocialis­ta irányú építése a nemzeti tudat meghatározó részét alkotó, de nem szélsőséges módon felfogott iszlám fi­gyelembevételével történik, és visszafordíthatatlan folya­mat. Algéria aktív, antiimperia- lista külpolitikát folytat, az el nem kötelezettek mozgal­mának tekintélyes tagja. Széles körű kapcsolatokat épí­tett ki a szocialista országok­kal, köztük hazánkkal. E kapcsolatok biztató tovább­fejlődésének jele volt Bend- zsedid Sadli elnök ez év áp­rilisi magyarországi látogatá­sa. J. Nagy László 1 fl lengyel pap meggyilkolása Durva provokáció a közmegegyezés eszméje ellen Az Egyesült Parasztpárt kedd esti nyilatkozatával csatlakozott a lengyel kor­mányhoz, a LEMP-hez illet­ve a Demokrata Párthoz az emberrablás szigorú elítélé­sében. A parasztpárt nyilatkoza­ta elítéli a terrorista akciót mint a demokráciától idegen jelenséget, s azt a meggyő­ződést hangoztatja, hogy a tettesek és esetleges felbúj- tóik elnyerik megérdemelt büntetésüket. Rámutat, hogy a varsói pap elrablása és meggyilkolása durva provo­káció a közmegegyezés esz­méje ellen, s beláthatatlan károkat okozhat a belpoliti­kai normalizálódásnak és Lengyelország nemzetközi tekintélyének. Kizárták a LEMP-ből a len­gyel belügyminisztérium­nak azt a három tisztjét, akiket Jerzy Popielus;.ko varsói pap elrablásával és meggyilkolásával gyanúsíta­nak. Erről a három tiszt alapszervezete hozott hatá­rozatot, s azt keddi ülésén megerősítette a minisztérium pártbizottsága. Jerzy Popieluszko meggyil­kolásával kapcsolatban Józef Glemp bíboros, Lengyelor­szág prímása üzenetet inté­zett a lengyel hívőkhöz. Eb­ben hangoztatja, hogy Popie- luszkót előre megfontolt szándékkal és kegyetlenség­gel ölték meg, s nem minden célzatosság nélkül aláhúzza: az egyház ragaszkodni fog az igazságszolgáltatáshoz, vagyis a bűnösök megbünte­téséhez. Az üzenet, amelyet varsói politikai megfigyelők mind­azonáltal mérsékelt hangvé­telűnek tartanak, kitér arra is, hogy az egyház elő akar­ja segíteni a társadalmi megnyugvást, egyszersmind az emberi jogok tiszteletbal tartása érdekében fog tevé­kenykedni. MOSZKVA Konsztantyin Csérnyenko, az SZKP KB főtitkára, a Legfelsőbb Tanács Elnöksé­gének elnöke nyújtotta át tegnap a kitüntetéseket a re­kord időtartamú, 237 napos űrutazás három résztvevő­jének : Leonyid Kizimnek, Vlagyimir Szolovjevnek és Oleg Atykovnak. PÁRIZS A Francia Kommunista Párt Központi Bizottsága a hét elején tartott kétnapos ülésén átfogó vita után el­fogadta az 1985 február 6. és 10. között tartandó pártkong­resszus irányelveit és rögzí­tette a kongresszus napirend­jét. A dokumenturrt szövegét pénteken hozzák nyilvános­ságra. ROMA Az olasz szenátus' kedden késő este nyílt szavazással elutasította az ellenzéki pár­toknak az Andreotti külügy­miniszterrel szemben be­nyújtott indítványát. A sza­vazást Michele Sindonának, a törvénytelen pénzügyietek­kel vádolt bankárnak az ügyével kapcsolatban ren­dezték. A vita azt volt hiva­tott tisztázni, hogy a minisz­ter személyét ért vádakat a különböző pártok miként ér­tékelik, s le kell-e mondania Andreottinak, mint ahogy azt a kommunista párt követel­te. TOKIÓ A Liberális Demokrata Párt élén, s következésképp az ország miniszterelnöke­ként tegnap hivatalosan is megerősített Nakaszone Ja- szuhiro a nap folyamán vál­toztatásokat hajtott végre a kormánypárt vezetőségében. (Folytatás az 1. Oldalról.) Lubomir Strougal cseh­szlovák kormányfő hozzá­szólásában elsősorban arra hívta fel a figyelmet, hogy a tudományos-technikai ha­ladás új, megnövekedett kö­vetelményeket támaszt a KGST egész tevékenységével szemben. Rugalmasabbá kell tenni a szocialista gazdasá­gi integrációs szervezet munkáját, nagyobb figyel­met kell fordítani az újító tevékenységre. Ehhez meg­felelő feltételeket teremt a következő ötéves népgazda­sági tervek és a hosszabb távú fejlesztési programok most folyó egyeztetése. Magyar idő szerint a késő délutáni órákban kezdődött meg tegnap a KGST-ülés- szak záró plenáris ülése a tagállamok küldöttségeinek, s a meghívottként résztvevő országok és nemzetközi szer­vezetek képviselőinek rész­vételével. Ezen az ülésen adóztak egyperces néma felállással a résztvevők a meggyilkolt Indira Gandhi emlékének, miután Fidel Castro meg­Nakaszone Jaszuhiro japán miniszterelnök szerdán meg­alakította új kormányát. A 21 fős kabinetben a legtöbb tárca gazdát csgrélt, s a kor­mánynak 1962 óta először női tagja is van. Ami a legfőbb posztokat illeti, Abe Sintaro megma­radt a külügy- és Takesita Noboru a pénzügyminiszté­rium élén. Nakaszone azon­ban Kató Koicsi személyé­ben új politikust nevezett ki a nemzetvédelmi hivatal, az­az a hadügyminisztérium ve­zetőjévé. A kormányalakítás Hatmillió dollárt fordít televíziós hirdetésekre Rea­gan elnök újraválasztása ér­dekében a választási hadjá­rat utolsó hetében a republi­kánus párt. A párt megbízottai napra kész közvélemény-kutatási adatokat gyűjtenek össze minden olyan körzetben, ahol az elnök újraválasztása iránt a legkisebb kétség is felmerülhet, s ha kell, leg­alább négyezer választót hív­nak fel esténként azért, hogy Reagan mellett mozgósítsák őket. Maga Reagan az utolsó napokban tíz államban tesz villámkörutat sajátmaga és a republikánus képviselő- és szenátorjeloitek népsze­rűsítésére. A legfrisebb adatok, ame­lyeket az NBC televíziós hálózat megbízásából gyűj­töttek össze, Reagannek a szavazatok 58, demokrata­párti ellenfelének, Walter Az LDP új főtitkára — Ta­naka Rokoszuke helyett — Kanemaru Sin, a Politikai Tanács eddigi elnöke lett. SANTIAGO Hét halálos áldozata és több sebesültje van a keddi chilei tiltakozó megmozdu­lásoknak és sztrájknak — közölték a chilei katonai ha­tóságok. BECS Nem módosultak ugyan je­lentősen a belpolitikai erő­viszonyok, de minden negye­dik osztrák határozatlan, ki­re szavazna, ha most lenné­nek választások. Ezt tükröz­te az osztrák rádió és tele­vízió kedden este nyilvános­ságra hozott felmérése. BONN Hoszni Mubarak egyipto­mi elnököt, aki kedd este óta tartózkodik az NSZK- ban, tegnap délelőtt fogadta Richard von Weizsäcker nyu­gatnémet államfő. rendülten méltatta-a kie­melkedő állami vezető, a világ haladó mozgalmait kö­vetkezetesen támogató nagy indiai politikus érdemeit. Fidel Castro, a Kubai Kommunista Párt Közpon­ti Bizottságának első titká­ra, a kubai állam- és Mi- Inisztertanács elnöke még kedden délután baráti talál­kozón fogadta a KGST XXXIX. ülésszakán részt­vevő küldöttségek vezetőit, a meghívott résztvevők kép­viselőit. A találkozón jelen voltak a KGST-tagországok kommunista és munkáspárt­jai gazdasági kérdésekkel foglalkozó titkárai, s a tag­államok állandó KGST- képviselői is. Fidel Castro részletes áttekintést adott Kuba gazdasági és társadal­mi fejlődéséről, a vendégek nevében pedig Nyikolaj Tyl- honov, az SZKP KB Politi­kai Bizottságának tagja, a szovjet Minisztertanács el­nöke, a Szovjetunió küldött­ségének vezetője mondott köszönetét a találkozóért, a KGST tanácsülésének meg­rendezéséért. előtt a Liberális Demokrata Párt és a hasonlóan konzer­vatív, de egy ideig ellenzé­ki Üj Liberális Klub meg­állapodott arról, hogy fenn­marad köztük a tizenegy hó­nappal ezelőtt létrejött par­lamenti koalíció. E megáha- podásnak megfelelően a kis- párt továbbra is nyolc kép­viselővel gazdagítja az LDP parlamenti többségét, s en­nek fejében a kabinetben egy miniszteri — mégpedig a munkaügyi — tárcához ju­tott. Mondale-nek mindössze 33 százalékát adják. Mondale a jóslatok ellené­re nem adja fel a harcot. A demokrata párti jelölt ugyancsak 10 államban tart körutat a választás napjáig. (Folytatás az 1. Oldalról.) Az, indiai politikai ellen­zék vezetői megdöbbenésük­nek adtak hangot a véres merénylet kapcsán. Morard- zsi Deszai, volt miniszterel­nök, Gandhi asszony egyko­ri politikai ellenfele azt mondta, hogy a leghatáro­zottabban el kell ítélni a merényletet. Csaran Szingh, egy másik volt miniszterel­nök kijelentette: nagy szé­gyen és óriási bánat, hogy ilyen bűncselekmény meg­történhetett Indiában. Dzsagdzsivan Ram, a Dzsa- nata Párt volt vezetője az indiai hírszerzés és biztonsá­gi szolgálat kudarcának mi­nősítette a merényletet. Szombaton helyezik örök nyugalomra Indára Gandhi miniszterelnök hamvait — jelentették be hivatalosan Űj-Delhiben. * * * A Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsának Elnöksége és Minisztertanácsa az Indira Sandhi elleni merénylet al­kalmából szerdán az alábbi részvéttáviratot intézte Zail Szingh-hez, az Indiai Köz­társaság elnökéhez: „A Szovjetuniót megrázta a hír, hogy Indira Sandhi miniszterelnök-asszony az ellene elkövetett aljas me­rénylet következtében életét vesztette. A szovjet emberek megbélyegzik a bűnösöket és pártfogóikat, akik kezet mer­tek emelni arra a kiemelke­dő indiai vezetőre, aki vi­lágszerte megérdemelt te­kintélyt és mély tiszteletet élvezett. tegnapi ködös, őszi reggelen öt konti­nensre sújtott le korbácsként az újabb politikai gyilkosság híre: Űj-Delhiben merény­let áldozata lett Indira Gandhi, az Indiai Köztársa­ság kormányfője. A gyász- jelentések elmaradhatatlan kitétele a „pótolhatatlan veszteség” kifejezés. Az, ami általában családra, munka­helyre, barátokra vonatko­zott, most egy országra, sőt az egész világra igaz. Most úgy érezzük, hogy nemcsak a földkerekség második leg­népesebb országa, hanem maga a földkerekség sem ugyanaz Indira Gandhi nél­kül, akit nemcsak az indiai százmilliók tiszteltek és sze­rettek, hanem — politikai pártállásra, vallási meggyő­ződésre való tekintet nélkül — más országok népei is. Ez az átlagos termetű asz- szony ugyanis nemcsak a sa­ját, elképesztő örökséget hor­dozó országának terhét vet­te vállára, hanem tágabb térségek gondjait is, többek közt épp az el nem köte­lezettek mozgalmának soros elnökeként. Az 1917-ben Allahabad- ban, előkelő brahmin család sarjaként született lány a kötelességtudatot, s a leg­nemesebb értelemben vett szolgálatot már gyermekko­rában megtanulta. Édesapja, Dzsavaharlal Nehru a nagy Gandhi tanítványa és „po­litikai jobbkeze” volt és a mahatma halála után (aki­nek Indira immár nemcsak a nevét, de a sorsát is örö­költe) ő lett a független In­dia első miniszterelnöke. In­dira Gandhi, aki apja olda­lán, már gyermekként is Szüntelen életveszélyben te­vékenykedve nemcsak a ha­talmasok elleni küzdelmet, hanem a hatalom nyomasz­tó felelősségét is megismer­hette, 1966 januárjától (rö­vid megszakítással) mosta­náig ült apja bársonyszéké­ben, küzdött és dolgozott posztján, India kormányrúd- jánál. Vezetésével ez a konti­nensnyi ország nagy utat tett meg, de nem kisebb és nem problémamentesebb a közeljövő sem. Az utóbbi időben szinte tapinthatóan felforrósodott Indiában — és India körül — a levegő. Szikh szélsőségesek zendü­Indira Gandhi személye­sen is jelentősen hozzájárult a Szovjetunió és India közti hagyományos barátság és szer­teágazó együttműködés fej­lesztéséhez és kiszélesítésé­hez. A szovjet nép, a Szovjet­unió Legfelsőbb Tanácsának Elnöksége és a Szovjetunió Minisztertanácsa nevében mély részvétünket fejezzük ki India népének és kormá­nyának Indira Gandhi tra­gikus halála alkalmából, és kérjük tolmácsolják őszinte együttérzésünket az elhunyt rokonainak és hozzátartozói­nak. Indira Gandhi dicső nevét a történelem örökre meg­őrzi ...” * * * Konsztantyin Csernyenko, az SZKP KB főtitkára, a Szovjetunió Legfelsőbb Ta­nácsa Elnökségének elnöke Radzsiv Gandhinak, az In­diai Nemzeti Kongresszus (I) Párt főtitkárához intézett táviratban fejezte ki részvé­tét Indira Gandhi miniszter- elnök tragikus halála miatt. A szovjet emberek mély­séges fájdalommal értesültek Indira Gandhi, a kimagasló állami és társadalmi vezető, a népek békéje és biztonsá­ga lánglelkű harcosának, a Szovjetunió nagy barátjának haláláról, az elier.e elköve­tett merényletről — hangzik a többi között a táviratban. * * * Margaret Thatcher mi­niszterelnök, akit erős sze­mélyes szálak fűztek Indira Gandhihoz, egy tv-interjú­Japán Megalakult az új kormány Amerikai választások — Esélyek Reagan 58, Mondale 33 százalék Meggyilkolták lóriira Gandhit lése az amritszári arany­templomban (az első jelen­tések szerint alighanem szikh fanatikusok voltak a me­rénylők is) és ennek nyo­mán a pandzsábi zavargá­sok, amelyeket szorgosan szítottak a határ túloldalá­ról, Pakisztánból; súlyos bel­politikai feszültségek Asz- számban és Andhra Prades- ben, rendszeressé vált ha­tármenti tűzpárbajok Kas- fnir és Dzsammu térségében. Nem csoda, hogy az indiai kormányfő jól ismert arca az utóbbi időben a szoká­sosnál is komolyabb, gond- terheltebb volt. z a nagyformátumú politikus tudta, hogy mind az országon belül, mind a hatá­rokon túl olyan ellenségei vannak, akiknek a keze messzire ér. „Ha meghalok — mondotta halála előtt egy nappal, Qrissza államiban tartott, és most már tudjuk, hogy utolsó beszédében — hazám szolgálatában, büsz­kén fogok távozni; minden csepp vérem Indiát erősíti majd.. így legyen. Harmat Endre ban kijelentette: „Sokunk szemében Indira Gandhi In­dia jelképe volt. Nem csak óriási formátumú, erős sze­mélyiség, hanem kedves, mélyen érző ember is. Ha­lála nem csak Indiának, az egész világnak tragédia”. Reagan amerikai elnök mélységes megdöbbenését és részvétét fejezte ki. Shultz külügyminiszter kijelentette: Gandhi asszony fontos erőt képviselt a nemzetközi kö­zösségben annak köszönhe­tően, hogy dinamikus szere­pet játszott a világpolitiká­ban. Helmut Kohl, az NSZK kancellárja „pótolhatatlan veszteségnek” mondotta In­dira Gandhi halálát. II. Já­nos Pál pápa zarándokok előtt tett nyilatkozatában fel­szólította az indiai népet, hogy a mostani drámai hely­zetben „tanúsítsa hagyomá­nyos méltóságát és bölcses­ségét”. A Nyugat-európai Közös­ség brüsszeli bizottsága nyi­latkozatban jelentette ki: Gandhi asszony bátran és sikeresen küzdött meg min­den hatalmas nehézséggel, amivel a földrésznyi orszá­got kormányozva szembeta­lálta magát — társadalmi, kulturális, vallási és gazda­sági problémák sokrétű tö­megével. A kínai külügyminisztéri­um állásfoglalásában „kitű­nő politikai vezetőnek” ne­vezte Gandhi asszonyt és utalt arra, hogy a meggyil­kolt kormányfő a két évti­zede feszült indiai—kínai kapcsolatok megjavításán fá­radozott.

Next

/
Oldalképek
Tartalom