Szolnok Megyei Néplap, 1984. január (35. évfolyam, 1-25. szám)

1984-01-28 / 23. szám

1984. JANUÁR 28. SZOLNOK MEGYEI NÉPLAP Az általános iskolában végző diákoknak non sokára választaniuk kell, hogy hol tanulnak tovább. A MÁV Építőgépjavító jászkiséri üzeme évek óta jó munkát végez a szakember­utánpótlás biztosításában. Képünkön jászsze ntandrási fiatalok ismerkednek az üzem éle­tével Közművelődés Gazdája már van, Tiszaszenti mrén otthona még nincs Az embert érik néha meg­lepetések. Mondjuk, megér­kezik Tiszaszentimrére. ke­res egy házat, de annak csak hűlt helyét találja. Csodál­kozik, mert hiszen egy könyv­tárat nem nyelhet el csak úgy a föld ... Méginkább csodálkozik, amikor meg­tudja. hogy bizony létezik ilyen is. Ha nem is a föld nyelte el a házat, valami hasonló történt vele. A földdel vált egyenlővé; ne­vezetesen összedőlt. Történt mindez néhány hónapja egy reggelre virradóra. A könyvtár összedőlt A község lakói talán nem is azon lepődnek meg. hogy sorsának megadta magát az épület, hanem azon, hogy eddig is bírta. Szerintük ugyanis, már 15—20 évvel ezelőtt sem ment volna cső- daszámba, ha bekövetkezik az esemény. Könnyeket most sem hullattak érte. viszont szörnyen idegesek lettek, mikor meglátták, hogy a több mint félmillió forint értékű könyvállományt ma­ga alá temette a kiszolgált épület bedőlt fala, nem szólva a berendezésről és minden más egyébről, ami — hogy is mondjuk — igen­csak veszélybe került. A könyveket mindenkép­pen meg kell menteni, ez volt-"az első gondolat. Igen ám, de ez nagyon keserves munkának bizonyult. Nem túlzás, az életével játszott minden egyes ember, aki vállalkozott a mentőakcióra, mígnem a biztonság érdeké­ben azt, ami az épületből megmaradt, erős gerendák­kal alá nem dúcolták. Mára már ez a „szégyen­folt” sem emlékeztet az öreg könyvtárépületre. (Az is igaz persze, hogy arról a két. tenyérnyi helyiségről sem könyvtár jut eszünkbe, ahová végül is a könyvek egyrészét bezsúfolták.) De időzzünk még kicsit a régi háznál. Tudni kell róla, hogy nem csupán a könyvtárnak adott otthont, hanem bizo­nyos művelődési házi fel­adatokkal is felruházták. Egyedül itt volt több ember fogadására alkalmas nagy­terem. a falugyűlésektől a diskókig, a filmvetítésekig — ez volt a mozi is — itt tartottak minden olyan ren­dezvényt, amelyen „töme­ges” részvételre számítot­tak. Az intézmény funkció­ja szerint azonban csak könyvtár volt. Művelődési házat tehát nem vesztett a falu. mert soha nem is mű­ködtetett. A tanács és a termelőszövetkezet közös fenntartásában egy ifjúsági klub állt és áll még a kul­túra szolgálatában. A történtekről tudomást szerezve legelőször az a kér­dés fogalmazódott meg ben­nem. hogy miért nem előz­ték meg a bajt, hisz már évekkel ezelőtt látnivaló volt. hogy az öreg épület nem bírja sokáig. Domokos József tanácsel­nök: — Művelődési ház és könyvtár építését már 15 évvel ezelőtt elhatározta a község. Három ötéves tervé­ben szerepeltette ezt a szán­dékát. de az építkezésre pénzhiány miatt soha sem került sor. Nyilvánvaló volt. hogy a régi épület al­kalmatlan funkciója ellátá­sára, de teljesen tehetetle­nek voltunk, a toldozgatás- foldoagatás nem sokat segí­tett rajta. A községben sok más fontos feladatot is meg kellett oldanunk, úgy vélem, nem a tanács és nem az itt élő emberek tehetnek arról, hogy végül i6 erre a sorsa jutott a ház. A lakosság tö­rődik környezetével, szíve­sen áldoz érte. Példa rá, hogy az 1982. évi eredmé­nyei alapján tavaly a ha­sonló nagyságú községek te­lepülésfejlesztési versenyé­ben elsők lettünk. 1983-ban csaknem 20 millió forint ér­tékű társadalmi munkát vé­geztek a ti&zaszentimreiek. Most, hogy ez a tarthatat­lan helyzet bekövetkezett — a könyvtár végül is a régi fogorvosi rendelő 16 négy­zetméterén kapott helyet — minden szándékunk az épít­kezés. Ügy tűnik azonban, hogy a szándék még nem ele­gendő. — A lakosság, a termelő- szövetkezet, a különböző munkahelyek dolgozói 3 mil­lió forint értékű társadalmi munkát ajánlottak fel. sa­ját fejlesztési alapunkból 410 ezer forintot szántunk volna idén az építkezésre, de az összeget elviszi az új- szentgyörgyi orvosi rendelő és az ottani klubkönyvtár kialakítása, valamint a to- majmonostori általános is­kola világításának korsze­rűsítése. Amennyiben ezeket a feladatokat társadalmi munkával, kevesebb költ­séggel sikerül megvalósíta­nunk, a megtakarított ösz- szeget szeretnénk a közmű­velődési intézmény építésé­re fordítani. A tervek már rendelkezésünkre állnak, azok költségeti t a megyei tanács biztosította. Általános művelődési központ alakult Megoldást viszont addig is kell találni és bízunk ben­ne, sikerül is. hiszen tavaly szeptembertől az óvoda, az általános iskola és a —saj­nos csak elvileg létező — közművelődési intézmények összevonásával általános művelődési központ kezdte meg munkáját Tiszaszent- imrén. Mucza Andrásné igazgató: — Aligha Juilzok. ha azt mondom, -hogy szinte nullá­ról kezdtük a munkánkat, ráadásul igen nehéz körül­mények között. Tiszaszent- imrén soha nem volt meg­nyugtató a közművelődés helyzete. Talán ma már kár volna firtatni, hogy miért, kiknek a hibájából, de tény, hogy nem sok gondot fordí­tottak rá. Ügy vélem, az ál­talános művelődési központ létrejötte mindenképpen vál­toztat majd ezen a helyze­ten. Igaz, a hiányzó intéz­ményeket. a művelődési há­zat. a könyvtárat nem pó­tolhatja, de legalább felelős „gazdája” lehet a község közművelődési életének. Most éljük a tervezés idő­szakát, olyan, a község egé­szét átfogó, egységes köz- művelődési programot sze­retnénk kidolgozni. amely világosan meghatározza cél­jainkat, feladatainkat s azt is. hogy ezsk megvalósításá­ból ki mennyit és mit vál­lal. Számítunk a termelő- szövetkezet. a különböző munkahelyek, a községben élő értelmiségiek támogatá­sára is, hiszen a pedagógu­sok a tanítás és más egyéb kötelezettségeik mellett ne­hezen tudnának megbirkóz­ni megnövekedett feladata­ikkal. Valami elkezdődött A pedagógusok mo6t még csak tanulják a népművelői munkát, hiszen korábban, ha végeztek is hasonló tevé­kenységet, nincs benne gya­korlatuk. Alighanem már az első osztályzatokat” is meg­kapták, mert szerencsére máris vannak közösségek, amelyek minősíthetik őket. Megalakult a kismamáklub — óvónő vezetésével — rend­szeresen tartja foglalkozá­sait a gyermekklub — a könyvtáros irányításával — az iskola tornaterme heten­te három alkalommal a fel­nőtteké. nők, férfiak spor­tolhatnak kedvükre testne­velő tanár vezetésével. Ta­valy a múzeumi hónap ide­jén TIT-előadást, honisme­reti vetélkedőt rendeztek, múzeumlátogatást szervez­tek Tiszafüredre. A fiata­lok felelevenítették a szü­reti hagyományokat, amatőr művészeti csoportokat hív­tak vendégségbe, volt ko­cogónap. labdarúgótorna, asztalitenisz- és sakkbajnok­ság. Kéthetente a „vándor­mozis” is megjelenik az is­kolában és az ifjúsági klub­ban. Egyszóval valami el­kezdődött. — A helyiséggondok nyo- masztóak, ami a könyvtárat illeti különösen. Hamarosan megtörténik összevonása az iskola állományával, de ettől a 16 négyzetméter egy csep­pet sem lesz nagyobb — folytatja az igazgatónő. A közművelődési rendezvények megtartására még csak-csak találunk alkalmas helyisége­ket, az áfész éttermétől kezdve, az iskolai tornatere­mig, a tsz tanácskozóterméig mindent igénybe veszünk és közben reménykedünk ab­ban. hogy eljön az az idő is, amikor már nemcsak gaz­dája, de otthona is lesz a közművelődésnek Tiszaszent- imrén. Török Erzsébet \ ANATOLl Schnitzler-bemutató a Sz^ Mint óriás szirmaival egy fekete rózsa, úgy veszik közre, úgy „borulnak” rá Anatolm a fekete ruhás nők, hogy azután szétnyíljanak, és elkezdődjék a tulajdonkép­peni játék. Hangulatos elő­kép? Inkább pompás meta­fora, irányt jelző, hogy tud­niillik az Anatolnak ezen az előadásán, a Szobaszíriházr ban a költő Schnitzler idéz­tetik meg. A szerző egyébként csak az Anatol címet adta darabjá­nak, a kiegészítés — és a nők — Paál István rendező és Morcsányi Géza dramaturg közös munkájának eredmé­nye. Nyilván arra gondolván, hátha az ismeretlen szerző — színpadi műveit színhá­zaink régen nem játszák, a figyelem csak újabban for­dult felé — túlságosan is semleges és semmitmondó című drámáját az ínycsik­landó bővítmény vonzóbbá teszi. Így már világosabb talán, hogy itt a szerelemről vagy legalábbis efféle dol­gokról esik majd szó. De valójában, ki is ez az ismeretlen szerző? (Nálunk ismeretlen, mert nyugati or­szágokban ma is gyakorta játszák!) És mit kellene tud­nunk róla? Életrajz helyett — ezt a csinos és stílusos programfüzetben úgyis meg­találhatja az érdeklődő — röviden azt mondanám: köl­tő, az érzelmek poétája a színpadon. Egy a „lélek mér­nökei’ közül, aki végzettsége szerint is — orvos, akárcsak drosz kortársa; Csehov — nem az emberi test bajaival, hanem lelki zavaraival, a pszichikum törvényszerűsé­geivel foglalkozik. (Nem vé­letlen, hogy első, jelentősebb színdarabjában, az Aratói­ban, eszközként használja fel a hipnotizálás módszerét, a nyílt színen lehetünk tanúi egy szabályos varázslatnak.) Szokták őt „bécsi Cséhov- ként” is emlegetni, s koránt­sem a foglalkozásbeli rokon­ság, sokkal inkább kettejük világlátásának és ábrázolásá­nak hasonlósága «kán. Főleg, ami az értelmetlen élet, az elhanyagolt emberi életek bemutatását illeti, abban van találkozásuk. Schnitzler ugyanis — miként Csehov — azoknak az időknek a gyer­meke, a századfordulóé, amelyben a régitől való meg- csömörléssel együtt ott él a kor eszmélő fiaiban az újra várás, talán nem is tudatos, csak ösztönös, feszítő nyug­talansága. Van, akinél csu­pán szolid szomorúság for­májában, rezgő hangulatok hullámhosszán. Mint például a mi Arthur Schnitzlerünk- nél. örvendetes, hogy Paál Istvánt „nem kerülik el” ezek a fecsegő felszínnél mé­lyebbre mutató tulajdonsá­gok, s Anatoijában nem elég­szik meg — ahogy ez sok esetben megtörtént már — azzal, hogy egy könnyelmű, álmodozó férfj kalandjait, szerelmeit mesélje el bécsi kedélyességgel, a háromne­gyedes keringők bőd í tó rit­musában a színpadon. (A ko­rabeli operettek zenéjéből egyetlen dallam sem csendül fel, helyesen. Igényesebb muzsikát használ, azt is mér­tékkel.) Sokkal jobban ér­dekli az a férfi, aki bár ben­ne él korában, zsigereíben ott hordja kora dekadenciá­ját, de ugyanakkor ott ól benne az élet teljessége utáni költői vágy. A szerelemben is mást, többet akar, mint a prózai valóság. Költészetet; színeket, amelyek változatos­sá tehetik a szürke hétközna­pi világot. A titkát kutatja, a varázslatot, „csodás kalan­dok illatát”, mitől megrésze- gülhet az ember. Azt a nagy érzést, mely szárnyakat ad­na és a magasba röppentene, mely csodákat művel. Szerelmek, futó kalandok, remények, vágyak, csömörök, csalódások; édes emlékek, keserű való. színes ábrán­dok, lecsupaszító kijózanodá­sok, álmok, illúziók — mind­ez együtt kavarog az Anatol- ban, s úgy fest az egész mintha felfedező úton jár­nánk a szerelmek erdejében egy férfilélek tájén. S az út végén, ott állunk Anatól­iai együtt, aki visszatér még egyszer, mielőtt végleg el­búcsúznánk tőle, az immár teljesen üres színtérre, fá­radtan, rezignáltan, nehezen vonszolva testét, pedig nem is ez a nehéz, hanem a fel­ismerés : minden szerelem csak illúzió volt csupán; a „varázslat” elmaradt. Dehát lehetséges volna-e egy olyan korban és világ­ban, amelynek természeté­iben van a kettősség — a dualizmus idején az Oszt­rák-Magyar Monarchiában vagyunk — nemcsak társa­dalmilag, de főképp moráli­san; amely csak mímelni tudja vagy hazudni képes az igaz érzelmeket, a szerelmet is; amelynek csillogó felszí­ne ugyan békés gondtalansá­got mutat, de tele van nyug­talanító ellentmondással, fe­szültséggel. Bódítóan keren­genék a bécsi dallamok, ke- i ingőre járja a világ, de lent­ről, a mélyből komor moraj­lás : mozgolódik, készülődik az új század, a századvégi dekadenciát felváltó husza­dik. A Szobaszínház mosta­ni Anatoljának alakjában, ha nem is erővel, csak halk hangokkal, a századvégi em­bernek ez a válságérzete is megfogalmazódik. Bálint András — meghí­vott vendégként játsza a címszerepet — alakításában szépen kikerekedik ez a jel­képesség ; szorongató nyug­talanságában, a szerelmed­ben is önmagáit kereső férfi kíváncsiságában, felhorkanó vágyaiban és szeszélyes le- hangoltságaiban egy sajátos közérzetet testesít meg. Nem oly színes talán, mint lehet­ne, de mindvégig szuggesz- tív. Egyéniségének fanyarsá­ga, kesernyés édessége jól oldódik fed Anatol figurájá­ban. Ahogyan ő ábrázolja, Anatol a keserű magány szo­morú lírája. (Nem szomor­kás !) Nem az elvesztett, a soha el sem nyert „éden” fájdalma fejeződik ki szomo­rúságában — a hatásos utol­só jelenetben. Ahonnan már határozott értelmet kap a játékban uralkodó fekete szín is. a nők. valamennyien feketében jelennek meg, mégha ruhájuk jellegének karakterbeli eltérő tulajdon­ságaik meg is mutatkoznak. Ez is jelzi a színrevitel egy­séges szándékát és megvaló­sulását. Erénye továbbá a Paál rendezte Anatolnak az a for­mai lelemény, hogy úgy ké­pes szintézisbe hozni a darab meglehetősen elkülönülő je­leneteit — ez a mindenkori bemutató sebezhető pontja és rendkívüli feladata — ir xsS­ló ,i lé­lekta ».nek a jelzett hogy az előad a jenyomás t kelti. mintha .nesen Ana­tol lelki birou -imában ván­dorolnánk, ahol egymás után bukkannak fel vagy elő a különböző szerelmek. Mi né­zők is benne vagyunk ebben a világban, — a Szobaszín- ház ehhez igazán alkalmas miliő — s Anatóliai együtt éljük át szerelmi konfliktu­sait, kétségeit, reményeit. A barátként és társként jelen­levő Max. a „magyarázó” is — Kőmíves Sándor nagyon pontosan és elegánsan for­málja meg — már-már az az érzésünk, Anatol tudatának megszemélyesült része, a költői mellett a prózai tu­dat, a józan és bölcs élet- szemlélet. És a nők? Heten vannak, mint a gonoszok. Bennük a szerelmes nők természetét a legkülönbözőbb formában és fokozatban ismerhetjük meg, a szeretőt tartó úri asszony­tól a „közönséges”’ utcalá­nyig, a szerelemre csak áhí­tozó nagvságától a szerelmet csak futó kalandnak tekintő, csalfa szánésznőcskéig. Ugyanaz a téma hétféle va­riációban, bár a „változatok” nem mindig eléggé markán­sak és elkiilönülőek az elő­adásban. Mindenesetre szí­vesen emlékezem vissza az ártatlan kis Corát alakító Roczkó Zsuzsára, a karácso­nyi vásárlásban Anatolnak segítkező nagysága szerenét nagv kedvvel látszó Győri Franciskára: Téli Márta ..gyorsan felejtő" cirkuszi műlovarnőiére; Szoboszlai Éva kihívó Emilie. Epri Kati színes balerina élettel teli. a legélénkebb szín az övé eb­ben a „hölgykoszorúban”; a szeretőt tartó' úri asszonyt kissé visszafogottan ábrázol­ja Petényi Ilona. Takács Ka­talin viszont robbanó erővel alakítja a rámenős Ilonát, aki mellesleg színésznő. A teljességihez talrtozikl, hlogy megemlítsem Mucsi Zoltán nevét, aki kevéske feladatát jól oldja meg. Az előadás si­keréhez tartozik Márton László új Anatol-fordítása, aki úgy ültette át mai ma­gyarra Schnitzler századvé­gén született alkotását, hogy az élő nyelvhez közel áll; szellemes, fordulatos; erejé­ből a szójátékokra is telik. Ez a fordítás mentes a Bíró Lajos-féle. első magyar nyel­vű tolmácsolás szecessziós dagályosságától, s jobban szolgálja a drámát is; tömö­rebb, dialógusai pergőbbek. Mostanában divattá vált a századforduló, könyvben, fil­men, színházban is. Az Ana- tolt — szerencsénkre — nem valamiféle nosztalgiahullám vetette partra Szolnokon; ez a Schnitzler a modem ha­gyományokra figyelő, felfe­dező kedvű rendező és vele együtt a vállalkozó szelle­mű együttes alkotása; tehet­séges munkája. HangulaWi szfe'nhéai este az Anatol. Észre sem vész- szűk. s varázs-latnak vagyunk „áldozatai”, anélkül, hogy elkábítottak volna bennün­ket. Nincs itt csillogó-villogó káprázat, csak valami komor ragyogás a humor apró csil­lagszóróival, a szomorúság finom és áttetsző melankó­liájával. Valkó Mihály Átadták a film- és tévékritikusok díjait Tegnap a Magyar Újság­írók Országos Szövetségének székházában átadták a leg­jobb tavalyi produkciókért és a legkiemelkedőbb egyé­ni művészi teljesítmények­ért járó film- és tévékriti­kusi díjakat. Filmkritikusi díjat kapott Gyarmathy Lívia rendező az Együttélés című filmalko­tásáért; Szurdi Miklós ren­dező a Hatásvadászok című filmért és Tóth János ope­ratőr az Örökmozi című film alkotói és operatőri munkái­ért. Eperjes Károly színmű­vész a Könnyű testi sértés, Bodrogi Gyula színművész a Szerencsés Dániel, Zenthe Ferenc színművész a Jób lá­zadása filmben nyújtott tel­jesítményekért részesült a filmkritikusok elismerésé­ben. Szobolits Béla rendező a Macsakaköröm és Fifilina József operatőr a Macska­köröm, Cakó Ferenc rendező az Ad Astra című filmért kapott kritikusi díjat. Tévékritikusi díjat kapott Mihályfy Sándor rendező Piac, valamint B. Révész László és Hanák Gábor ren­dezők a Pogány — egy falu Baranyában című filmje. Vitray Tamás társadalmi politikai műsoraiért, Besse­nyei Ferenc színművész A béke szigete és A nyomozás című filmekben nyújtott ala­kításáért kapott díjat. Ga­lambos Erzsi színművésznőt az Osztrigás Mici és a Lola Blau című tévéjátékokban nyújtott alakításaiért jutal­mazták kritikusi díjjal.

Next

/
Oldalképek
Tartalom