Szolnok Megyei Néplap, 1983. január (34. évfolyam, 1-25. szám)

1983-01-28 / 23. szám

1j983. JANUÁR 28. SZOLNOK MEGYEI NÉPLAP 7 Gyászhírek — köszönetnyilvánítások Fájdalommal tudatjuk, hogy édesanyánk, ÖZV. BENEDEK LASZLÓNÉ szül. Szarvas Terézia január 25-én 80. évében elhunyt. Te­metése január 28-án 14 óra­kor lesz a tiszapüspöki te­metőben. A gyászoló család. Mély fájdalommal tudajuk, hogy szeretett férjem, édes­apánk, REITER FERENC a légierő nyugalmazott alez­redese, 1983. január 21-én 52 éves korában elhunyt. Teme­tése 1983. január 31-én 13.30 órakor lesz a szolnoki Mun­kásőr úti temetőben. A Ma­gyar Néphadsereg saját ha­lottjának tekinti. Gyászoló család, Szolnok. Köszönetét mondunk mind­azoknak, testvéreknek, roko­noknak, barátoknak, szom­szédoknak, ismerősöknek, a törökszentmiklósi Béke Tsz vezetőségének, pártalapszer- vezetének, a rendőrségnek és minden munkatársnak, akik részt vettek szeretett férjem, édesapánk, apósunk, nagy­apánk, MÁTÉ FERENC temetésén koszorúikkal, virá­gaikkal fájdalmunkat enyhí­tették. A gyászoló Máté csa­lád, Tiszát enyő. Hálás szívvel mondunk kö­szönetét az Iparcikk Kisker. Vállalat dolgozóinak, rokona­inknak, barátainknak, mun­katársainknak, ismerőseink­nek, akik drága jó édes­apánk, KOVÁCS BÉLA temetésén részt vettek, sírjá­ra koszorút, virágot helyez­tek, mélységes gyászunkban osztoztak. A gyászoló család, Köszönetét mondunk mind­azoknak a rokonoknak, isme­rősöknek, szomszédoknak, akik édesanyánk, nagyma­mánk, dédnagymamánk, özv. HÁRSHEGYI SANDORNÉ temetésén megjelentek, ko­szorúikkal, virágaikkal, rész­vétnyilvánításaikkal fájdal­munkat enyhíteni igyekeztek. A gyászoló család, Szolnok. Hálás köszönetét mondunk az újszászi szociális gondozási központ dolgozóinak, a Te­leki Blanka és a November 7. Szocialista Brigád tagjainak, szülei szomszédainak és mind­azoknak, akik felejthetetlen, drága, jó fiunk, NAGY ISTVÁN temetésén megjelentek, és mély fájdalmunkban osztoz­tak. Gyászoló szülei, testvére, sógornője. ingatlan ELADD 3 szoba hallos, gázfűtéses, családi ház, sok jó­szágtartási lehető­séggel. Karcag, Ady E. 1. (399) ELADÓ 325 négy­szögöl telek Tisza_ püspöki belterüle­tén. Érdeklődni: bármikor, Tiszapüs­pöki, Bocskai út 8. (487) TÓSZEGEN 2.5 szo­bás, összkomfortos ház. tetőtér-beépítési lehetőséggel eladó, fizetési kedvezmény­nyel. „Hőkandallo” jeligére a kiadóba. Ugyanott 1200-as 4 éves Lada eladó. (450) __________________ H ÁZ eladó sürgősen Kunszentmárton, Bi­hari u. 15. Érdeklőd­ni: este 5 óra után, szombat vasárnap. (566)___________________ T ANYA eladó, víz, villany van. Török- szentmiklós, Szőlőhá­tulja dűlő 26. Érdek­lődni minden nap. (496)___________________ 1 ,5 szobás szövetke­zeti lakás eladó, vagy 2 szobás kertes házra cserélhető. Ér­deklődni lehet: Szol­nok, Szántó krt. 8. IV 20. Naponta 16 órától, szombat, va­sárnap egész nap. (561)___________________ 2 szobás, földszintes, szövetkezeti lakáso­mat eladnám vagy elcserélném családi házra. „Tavasz” jel­igére a törökszent­miklósi Gelkához. (495)___________________ S ZAJOLBAN. a Holt-Tisza partján 600 négyszögöl szán­tóföld. hobbinak megosztva is eladó. Villany, valamint minden évszakban járható út van. Ér­deklődni: Szajol, Bem apó út 14. (476) TANYA eladó Jász­berény. Négyszállás 55. Kövesúthoz közel. (2 szoba, konyha, kiskonyha és mel­léképületek. 1 hold porta ) (547)_________ P ARASZTHAZ eladó, kövesúthoz közel. Érdeklődni: Tisza­loldvár. Ó Nagy B. Üt 66. (389) 800 négyszögöl telek­kel. azonnal beköl­tözhetően. ház el­adó. Tiszaföldvár. Árpád út 2. Érdek- lödni: Fő út 43^ (504) JÁSZTELKEN. Úttö­rő út 17. sz. alatt la­kóház -f telekkel, sürgősen eladó. Ér­deklődni: Kisbódi István. Alattván. Nagykör út 20. (617) KARCAG központjá­ban 2 szobás, össz­komfortos. gázfűté­ses, loggiás. OTP- öröklakás. garázzsal eladó. Érdeklődni le­het: Karcag. Orgo­na presszó. (766) 2 szobás, fürdőszo­bás. családi ház el­adó. FŐ út mellett. Törökszentmiklós. Kossuth út 309 a. M99) 2 szobás, kertes csa­ládi ház eladó Üj- szász. Táncsics 14. (556) ‘ 2 szobás társasházi, összkomfortos lakás eladó. garázzsal. Szolnok. Táncsics u. 2. I 5. (573) NAGYKATA köz­pontjában 2 szobás lakás eladó. 8000 Ft rm -f OTP-átválla- lással. Úttörők u. 3. A. II. 8. (582) JÁSZBERÉNY, Hárs­fa út 20. sz. alatt fürdőszobás, kis csa­ládi ház eladó. Ér­deklődni: 17—19 óráig. (624) ELADÓ készpénzért Alsógödön 3 szoba, konyha, fürdőszoba, mellékhelységekkel. 180 négyszögöl tel­ken kertes ház. (Üdülő céljára is.) Berzsenyi u. 4., Érdeklődni: Alsógöd, szombat és vasárnap (626) KISÚJSZÁLLÁSON két és fél szobás, fürdőszobás házrész eladó. Érdeklődni: Petőfi út 42. vagy a virágboltban. (728) ELADÓ Abádszalók központjában régi, nagy méretű, csalá­di ház. Melléképü­letekkel, 380 négy­szögöl telekkel. Irányár: 350 000 Ft. Érdeklődni: Jászbe­rény. Alsómuszály 26. Makai (677) JÁSZTELEK. Dobó Katica u. 11. alatt családi ház eladó. Érdeklődni a hely­színen. (676) KIS méretű hobbi­kertet keresek Alcsi- ban. ..Ármegjelölés­sel’ jeligére a ki- adóba. (461) __________ E GERTŐL 15 km-re Füzesabony, Makiári út 9. alatt komfor- tosítliató családi ház melléképülettel. 970 m'-’ telekkel jászbe­rényi lakásra lakó­házra cserélhető, vagy eladó. Érdek­lődni: hétköznap 16 óra után a helyszí­nen. vagy Jakab. Jászberény. Gács László út 3. II. em. 5. (674) GÉPJÁRMŰ MOSZKVICS 426-os gépkocsimat olcsón eladnám. Török- szentmiklós. Stro'm- feld út 14. (605) SIMSON .Swalbe 3 éves. friss műszaki­val eladó. Jászbe­rény. Sipos O. u. 4. (623) 1300-as Polski alkat­részként eladó. Sári Lajos, Kenderes. Vö­rösmarty 9. (407) 1200_as Zsiguli bont­va, felújított mo­torral eladó. Érdek­lődni: 15 óra után. Tiszavárkony, Okin- csem I. út 74. _(305)^ PH rdsz. 1600-as La­da kifogástalan ál­lapotban. igényes­nek eladó. Érdeklőd­ni lehet: hétköznap 16 órától vagy szom­bat. vasárnap. Kun­hegyes. Hajnal út 26. sz. Czupo villany- szerelő. (641) F.LADO 601-es Tra­bant. '84. decembe­rig müszakizott. 530o Karcag. Vörös Hadsereg út 25. (380) UTÁNFUTÓ eladó, ősszel készült. Jász­berény. Temető u. 12. (554) WARTBURG 353-as lejárt műszakival el­adó. Karcag. Lenin út 35. (763) ZG-s Trabant, jó ál­lapotban. eladó. Kis­újszállás. Dobi Ist- v'an 10. (730) adas-vétel PANCÉLTOKES zongora eladó. Tö­rökszentmiklós, Kos­suth út 208. (424) Palota-pincsi kölyök kutyák eladók. Ér­deklődni: 14 óra után, Szandaszölös, Tinódi út 24. (280) HAGYATÉKBÓL el­adó komplett, fara­gott, dió cbédlőgar- nitúra Sinka, Öcsöd, Szabadság 42. (501) sodrott kanca ló, 9 éves — mindig egyesben járt — el­adó vagy vemhes' üszőre cserélném. Kengyel, Rákóczi út 12. 5083. Megtekint­hető minden nap. (644) KÉT 5 éves törzs­könyvezett kanca eladó. Érdeklődni: Dajka Gáborné Ti- szaderzs, Lenin út £1. (589) JÓ állapotban levő hálószobabútor el­adó. Érdeklődni: minden nap 17 órá­tól, Szolnok, Bá­nyai Kornél u. 3. alatt. (609) NAGY teljesítményű vauacukorgep eiauó Tiszasuiy, szivattyú telep. Érdeklődni: egesz nap. (46) IGENYESNEK eladó cseresznyefa antik komód es egy ,,Dür- kop” márkás, sül­lyesztett varrógép. Sakkjáték a tetején. Kisújszállás, Móricz ZsigmondJíO. (729) 2 fiatal, heréit ló, egy 7 hónapos csikó eladó. Kisújszállás, Sugár út 19. (727) FOXTERRIER sima szőrű, patkányozásra alkalmas, kutyaköly- köt vennék. Nagy Gábor. Kunhegyes, Feketehegy út 11 B. (761)___________________ P EKINGI palota kis­kutya. törzskönyve­zett, győztes szülők­től eladó. Karcag. Fürst Sándor 13. Szentesi. (768) EGYÉB PAPAGAJ megtalá­lóját megjutalma­zom. Jászberény, Kossuth L. út 118, G. I. em. 4. (551) középiskolás“ diák. sürgősen, kor­repetáló tanárt ke­res. (matek, fizika) ..Sürgős” jeligére, a jászberényi szer­kesztőségbe. (411) FIATAL házaspár idős személy gondo­zását vállalja, laká­sért. Ajánlatokat Túrkevc, Kenyér­mezei út 4. Nagy An­tal né. (506) ZSALUGATEHT és műanyag redőnyt különböző színekben szakember szerel. Mikó György kisipa­ros. Gyöngyös. Far­kas Tamás u 13. (183) LAKÁSCSERE 2 szobás, I. emeleti gázfűtéses lakás két kisebbre cserélhető, vagy eladó. ..Tisza- part” jeligére a ki­adóba. (439) ELCSERÉLEM csalá­di házra, vagy el­adom Kisújszálláson 2 szoba, összkomfor­tos öröklakásom. Szabadság téri ltp 4 c. Nyitrai. (731) I Spcrt •Soort-Sport ) Műkorcsolya Minősítő verseny Jászberényben Sakk Egri fölény birkózásban Jászberényben, a hűtőgép- gyári sportcsarnokban orszá­gos ifjúsági II. korcsoportos kötöttfogású versenyt ren­deztek, amelyen az egri fia­talok szerepeltek a legjob­ban, megnyerték az összesí­tett pontversenyt is. Győzte­sek és a Szolnok megyei bir­kózók helyezései, 48 kg: 1. Faragó (Eger SE), 52 kg: 1. Bíró (Szolnoki MÁV MTE), 56 kg: 1. Szuromi (ESE), 2. Bartha (MÁV MTE), 60 kg: 1. Rubi (ESE), 65 kg: 1. Mol­nár (ESE), 70 kg: 1. Tóth T. (MÁV MTE), 2. Szívós, 4. Szabó (mind Lehel), 75 kg: 1. Sevecsek (Törekvés), 2. Járomi (Lehel), 3. Markót (MÁV MTE), 81. kg: 1. Bene (Lehel), 87 kg: 1. Lóczi (Jász­apáti), +87 kg: 1. Berki, 2. Kakuk (mind Lehel SC). Csapatversenyben: 1. Eger* SE 27 (edző: Kun József), 2. Lehel SC 17 (edző: Kisádám Antal), 3. Szolnoki MÁV MTE 14 (edző: Kondacs György és Felber András). 4. Bp. Törekvés 8 (edző: Aradi János), 5. Jászapáti 6 (edző: Nyitrai István) ponttal. Tehetségkutató versenyt rendezett a Túrkevei VSE birkózó szakosztálya a váro­si sportcsarnokban. Az álta­lános iskolákból mintegy negyven gyermek vetélkedett a helyezésekért. Külön emlí­tésre méltó, hogy a versenyt megtekintették az iskolák igazgatói, az osztályfőnökök, és az osztálytársak biztatták társaikat. Az első három he­lyezett 1—1 tábla csokoládét kapott jutalomként. Eredmé­nyek: 32 kg: 1. Kiss Cs., 2. Simon G., 3. Pápai. 35 kg: 1. Patkós, 2. Barna, 3. Simon K.. 41 kg: 1. Cinege, 2. Bézi, 3. Szőllősi. 38 kg: 1. Szabó, 2. Tóth, 3. Papp. 45 kg: 1. 1. Kiss L., 2. Juhász, 3. Pa- bar. TORNA A Jászberényi Spartacus SE vasárnap rendezte idei első tornaversenyét. Az ösz- szetett verseny győztese Lagzi Kovács Krisztina 37.7, 2. Herédi Éva 37.6, 3. Zakar Edit 37.5 pont. Legközelebb vasárnap rendeznek versenyt Jászberényben, a Marx tér 1. sz. alatti tornateremben. A Lehel SC műkorcsolya­szakosztálya január 29—30-án minősítő versenyt rendez a jászberényi műjégpályán. Minden érdeklődőt várnak, a versenyen az ország vala­mennyi műkorcsolya-szak­osztálya képviselteti magát. A jászberényi futballbírók évadnyitó értekezletüket ja­nuár 21-én a Lehel étterem­ben tartották. Babusa Sándor elnök beszámolója után át­adták a Jászberény legered­ményesebb játékvezetője szá­mára kiírt vándordíját. A dí­szes kivitelű vándorserleget 1977-ben alapították, és azt most már harmadszor Inges János nyerte el. A második helyen Sándor István, a har­madikon Hagyó György vég­zett. Az értekezlet végén ok­levelet és könyvjutalmat kaptak a sportmunkában élen járó aktivisták: Bohár József, Gondos Károly, Kö­kény Gábor, Boros József, Csipe János, Kelemen Jenő, Major István és Csordás András. Az MLSZ játékvezetői bi­zottsága január 24—29. kö­A műsor: 29-én 8.30 kötelező elemek, délután rövid prog­ramok, 30-án 8.30 kürverse- nyek. eredményhirdetés 14 órakor. Az eredményhirdetés után a pálya a közönség ren­delkezésére álil. zött Dunavarsányban tartja szokásos téli alapozó edzőtá­borát. Az ország legjobb het­ven játékvezetőjének felké­szülésén megyénket Szávó János FIFA-, Inges János NB Il-es és Sándor István utánpótlás-kerettag képvise­li. összevont értekezletet tart az MLSZ a JB országos el­lenőreinek is, február 5-én Budapesten a Volga szálló­ban. Éz alkalommail a tavaszi feladatok, az ellenőrzés mó­dosított elvi és gyakorlati kérdései kerülnek megvita­tásra. Megyénkből Almási János, Bállá Gyula, Hor­váth Lajos, Hamar Antal és Hoffer András kapott meg­hívót. Az értekezlet után a megyei bizottságok elnökei és főtitkárai ülnek össze, a já­tékvezetés új hároméves ter­vének megbeszélésére. Szakmunkás­tanulók megyei olimpiája Január 22-én a jászberényi Klapka György Szakmunkás- tanuló Intézet adott otthont a szakmunkástanulók me­gyei olimpiájának. A verse­nyen 55 fő (34 fiú és 21 le­ány) vett részt. Mind a fiúk­nál. mind a leányoknál kun­hegyes; siker született, mind­két egyéni versenyző veret­lenül szerezte meg a megyei bajnoki címet. Eredmények: Fiúk; 1. Far­kas László (Kunhegyes), 2. Görbe Zénó (Jászberény), 3. Fullajtár László (Kunszent­márton). Csapatban; 1- Kun­hegyes MISZI (Varga, Far­kas, Szabó, Gergely) 16,5, 2. 606. sz. Szakm. Int. (Jászbe­rény)' 12, 3. Kenderes M® SZÍ 10,5 4. 628. sz. SZl (Kun­szentmártoni 9,5, 5. 609. sz. SZÍ (Törökszentmiklós) 9. 6. 633. sz. SZÍ (Szolnok) 9 pont. Leányok: 1. Varga Mária. 2. Németh Erika (mind Kunhe­gyes), 3. *Csörgő Ibolya (Szol­nok). Csapatban; 1. Kunhe­gyes MISZI (Varga, Németh, Molnár, Tar), 15, 2. 633. sz. SZÍ (Szolnok) 11,5, 3. Jász­apáti MG SZÍ 10,5, 4. 609. sz. SZl (T.miklós) 8, 5. 606. sz. SZl (Jászberény) 7,5 pont. Atlétika Az FTC fedettpályás ser­dülő „B” korosztályú verse­nyén szép eredményekét ér­tek el megyénk atlétái. A négypróba verseny (80 m gát. magas, távol, 100 m) eredményei, 1970-es születésű fiúk: 2. Drabos Sándor (Le­hel) 1504, 3. Iglódi Ervin (Mezőtúr) 1455, 4. Szűcs Mik­lós (Lehel) 1355 p. 1969-es sz. fiúk: 1. Nagy Csaba 2218, 2. Csillag Csaba (mind Lehel 2022, 3. Győri Csabai SZVSI) 1966 p. 1970-es sz. leányok: 5. Banczik Mariann 2476. 6. Terenyei Anikó (mind SZVSI) 2279 p. Közgyűlés Tiszapüspöki Szövetkezeti SE, művelődési ház 18 óra. Felkészülés a minősítő versenyre Felkészülnek a labdarúgó játékvezetők is |A rádió és la televízió műsora I Rádió I SZOLNOKI STÚDIÓ: 17.00: Műsorismertetés. Hírek. — 17.05: Soul-muzsika. A Blood Sweet and Tears együttes ját­szik. — 17.15: Téli „totó”. Braun Ágoston jegyzete, — 17.20: Köny- nyű hangszerszólók. — 17.30: In­termezzo. Szerkesztő: Kutas Já­nos. — 18.00—18.30: Alföldi kró­nika. KOSSUTH: 8.37: Zenekari muzsika. — 10.05: Erdei szakmák, erdei em­berek. — 10.35: Elza a tükör előtt. — 11.00: Szinetár Miklós színháza. — 12.45: Hétvégi Pano­ráma. — 14.03: Sándor Judit és Réti József Liszt-dalokat énekel. — 14.44: Magyarán szólva. — 15.05: Révkalauz. — 15.35: Baran­golás régi hanglemezek között. — 16.00: Húszas stúdió. — 17.05: Dvorzsák: A természetben — dalciklus vegyeskórusra. — 17.20: Mi közünk hozzá? — 17.45: XVIII. századi muzsika. — 19.15: Győ­ri Szabó József nótákat énekel. — 19.25: Raksányi Geliert elő­adóestje az ELTE Jogi Karán. — 20.35: Operettkedvelöknek. — 21.30: Házról házra. — 22.30: Kapcsoljuk a 22-es stúdiót. — 0.10: Melódiakoktél. PETŐFI: 8.05: Radies József népi zene­kara játszik. — 8.35: Slágermú­zeum. — 9.21: Háttérbeszélgetés. — 10.00: Zenedélelött. — 11.35: Tánczenei koktél. — 12.40: Népi muzsika. — 13.15: Nyolc rádió nyolc dala. — 14.00: A Petőfi rá­dió zenedélutánja. — 15.45: Ken­ny Loggins felvételeiből. —17.30: ötödik sebesség. — 18.35: Pop­hullám. — 19.40: Régi nóta — híres nóta. — 20.35: Sokféle. — 21.35: Magnósok, figyelem! — 22.20: Tűzön-vízen. — 22.30: En­gedje meg! — 23.20: Kellemes pihenést! 3. MŰSOR: 9.00: Osztályfőnöki óra a kö­zépiskolák I—II. osztályosainak. — 9.30: Fúvószene az NDK Rádió műsorából. — 9.45: Zenekari muzsika. — 11.05: Fekete Afrika zenéjéből. — 11.21: Schumann­felvételeinkböl. — 12.06: Igor herceg. Részletek Borodin operá­jából. — 13.07: Csoóri Sándor: Elmaradt lázálom. — 13.17: Hán- del-müvek. — 14.50: Golgota — III. rész. Alekszej Tolsztoj regé­nyét — Lányi Sarolta fordítása alapján — rádióra alkalmazta és rendezte: Gál István. — 16,00: A zeneirodalom 'remekműveiből. — 17.45: Népszokások dalaiból az Állami Népi Együttes előadásá­ban. — 18.24: Új magyar zene a rádióban — a közönség és a kritikusok 1982. évi díjáért — XVI 15. rész. Kamarazenekari müvek. ’ — 19.00 :Kapcsoljuk a debreceni Csokonai Színházat. Gounod: Faust. Négyfelvonásos opera. — Közben: Kb. 22.00: Az asszonygyülölő. Czuczor Ger­gely. Csokonai Vitéz Mihály. Fáy András, Kisfaludy Károly. Kiss József. Tompa Mihály és Vörös­marty Mihály versei. — Kb. 23.05: Olasz madrigálok. iTdevizió I 8.00: Idősebbek is elkezdhetik. Tévétorna (ism„ színes). 8.05: iskolatévé: Fizika (ált. isk. 8. oszt.) A csillagászok története. 8.30: Fizikai kísérletek (középisk. III. oszt.) A fény terjedése. 8.55: Magyar irodalom (ált. isk. alsó tagozat) A könyvtár mindent tud. 9.25: Biológia (ált. isk. 8. oszt.) Az emberré válás (színes). 9.50: Lottósorolás. Közvetítés az RTV Keres­kedelmi Igazgató (V Hargi­ta stúdiójából. 10.00: Deltácska. Hogyan épül a ház? 10.20: Földrajz (ált. isk. 6. oszt.) Észak-Európa tájain. 10.45: Képújság. 13.55: Iskolatévé: Fizikai kísérletek (ism.). 14.05: Magyar irodalom (ism.). 14.35: Biológia (ism., színes). 15.00: Az anyag körforgása. II. rész: Levegő — tenger — kőzet (színes). 15.30: Aki mer, az nyer! I. rész (ism.). 16.10: Hírek. 16.15: Frédi és Béni, avagy a két kökorszaki szaki. Amerikairajzfilm, ökörkör körkép (ism.. színes). 16.45: Színházi fesztivál Arezzó- ban (színes). 17.20: Reklám. 17.25: Természetbarát. A Telesport turisztikai magazinja (színes). 17.45: Csali. Horgásztízperc (színes). 17.55: Képújság. 18.00: Ablak. 19.00: Reklám. 19.10: Idősebbek is elkezdhetik. Tévétorna (színes). 19.15: Esti mese (színes). 19.30: Tv-híradó (színes). 20.00: Palotai Boris: Hetedik év. Tévéfilm (színes). 21.25: A hét műtárgya. XIX. századi firenzei fes­tő: Jelenetek a remeték életéből (színes). 21.30: Pénteki randevú (színes). 22.30: Tv-híradó 3. (színes). 22.40: Audrey Hepburn-sorozat. Várj, míg sötét lesz. Magyarul beszélő, amerikai film (színes). (18 éven felülieknek!) 2. MŰSOR: 20.00: Pulzus. Könnyű, zenei panoráma (színes). 20.50: Csali. Horgásztízperc. (ism., színes). 21.00: Tv-híradó 2. (színes). 21.20: Reklám. 21.25: A maláji tigris. Magyarul beszélő, olasz kalandfilmsorozat VI/4. rész (színes). 22.20: Szép szó. Irodalmi séták Kelet- Szlovákiában (színes). 23.05: Képújság. SZLOVÁK TELEVÍZIÓ: 15.55: a bratislavai csehszlovák rádió népi zenekara ját­szik. 16.25: Híradó. 16.40: Jan Jonas: Hely a házban. Tévéfilmsorozat 4. rész. 17.50: Olcsó villanyáram. Szovjet ismeretterjesztő film. 19.30: Szamovár mellett. 4. rész. Bratislava—Leningrád (ism.). 20.00: Mogyorós csokoládé. Román filmvígjáték. 21.30: Időszerű események. 22.00: W. Shakespeare: Rómeó és Júlia. Színházi előadás felvételről. BUKAREST: 15.30: Német nyelvű adás. 17.35: A volánnál — autóvezetőknek. 17.50: A legkisebbeknek. 20.00: Tv-híradó. 20.30: Gazdasági figyelő. 20.45: Egy ember élete. 22.00: Tv-híradó.

Next

/
Oldalképek
Tartalom