Szolnok Megyei Néplap, 1982. október (33. évfolyam, 230-256. szám)

1982-10-01 / 230. szám

.„.„SZOLNOK MEGYEI VILÁG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK! A lakáshelyzetről és a táppénzrendszerről tárgyalt a Minisztertanács A Minisztertanács tegnapi ülésén megvitatta és elfo­gadta a lakásépítés és -fenn­tartás, valamint a lakás- gazdálkodás és -elosztás to­vábbfejlesztését szolgáló jog­szabályokat, amelyek célja a lakáshoz jutás esélyeinek ja­vítása, a lakosság arányo­sabb teherviselésének kiala­kítása, a saját lakás építé­sében való érdekeltség foko­ssá, a lakásfenntartás álla- i terheinek mérséklése, to- ibbá a helyi tanácsok ön­lóságának' bővítése. A kormány megtárgyalta és jóváhagyta az egészség- ügyi miniszter jelentését a táppénzrendszerről 1976-ban hozott határozat végrehaj­tásának tapasztalatairól, megállapította, hogy az álla­mi és társadalmi szervek, valamint az egészségügyi hálózat munkája nyomán az utóbbi években megállt a táppénzesek arányának nö­vekedése. A Minisztertanács a társadalmi fegyelem nö­velése, az ellenőrzés fokozá­sa útján lehetőséget lát az indokolatlan táppénzkifize­tések további mérséklésére. A kormány megtárgyalta és jóváhagyta a külföldi részvétellel működő gazda­sági társulások magyar vámszabad területen történő létesítéséről szóló előterjesz­tést. Felhatalmazta a pénz-' ügyminisztert, hogy. a szük­séges jogszabáyokat kiadja és — az érdekelt miniszte­rekkel egyetértésben — in­dokolt esetben egyedileg en­gedélyezhesse a jogszabályok egyes pontjainak alkalmazá­sát vámterületen működő vegyes vállalatokra is. Állandó készenlét, váratlan szolgálat Munkahelyük: A rend­őrség, riportsorozatunk első része. 3. oldal A kunszentmártoni UNISZÖV szelevényi telepén naponta 20—25 ezer fa-ruhacsipeszt állítanak össze és csomagolnak. A csipeszek nagy részét külföldön értékesítik Hz NDK-ba hűtve, Koreába fűtve Több szaporítóanyagot kínál a lakosságnak a rákóczifalvi l. faiskola A melegéből még a kora ősznek is bőkezűen hagyó yár korán megérlelte az idén a fák termését. Nemsokára egtelnek a hűtőtárolók, a raktárak, a kamrák a nagyüze- almásokban, körtésekben és a kiskertekben leszedett imölccsel. A szüret befejeztével azonban nem ér véget az ;i tennivalók sora, a kiöregedett fák pótlása, új gyümöl- isök (elépítése sokáig munkát ad még a termelőszövetke- ’k, állami gazdaságok kertészeinek és a kistermelőknek, hónap se telik el, és megkezdődik az őszi telepítési sze- amelyre már készülnek az ország második legnagyobb olájában is, a rákóczifalvi Rákóczi Tsz-ben. ;; olcszázezer gyümölcsfa- nyt állítottak elő ebben vben a gazdaság 120 áros csemetekertjében, . t értékesítenek a me- izdasági nagyüzemeknek, ,ortra és a lakosság ré­me. Az idei őszön mint- ,y negyven százalékkal »bb szaporítóanyagot és jó- il nagyobb választékot ki­ll a kiskerttulajdonosok- k a faiskola, mint tavaly énkor. Előreláthatóan ok- iber húszadikán látnak >zzá a fiatal fák kiterme- •éhez, és rá négy-öt napra ■»kezdik a faiskola dolgo- az oltványok elszállítá- az ország különböző ré- i lévő tizenöt saját lera- khoz, valamint a Pest, ád, Heves, Borsod és nők megyei áfészek vennyolc facsemete-el- sító helyére. Addig azon- t még lombtalanítaniuk ' a kertészeknek a tűcse­réket, ezt a munkájukat - iövő héttől szajoli és rá- zifalvaí általános iskolá- is segítik majd. Előreláthatóan november •jére jut el a lerakatokhoz rákóczifalvai faiskola tel- -s áruskálája, amelyben az almaoltványok választéka a legnagyobb. A július köze­pén már fogyasztható aszt- rahányi pirostól a követke­ző év húsvétiéig tárolható goldenig 24 féle almafából válogathatnak majd. a vá­sárlók, köztük természete­sen a kiskerttulajdonosok által nagyon kedvelt inten­zív, alacsony törzsű fajtákból is. Körtéből tizenkét, őszi­barackból tizenhat fajta ke­rül a faiskolai és szövetke­zeti lerakatokhoz, és a ti­zenhét féle meggy választé­kából nem hiányozhak majd a korábbi években hiányolt olyan öntermékeny fajták sem. mint például az újfe­hértói fürtös, vagy az érdi bőtermő. Jó hír -a zártker­tekben. udvarokban gyü­mölcsfát telepíteni szándéko­zóknak az is, hogy ebben az évben 40 ezer dióoltványt állítottak elő a rákóczifalvai faiskolában, amiből tízezret a lakosság részére „értékesí­tenek. A tervek szerint mintegy tízmillió forint értékű facse­metét ad el a faiskola ősz­szel a lerakatoknak. saiát elárusítóhelyei egymillió fo­rint értékű csemegeszőlő­oltványt és 300 ezer forint értékű bogyós gyümölcsű szaporítóanyagot is vásárol­nak lakossági eladásra. A bogyós gyümölcsű oltványo­kat telepítők újdonságként tövismentes szedert is vá­sárolhatnak majd a faiskolai lerakatoknál. A termelőszövetkezet em­lített, harminchektáros dísz- faiskolájában már megkezd­ték az örökzöldek és a dísz­cserjék kitermelését. Ezüst­ös kúszófenyőből, tujából, rózsafélékből hárommillió forint értékben szállítanak a lerakatoknak, de mindezt a faiskolákban is megvásá­rolhatják a kistermelők. Méghozzá a hétvégeken is, mert szombatonként egész nap, vasárnapokon délig tart nyitva az ős'zi szezon­ban a rákóczifalvai elárusí­tóhely. A lakossági igénye­ket kielégítő lerakatok meg­rendeléseinek teljesítése után kezdi meg a gazdaság a gyümölcsfacsemete-expor- tot. Százötvenezer oltványt, zömében csonthéjasokat in­dítanak idén ősszel útnak a HUNGAROSEED' Külkeres­kedelmi Társaság közvetíté­sével az NDK-ba, Csehszlo­vákiába, Koreába és az NSZK-ba. Az országhatárain­kon túlra történő szállítás érdekessége, hogy amíg az NDK-ba hűtővagonokban el­szállítják a fiatal fákat, ad­dig Koreába fűtött vasúti kocsikban jutnak el a Szi­bérián „átutazó” oltványok. T j. A faiskola növényvédő szakemberei kísérletképpen vegyszeres permetezéssel gyorsít­ják a facsemeték lombtalanítását, hogy azokat mielőbb kitermelhessék és elszállít­hassák az elárusítóhelyekre Lázár György hazaérkezett Bécsből Elutazás előtt sajtóértekezletet tartott az osztrák fővárosban Elégedetten térek haza a bécsi tárgyalásokról — je­lentette ki Lázár György miniszterelnök tegnap, az osztrák fővárosban tartott sajtóértekezletén. A kor­mány elnöke, aki Bruno Kreisky kancellár meghívá­sára háromnapos hivatalos látogatást tett Ausztriában, bevezetőben hangoztatta: igen elégedett a vendéglátó­jával, valamint Rudolf Kirchschläger szövetségi el­nökkel folytatott eszmecse­réivel, mert megbizonyosod­hatott róla. hogy mindkét fél törekszik a példás jószom­szédi viszony ápolására és továbbfejlesztésére. Fontos közös megállapítás volt, hogy további távlatok vannak a kapcsolatok fej­lesztése előtt a gazdaságban csakúgy, mint a legkülönbö­zőbb egyébb területeken — jelentette ki a magyar kor­mányfő. A tárgyalásokon — mon­dotta Lázár György — nagy teret kaptak a nemzetközi kérdések is. Teljes egyetér­tés volt abban, hogy a leg­fontosabb feladat a fegyver­kezési verseny megállítása, a világ válsággócainak fel­számolása. Lázár György beszélt a szocialista országok közötti gazdasági együttműködés fontosságáról, hatékonysága növelésének szükségességé­ről, és azokról az erőfeszíté­sekről, amelyeket a tagál­lamok ebbe az irányba tesz­nek. Szólt a magyar gazdasági helyzet eredményeiről és gondjairól kiemelve, hogy hazánk a nehéz gazdasági viszonyok között is megő­rizte fizetőképességét, és az idei tőkés külkereskedelmi forgalom is várhatóan aktív lesz. Említést tett a magyar energiagazdálkodás helyze­téről, problémáiról, és ar­ról, hogy fokozott takaré­kossággal oldjuk meg a nö­vekvő energiaszükségletek kielégítését. Beszélt a magyar—osztrák gazdasági együttműködés le­hetőségeiről, s elmondotta, hogy többek között a hír­közlésben, az energiaiparban és a harmadik országokkal való kooperációban van le­hetőség a továbblépésre. Aláhúzta Magyarország készségét a gazdasági együttműködés fejlesztésére a kölcsönös előnyök alapján és kijelentette, hogy hazánk kész megvizsgálni azokat az osztrák javaslatokat, ame­lyek ezt a célt szolgálják. Lázár György, a Minisz­tertanács elnöke, felesége, valamint a kíséretében lévő személyiségek tegnap délu­tán kül önvonaton hazautaz­tak. Tegnap hazaérkezett Lá­zár György, a Miniszterta­nács elnöke, aki Bruno Kre- iskynek, az Osztrák Köztár­saság szövetségi kancellárjá­nak meghívására felesége társaságában hivatalos láto­gatást tett Ausztriában. A Minisztertanács elnökét, feleségét és kíséretét a Ke­leti pályaudvaron Sarlós Ist­ván, a Minisztertanács el­nökhelyettese, Váncsa Je­nő mezőgazdasági és élelme­zésügyi miniszter és Szarka Káiroly „külügyminiszter-he­lyettes fogadta. Jelen volt Andreas Berakovich, az Osztrák Köztársaság buda­pesti nagykövetségének ügy­vivője. Bejrút ismét egységes Szerdán összesen 900 ame­rikai tengerészgyalogos szállt partra Nyugat-Bejrútban, s még legalább 300 követi az első nagy egységet. Amerikai forrásból megerősítették, hogy az izraeli csapatokat körülbelül egy kilométerre vonták vissza déli irányba a nemzetközi repülőtértől, ahol az amerikai tengerészgyalo­gosokat csoportosítják. Kéthetes szünet után is­mét működik az egyetlen nyugat-bejrúti rádióadó, az A1 Morabitun szervezet ál­lomása. A rádió szeptember 16-án hallgatott el, miután a városrészbe bevonuló izra­eli csapatok súlyos harcokat folytattak az A1 Morabitun székhazának védőivel. Szerdai első adásában a rádió a ma-mt baloldali nasszeristának tartó szerve­zet vezetőjének, Ibrahim Koleilatnak nevében közöl­te: az A1 Morabitun „pozi­tívan viszonyul” Amin Ge- majel libanoni elnökhöz. A támogatást azzal indokolta, hogy Gemajel „burkoltan” elvetette az Izraellel köten­dő békeszerződés lehetősé­gét, követelte az izraeli meg­szállás megszüntetését, vizs­gálatot indított a két héttel ezelőtti tömeggyilkosság ügyében és hangsúlyozta, hogy a politikai pártok fe­lett áll. A libanoni helyzet idősze­rű kérdéseiről tárgyaltak tegnap Kairóban az Egye­sült Államok és Egyiptom magas rangú tisztségviselői, Kamal Hasszán Ali egyipto­mi miniszterelnök-helyettes és külügyminiszter kétórás eszmecserén találkozott Philip Habib amerikai elnö­ki megbízottal. A kairói külügyminisztériumból távo­zóban Habib mindössze any- nyit árult el a várakozó új­ságíróknak, hogy vendéglá­tójával „kiváló megbeszé­lést” folytatott. Amin Gemajel, Libanon új államfője, tegnapi beszédé­ben bejelentette, hogy hét év után megszűnt a libanoni főváros kettéosztottsága, Bejrút ismét egységes. (Folytatás a 2. oldalon) Elutazott Budapestről René Urbany Az MSZMP Központi Bi­zottságának meghívására szeptember 27—30. között látogatást tett hazánkban René Urbany, a Luxembur­gi Kommunista Párt elnöke. A vendéget fogadta Kádár János, a Központi Bizottság első titkára. Megbeszélést folytatott vele Várkonyi Pé­ter, a KB titkára, Lakos Sándor és Szűrös Mátyás, a KB tagjai. A megbeszéléseken a két párt vezetői kölcsönösen tá­jékoztatták egymást pártja­ik tevékenységéről, eszme­cserét folytattak a nemzet­közi élet, a nemzetközi kommunista és munkásmoz­galom időszerű kérdéseiről és áttekintették a két párt közötti kapcsolatokat, azok fejlesztésének lehetőségéit. René Urbany tegnap el­utazott Budapestről. Búcsúz­tatására a Ferihea i repülő­téren megjelent Horn Gyu­la, a KB külügyi osztályá­nak helyettes vezetője.

Next

/
Oldalképek
Tartalom