Szolnok Megyei Néplap, 1982. június (33. évfolyam, 126-151. szám)

1982-06-05 / 130. szám

1982. JÚNIUS 5. 8 Irodalom» művészet Gergely Ágnes: Oláh János: Társalgás telefonon Szél vagyok Mert te nem tudtad, milyen neuralisztikus Szél vagyok és sok égi zsákot, pontot ér a hangod éle, felhőt cipelek, bő iszákot úgy öklöm köré feszült a huzal mint ha egy torkot fonnék körbe végre: kanyarítok a vállamon. „örülj, hogy nincsen gyereked. Essél eső, zuhogj a földre, Nyugalmas élet. Regényt olvasol. Kéne, hadd lássam meg az utcakőbe hogy pelenkázz? Aztán fenékbe rúgnak? így csak virágot nem kapsz elsejére.” fáradhatatlan arcomat. Essél eső a legszebb lányra, Ahogy másokról ítélsz, annyit érsz. vállára, mellére, hajára, Hát élj öregek közt. Semmit ne láss magad körül, csak gyászt és pusztulást bízza nevetve rám magát. és éjszakánként nyomjon egy lidérc: ' Segítsen cipelni a zsákot, szabadság! az majd árokpartra vet. a felhőket, a bő iszákot, És nem lesz senkid, aki eltemet. aludjon el a vállamon. r .................. ............... .............. c Száz éo maqipat' vt&adJLáib&L '■ . 1 gyerek hozta a lovat, A hogy lóvonat elé fog­ja. Már ahogy hozta, azon meglátszott, hogy ' a gyerek és a ló nin­csenek egymással jó- ——i viszonyban. A gyerek ráncigálta a lónak a száját és dühösen nézett a lóra; a ló elfarolt a gyerektől. A gyerek vöröshajú, szeplős fiú volt, gonoszábrázatú; a ló mind­járt első pillantásra jólelkű lónak látszott. Ha választanom kellett volna, melyiket tekintsem magam­hoz közelebbállónak, velem rokon­nak, egész biztosan a lovat vá­lasztottam volna. A gyerektől fél­tem volna, hogy ha megharagszik rám, bicskát ránt ki a hátam mö­gött és belémszúrja, a ló nyilván figyelmeztetett volna, a maga mód­ján, ha vele szemben valami nem helyeset cselekedtem volna. Tavaszi délután volt, langyme- leg, kékegű, napsütéses, azok kö­zül a tavaszeleji órák közül való, mikor az egészség, a teljes élet, átmenetileg jól érezheti magát, mert földön, fákon, Jégben csak szépség, frisseség, fejlődés veszi körül. Az új falevélnek, a kiser- kedt fűnek, a csillogó égnek, a tisz­tafehérre mosott felhőnek, a nap­fényben sütkérező padnak, az au­tomobilok ajtaján a rézkilincsnek: mindnek, mindnek tavasza volt. A lónak is. Csak a gyerek képviselte az év- szaktalan emberi ádázságot. A gye­rek piszkos és gyűrött volt, nem a munkájától, hanem attól, hogy nem törődött a tavasszal, nem vet­te észre, fontosabbnak tartotta ma­gát és azt, hogy gyűlölködjön, a felviruló tavasznál. Undok volt a gyerek, és el kellett volna távolí­tani a tavaszból, a tavasz és az ember nevében. A lóvonat kocsija elé cibálta a lovat a gyerek, de szántszándékkal úgy, hogy a tó messzebb legyen a kocsitól, semhogy az istrángot fel lehessen kötni. A ló magától hát­rább jött volna, mert a ló okos és szelíd volt, de a gyerek, elől, rángatta a száját, aztán hirtelen hátraugrott és a gyeplőszárral kezdte hátrahúzni a lovat. Közben közvetlenül a ló hátsó lábai mel­lett állt, és ütötte a ló combját az öklével. Emiatt a ló nem tudta, hogy mit akart tőle az ellensége, azt-e, hogy előbbremenjen, azt-e, hogy hát­rább jöjjön. Folyton azt vártam, hogy a ló rúg egyet, megpróbálja agyonrúg­ni az ádáz gyereket, de a ló nem tette. Csak reszketett, egész testén reszketett a szép barna bőr az utá­lattól és az elfojtott haragtól. A ló le tudta győzni önmagát. Ki van zárva, hogy a ló félt volna a gye­rektől. A ló hatalmas és jóltáplált volt, a gyerek nyeszlett és fejlet­len. Talán ezért is gyűlölte any- nyira a lovat. Nagyon gyűlölte, nem is tudott másképp nézni rá, csak szikrázó szemmel és ökölbe­szorított kézzel. Mikor már kellőképpen hátra­rángatta a lovat, akkorát rántott a gyeplő egyik szárán, hogy a zab­lavas kiesett a ló szájából. — A kutyaistenedet! — károm­kodott a gyerek,- és megint előre rohant a ló fej éhez,-hogy a zabla­vasat visszategye a szájába. A ló biztosan a szájába engedte volna tenni a vasat,’láttam, tessék nekem elhinni, láttam, hogy engedte vol­na, de a gyerek azzal kezdte, hogy ököllel orronvágta a lovat. Ez fájt a lónak, kénytelen volt magasra felkapni a fejét, a fájdalom ref­lex-mozgásaként. s ezzel a szája magasabbra került, semhogy a gyerek felnyújtott kézzel kényel­mesen elérhette volna. Gábor Andor: A LÓ A gyerek ráncos rossz, kék szá­ján megint csak úgy ömlött a szi­tok. Oldalról néztem a viaskodást. A ló a szemellenző alól lenézett a fiúra, nagy, véres, de mégsem gyűlölködő szemmel. Csak undoro­dott nagyon embertársaimtól, aki most az öklét a gyűrűs ujjával ki- bütykösítette és úgy öklözte a ló nyakát. A ló folyton reszketett, és a szá­jába engedte tenni a vasat, de a gyerek káromkodva tovább-öklöz- te. A ló igyekezett mozdulatlan lenni, mert látszott, hogy tudja: minden hiába. Ez a kis vadállat gyötörni akarja, s ő minden moz­dulatával csak okot ad neki arra, hogy gyötörhesse. A tavaszi bol­dogságtól remegő levelű nagy fák alatt csak négyen voltunk. Egy példány ló, Equus caballus, és há­rom példány ember. Homo sapi­ens, a gyerek, egy úr, meg én. A ló, á szép derék ló, jobban kép­viselte a maga állatrendjét, mint mi hárman a mienket. A gyerek olyan volt, aminőnek leírtam, az úr koravén arcú, városi testű em­ber, törődött és rosszkultúrájú. Én * túlságosan középtermetű vagyok ahhoz, hogy alakilag is megfelelő Homo sapiensnek tarthassam ma­gamat. Mikor már nagyon nem lehetett nézni, mit művel a gyerek, az úr, aki a kocsiban ült, megszólalt: — Mit bántod azt a lovat? De nem volt jó határozott hang­ja az úrnak, hanem bizonytalan és szétfolyó hangja volt. És az is ér­Gábor Andor (1884—1953) a magyar szocialista irodalom egyik, sokoldalú tehetsége, köl­tő, publicista, szatirikus, pró­zaíró. Szegény kispolgári csa­ládból származott. Már egye­temista éveiben számos lap­nak, irodalmi folyóiratnak dolgozott. Népszerűségét első­sorban chansonjaival, kabaré­darabjaival, vígjátékaival ala­pozta meg a fővárosban. A háború éveiben hangja, világlátása egyre radikalizáló- dott. A Tanácsköztársaság ide­jén publicisztikai írásokkal harcolt az új rendért. Az el­lenforradalom alatt börtönbe került, szabadulása után Bécs- be, majd Berlinbe emigrált. Eljutott a kommunista párt­hoz. Berlinben a Pravda és az Ogonyok németországi tudósí­tója, Hitler hatalomra jutása után illegális pártmunkát vég­zett, majd Moszkvába emig­rált, ahol az Üj Hang című, magyar nyelvű folyóirat szer­kesztője, majd a moszkvai rá­dió magyar osztályának fő­munkatársa lett. 1945-ben ha­zatért, egyike a felszabadulás utáni demokratikus és szocia­lista szellemű irodalom újjá­szervezőinek. Életművét halá­la évében Kossuth-díjjal tün­tették ki. Már első írói korszakának elbeszéléseiben. élesen bírálta a fennálló társadalmi rendet, s remek példáit nyújtotta a szatirikus emberábrázolásnak. Emigráns éveiben antifasiszta novelláit javarészt német nyelven írta. zett a hangján, hogy nem az em­berséges ember beszél belőle, csak az újságolvasó, aki olvasta az Ál­latkínzás című napihíreket. És ez­zel a kérdéssel nem fejezte be a mondatot, hanem ezt is hozzátet­te még: — Bántott az a ló téged? Ebből kiderült, hogy az úr azon az állásponton áll, hogy, ha a ló bántotta volna a gyereket, akkor a gyerek visszabánthatta volna a lo­vat. Én már ebből láttam, hogy az úr nagyon gyatra ember. A gyerek kajánul továbböklözte a ló nyakát, onnan villogtatta a szemét az úr felé,'így feleselve: — Mi köze magának ahhoz? Az úr ezt felelte, bizony isten ezt, a saját fülemmel hallottam, hogy ezt: — A haza érdeke, hogy ne kí­nozzuk a lovat, hogy egészséges maradjon. Tehát azt vélte, hogy a lovat egészségesen kell tartani, hogy el­mehessen a csatába és ott megdö­gölhessen. A gyerek felelt: — A magáé ez a ló, hogy bele­beszél? Az úr ahelyett, hogy eddigi té­vedéseit helyrehozva, odaugrott volna pofonverni a gyereket, felelt a kérdésre: — Nem az enyém, de a tiéd se. — De a magáé se! Azt hittem, itt elakad a két em­ber vitája. De az úr folytatni tud­ta: — A ló a közé. — Kié? — A közé. A közmunkástanácsé ez a ló. Közpénzből vették ezt a lovat, azért nem szabad bántani. (Szerettem volna elszaladni, any- nyira megalázott engem ez a be­széd. De ottmaradtam, mert foly­tatták.) — Csak maga hallgasson — mondta a gyerek — maga nem is­meri ezt a lovat! Nem magát ha­ragíj ja! Ahhoz van esze neki, hogy lerágja a füvet! Ahhoz van! És megint beleöklözött, mert a ló nem tudja, hogy nem szabad le­rágni a füvet, amelyen keresztül­vezetik. Az úrnak még volt egy érve, amit olvasott valahol: azt sem akarta dugaszban hagyni. — A ló nem tud védekezni. :— Miért nem? — kérdezte a gyerek. — Mert nem tud beszélni. A gyerek ránézett az úrra, és látta, hogy nem kell félni tőle. Ezt félelta: — Dehogy nem! Most is az be­szél. És a gyereknek, az állatkínzónak volt ebben a pillanatban igaza az állatvédő úrral szemben. 1 ló, az igazi, a kocsi A előtt, nem szólt bele az egész diskurzusba. Csak állt és reszketett. | Nyilván hallotta, hogy mit beszélnek a háta mögött. Én is hallgat­tam, de mert a felső bőröm, a fejlődés folyamán, el­vesztette a reszketési képességét, én csak belül lúdbőröztem, vala­hol a lelkem epidermiszén. És aki azt mondja, hogy mit aka­rok én most egv ló. egyetlenegy ló esetével, annak előre megizenem, hogy szamár. És hogy megérdemli mindazt, ami körülötte történik. Győrffy László: Fénytörés — Függöny — mondta suttogva az ügyelő a mikrofonba. Valame­lyik zsinóros összeengedte a füg­gönyt. Tompán csattant a nézők tapsa; Juan is a függöny elé lépett a többiek után. Ö volt a főszerep­lő, ő lépett ki utolsónak. Vastaps. — Húzás! — mondta az ügyelő a hátuk mögött, mikor visszalép­tek a függöny mögé. A függöny elé kígyózó sort Don Juan vezette, szolgájának, Sganarelle-nek a ké­két fogva, s kéz a kézben követték a többiek: Don Carlos, az elcsábí­tott lány bátyja és Don Louis, az apja, majd a Parancsnok szobra. — Vas megy! — kiabált az ügyelő. A vasfüggöny halk csikor- dulással ereszkedett lefelé, az ütemes taps lassan elhalkult. Né­hány pillanatig a vasfüggöny kis- ajtaja mögött hallgatózott az ügyelő, aztán megcsóválta a fejét. Nem nyitotta ki. Az öltözőben Don Juan meg­könnyebbülve szedte le izzadt tes­téről a ruhát. Az öltöztető szabó serényen for­golódott körülötte, elvette az in­gét, a székre hajított nadrágját gondosan összehajtotta. — Holnap tiszta inget adok a művész úrnak — mondta. — Köszönöm. Az öltöztető szabó érezte, ma nem érdemes folytatni a beszélge­tést. Don Carlos rágyújtott egy cigarettára. Don Louis mosako­dott. Hárman voltak az öltözőben, egyikük sem szólalt meg. Amint Don Juan felöltözött, egy kollégája szólt be az ajtón: — Egy lány vár a portán. — Lány vagy asszony? — kér­dezte Don Carlos, és Don Jüanra nézett. — Nő. — Az a jobbik eset — mondta Don Louis a törülköző mögül, és vörösre dörzsölte az arcát. Don Juan elbúcsúzott tőlük, és a színház művészbejáratán kiment az épületből. — Szervusz — mondta a nő, aki várt rá. Középkorú volt, talán valamivel fiatalabb, mint a férfi, aki mellette állt. A férfi kicsit meghajolt a bemutatkozó kézfo­gásnál. Don Juan meglepett zavar­ral üdvözölte őket. Csak a nőt is­merte, még főiskolás korából. Kö­zös menzára jártak a bölcsészhall­gatókkal. A lány akkor orosz— magyar szakos tanárnőnek ké­szült. Hajnalig tartó visítozó sze­retkezésekkel szerette akkor Don Jüant. — Már öt éve ide költöztünk a férjemmel — mondta a nő, és to- porgott, mint akinek fázik a lába. — Ma este említettem a férjem­nek, meglepjük egy régi ismerősö­met, és eljöttünk megnézni téged. Idén kerültél ide, mármint a mi kis vidéki városunkba, igaz? — Igen — mondta Don Juan, és úgy tűnt, az asszony erőlteti a többes számot. — Parancsoljatok a # Kiss Attila rajzai

Next

/
Oldalképek
Tartalom