Szolnok Megyei Néplap, 1981. december (32. évfolyam, 281-305. szám)

1981-12-20 / 298. szám

1981. DECEMBER 20. SZOLNOK MEGYEI NÉPLAP 7 Tervek a Kodály- centenáriumra A dalkultúra nagy hagyo­mányaival rendelkező Szol­nok megyében jövőre színes programmal köszöntik Ko­dály Zoltán születésének 100. évfordulóját. A centenárium tiszteletére megyei népdal­gyűjtő pályázatot hirdetnek meg és kiadják a Paulovics- féle Szolnok megyei népdal­gyűjteményt. Az évforduló a kórusmozgalom nagy sereg­szemléje is lesz. Szolnokon és a megye többi városában rendezik meg az Országos Szövetkezeti Kórustalálko­zót. Országos seregszemlére jönnek össze a Kodály Zol­tán nevét viselő kórusok*, az alföldi pedagógus dalkörök, valamint az úttörő népdal­körök. A dal ünnepének színfolt­ja lesz az országos vasutas kórustalálkozó, az ének- és zenei tagozatos gimnáziumok ugyancsak egész országot énintő összejövetele. Szolno­kon kerül sor a Vándor Sán­dor fesztivál egyik népes be­mutatójára. Itt adnak rande­vút a családi és társadalmi ünnepségek kórusai ' szerte hazánkból. A kórusok prog­ramját szimfonikus zenekari fesztivál egészíti ki. A Ko- dály-örökség. a .népdal tu­datos ápolására a megyében 13 citerazenekar alakult, s a centenárium tiszteletére újabb szakmunkásképző és szakközépiskolában hoznak létre citerazenekarokat és népdalköröket. Kezdeménye­zést tesznek üzemi ifjúmun­kás. munkás énekkarok ala­kítására. Mozgalom indul, hogy a megye valmennyi te­lepülésének legyen kórusa, népdálköre. Gyermekszem Tanulmányok a képzőművészeti nevelésről Gyermekszem címmel a képzőművészeti nevelést se­gítő módszertani kiadványt jelentetett meg a Megyei Művelődési és Ifjúsági Köz­pont, Három tanulmány szá­mol be az általános iskola alsó és felső tagozatosainak képzőművészeti neveléséről, valamint a Magyár Nemzetj Galéria gyermek és ifjúsági képzőművészeti körének munkájáról. A szerzők Cső­ke Erzsébet. Szávai István és Szabados Árpád pedagó­giai gyakorlatuk bevált ta­pasztalatait, módszereit ad­ják át az olvasónak, a Me­gyei Művelődési és Ifjúsági Központ gyermekszakköré­nek munkáival illusztrálva. A tervek szerint évenként megjelentetnek egy-egy, a legújabb tapasztalatokat, eredményeket összegező ki­adványt. Ez aztán szerelem Dalmiro Sáenz argentin szerző hazánkban még nem játszott színművéből készült rockopera, az Ez aztán sze­relem .című darab próbáit kezdték meg Nyíregyházán, a Móricz Zsigmond Színház művészei. Sáenz — eredetileg Hip, hip hurrá! címmel — 1967- ben írta játékát, és rögvest első díjat is nyert vele a kubai Casa de Las Americas Kulturális Központ kiadó pá­lyázatán. A darabhoz Fülöp Kálmán magyar versszöve­geire Wolí Péter komponált zenét. Hazánk legifjabb szín- társulatának ez lesz az első zenés produkciója. A darab kettős szereposztásban kerül, majd közönség elé. A főbb szerepeket Bárány Frigyesés Szigeti András, Albert Éva és Petényi Ilona, Vitai And­rás és Horváth István, Sza­bó Tünde és Tallós Rita, Máthé Eta és Szeli Ildikó, valamint Kovács Gyula és Barbinek Péter játssza. Az Ez aztán szerelem ren­dezője Bozóky István; pre­mier: 1982. január 30-án. szobaszínház Az elembertelenedés anatómiája Tanuljon idegen nyelveket! r * Es ha tanulnak... Kínos sikerrel játsszák a Szigligeti Színház Szoba- színházában Edward Albee az Amerikai álom és a Ho­mokláda című egyfelvomáso- sát. A játék első öt-tíz per­cének apatikus unalma után ugyanis egyszer csak feszen­geni kezd a közönség, s a legérzékenyebbek arra gon­dolnak: nem kellene — a nyugalmunk érdekében — ezt a darabot végignézni, de nem látni meg vétek volna, és nyílt beismerés: elmene­kültünk a lelkiismeretünk elől. Maradunk a nézőtéren, s néha kényszeredetten kun­cogunk. Kacaghatnánk is, ha nem értenénk, miről van szó, hiszen Nagymami ezt mond­ja, „végtére is ez vígjáték”. Igen, az, csak éppen olyan, hogy nincs kedvünk nevetni. Albee faarcúvá tesz bennün­ket mondanivalójával, s Paál István rendező pedig olyan helyzetet teremt számunkra amelyben jobbára tényleg csak feszengeni lehet. A ren­dezői telitalálat egyenesen a demoralizált amerikai család nappali Szobájába — ring­nék is felfogható — vezeti be a nézőt, nagy udvariasan leülteti, még kispárnát is tesz az ülepe alá, olyan te­hát a fogadtatás, mintha Pa­pi vagy Mami mondaná, érezzék otthon magukat ked­ves vendégeink A meghittségre nincs idő, mert megkezdődik a nagy szemforgatás. Mami és Papi szabadulni szeretne Nagy­mamitól, ám, mint az aljas emberek általában. Papi és Mami gyávák, inkább csak áhítják a „furgonos embert” — a fekete furgonosat — és a körülmények veszejtő ha­talmában reménykednek, tit­kolva báu, de abban hisznek hogy a világot még mindig józan összefüggéseiben látó öregasszony majd csak ki­mondja egyszer, hogy „ki­száll a buliból”. Ki is mond­ja. Paál színpadán a generá­ciós ütközés1 fel fokozottan, sajátos formában jelenik meg. A szenvtelen arrogan­cia, amelyet a Fiatalember képvisel, bezárja a kört: Nagymaminak le kell lépnie a színről. Az önmagával tö­kéletesen elfoglalt tökéletlen gépember, aki azt csinálja, amiért fizetnek, aki nem kérdez semmit, aki maga a furgonos ember, vagy a Ha­lál Angyala. elvégzi, mit óhajtanak tőle. Kegyetlen szembesítés mindkét játék­ban: ..lelki gázkamrát” épí­teni annak, akire kimondják, hogy öreg — és ez minősítés a halálra! —, vagy hagyni, hogy önmagát temesse él. Paál nem teketóriázik, nem alakoskodik, félreérthetetlen szándékkal a nézők között mozgatja színészeit, azonosít és megriaszt. Ilyenek va­gyunk? — lebegi be a kérdés lelkünket és ki-ki választ ad magának, miközben a rende­ző tovább feszíti, csendben, elegánsan a játék húrjait. Már talán van„ akinek ordí­tani lenne kedve: hagyják abba kérem, nem akarok olyan lenni, mint a Papi és a Mami, de Mrs. Baker, a semmit sem értő, de mindent fecsegő, de leginkább a testi vágyakat Ikereső katalizátor sem vagyak, undorodom Apucitól és Anyucitól, meg­vetem az érzelemmentes1, gondoattalan izompacsirtát is! Nos. így értjük a kínos si­kert. Ki, mennyire kínlódott meg a katharzisért? Paál színháza ezen a ponton már annyira személyessé vált, hogy nehezen követhetnénk hatásmechanizmusának fo­kozatait. Szórakoztatónak egyáltalán nem mondható kitűnő előadásban kapja a néző Albee két remekművét, de a Homokláda inkább csak egy groteszk, mintha a má­sodik játék végén, ahogy az elsőjén a Nagymami, a ren­dező kimondatlanul is olyas­mit mondana; ennyi is elég lesz ...! Igaza van, a leg­jobb pillanatban hangzott el a feltételezett elbocsátási... Nagyon pontos csapatjá­ték eredménye az előadás sikere. Megkockáztatjuk: matematikai egyenlőtlensé­geket vázol fel egy képzelet­beli nagy, fekete táblára az író és a rendező, s a szerep­lők. a különösen magasla­tokban játszó Koós Olga, a kitűnő Falvay Klári, és a figuráját nagyszerűen érző, értő Győry Franciska mes­terien oldják meg feladatai­kat. Orbán Tiborral már eleve mostohábban bánt az író. kevesebbet bízott rá vé­leményalkotásának tolmácso­lásából, de amennyit tehetett az akarat nélküli roncs- és rongyember szerepében — megtette. Nagy Gábor csak mozgáskultúrájával hitette el a közönséggel, hogy ő sem példabeszéd, hanem hús-vér valakit a ..nekem mindegy, akár agyon is üthetlek” váll- vonogató, gondolattalan ré­tegekből. Tiszai Lajos Az adatok azt mutatják, hogy Szolnokon a művelődési imtézmélnvek és vállalatok felismervén az idegen nyelv­tudás fontosságát, úi és újabb tanulási lehetősége­ket kínálnak a dolgozók és az iskolán kívül is tanulni vágyó diákok számára, A vállalati szervezésű tanfolya­mok közős vonása. hoav úgynevezett „eéltanfolva- mok.” A Tiszamenti Vegyiművek dolgozót saiát művelődési házukban tanulhatnak. — Jelenleg két angol nyelvtanfolyamunk műkö­dik, az egyik célia nyelv­vizsgára való felkészítés, ezen olyan dolgozóink vesz­nek részt, akiknek az üzleti tárgyalásokhoz, szakmai in­formációszerzéshez nélkülöz­nél egy nemzetközi ügyinté­ző dolgozik, a technológusok, geológusok. fúrómémökök. üzemvezetők nagy része be­szél egy vagy több idegen nyelvet ez immár nélkülöz­hetetlen a munkájukhoz. hi­szen naponta tárgyalnak kül­földi partnerekkel, a legfris­sebb imforméciiókat külföldi szakfolyóiratokból szerezhe­tik. Többen dolgoztak Irak­ban. Görögországiban. Fran­ciaországban, élénk kapcso­latot tartanak Belgiummal. Hollandiával, az NSZK-val. Ősz Árpádot, a technológiai és műszaki fejlesztési osz­tály vezetőhelyettesét a ..kő- olajosok” szervezett nyelvta­nulásáról kérdeztük: — Pesten, a KG Informa- tic audiovizuális nyelvstúdió­ban tanulnak azok. akik rendszeresen tárgyalnak kül­földiekkel. vagy kiutaznak. Ez; egv hathetes intenzív tan­folyam : napi 5 órában ta­nulnak a stúdióban fis utána egész délután otthon. Nagyon sokat lehet itt. tanulni, azon­ban túl feszített a tempó, és a tény. hogy Pesten van a tanfolyam, sok terhet ró vál- 1 apátunkra: fizetnie kell a szállást, útiköltséget, naoidíiat Az MSZBT Központi Gor­kij nyelviskola Szolnok , me­gyei tagozata a Tiisza-oarti Gimnáziumban működik. Az hetetlen a nyelvismeret. A NIM -Továbbképző Központ­jából jár He oktató, a nyelv­vizsgára készülők heti egv alkalommal hat órában ta­nulnak- — munkaidőben. (?) Másik tanfolyamunkon mun­kaidő után heti három órá­ban vehetnék részt. A költ­ségeket, a vállalat fedezi — mondja Tóth János, n sze­mélyzeti osztály vezetője. A Vízügyi Tervező Válla­lat dolgozói angolul és né­metül tanulhatnak a vállala­ton belül: kezdő. haladó, nyelvvizsgára előkészítő, és a már nyelvvizsgával rendel­kezők részére úgynevezett „szinten tartó” tanfolyamo­kon. A tandíjat a vállalat megtéríti és a tanulók mun- kaidőkedvezménvt is kan­nak. esik a munkából, aki nyelvet tanul. Mindenféleképpen hasznos lenne, ha a jövőben itt. Szolnokon .tudnánk ke­vésbé feszített, de erős tan­folyamokon tanulni: talán, ha a Művelődési Központ fel­mérné az igényeket... A Művelődési Központ még nem ismeni valamennyi vál­lalat igényét, ez év novembe­rében indította el tanfolya­mait. de a Mezőgép Vállalat dolgozói már ielentkeztek és itt tanulnak heti négy órá­ban: Céljuk: a nyelvvizsga. Alig egv hónapos működés után miről számolhat be az ismerettel’iesztési csoport ve­zetője. Nagy Lajos? — Angolból egv gyermek és egv felnőtt kezdő, vala­mint egv nyelv vizsga-előké­szítő csoportot Indítottunk, egv német kezdő csoportunk is van. A lövőben valószínű­leg bővíti ük a tanfolyamok számát, s elsősorban a vál­lalatok igényeit akarjuk ki­elégíteni szervezett formá­ban. A jövő év első negye­dében kezdjük el használni nyelvi laborat őr i urn u nk at. melynek létrehozását több vállaltot anyagilag segítette. 1981 82-es tanévben 46 tan­folyam indult, ebből 11 a felnőttek részére, a többi ál­talános és középiskolásoknak. Az üzemek támogatják A Kőolajkutató Vállalat- és közben természetesen ki­Oroszul — 46 tanfolyamon „Falumúzeum” Jászágón ItívinÍTMtmK KÍZKTE Ulífc Á rárual» i liurnoatik ijfcjik «V * yiáéitíí ív iUffíaÜiihÁ hnmr*» protm-riív*», Uksftijvk m*« iüMjuk *2 Á$ö paUk dúíábfn íuhízaMtit fentilbői >» kés.zÜik fmwk iWjijíi ma-jük termelik ti ttóvtk. Helytörténeti gyűjteménnyel gazdagodott Jászágó. Ma- csi Sándor, az általános isko­la igazgatóhe­lyettese sok év alatt össze­gyűjtötte a község és a környék nép­rajzi és régé­szeti tárgyait. Az iskola egyik termé­ben látható kiállítás a ta­nulásban is segíti a gyere­keket A Gorki j nyelviskolának spe­cial!? tanfolyamai is vannak: egyetemi, főiskolai felvételi­re. tanulmányi versenyre ál­lami nyelvvizsgára is fel­készítik a hallgatókat Tár­salgási. valamint szakmai tanfolyamok is vannak. A TIT-nél német, angol, francia. soanvol és latin nvelvtanfolvam működik, szám szerint 38 csoport. Lel­kes. összeszokott szervező­gárdával dolgozik, s a ta­nárok is az intézményhez való kötődés miatt, s nem a sok pénzért vállalják a mun­kát. A tanári óradíi 50—55 forint, s többek között ezzel magyarázható a tanárhiánv. Tóth Jenőné. á TIT megyei szervizinek munkatársa az er ed mén vekről s a tervek­ről: — Tanárainkat most már külföldi ösztöndíj ial is iutal- mazhai'uk. szeretnénk mi­nél több iól dolgozó koUé.íá- nak így is kedvet adni a to­vábbi munkához. Nyárra a Hazafias Népfronttal egvütt nyelvi tábort szertnénk létre­hozni Berekfürdőn. A Moz.i- ü/emi Vállalatól februártól idegen nyelvű filmeket ka­punk a tanuláshoz. Értelmes beruházás Ügy tűnik, a kínálat bősé­ges. Mégis, sok példa mu­tatja. hogv a nyelvtanfolya­mok számával nem egyene­sen arányos azok eredmé­nyessége. Az okok nagvon különbözőek. Hiába a mun­kaidő-kedvezmény. hiába té­ríti meg a vállalat a 'tandí­jat. ha az érdekelt maaa nem tanul. Gond van a szer­vezéssel iis pl. a TIT tanfo­lyamok esetében: gimnazista ismerősöm panaszolja, hogv német órán a legkülönbö­zőbb korú és tudású embe­rekkel került .egv csoportba, mivel a „felvételin!;!” mind­annyian ..középhaladónak” vallották magukat, s a két év előzetes tanulás . 'mindenki­nél más és más eredményt hozott. Egyformán' keserves a tanárnak és a tanulónak is ilven vegyes' összetételű .csoportot egv szintre hozni. Tanároktól tudiuk. hogy nem kevesen év eleién befú- zetiiik, a tandíjat, maid két- három hét múlva eltűnnek a nyelvórákról. A pénz nem számít. A TIT-pAl az átlagos lemorzsolódás 50—60 száza­lékos 1 A kimaradók általában a sikertelenséget jelölik meg mint fő okot. Kevesen ér­tik meg hogv bármilyen tan­folyam csak segítség lehet a tanuló egvéni. sok fáradság­gal járó munkájához, A rá­dió. az idegen nyelvű le­mezhal lgatás. maanózás. ol­vasás mindenki számára el­érhető lehetőség mégis alig élnek vele. Anélkül, hogv bárkit kriti­zálni akarnánk: a tanulsá­got átgondolva ideje lenne változtatni a megszokott és e’avult Pvako'-laton. Érdemes volna fontolóra venni esv reális felvételi rendszer le­hetőségeit. ami mem a kez­dők kiszorítását jelentené, csupán a ténvle°es tudás és képességek alapján csoporto­sítaná a hallgatókat. Emellett a hallgatók érde­kében. velük szemben tanú­sított. szigorúság alapvető feltétele a tanulásnak, még felnőtt korban is. Túl kellene lépni azon a komolytalan szemléleten, hogv a nvelvtan­folvam kellemes időtöltés egv meleg szobában, ahol a tudás kevés munka árán r-o-íad” ránk. Lehetőséget, kell teremteni a tanulni szándékozóknak arra. hogv ki-ki salát céljának megfele-' lő tanfolyamon tanulhasson. Ezen az úton elindulva el­érhetőbbnek . tűnik, hogy a nve'vtanulás nemcsak szol­gáltatás. hartem értelmes eaz- dnsági beruházás is lesvén. Addig azonban továbbra is sokaik számára csak. elfecsé­relt idő. pénz és energia Kozma Eszter

Next

/
Oldalképek
Tartalom