Szolnok Megyei Néplap, 1981. július (32. évfolyam, 152-178. szám)

1981-07-01 / 152. szám

2 SZOLNOK MEGYEI NÉPLAP 1981. július 1. Mindent meg kell tenni az enyhülési politika folytatásáért (Folytatás az 1. oldalról.) kifejtette a Szovjetunió ál­láspontját Észaik-Európának atomfegyvermentes övezetté tételéről. Leszögezte, hogy a Szovjetunió továbbra is nagy figyelemmel vizsgál meg minden, más államoktól származó, s e kérdésekre vo­natkozó konstruktív javasla­tot Brezsnyev hangsúlyozta, hogy a Szovjetunió az 1970-ben Moszkvában aláírt szerződés és más kétoldalú megállapodások alapján az NSZK-val folytatott hosszú­távú és sokoldalú együttmű­ködés megszilárdítására tö­rekszik. Willy Brandt leszögezte: a Nyugatnémet Szociáldemok­rata Párt arra törekszik, hogy az NSZK aktívan elő­Brezsnyev és Brandt pohárköszöntője eszközök számának csökken­Leonyid Brezsnyev, az SZKP KB főtitkára, a Szov­jetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnökségének elnöke tegnap Moszkvában vacsorát adott Willy Brandtnak, az SPD elnökének tiszteletére. A va­csorán Leonyid Brezsnyev és Willy Brandt pohárköszön­tőt mondott. Az SZKP KB főtitkára, szovjet államfő hangsúlyoz­ta: „Örülök, hogy ismét itt üdvözölhetem önt Moszkvá­ban, ahol már nem első íz­ben jár. Számomra minden korábbi találkozónk emléke­zetes marad. A múltra visz- szatekimtve joggal mondhat­juk, hogy ezek á találkozók jelentős eredményeket hoz­tak. különösen a hatvanas és a hetvenes évek fordulóján, amikor egy valóban törté­nelmi jelentőségű áttörést si­került elérnünk a hideghá­borútól az enyhülés felé. Az, amit a hetvenes évek­ben létrehoztunk, továbbra is érezteti hatását a világ­ban, még 'mi*, a kiéleződött nemzetközi légkörben is. De nézzünk becsületesen egymás szemébe — ma újabb fordulat veszélye fenyeget az enyhüléstől egy újabb hi­degháborús időszak irányá­ba. Nézetünk szerint nemzet­közi téren most nincs lénye­gesebb és komolyabb feladat, mint a fegyverkezési hajsza megszüntetése. A jelenlegi helyzetben e cél megvalósítását a nukleá­ris fegyverkezési hajsza Európában történő korláto­zásával kellene kezdeni. Mi akár holnap készen állunk arra, hogy tárgyalóasztalnál vitassuk meg az ezzel kap­csolatos kérdéseket Az Egye­sült Államok álláspontja mi­att azonban a tárgyalások még mindig nem kezdődhet­nek meg. Ugyanakkor két­ségbevonják azt az őszinte szándékunkat, hogy hirdes­sünk moratóriumot a NATO tagországok és a Szovjetunió közepes hatótávolságú új nukleáris rakétafegyvereinek európai telepítésére. Kijelenthetem: a Szovjet­unió kész leállítani saját kö­zepes hatótávolságú rakétái- náik az ország európai részén történő elhelyezését azon a napon, amikor a kérdés lé­nyegét érintő tárgyalások megkezdődnek. Erre termé­szetesen csak abban az eset­ben kerülhet sor. ha az Egye­sült Államok kijelenti, hogy a tárgyalások ideje alatt szántén nem növeli Európá­ban elhelyezett közepes ha­tótávolságú nukleáris eszkö­zeinek számát. A Szovjetunió komoly, reá­lis eredményeket vár ezek­től a tárgyalásoktól. Az a vé­leményünk. hogy ideje elő­relépni a nukleáris rakéta­Csehszlovák kormányprogram Lubomír Strougal minisz­terelnök tegnap a Csehszlo­vák Szövetségi Gyűlés (par­lament) két házának együt­tes ülésén előterjesztette a kormány programját. Az új kormány a június 5—6-i vá­lasztások után, június 17-én segítse az enyhülést, a kü­lönböző államok, köztük a Szovjetunió és az Egyesült Államok közötti kölcsönös megértés erősödését. Annak a véleményének adott hangot, hogy Leonyid Brezsnyev kö­zelgő NSZK-beli látogatása és Schmidt kancellárral foly­tatandó tárgyalásai európai és világméretekben is előse­gítik majd a pozitív tenden- denciák fejlődé.sét. Lebnyid Brezsnyev és Wil­ly Brandt egyetértettek ab­ban, hogy az SZKP és az az SPD vezetői közötti kap­csolatok és véleménycserék mind a két ország kapcsola­tai, mind pedig a béke és a nemzetközi biztonság megszi­lárdítása szempontjából rendkívül nagy jelentősé­gűek. tése terén. Az Egyesült Államoknak az a törekvése, hogy katonai erőfölényre tegyen szert a Szovjetunióval szemben, alá­ássa a nemzetközi biztonsá­got és ingatagabbá teszi ma­gának az Egyesült Államok­nak a biztonságát is. Mi, a Szovjetunióban egy­értelműen síkraszállunk azért, hogy békés, jószomszé­di kapcsolatokat tartsunk fenh a Német Szövetségi Köztársasággal. Remélem, hogy a Schmidt kancellárral Önöknél, az NSZK-ban sor- rakerülő tárgyalásaink kons­truktívak lesznek és elősegí­tik az országaink közötti együttműködés továbbfej­lődését. Mi nagyra értékeljük sok ország szociáldemokratáinak részvételét a fegyverkezési hajsza és a nukleáris hábo­rú ellen, a béke megszilár­dításáért vívott harcban, és mindig készek leszünk együttműködni velük e ne­mes célok elérése érdekében. Ez az SZKP elvi, a XXVI. kongresszus által is megerő­sített irányvonala” — hang­súlyozta befejezésül Leonyid Brezsnyev. Willy Brandt válaszában hangsúlyozta, hogy milyen nagy jelentőséget tulajdonít a jelenlegihez hasonló nehéz időkben a nyílt átfogó esz­mecseréknek. Aggodalmat fe­jezte ki a nemzetközi hely­zet alakulása, a fegyverkezési hajsza végzetes folytatódása miatt. Szólt arról a közös felelősségről, amely különbö­ző jellegű ugyan. mégis mindkét félre hárul. — E látogatás alkalmával az a feladatunk, hogy tájé­kozódjunk. s ezáltal majd felvilágosítást adhassunk — mondotta Brandt. — Mind­azt. amiről itt hallunk, ott­hon figyelembe veszik és megfontolják. — Az lenne a különös, ha nem lennénk kénytelenek le­szögezni: sok fontos kérdés­ben nézeteink eltérőek. An­nál fontosabb, hogy egymás véleményének nem kielégí­tő ismerete ne okozzon fél­reértéseket. amelyek károsak lehetnek a kétoldalú, vagy sokoldalú kapcsolatokra néz­ve. — A legfontosabb kérdés­ben mindazonáltal teljes kö­zöttünk az egyetértés: ez pe­dig a béke megőrzésének kérdése. Brandt pohárköszöntőjében emlékeztetett a tizenegy év­vel ezelőtt megkötött szerző­dés. valamint az azt követő megállapodások jelentőségé­re. — Ez volt a helyes út és csak azt a tanácsot adhatom, hogy a a eddig elérteket nem szabad megkérdőjelezni. — Országaink gazdasági alakult meg, s az alkotmány­nak megfelelően most prog­ramnyilatkozatban foglalta össze a következő ötéves idő­szakra kitűzött főbb céljait, hogy azok megvalósításához a törvényhozók bizalmát és támogatását kérje. együttműködése sokat fejlő­dött. Osztom azonban azon nézetüket, amely szerint mindkét részről vannak még kiaknázásra váró tartalékok. — Tudjuk, hogy bizonyos dolgok másként alakultak, mint ahogy szerettük volna, amikor, főtitkár úr, a 70-es évek elején tanácskoztunk, és a két nagyhatalom fon­tos megállapodásokra jutott; akkor az enyhülés, az euró­pai együttműködés és bizton­ság reményteljes távlatai ál­lottak előttünk. — Sokak számára az okoz­ta a legnagyobb csalódást, hogy a politikai enyhülést nem követte enyhülés 'kato­nai téren. Most pedig az a nem könnyű feladat áll előt­tünk, hogy az enyhülést is­mét szilárd alapokra helyez­zük. — Célunknak azt kell te­kintenünk — ahogy ezt 1978 tavaszán a Szövetségi Köz­társaságban tett látogatása alkalmával leszögeztük —, hogy mindkét fél számára azonos biztonságot szavatol­va, megközelítő egyensúlyt hozzunk létre, mégpedig a fegyverzetek lehető legala­csonyabb szintjén. Ismét meg­erősítem: tárgyalásainknak az a célja, hogy feleslegessé tegyük a pótlólagos fegyver­kezést. amennyiben a fegy­verzetek terén meglevő el­téréseket kiigazítjuk — mon­dotta Brandt. Brandt végezetül kifejtet­te: az SPD-n túlmenően az egész Német Szövetségi Köz­társaságban remélik. hogy Brezsnyev még az év vége előtt ellátogat Bonnba, s ez a látogatás nem csupán a két ország, , hanem a béke érdekeit szem előtt tartó va­lamennyi erő számára is je­lentős lesz. Több, mint egymillió em­ber vett részt tegnap Tehe­ránban az Iszlám Köztársa­sági Párt székhaza ellen in­tézett bombatámadás 72 ál­dozatának gyászszertartásán. Már kora hajnalban gyá­szolók százezrei vonultak a főváros központjába, majd délben a parlament előtti gyászünnepség után az idő­közben több, mint egymilli­ósra duzzadt tömeg elindult az iráni főváros déli részén, a szegénynegyedeken túl, a központtól mintegy 20 kilo­méterre fekvő Behest Zahra temetőbe. A zászlókkal- borított ko­porsókat kísérő tömeg Kho­meini ajatollah és a meggyil­kolt Behesti nevét kiáltozta. A hangszórókon Amerika-elle- nes és a nemrégiben leváltott Baniszadr volt elnököt tá­madó jelszavakat közvetítet­tek. Az áldozatok többségét a Behest Zahra temetőnek a mártírok részére fenntartott részében hántolták el. a töb­bieket szülővárosukban te­metik majd. Belgrádban tegnap este közös közleményt adtak ki Joszip Vrhovec jugoszláv és Jozef Czyrek lengyel kül­ügyminiszter tárgyalásairól. ,,A két miniszter megelé­gedéssel állapította meg, hogy Jugoszlávia és Lengyel- ország baráti viszonyú és kölcsönösen hasznos együtt­működése az egyenjogúság, a kölcsönös megértés, s a két ország belső fejlődési útjai és nemzetközi helyzete kü­lönbözőségének tiszteletben tartása alapján hosszú távon sikeresen fejlődik” — muta­tott rá a dokumentum. Vrhovec és Czyrek aggo­Leszerelési bizottság Határozat magyar javaslat alapján A Genfi Leszerelési Bi­zottság tegnapi ülésén a ko­rábban benyújtott magyar javaslat alapján határozatot fogadott el arról, hogy júli­usban kormányszakértők részvételével tanácskozást rendez az újtípusú tömeg- pusztító fegyverek fejleszté­sének és gyártásának eltiltá­sáról. Dr. Kőmíves Imre nagykövét, a leszerelési bi­zottság júniusi üléseinek el­nöke zárónyilatkozatában je­lentősnek mondotta a hatá­rozat elfogadását, amelynek megfelelő végrehajtása hoz­zájárul a témakörrel kapcso­latos napirendi pontok ér­demi megvitatásához. A Genfi Leszerelési Bi­zottság július hónapban Vemkateswaran indiai nagy­követ elnökletével folytatja munkáját. Parlamenti választások Izraelben Csaknem öt hónappal a hivatalban levő törvényhozás mandátumának lejárta előtt, tegnap reggel elofehozott ál­talános választások kezdőd­tek Izraelben. Az Izraeli Televízió által tegnap késő este ismertetett első számítógépes előrejelzé­sek szerint a Simon Peresz vezette ellenzéki Munkapárt minimális többséggel győzött a választásokon. Az eredmény rendkívül szoros: a 120 tagú knesszet- ben a Munkapárt 48 vagy 49 mandátumot szerzett a Begin vezette Likud-tömörülés 47 mandátumával szemben. A vasárnapi robbanás ál­dozataival együtt temették el a teheráni Évin börtön volt igazgatóját is, akit hétfőn lőtt-agyon egy eddig nem azonosított merénylő. Behzad Nabavi iráni ál­lamminiszter hétfőn újság­írókkal közölte, hogy a tehe­ráni kormány részben elfo­gadta Baniszadr feltételeit, amelyekhez a volt elnök azt kötöttéi, hogy előjön rejtek­helyéről és önként áll bíró­ság elé. Az iráni fővárosban terjesztett röplapok szerint ugyanis Baniszadr azt köve­teli. hogy kapjon lehetőséget három órás beszéd elmondá­sára' a televízióban s kéri. hogy a katonaság — és ne a rendőrség — zárja le az or­szág határait, nehogy elme­nekülhessenek azok a sze­mélyek. akiknek bűnös tevé­kenységét nyilvánosan le fogja leplezni. Behzad Naba­vi ezzel kapcsolatban kije­lentette. Baniszadr „időt kap védőbeszédének elmondásá­ra” az ország határait pedig ..mindenki előtt — de első­sorban Baniszadr és család­tagjai előtt zárják le”. dalmát fejezte ki a nemzet­közi helyzet veszélyes éle­ződése miatt, s aláhúzta a békéért, biztonságért, a fegy­verkezési verseny feltartóz­tatásáért. a leszerelésért, az enyhülés felújításáért ég az egyenrangú nemzetközi együttműködésért folytatott harc fokozásának szükséges­ségét. Üdvözöltek minden er­re irányuló kezdeményezést, s hangsúlyozták, hogy Jugo­szlávia és Lengyelország a jövőben is építő jelleggel já­rul hozzá e célok eléréséhez. Czyrek lengyelországi lá­togatásra hívta meg Vrhove- cet. aki a meghívást köszö­nettel elfogadta. Eltemették az áldozatokat Iránban Jugoszláv—lengyel közös közlemény Szófiában Holnap nyílik a KGST XXXV. ülésszaka Holnap délelőtt a szófiai nemzeti kultúrpalotában ün­nepélyes keretek között nyí­lik meg a Kölcsönös Gaz­dasági Segítség Tanácsának XXXV. ülésszaka. Az ülés­szakon a tagállamok küldött­ségeit a kormányfők vezetik, hazánk delegációjának veze­tője Lázár György, az MSZMP Politikai Bizottsá­gának tagja, a Miniszterta­nács elnöke. A szovjet kül­döttség vezetője Nyikoláj Tyihonov, az SZKP KB Po­litikai Bizottságának tagja, a Minisztertanács elnöke. A szófiai ülésszaknak* kü­lönös jelentőséget ad, hogy tízéves a szocialista gazdasá­gi integráció komplex prog­ramja. Ez a program a het­venes években jelentős se­gítséget nyújtott valameny- nyi tagország gazdasági fej­lődésének meggyorsításához, korszerűsítéséhez, a szakosí­tás, a kooperáció elmélyíté­séhez, a KGST szerepének további növekedéséhez a világgazdaságban. Közismert tény, hogy miközben a ta­nács tagállamainak lakossága csupán a világ népességének egytjzede, ezek áz országok ma már a világ ipari terme­lésének egyharmadát adják. Fejlődésük üteme a hetve­nes években is meghaladta a világgazdaság fejlődésének átlagát. A nemzeti jövede­lem például 1971—1980 kö­zött a KGST országokban együttvéve csaknem 70 szá­zalékkal, az ipari termelés 90 százalékkal, a nemzetközi árucsere-forgalom volumene pedig mintegy négyszeresére növekedett. Ugyanakkor a világgazdaságban bekövetke­zett változások még inkább megnövelik az együttműkö­dés szerepét valamennyi tag­állam gazdasága számára. A szófiai ülésszaknak tehát, áttekintve a komplex prog­ram első tíz évének eredmé­nyeit, egyúttal meg kell je­lölnie a gazdasági együttmű­ködés továbbfejlesztésének fő vonalát a nyolcvanas évekre. Az ülésszak keretében tartják meg a végrehajtó bi­zottság 100. ülését és ülést tart a tervezési együttmű-: ködési bizottság is. Nyugat-európai csúcsértekezlet Alapvető ellentmondás A közös piaci állam- és kormányfők tegnap véget ért luxembourgi csúcsérte­kezlete Francois Mitterrand és a baloldali francia kor- rpányzat „bemutatkozását” jelentette a nyugat-európai közösségben. A bemutatkozás alapvető ellentmondást ho­zott felszínre a tagországok követendő gazdaságpolitikája között: Nagy-Britannia és az NSZK — ahogyan Thatcher és Schmidt kifejtette — az infláció elleni küzdelemre helyezi a hangsúlyt még a munkanélküliség árán is, a pénzszűke, a magas kamatok híve, az állami támogatások és a költségvetési hiányok megszüntetése a célja, míg Mitterrand a munkanélküli­ség elleni harcot, a nyugat­európai közösség „társadalmi oldalát” tekintette elsődle­gesnek. Ebben csupán Eys- kens belga miniszterelnök ér­tett vele egyet. Madridi találkozó Tartalmas záródokumentumra törekednek A madridi találkozón részt­vevő küldöttségek a tegnapi teljes ülésen egyhangúlag ki­fejezésre juttatták azt az el­határozásukat, hogy a talál­kozót — a szocialista orszá­gok régi követeléseinek meg­felelően — pozitív eredmény­nyel, tartalmas és kiegyen­súlyozott záródokumentum elfogadásával kívánják be­fejezni. Erre vonatkozóan az ülé­sen Miroszlav Zotovics nagy­követ, a jugoszláv küldött­ség vezetője terjesztett elő javaslatot a maga, valamint az osztrák, a ciprusi, a mál­tai, a svájci és a svéd kül­döttség nevében. A hat el nem kötelezett és semleges ország most jóváhagyott ja­vaslata szerint a küldöttsé­gek arra is erőfeszítéseket tesznek, hogy ezt a célt jú­lius közepe táján elérjék. A vita során dr. Petrán János nagykövet, a magyar küldöttség vezetője elfogad­hatónak mondotta a semle­ges és el nem kötelezett or­szágok javaslatát, mivel az lényegében magában foglal­ja azt az indítványt is, ame­lyet a magyar küldöttség a múlt kedden előterjesztett, és amellyel a többi szocia- listp ország küldöttségei is egyetértettek. MOSZKVA Moszkvában tegnap hiva­talosan bejelentették, hogy a Szovjetunió és Nagy-Britan­nia között létrejött megálla­podással összhangban Lord Carrington brit külügymi­niszter július első napjaiban munkalátogatásra a Szovjet­unióba érkezik. VARSÓ A gdanski vajdaságban helyi döntés alapján július elsejétől jegyre adják a ciga­rettát. A vajdasági tanács il­letékeseinek határozata alap­ján cigarettajegyre jogosult minden 18 éven felüli sze­mély. kivéve a terhes nőket és a szoptatós anyákat. LONDON Az ír Köztársaság két hete megválasztott új parlamentje a Dáil (képviselőház) tegnap tartotta első ülését és új kormányt választott. A kép­viselők 81:78 szavazat arány­ban dr. Garret Fitzgerald volt külügyminisztert vá­lasz tót ták miniszterei nők nek Charles Haughey helyett. RÓMA A római ügyészség elren­delte a P—2 szabadkőműves páholy 22 vezető személyisé­ge útlevelének bevonását A politikai összeesküvő szerve­zet vezetői közül már többen külföldre szöktek. így a szervezet vezetője Licio Gel­id is. MANILA Tegnap Manilában letette a hivatali esküt és ezzel újabb hat évre a Fülöp-szi- getek Köztársaság elnöke lett Ferdinánd Marcos, aki 1965 óta áll az ország élén. COLOMBO Huang Hua kínai minisz­terelnök-helyettest külügymi­niszter indiai útját befejezve tegnap háromnapos hivata­los látogatásra a Sri Lanka-i fővárosba érkezett.

Next

/
Oldalképek
Tartalom