Szolnok Megyei Néplap, 1981. július (32. évfolyam, 152-178. szám)

1981-07-01 / 152. szám

Kxxii. évi. 152. szám, 1981. július í., szerda A MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁG ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA Kádár János Borsod megyében Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt Köz­ponti Bizottságának első tit­kára tegnap az esti órákban Borsod-Abaúj-Zempléo me­gyébe érkezett. Kíséretében van Bal la i László és Katona István, a Központi Bizottság osztályvezetője. Részt vesz a látogatáson Gyurkó László író, országgyűlési képviselő. A Központi Bizottság első titkárát a megyei és helyi vezetők Mezőkövesden fo­gadták: Grósz Károly, az MSZMP Központi Bizottsá­gának tagja, a megyei párt- bizottság első titkára, Ladá­nyi József, a megyei tanács elnöke. Pataki István, a me­zőkövesdi tanács elnöke és Szilágyi János, a járási hi­vatal elnöke. Juhász Péter, a mezőkövesdi Városi-járási Pártbizottság első titkára üdvözölte a pártbizottság székházánál a gépkocsiból -ki­szálló Kádár Jánost. Az ün­nepi külsőt öltött városban régi matyó szokás szerint nemzetiszínű szalaggal át­kötött kenyeret és a megye világhírű tokaji borából kós­tolót nyújtottak át matyó népviseletű fiatalok, úttörők pedig vörös szegfűvel kö­szöntötték a vendégeket. Nóniuszt a kalapácsra A piacról, a munkapad mellől 3. oldal Mindent meg kell tenni az enyhülési politika folytatásáért Brezsnyev és Brandt megbeszélései A csúcs idején Kétmillió tonnánál többet kell elszállítani Leonyid Brezsnyev, az SZKP KB főtitkára, a Szov­jetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnökségének elnöke tegnap a Kremlben fogadta Willy Brandtot,- a Német Szociál­demokrata Párt (SPD) elnö­két, a Szocialista Intemaci- análé elnökét. A baráti, konstruktív légkörű találko­zón szovjet részről je­len volt Andrej Gro- miko, az SZKP KB Politi­kai Bizottságának tagja, a Szovjetunió külügyminiszte­re és Borisz Ponomarjov, a Politikai Bizottság póttagja, a KB titkára. Nyugatnémet részről részt vett a megbeszélésen Hans- Jürgen Wischnewski, az SPD elnökhelyettese. A találkozón mindkét fél nagy aggodalommal szólt a nemzetközi helyzet romlásáról, különös te­kintettel a fegyverke­zést hajsza fokozódásá­ról, a világ sok részén ki­alakult háborús tűzfészkekről, s a háborús veszély ezekkel kapcsolatos fokozódásáról. Hangsúlyozták azt a meg­győződésüket, hogy a jelen­legi helyzetben mindent * meg kell tenni az enyhülési politika folytatásáért, a béke megőrzéséért és megszilárdí­tásáért. Egyetértettek abban, hogy a vitás kérdések meg­oldásának egyetlen megbíz­ható eszköze 'olyan tárgyalá­sok folytatása, amelynek résztvevői valóban érdekel­tek a kedvező eredmények elérésében, s készek e tár­gyalásokat az egyenlőség és az egyenlő biztonság elvei­ből kiindulva folytatni. Leonyid Brezsnyev és Wil­ly Brandt a megbeszélésen kifejtette álláspontját az európai közép-hatótávolságú nukleáris rakéták kérdésé­ben, s leszögezte, hogy e problémát a korábbiakban említett elvek alapján lehet és kell is megoldani. Mind­két fél síkraszállt a SALT- tárgyalások folytatása és a madridi találkozó sikeres be­fejezése mellett. Hangsúlyoz­ták, hogy senkinek sem sza­bad katonai fölény megszer­zésére törekednie, s minden­kinek elő kelil segítenie a katonai szembenállás szint­jének csökkentését. Leonyid Brezsnyev hangsúlyozta: a NATO militarista köreinek soha nem látott méretű fegyverkezési hajsza kibon­takozására irányuló törekvé­se nem hozza meg számukra a katonai erőfölényt, viszont tovább nehezíti az amúgy is bonyolult nemzetközi helyze­tet. Emlékeztetett arra, hogy az SZKP XXVI. kongresz- szusa átfogó, a nemzetközi légkör- egészségesebbé tételét célzó programot hirdetett meg. Felhívta tárgyalópart­nere figyelmét arra a béke­felhívásra is, amelyet a Legfelsőbb Tanács legutób­bi ülésén intézett a világ né­peihez és parlamentjeihez, s (Folytatás a 2. oldalon.) A Szolnok megyei Szállí­tási Bizottság legutóbbi ülé­sén többek között az is sze­repelt a napirenden, hogy hogyan készülnek föl a gaz­daságok a nyári és őszi beta­karítási munkákhoz kapcso­lódó szállítási feladatokra. A felmérések szerint a két nagy munkacsúcs idején a tavalyi évhiaz viszonyítva kevesebb termés szállítása várható. Az aratás idősza­kában előre láthatóan 2,1 millió tonna terméket kell megmozgatni. A megye me­zőgazdasági üzemeiben 850 tehergépkocsi és 5217 pótko­csi látja el a szállítási fel­adatokat. Ezekhez csatlako­zik majd a tavalyi évhez ha­sonlóan a csehszlovák—ma­gyar kooperációban érkező 50—55 tehergépkocsi. A gyorsabb rakodást 380 rako­dógép segíti. A szállítási kapacitás kis növekedése mellett a teher­gépkocsik száma csökkent, mivel az állomány összetéte­le a nagyobb teherbírású tí­pusok felé tolódott el. A gép- kocsipark szállítási teherbí­rása a pótkocsikkal együtt meghaladja a 30 ezer tonnát. A kapacitás 25 százalékát az állattenyésztés és egyéb mel­léktevékenységek kötik le, ennek ellenére a nyári mun­kák mintegy 40 napos idő­szakában a mezőgazdasági üzemek tulajdonában levő géppark fedezi a szállítási szükségletlet. Az őszi csúcsidőben a be­takarítás és az ezzel párhu­zamosan végzett egyéb mun­kák torlódása várható az üzemekben. A betakarításra váró termények mennyisége előzetes becslések szerint meghaladja a 2 millió ton­nát. Ezen kívül több mint egymillió tonna egyéb ter­mék, köztük kukoricaszár, leveles répafej, háztáji ter­mékek, üzem- és tüzelő- anyagi, szerves- és műtrágya vár szállításra. A szállításra ható ténye­zők között fontos helyet fog­lal el az időjárás alakulása, mely részbran a termés be- érését, résziben az út- és ta­lajviszonyokat nagymérték­ben befolyásolhatja. Mind­ezeket figyelembe véve a gazdaságok szállítási kapaci­tása a szükséglet 71 százalé­kát fedezi. A Volán, a SZÖV- AUTÓ és a MÁV szállító te­vékenységét is figyelembe véve összességében — meg­felelő szervezés esetén — elegendő a megyei szállítási kapacitás. A felkészülés idején min­den üzemnek alapvető fel­adata, hogy a nyári és őszi munkákra részletes, elemző intézkedési tervet dolgozzon ki, felmérve a szükségletet éppen úgy mint a rendelke­zésre álló fedezetet. A szállítási ütemtervet az átvevő vállalatokkal is egyeztetni kell a terményát­vétel folyamatossága érdeké­ben. A zavartalan termény­betakarítás feltétele a szállí­tó és rakodógépek megfelelő műszaki színvonalon való felkészítése, a jó munka- szervezés, amely egyénekre lebontva meghatározza min­den ember tennivalóját, to­vábbá az üzemek közötti kooperáció. F. E. Különböző tömítőgyűrűk, gumibakok, rezgéscsillapító gyűrűk készülnek a jászladányi Egyetértés Tsz gumi és műanyagüzemében. Az üzem fő megrendelője a jászbe­rényi Hűtőgépgyár NSZK parlamenti küldöttség érkezett hazánkba Gyenes Andrásnak, az or­szággyűlés külügyi bizottsá­ga elnökének meghívására tegnap Budapestre érkezett a Német Szövetségi Köztár­saság Szövetségi Parlamenti Szabad Demokrata Párt (FDP) frakciójának küldött­sége. A delegációt Wolfgang Mischnicki, a frakció elnöke, a párt elnökhelyettese vezeti. A küldöttséget a Ferihegyi repülőtéren Darvasi István, az országgyűlés külügyi bi­zottságának titkára fogadta. Jelen volt Norman Dencker, a Német Szövetségi Köztár­saság budapesti nagykövete. RENDEZTE: A DATE ES A TAURINA Tejtermelési tanácskozás és bemutató Mezőtúron A nagyüzemi szarvas- marhatartás időszerű kérdé­seiről, korszerűsítésének le­hetőségeiről tartott tegnap szakmai tanácskozást és be­mutatót Mezőtúron a Debre­ceni Agrártudományi Egye­tem Mezőgazdasági Gépésze­ti Főiskolai Kara és a TAU­RINA Szarvasmarhatenyész­tő Közös Vállalat. A jelen­lévő állattenyésztési szakem­berek először az Állatorvos­tudományi Egyetem ismert szaktekintélyeinek előadá­sait hallhatták a minőségi tejtermelés higiéniai feltéte­leiről, a tejtermelő tehené­szetek takarmányozásáról. A tanácskozás szünetében Eré­nyi Albert adjunktus, a főis- kolá kar által kidolgozott ágankénti tejmérés műszaki megoldásait mutatta be, majd a Szakemberek megte­kintették a TAURINA által forgalmazott takarmányokat, technológiai eszközöket A bemutatót követően újabb szakmai előadás hangzott el a tejtermelés minőségében meghatározó tartástechnoló­giái tényezőkről, majd végül a Szarvasmarhatenyésztő Közös Vállalat műszaki szol­gáltatásaival ismerkedhettek meg a mezőtúri tanácskozás résztvevői. Pályaépítő gépláncainak javítását egyre inkább a tőkés importalkatrészek mellőzésével igyekszik megol­dani a MÁV jászkiséri Építőgépjavító Üzeme. Ennek érdekében a múlt évben az egyik NDK-beli hasonló profilú üzemmel kooperációs szerződést kötöttek, amely­nek értelmében egymásnak saját előállítású alkatrésze­ket szállítanak. Az üzem igyekszik berendezkedni a saját alkatrészgyártásra, ennek érdekében egyre több új fém- megmunkáló gépet állítanak üzembe, Új gépek, saját alkatrészek Import alkatrészek gyártását, illetve felújítását végzi a szovjet gyártmányú vízszintes fúró-maró gép. amelyet nem­rég állították üzembe Beüzemelésre vár a DIGÉP A Magyarországon alkalmazott román Diesel-mozdonyok mintegy húsz százaléka áll al- áltai gyártott ellenütős lég- katrészhiány miatt. A jászkiséri üzemben elkezdték a gép egyik legfontosabb alkatrészé- i kalapács nek, a hengerhüvelynek a gyártását

Next

/
Oldalképek
Tartalom