Szolnok Megyei Néplap, 1981. január (32. évfolyam, 1-26. szám)

1981-01-01 / 1. szám

XXXII. évf. 1. szám, január 1., csütörtök A MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁG ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA 11 népgazdaság 1981. évi terve 'iűgt újabb feladatok Sógorság, komaság, rokonság Télelő Nagyivánon Matematika « és piackutatás Kooperációs szerződés a szolnoki Mezőgépnél. A szolnoki Mezőgép törökszentmik­lósi gyárában a Claas-cég számára gyártanak rotációs fűkaszákat. A kooperációs szerződés keretében kétezer-egyszázat szállítanak az NSZK-ba A Minisztertanács meg­tárgyalta és jóváhagyta az 1981. évi népgazdasági tervet. Megállapította, hogy az összhangban van a Magyar Népköztársa­ság VI. ötéves tervével, annak céljait konkreti­zálja az ötéves tervidő­szak első évére. A terv előirányzatai a népgaz­daság fejlődésének 1980. évi eredményeire alapo­zódnak és figyelembe ve­szik a gazdasági növe­kedés 1981. évben vár­ható belföldi és külföldi feltételeit. Az 1980. évi népgazda­sági terv fő célja telje­sült: a népgazdaság egyensúlyi helyzete szá­mottevően javult, az összes behozatali több­let jelentősen csökkent, ezen belül a nem rubel elszámolású áruforgalmi mérleg a tervezettnél kedvezőbb. Az egyensú­lyi helyzet javulása a gazdasági növekedésnek a tervezettnél alacso­nyabb üteme mellett ment végbe. A gazdasági szabályozórendszer 1980- ban végrehajtott módosí­tásai és az éves terv egyéb intézkedései hoz­zájárultak ahhoz, hogy a belföldi felhasználás sza­bályozásában az előző évben elért eredmények megerősödtek. Nemzeti jövedelem A nemzeti jövedelem a ter­vezett .'i—3,5 százalék helyett mintegy 1 százalékkal emel­kedett. A termelő ágazatok­ban foglalkoztatottak száma a számítottnál nagyobb mér­teimen csökkent, a munka termelékenysége nőtt. Az egységnyi termelésre jutó eszközráfordítás a számított­nál nagyobb. A nemzeti jö­vedelem belföldi végső fel- használása a tervezettnél va­lamelyest jobban csökkent, ezen belül a lakosság fo­gyasztása kismértékben nőtt. A felhalmozás, főleg, az álló­eszköz-felhalmozás mérsék­lődött; kisebb a számítottnál a készletfelhalmozás is. A fogyasztás és a felhalmozás aránya fey a fogyasztás ja­vára változott. A külkeres­kedelmi forgalom mennyi­ségében nem haladta meg az 1979. évi színvonalat. Az áruk és szolgáltatások kivitele a tervezettnél kevésbé nőtt, be­hozataluk a számított kisebb növekedés helyett csökkent. Ipar Az ipari termelés a terve­zett 3,5—4 százalékos növe­kedéssel szemben valame­lyest az 1979. évi színvonal alatt maradt. A bányászat, a kohászat és a gépipar ter­melése az 1979. évinél ki­sebb, a többi ágazaté na­gyobb volt. A mérsékelt bel­földi kereslet mellett az ipar néhány ágazatában a gazda­ságtalan termelés és kivitel mérséklésének, illetve meg­szüntetésének is része volt az alacsonyabb termelésben. Hozzájárult az is, hogy a vállalatok nagy része a ter­vezettnél magasabb termelői árszínvonal folytán alacso­nyabb termelés mellett is je­lentős nyereséghez jutott, így nem volt erőteljes törekvés a szabad kapacitásoknak gaz­daságos kivitelre, vagy im­porthelyettesítésre történő hasznosítására. Az ipari termékek értéke­sítése irányában és arányai­ban megfelelt a terv céljai­nak. A termelő célú kibo­csátás megegyezett az elmúlt évivel, a fogyasztási célú ér­tékesítés kis mértékben csök­kent, a beruházási javak ér­tékesítése alacsonyabb volt az 1979. évinél, a kivitel emelkedett. Folytatódott az ipari ter­melés szerkezetének korsze­rűsítése. A termelés haté­konyságának növekedése, szerkezetének átalakítása, a dinamikus vállalati magatar­tás kialakítása azonban az indokoltnál lassabban halad. Érezhető eredményekkel jár­nak az 1979—80-ban beveze­tett energiatakarékossági in­tézkedések, törekvés tapasz­talható a termelés fajlagos anyag- és energiaigényének csökkentésére. Az ország energiafelhasználása nem ha­ladta meg az 1979. évit. Az iparban foglalkoztatot­tak száma a termelést meg­haladóan csökkent, az egy főre jutó termelés emelke­dett. Az építőipar termelése a beruházások mérséklésével összhangban csökkent. A ter­melés szakmánként és kör­zetenként differenciáltan alakult, a csökkenés az átla­gosnál nagyobb volt a mély- építőiparban. Az építési ke­reslet és kínálat viszonya ja­vult. Erősödött az építőipari vállalatok válla kozóí ma­gatartása, egy részük azon­ban még nem volt képes ru­galmasan alkalmazkodni a változó piaci feltételekhez. Csökkent az .építőiparban foglalkoztatottak száma, az egy főre jutó termelés vala­melyest nőtt. Mezőgazdaság A mezőgazdasági termékek termelése — a szeszélyes idő­járás, az ár- és belvizek el­lenére — a tervezetthez kö- zelállóan emelkedett. Kalá­szos gabonából a számított­nál több termett. A kukorica- termés valamivel kevesebb a tervezettnél. A burgonya-, a zöldség- és gyümölcsfélék termésmennyisége az' elmúlt évinél nagyobb, de a tervben számítottnál kisebb. Az ál­lattenyésztés a tervezettet valamelyes meghaladóan fejlődött. A mezőgazdaság anyagi-műszaki ellátottsága kielégítő. Az energiafelhasz­nálásban a takarékosság fo­kozódott. Mezőgazdasági és élelmiszeripari termékekből a belföldi ellátás jó, kivite­lük emelkedett. Az áru- és személyszállítá­si teljesítmények az igények­nek megfelelően alakulnak. Az energiatakarékosság fo­kozására tett intézkedések eredményeként a szállítás és hírközlés összes energiafel­használása az előző évihez képest csökkent. A beruházások volumene a tervezettnél nagyobb mér­tékben csökkent. A beruhá­zások csökkenése mind az 41- lami, mind a vállalati kör­ben elsősorban az újonnan kezdődő beruházások számá­nak mérséklődését eredmé­nyezte. A tervezett ütemben vagy annál gyorsabban halad a nagyberuházások kivitelezé­se. A befejezésre- előirány­zott kilenc nagyberuházás közül hét (deáki bauxitbá­nya, bélapátfalvai cement­gyár Magyar Viscosa Pan II.. Tiszai Kőolajfinomító I. ütem, Hajdúsági Cukorgyár, Adria kőolajvezeték, Vörös­marty téri kulturális köz­pont) teljesen elkészült, két nagyberuházásnál (recski bá­nyászati kutatás létesítmé­nyei, Magyar Gördülőcsapágy Gyár rekonstrukciója) ma­radnak későbbre kisebb mun­kák. Nagyberuházás 1980- ban nem kezdődött meg. A tervezettnél nagyobb a tel­jesítés a lakásépítéshez kap­csolódó létesítmények, a köz­forgalmú úthálózat és a víz- gazdálkodás fejlesztésénél. A vállalatok és szövetkezetek beruházásaikra az előző évi­nél kevesebbet, a számított­hoz közelálló összeget fordí­tottak. A munkaképes korú népes­ség és a szocialista szektor­ban foglalkoztatottak száma kis mértékben csökkent, ezen belül a nem termelő és szol­gáltató ágazatokban nőtt. Az év során jelentősebb foglal­koztatási vagy munkaerő­(Folytntás a 2. oldalon.) Az új év első munkanapján Megkezdődik a Szolnoki Papírgyár rekonstrukciója Az országgyűlés téli ülés­szakán jóváhagyták a nép­gazdaság VI. ötéves tervét, a megoldandó feladatok so­rába bekerült a Papíripari Vállalat szolnoki papírgyá­rának 6,1 milliárd forintba kerülő rekonstrukciója is. A kiemelt beruházás — mi­vel az előkészítő munkála­tok befejeződtek. — az új év első munkanapján, ja­nuár 4-én kezdődik meg. Felmerülhet a kérdés: mi­ért ilyen fontos a papírgyári beruházás? A rekonstrukció jelentőségét több tényező is magyarázza. Az ország részt vállalt az uszty-ilimszki cel­lulózkombinát felépítésében, és ennek fejében 40 ezer tonna fehérített fenyőcellu­lózt kap a Szovjetuniótól, Ugyanennyi papíralapanya­got kapunk egy másik nem­zetközi együttműködés kere­tében : a magyarországi nyarfarönköket feldolgozó, többek között tőlünk kapott hitel segítségével felújított két jugoszláv gyártól. Az összesen 80 ezer tonnányi többlet alapanyag hánom- negyed részéből a korszerű­sített és kibővített szolnoki gyárban készül majd finom, famentes papír. A másik indok a dollár- kiadások mérséklése volt. Ma több mint tízezer tonna (többszínű nyomdai termé­kek készítésére alkalmas) műnyomó- • és krúmopapírt vásárolunk minden évben a .tőkés államokból. Ezeket a papírfajtákat itthon ké­szítve még akkor is konver­tibilis valutát takaríthatunk meg, ha az előállításukhoz szükséges gépeket dollárért vásároljuk meg. A rekonst­rukció mellett szólt az is, hogy már befejeződött a hazai nyomdaipar rekonst­rukciója, de a magyar ipar ma még nem képes elegen­dő, megfelelő minőségű pa­pírt készíteni. Ezeknek az érveknek a hatására született meg a döntés: Szolnokon egy új, évente 50 ezer tonnát terme­lő papírgépet és egy műnyo­mó papírok gyártására szol­gáló 15 ezer tonnás mázoló­gépet állítanak üzembe, va­lamint évi 13 ezer tonnáról 22 ezer tonnára bővítik a gyár 4-es számú papírgépé­nek kapacitását. A beruházás befejezése után a gyár termelése éven­kénti 47 ezer tonnáról 105 ezer tonnára nő. (Annak el­lenére, hogy a két legkor­szerűtlenebb papírgépet le­állítják.) Jelentősen javul az üzem munkájának hatékony­sága is: a termelés megdup­lázásával párhuzamosan — az értékesebb gyártmányok révén — 3 és félszeresére nő a termelési érték, miközben a gyárban dolgozók száma csak 9 százalékkal lesz több a mainál. A beruházás munkálatai január 4-én megkezdődhet­nek, hiszen jó ütemben ha­ladt, és már be is fejező­dött az előkészítés. A jöven­dő — majd 300 méter hosszú és 200 méter széles — üzem­csarnok helyén levő lakó­házakat 1979-ben lebontot­ták, elkészültek az építési generálkivitelező, a Szolnok megyei Állami Építőipari Vállalat felvonulási épületei, lebontották az útban levő ré­gi késztermék raktárát, és már fel is építették az újat. A beruházók már a kül­földi gépszállítási szerződé­seket is megkötötték. Az új papírgépre, a mázológép­re és tartozékaira, valamint a komputeres folyamatsza­bályozó berendezésre, a fel­újítandó papírgép részegy­ségeire és a szennyvíztisztí­tó telepre összesen 44 millió dollárt költöttek el. A rekonstrukció alatt számtalan építési és szerelési feladatot kell megoldani. A generálkivitelezőkkel (az építkezés felelőse a SZÁÉV, a szerelésekért pedig a Gyár- és Gépszerelő Vállalat) együtt 50—60 vállalat vesz részt a beruházás megvaló­sításában. A munka dandár­jának idején — 1982-ben és 83-ban — egyszerre kétezer ember is dolgozik az épít­kezésen. A beruházás befeje­zésének időpontja 1984. szep­tember 30. Búidőep ú j évet kwúmuik kedves ú ív (U é ink na k !

Next

/
Oldalképek
Tartalom