Szolnok Megyei Néplap, 1980. december (31. évfolyam, 282-305. szám)

1980-12-20 / 298. szám

8 SZOLNOK MEGYEI NÉPLAP 1980. DECEMBER 20. 1980. DECEMBER 20., SZOMBAT TEOFIL NAPJA A Nap kél: 7.29 — nyugszik: 15.55 órakor. A Hold .kél: 15.15 — nyugszik: 5.29 órakor. Borultw ködös idő VÁRHATÓ IDŐJÁRÁS ma estig: túlnyomóan borult, párás, ködös idő. Sokfelé eső, északnyugaton többfelé havaseső, havazás. Időnként megerősödő északi, észak­keleti szél. A várható legmagasabb nappali hőmérsék­let plusz 2, plusz 7 fok között. I Kislexikon Hajdú Henrik Kilencven évvel ezelőtt, 1890. december 20-án született, és 79 éves korában, 1969-ben halt meg Hajdú Henrik kommunista iro­dalomtörténész, neves műfordí­tó és tanulmányíró. Egész fiatalon eljegyezte ma­gát az irodalommal, s a haladó eszmékkel is. Egy ideig a Nyu­gat című folyóirat titkára volt, majd a Fővárosi Könyvtár szol­gálatába lépett, ahol később igazgató lett. Legalaposabb ha­zai ismerője volt a skandináv irodalomnak; erről szóló tanul­mányainak legnagyobb része a Nyugatban jelent meg. Számos művet fordított le magyar nyelvre Ibsentől, Nexőtől, Hamsuntól, Pontoppidantól, s elmondhatjuk, hogy a skandináv irodalom magyarországi megis­mertetése, nénszerűsítése érde­kében mindmáig ő tette a leg­többet. Értékes kulturális szolgála­taiért a Norvég Akadémia tagjai közé választotta. Kiváló stilisz­ta és nyelvész is volt. Homok Korcsolyapályának is - di­csőségére váló jégpáncél Jász­berényben a fedett piacon . körös-körül a fedetlen részen. Az első áldozat egy idős asz- szony, elvágódik, szatyrából alma szóródik szét, egy pa­pírzacskóban vagy tíz törött tojás bánja, hogy fagyott az éjjel. Néhány lépéssel odébb egy másik idős asszonyt ül­tetnek le egy üres ládára, ő is elcsúszott, fájó derekát ta­pogatja. Sehol egy szem homok, ki­véve a maszek pavilonokat, mert azok előtt kiszórt salak vagy homok csökkenti a csú­szásveszélyt. Az egyik vá­sárló keserűen megjegyzi: úgy látszik, nem futja ho­mokra mindenkinek. Rendkívüli lottósorsolás A Sportfogadási és Lottó Igazgatóság tegnap megtar­totta a „Két lottóhét külön szerencséje” jelmondattal meghirdetett akció rendkí­vüli sorsolását az 52. heti és a december havi előfizeté­ses lottószelvények között. A főnyereményként járó hét­végi faházat a 64 036 559-es számú előfizetéses szelvény tulajdonosa nyerte. Vasárnap is kiviszik a csomagot B postahivatalok ünnepi nyitvatartása A csomagkézbesítést végző postahivatalokból ma is, holnap is, és december 24-én is elviszik a címzetteknek a csomagokat. December 24-én, szerdán egyébként minden ' hivatal a szombati, 25—26—27-én pe­dig a munkaszüneti, illetve a heti pihenőnapi nyitvatar­tási rend szerint várja az ügy-feleket. Jövő vasárnap, december 28-án teljes mun­kanap lesz a postahivatalok­nál is. A nyugdíjak legkésőbb de­cember 22-ig eljutnak a tu­lajdonosokhoz. December 4-én bezárta a Szolnok és Vi­déke Áfész a megyeszékhelyen a Kossuth téren levő zöldségboltját, hogy a helyén dicséretes gyorsasággal — műanyagárukat kínáló szaküzletet nyisson. Az Amfora Nagykereskedelmi Vállalat és az Áfész együttműködésének eredményeként tegnap délelőtt már birtokukba vehették a vá­sárlók az új mintaboltot. A négyszáz négyzetméter alapterületű, ön­kiszolgáló rendszerű szaküzletben körülbe­lül fele-fele arányban tartanak a háztar­tásban nélkülözhetetlen termékeket és a közületek számára szükséges műanyagáru­kat H lottó nyerőszámai A Sportfogadási és Lottó Igazgatóság közlése szerint a Mosonmagyaróvárott meg­tartott 51. heti sorsoláson a következő számokat húzták ki: 14, 24, 46, 70, 84 |A tárgyalóteremből I $? Kilencedszer a vádlottak padján A tiszaörsi Somogyi József­fel a falujában rendszerint csak nyáridőben találkozhat­tak a szomszédai. Már ami­kor találkoztak. A 45 éves férfi eddig már nyolc alka­lommal töltött hosszabb-ke- vesebb időt a börtönben. Ki­szabadulva sűrűn hangoztat­ta: szénre, fára, olajra húsz éve egy fillért sem áldozott, ami színigaz. hiszen lopásait rendszerint augusztus végé­re, szeptember elejére időzí­tette. Nem volt válogatós: el­vitte a száradni kiterített dunyhát éppúgy, mint a szomszédok megérett pösz­météjét, vagy az utcára haj­tott baromfit. Legutóbb 1975-ben lopá­sért kétévi szabadságvesztés­re és szigorított őrizetre ítél­ték. Ami azt jelentette, hogy a szabadságvesztés letöltése után még 3 évig a fegyház lakója marad. 1980. február 19-én ideiglenesen szabadláb­9 AMFOAA-ÜVCRT Szolnok, Kossuth tér 3. megnyílt Szolnok és Vidéke Áfész és Amfora műanyag mintaboltja (8918) ra helyezték. A szabad éle­tet nem mindig élvezte. Újabb lopást követett el, amiért 1 év 2 hónapi sza­badságvesztéssel sújtották. Ennek a büntetésnek a meg­kezdésére szeptember 21-én kellett volna jelentkeznie, de hogy addig se teljen tétlenül az idő. az egyik ismerősétől ellopott egy zsák burgonyát. Másnap el is adta a helyi felvásárlónak, de itt felis­merték a lopott árut, és le­bukott. Bosszút forralt. Be­szerzett egy vasfűrészt és egy kalapácsot, és szeptember 21-e éjszakáján a szerszá­mokkal felfegyverkezve Ti- szaörsről Tiszaigarra gyalo­golt. Itt feltörte a helyi élel­miszerüzletet, és 1590 forint értékű italt, élelmet, cigaret­tát rakott a táskájába. Majd eszébe jutott, hogy neki még aznap jelentkeznie kell a büntetés-végrehajtási inté­zetben, és ezért gyalog neki­vágott a tiszaszentimrei ál­lomás felé vezető útnak. Út­közben megszomjazott, és olyan sűrűn húzta meg a pá­linkásüveget. hogy félúton berúgott, és az útmenti árok­ban találtak rá. Ügyét a tiszafüredi Járás- bíróság tárgyalta, és Somo­gyi Józsefet lopás vétsége és lopás bűntette miatt — mint többszörös visszaesőt — 2 év 6 hónapi szabadságvesztésre ítélte és 4 évre eltiltotta a közügyek gyakorlásától. Ugyanakkor elrendelte szi­gorított őrizetét is. Az ítélet nem jogerős. D. Sz. M. Színház Nyíregyházán Nyíregyházán 1981 októ­berében nyílik meg a ti­zenegyedik vidéki társulat otthona. Az Alpár Ignác tervei alapján 1894-ben épült színházat jelenleg korszerű­sítik, felújítják. A megújho- dó régi színházépület néző­terén ötszázegyen foglalhat­nak majd helyet. A szabol­csiaknak eddig is szoros kapcsolatuk volt a debrece­ni, a miskolci és néhány fővárosi színházzal, 1979- ben például tízezer bérlet­tulajdonost tartottak nyil­ván Nyíregyházán és a kör­nyéken. A színház épületének fel­újításával egy időben meg­kezdődött az állandó társu­lat szervezése is. Az igaz­gató Bozóky István, a főren­dező — Fehér György. Sza­bolcs megye harminc szín­művésznek biztosít lakást, szerződéskötésükre 1981 már­ciusában kerül sor. A teljes stáb létszáma százharminc fő lesz. Ismeretlen Mozart-mű? Lehetséges, hogy egy ed­dig ismeretlen Mozart-mű- vet találtak, adja hírül a bécsi Presse. A leningrádi Ermitázsban Davi41 Rient- gens műhelyének munkáiból összeállított bútorkiállítást rendeztek. Ezen munka kap­csán restauráltak egy író­szekrényt, beépített zenélő­szerkezettel. Szakemberek megjavították, és zenetudó­sok most megerősítették, hogy az újra felcsendült szerzemény könnyen lehe­tett ■ Mozart műve. Mozart ugyanis komponált a Rajna- parti Neuwiedben működött Rietgens-műhelynek. Hétvégi állatorvosi ügyelet Jászberényi járás: dr. Pesti Béla Alattyán (Alattyán, Jász­telek, Jánoshida, Jászboldoghá- za, Jászalsószentgyörgy), dr. ifj. Czifra György Jászapáti és dr. Kiss Béla Jászszentandrás (Jász­apáti, Jászivány, Jászszentand­rás), dr. Szűcs Imre Jás?árok- szállás (Jászárokszállás, Jász- ágó), dr. Hada Illés Jászdózsa (Jászjákóhalma, Jászdózsa), dr. Tasi János Jászkisér (Jászkis- ér). dr. Horváth Gábor Jászla- dány (Jászladány). Jászberény város. Jászfelsőszentgyörgy, Pusztamonostor. Jászfényszaru: dr. Katona András Jászfelső­szentgyörgy, Jászberényi u. 8. Kisúiszálás: dr. Tölgyvári Béla Kisújszálás. Ifjúság u. 15. Kun­szentmártoni járás: dr. Ru- zsinszky Pál Tiszasas, Szőlőhe­gyi u. 14. Mezőtúr és Kétpó: dr. Tímár Béla Mezőtúr, Be­loiannisz u. 45. Karcag város és környéke: nagyüzem és ta­nyai terület: dr. Kocsubé Sán­dor Karcag, Hunyadi u. 5. vá­rosi körzet: dr. Fűzfői Béla Karcag. Eötvös u. 3. Szolnok város és környéke: dr. Gulyás László Szolnok, Áchim A. u. 26. (Szolnok város, Rákóczifalva), dr. Gulyás Pál Szajol, Fő u. 1. (Szajol), dr. Csizmás István Tó­szeg, orvosi rendelő (Tószeg, Tiszavárkony, Tiszajenő, Ve- zseny). Szolnoki járás: dr. Ka­tona István Besenyszög, Palo- tási ÁG (Besenyszög, Nagykörű, Kőtelek, Tiszasüly), dr. Cseh Gábor Üjszász, Erkel F. u. 38. (Üjszász, Zagyvarékas), dr. Rucz István Kengyel, Kossuth u. 91. (Kengyel, Tiszatenyő), dr. Ma­jor Antal Fegyvernek, Hársfa u. 13. (Fegyvernek, Kuncsorba, örményes, Tiszabő), dr. Hor­váth Lajos Kunhegyes, Kossuth u. 55. (Kunhegyes, Kenderes), dr. Magyar Zoltán Tiszaföldvár, Kossuth u. 127. (Martfű, Rákó- cziújfalu, Tiszaföldvár). Tisza­füredi járás: dr. Török József Nagyiván, Ady E. u. (Tiszafü­red, Tiszaigar, Tiszaörs, Nagy­iván, Kunmadaras, Tiszaszőlős), dr. Pintér András Tiszaszent- imre, Mikes u. 1. (AbádszalóE, Tiszaszentimre, Tiszagyenda, Ti- szaroff, Tiszabura, Tomajmo- nostora). Törökszentmiklós vá­ros és Tiszapüspöki község: dr. Gál István Törökszentmiklós, Április 4. u. 3. Túrkeve város: dr. Szőllősi Kálmán Túrkeve, Somogyi Bacsó u. 1. Az ügyelet csak sürgős eset­ben vehető igénybe! Helyére került a parlamenti fenyőfa Tegnap helyére került az Országház kupolatermében a parla­menti úttörő ünnepség „főszereplője”, a 15 méter magas, sudár lucfenyő, amelyet a Veszprémi Erdőgazdaság dolgozói vágtak ki és indítottak útnak a Bakonyből. Tegnap reggel 100 katonafiatal szállította be a kupolaterembe, ahol aprólékos gonddal állították fel. Megkezdődött a díszítés is, amelynek során 220 — a Soproni Vegyesipari Vállalatnál gyártott — üvegdiszt, 150 darabból álló szí­nes égőfűzért, számos neondíszt és 80 kiló szaloncukrot helyeznek el az ágakon. A díszek kötözésében ifivezetök segítenek, s a ma­gasba tűzoltók juttatják fel a karácsonyfa ékeit. SZOLNOK MEGYEI NÉPLAP A Magyar Szocialista Munkáspárt Szolnok megyei Bizottsága és a Szolnok megyei Tanács lapja Főszerkesztő: Fábián Péter Főszerkesztő-helyettes: Lazányi Angéla Telefon: 12-093, Telex: 23 351 Index-szám: 25 069 HU ISSN 0133-0156 Kiadja a Szolnok megyei Lapkiadó Vállalat 5001 Szolnok, Pf.: 105. Igazgató: Virágh Iván Telefon: 12-094 Az előfizetés díja egy hónapra 30 forint, negyedévre 90 forint, egy évre 360 forint. Terjeszti a Magyar Posta Előfizethető: a hírlapkézbesítő postahivatalnál, a kézbesítőknél. Szolnoki Nyomda Vállalat Szolnok. Vörös Csillag út 28. Felelős vezető: Gombkötő Béla IHirek I Mesebarlang az úttörttházban Gazdag szünidei program­mal várják a kisdobosokat és az úttörőket Jászberény­ben a Kókai László fjttörő- házban. A téli vakáció ideje alatt műsoros fenyőünnepsé­get rendeznek, filmvetítések­kel, úttörő diszkóval szóra­koztatják a ház ifjú láto­gatóit. Nagy várakozás előzi meg az asztalitenisz és az asztali­foci házi bajnokságot, a Mát­rába tervezett, szánkózással egybekötött autóbuszkirándu­lást. A kisdobosoknak szánt meglepetés lesz az úttörőház pinceklubjának átalakításá­val létrehozott mesebarlang, ahol bábelőadással, hangosí­tott diafilmvetítéssel szóra­koztatják őket. ■ A KERTÉSZETI Egyesü­lés által, a kertészeti válla­latok és üzemek részére rendezett országos munka- védelmi vetélkedőn, az in­duló 27 csapat közül a szol­noki Útfenntartó tizem csa­pata a második helyezést ér­te el. ® ÚTTÖRŐKNEK. A hét végén, szombaton délután három órai kezdettel rende­zik meg Kunmadarason a művelődési házban a járás úttörőinek Béke-karácsony elnevezésű találkozóját. A gyerekeket többek között Muzsay András előadómű­vész szórakoztatja majd. ■ JÁSZBERÉNYBEN a vá­rosgazdálkodási Vállalat az idén két és fél millió forin­tot költött az állami lakó­épületek felújítására, kar­bantartására. Jelentős mun­ka volt a több mint egymil­lió forint költségű rekonst­rukció, amellyel újjávará­zsolták a Szövetkezet út 3. szám alatti, 42 lakásos tár­sasházat. • A SZOLNOK Városi Út­törőelnökség és a Városi Űttörőgiaída parancsnoka közös szervezésében 200 paj­tás kirándul ma a Hadtör­téneti Múzeumba és a Pla­netáriumba. ■ A BALATONI halászok megkezdték a jégvágást a keszthelyi öbölben, ahol 15 centiméter vastag, jó minő­ségű a jégtakaró. A halász­kikötő közelében összesen 630 tonna jeget termelnek ki és tárolnak a következő ha­lászati idényben kifogott hal hűtésére. 0 KIÁLLÍTÁS. Az őstársa­dalomtól a civilizációig cím­mel kiállítás nyílt tegnap délután a Műcsarnokban. | MA ESTE 7 órakor a Sportcsarnokban a KISZ KB rendezésében emlékkoncer­tet rendeznek John Lennon- nak. Fenyőfaiinnepség gyermekeknek és öregeknek Hatvanegy állami gondo­zott apróság volt a résztvevő­je tegnap Jászberényben a Vöröskereszt városi szerveze­tének rendezésében tartott fenyőfaünnepségnek. A neve­lőszülők társaságában ünnep­lő gyerekeknek a rendező szervek ajándékcsomagokkal, a Tanítóképző Főiskola hall­gatói pedig bábműsorral ked­veskedtek. Másik fenyőfaünnepséget is tartottak tegnap Jászberény­ben az egyesített szociális otthon és az öregek napközi otthona gondozottjainak. Az ajándékcsomagok ’ mellé az idős emberek is színvonalas szép műsort kaptak, a zeneis­kola tanárai és növendékei adtak hangversenyt.

Next

/
Oldalképek
Tartalom