Szolnok Megyei Néplap, 1980. november (31. évfolyam, 257-281. szám)

1980-11-01 / 257. szám

XXXI. é»f. 257. szám, 1980. november 1., szombat A MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁG ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA Öt év mérlege Eredményes lakásépítési program Ülést tartott a megyei tanács A megyei tanács tegnap ülést tartott, amelyen . részt vett és felszólalt Andrikó Miklós, a megyei pártbizott­ság első titkára is. A ta­nácskozáson jelen voltak a megye országgyűlési képvi­selői, a városi tanácsok elnö­kei és a járási hivatalok ve­zetőd. A napirendek tárgya­lása előtt Barta László, a megyei tanács elnöke emlé­kezett meg a tanácsok há­rom évtizedes- munkájáról, majd a Minisztertanács „30 éves tanácsi munkáért” elis­merő oklevelét adta át több tanácsi dolgozónak, illetve t i s z tségvisel őn ek. A tanácsülés napirendjén — az interpellációk után — a lakásépítési tevékenység­Szolgáltatéházak, gépkölcsönzés a kisiparosoknak Cipőt, csapat, ablakot, té­vét, gépkocsit, lakást javít, köszörül, fuvaroz, tetőt fed — 136 szakmában végez szol­gáltatást a kisiparosok száz­ezres tábora. A lakosság szol­gáltatási igényeinek jelen­leg több mint 50 százalékát a kisiparosok elégítik ki. Szá­muk az utóbbi esztendőkben örvendetesen növekedett, el­sősorban azokban a szolgál­tatási ágakban váltottak ki ipargyakorlási engedélyt, me­lyek iránt különösein megnö­vekedtek az igények. Ennek köszönhetően az V. ötéves tervidőszakban kedvezően változott a kisipar szolgálta­tó hálózatának struktúrája, egyre jobban igazodik a va­lós szükségletekhez. A kis­iparosok több mint fele 11 szakmában tevékenykedik, ezen belül is a legtöbben a lakáskarbantartásban, az épí­tőipari szolgáltatásokban dol­goznak. A kisiparosok az idén mintegy 18 milliárd fo­rint értékű munkát végeznek el, melyből 11 milliárdot tesz ki az építőiparosok te­vékenysége. ről, a lakás- és telekellátott­ságról, a lakáselosztásról, a korszerűsítésről és fenntar­tásról, a lakás- és telekgaz­dálkodás helyzetéről szóló jelentés szerepelt. A testület megvitatta a megye 1979. évi összevont és központi költ­ségvetéséről, valamint a fej­lesztési alapjának teljesítésé­ről beterjesztett beszámolót. Jóváhagyta továbbá a me­gyei tanács és szervei szer­vezeti és működési szabály­zatát, majd különböző elő­terjesztéseket vitatott meg. Az utóbbiak között szerepelt a megyei tanács bizottságai­nak megválasztása, a megyei tanácstagok járási csoport­jainak kialakítása. A megyei tanács jóváhagyta a szolnoki A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa tegnap ülést tartott. Losonczi Pál tájé­koztatta az Elnöki Tanácsot a szocialista Etiópiában, a Tanzániai Egyesült Köztár­saságban, a Mozambiki Né­pi Köztársaságban és a Zambiai Köztársaságban ez év szeptemberében tett hi­vatalos látogatásáról és ezen államok vezetőivel folytatott tárgyalásairól. Az Elnöki Ta­nács a tájékoztató jelentést jóváhagyólag tudomásul vet­te és megállapította, hogy a látogatások és tárgyalások eredményesek voltak: jelen­tősen hozzájárultak a Ma­gyar Népköztársaság és a meglátogatott államok poli­tikai, gazdasági és kulturá­lis kapcsolatainak továbbfej­lődéséhez. Törvényerejű rendeletet fogadott el az Elnöki Tanács a földértékelésről. A rende­let értelmében a jelenlegi­nél korszerűbb, a hatékony jövedelemszabályozást job­ban szolgáló, a termelést leginkább befolyásoló termé­gyermekvárös és a karcagi egészségügyi gyermekotthon létesítésétől, valamint a tü- dökórház-gondozóintézetnek a Hetényi Géza Kórház-Ren­delőintézettel történő szerve­zeti egyesítéséről. beterjesz­tett javaslatot. Befejezésül a megyei tanács egyéb kérdé­seket vitatott meg. Többek között döntött személyi kér­désekben is. Simon Józsefet — a szolnoki városi pártbi­zottság első titkárává tör­tént megválasztása miatt — érdemei elismerése mellett felmentette a kereskedelmi osztály vezetőjének tiszte alól. Helyette Tóth Andrást nevezte ki osztályvezetőnek. szeti tényezőkön alapuló földértékelés kerül beveze­tésre. Az új földértékelést — amely a mező- és erdő- gazdasági művelést szolgáló külterületi és zártkerti, to­vábbá a nagyüzemi műve­léssel hasznosított belterüle­ti földekre vonatkozik — 1981-től folyamatosan hajt­ják végre. A Polgári Törvénykönyv egyes rendelkezéseinek vég­rehajtásaként az Elnöki Ta­nács módosította a bányá­szatról, valamint a villamos energiáról szóló törvényt. A jogszabály a kisajátítástól eltérő sajátos kártalanítási szabályokat tartalmaz azok­ra az esetekre, amikor a bá­nyászati tevékenység vagy az energia továbbítását szol­gáló berendezések elhelye­zése a használati jogok kor­látozásával jár. A törvény- erejű rendelet a kihirdetés­sel lép hatályba. Az Elnöki Tanács bírákat választott meg és mentett fel, továbbá egyéb folyamat­ban levő ügyeket tárgyalt. Megváltozott körülmények, biztató eredmények 3. oldal Tudomány, technika 4. oldal Budapesttől Hatvanig autópályán Elkészült Gödöllő és Hat­van között az M—3-as autó­pálya — jelentette az épí­tők nevében Hoós László, a Betonútépítő Vállalat igaz­gatója Pullai Árpád közle­kedés- és postaügyi minisz­ternek tegnap, a bagi völgy­híd előtt rendezett ünnepsé­gen, amelyen Borbándi Já­nos, a Minisztertanács el­nökhelyettese a kifeszített szalag átvágásával átadta a forgalomnak az M—3-as újabb, 21,4 kilométeres sza­kaszát. A kétszer kétsávos, a leál­ló és a választósávokkal együtt 28 méter széles érde­sített homokaszfalt felületű pályán biztonságosabb, gyor­sabb az utazás a főváros és Hatvan között. A műszaki átvétel tanúsága szerint ki­váló munkát végeztek az építők. Akik az újabb sza­kaszon egyebek között 3,2 millió köbméter földet moz­gattak meg, 390 ezer tonna aszfaltburkolatot- és védő­réteget terítettek el az elő­írt minőségben. Az M—3-ason Budapest— Hatvan között a 12. kilomé­ternél épül a Shell-töltőál- lomás és a bisztró, ezeket később étteremmel és mo­tellel egészítik ki, és ott lesz az autóklub javítóállomása is. A 36. kilométernél újabb étterem, az 51. kilométernél ÁFOR-üzemanyagtöltő állo­más lesz. Magát az autópá­lyát is tovább építik, vár­hatóan 1983-ra eljutnak Gyöngyösig. (Folytatás a 3. oldalon.) mm Illést tartott Elnöki Tanács Az elmúlt öt esztendőben a szolgáltatások mellett a kisipar árutermelő, háttér­ipari szerepe is növekedett. A kis műhelyekben gazdasá­gosan előállítható termékek, elsősorban a hiánycikkek, az ipar számára nélkülözhetet­len alapanyagok, alkatrészek előállításával járulnak hoz­zá a belföldi ellátás javítá­sához, sőt az export növelé­séhez is. A további növekvő feladatok ellátásához jelen­tős segítséget nyújtanak az utóbbi időben hozott jogi és gazdasági rendelkezések, az iparkiváltást és gyakorlást megkönnyítő és ösztönző sza­bályozók. Ezt szolgálja egye­bek közt a januárban életbe lépő jövedelemadó módosí­tás is. Bács-Kiskun megyében az utóbbi három évben 800-an váltottak kisipari engedélyt, így 6500-an folytatnak már fő- és melléktevékenységként lakossági szolgáltatást. Az igényekhez képest még min­dig kevés azonban a cipész, a férfi szabó, a fényképész, a látszerész, hiányszakma lett a cserépkályha készítő, s több kellene építőiparos­ból is. ReléUzemének bővítéséhez 19 millió forintos állami támogatást kapott a jászberé­nyi Műszeripari Szövetkezet. Az építkezés munkáit a helyi Építőipari Szövetkezet dolgozói a jövő év második felében kezdik, és 1983-ban már — a jelenlegi kapa­citást megduplázva — évente 150 ezer darab jelfogó készülhet a szövetkezetben Az Alumíniumárugyár tiszafüredi gyárában a sípoló tea­főzők alját alakítják ki a képen látható géppel. Műszakon­ként háromezret készítenek belőle Kádár János fogadta Pjotr Gyemicsevet Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt Köz­ponti Bizottságának első tit­kára tegnap a KB székházá­ban fogadta Pjotr Gyemicse­vet, az SZKP KB Politikai Bizottságának póttagját, a Szovjetunió kulturális mi­niszterét, aki a szovjet kul­túra napjai magyarországi rendezvényein vesz részt. * * * Óvári Miklós, a Központi Bizottság titkára és Aczél György miniszterelnök-he­lyettes, a Politikai Bizottság tagjai ugyancsak tegnap fo­gadták Pjotr Gyemicsevet és Vaszilij Saurot, az SZKP KB kulturális osztályának vezetőjét. A szívélyes, elvtársi lég­körben lezajlott megbeszélé­seken véleménycserére ke­rült sor a magyar—szovjet barátság, a tudományos és kulturális együttműködés fejlődésének tapasztalatairól és időszerű feladatairól. Megállapodtak a kulturális kapcsolatok elmélyítésében és sokoldalú továbbfejlesz­tésében. Múzeumi, műemléki és honismereti hónap Záróünnepség Szolnokon Kitüntetéseket, pályadíjakat adtak át A múzeumi, műemléki és honismereti hónap megyei záróünnepségére tegnap dél­előtt Szolnokon, a Megyei Művelődési és Ifjúsági Köz­pontban került sor. A ren­dezvénysorozat eseményeit,! a közművelődésben, a nép­rajzi, honismereti és törté­nelmi ismeretek terjesztésé­ben betöltött szerepét Ná- nási Mihály, a megyei ta­nács vb művelődésügyi osz­tályának vezetőhelyettese méltatta. Szólt a helyisme­reti mozgalomban részt ve­vők értékes munkájáról, a Szolnok megyei múzeumok munkatársainak tudományos eredményeiről, valamint közművelődési tevékenysé­gükről. Ezt követően kitün­tetéseket adtak át. A Szo­cialista kultúráért kitünte­tést dr. Egri Mária, a Dam­janich János Múzeum tu­dományos főmunkatársa, művészettörténész, Zádor Béla, a Szolnok megyei Mú- 'zeumi Szervezet igazgató- helyettese, valamint a jász- kiséri Csete Balázs honis­mereti szakkör kollektívája kapta meg. Kiváló munká­ért kitüntetésben Bosnyákné Örsi Júlia, a karcagi Győrf- fy István Nagykun Múzeum munkatársa részesült. Ugyancsak a tegnapi ün­nepségen értékelték az ez évi megyei történelmi és néprajzi pályázatokat, s ad­ták át a pályadíjakat. A beérkezett 60 néprajzi és 44 történelmi pályázat között több kiemelkedő alkotás sze­repel. A néprajzi kategóriá­ban kiemelt első díjat ka­pott Faragó Jánosné A ken­der termesztése és feldolgo­zása Tiszakürtön című dol­gozata. Első díjjal jutalmaz­ták Nagy Mária és Vidák István A gyékény és a fűz­favessző felhasználása a Ti­szazugban című munkáját. A csoportos pályázók közül a jászkiséri Csete Balázs honismereti szakkör pálya­munkája bizonyult a leg­jobbnak. Az ifjúsági kate­gória első díját Bermula Zsuzsanna, A summásélet emlékei Üjbögön című dol­gozata nyerte. A történelmi pályázatok közül első díjjal jutalmazták Szikszai Gábor Helyismereti olvasóköny az „én falum” Jászapáti törté­netéhez, Fodor István, a jászjákóhalmi Béke TSZ 30 éves története, valamint Ba- táné Máté Mária A hangya- szövetkezetek és a földmű­vesszövetkezetek története Törökszentmiklóson 1960-ig című munkáját. Az ifjúsági kategória első díját Bálint Andrea Festészeti élet Szol­nokon a dualizmus kori sajtó tükrében című dolgo­zata kapta. A csoportos ka­tegória első díját nem ad­ták ki. Második díjat ka­pott a jászberényi Lehel ve­zér Gimnázium honismereti szakköre. Jobbra ál Jamaicában (Politikai kommentárunk a 2. oldalon.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom