Szolnok Megyei Néplap, 1980. november (31. évfolyam, 257-281. szám)

1980-11-01 / 257. szám

SZOLNOK MEGYEI NÉPLAP I960, november 1. Kommentárunk lobbra át Jamaicában gy haladó, imperia­E listaellenes rend­szerrel kevesebb az amerikai földré­szen. A Jamaicában meg­tartott választásokon győ­zött a konzervatív ellenzék, s Michael Manley Népi Nemzeti Pártja ellenzékbe szorult. Már-már polgárháborús körülmények jellemezték a választást megelőző heteket, hónapokat. A rendkívül sű­rűn lakott, de mindössze 1,5 ezer négyzetkilométeres közép-amerikai országban egymást követték a gyilkos merényletek. A jobboldali terroristák valósággal pánik- hangulatot keltettek, s at­tól sem riadtak vissza, hogy megkíséreljék a miniszter- elnököt és a honvédelmi mi­nisztert eltenni láb alól — szerencsére tervük meghiú­sult. Nem először vagyunk tanúi a megfélemlítés jól bevált módszereinek egy- egy latin-amerikai állam­ban, ha bizonyos körök po­litikai változás kicsikarását tűzik ki célul. Guatemalá­ban, Haitiban, Salvadorban — persze korántsem teljes a lista — hasonló eszközök­höz folyamodott mindig az amerikabarát vezető réteg. Jamaicában most rend­szerváltás, „jobbra át!” kö­vetkezik be, miután a nyu­gatbarát, mindenekélőtt az USA-val szoros kapcsolatot ápoló Jamaicai Munkáspárt többséget kapott a törvény- hozásban. Nyilvánvaló, hogy hamarosan felszámolják a Manley-kormány vívmánya­it, a külföldi tőke államosí­tását, az állami szektor elő­térbe • állítását, a dolgozók szociális körülményeinek szüntelen javítását célzó in­tézkedések aligha maradnak érvényben. Ahhoz sem fér kétség, hogy a Munkáspárt vezére, Edward Seaga jelen­tős támogatásra talál majd az Egyesült Államok veze­tőinél, az amerikai monopó­liumok berkeiben is. anley kormánya M tiszteletreméltó módon a szocialista irányzat mellett kötelezte el magát. Kuba szomszédságában ez úgy lát­szik, túlontúl nagy veszélye­ket rejthetett magában mindazok számára, akik a „zöld kontinens” forradal­mi harcát minden eszközzel meg akarják gátolni. Raga­dós lehet a nicaraguai pél­da! — vélik Washington­ban, s nem alaptalanul: a haladó politika széleskörű és kedvező visszhangra ta­lált Latin-Amerika sok or­szágában. Jamaica példája azt illusztrálja, hogy az USA közelségében milyen nehéz- megőrizni egy nép boldogulásának önálló, nem a washingtoni forgatóköny- -vekhez igazodó arculatát. Gyapay Dénes Újabb sztrájkok fenyegetik a brit gépkocsiipart. Képünkön: a Leyland-gyár munkásai szabadtéri gyűlésükön utasították vissza a vállalat „végleges” béremelési ajánlatát. ___________________ (Telefotó: — KS) Ny ugati hírügynökségek jelentik flz amerikai választások előtt szabadon engedik a túszokat Khorramshahr az irakiak kezén Nyugati hírügynökségek tegnap délelőtt sok olyan jelentést adtak, ame­lyek alapján feltétele­zik, hogy az . Iránban egy éve fogva tartott ame­rikai túszok november 4., vagyis az amerikai elnökvá­lasztás előtt visszanyerik szabadságukat. Az iszlám diákok szóvivő­je tegnap úgy nyilatkozott, hogy az amerikai túszok no­vember 4.-én már szavaz­hatnak az elnökválasztáson — de nem szólt a szabadon- bocsátás feltételeiről. A svéd külügyminiszté­rium ezzel egyidőben arról tájékoztatott, hogy svéd re­pülőgépet béreltek az amerikai túszok Teheránból történp elszállítására. Bár hivatalosan nem közölték, hogy ki kérte a repülőgé­pet, stockholmi források sze­rint vagy az Egyesült Álla­mok, vagy az Iránban Wa­shingtont képviselő Svájc kötött szerződést a gépre. Az elhunyt iráni sah leg­idősebb fia, ifjabb Reza Pahlavi tegnap Kairóban, „az iráni néphez” intézett üzenetében ünnepélyesen kö­zölte, hogy mostantól kezd­ve „vállalja az iráni csá­szár által betöltendő felada­tok ellátását”. Az ifjabb Pahlavi (akit a kairói ME-' NA hírügynökség „második Reza sah császári őfensége­ként” említ az üzenetről szóló jelentésében) tegnap töltötte be huszadik élet­évét, s az 1906-os iráni al­kotmány értelmében a trón­örököst ezen a napon kell császárrá koronázni. A „jog szerinti” császárrá válásról szóló üzenettel, és az 1906-os alkotmányra va­ló hivatkozással a császári család a jelek szerint „meg­feledkezett” arról, hogy a monarchiát azóta népszava-" zással törölték. A Iráni Rádió tegnap el­ső ízben ismerte el közvetve Khorramshahr teljes eles- tét, amikor az^al vádolta az iraki katonákat, hogy ki­fosztják a várost és elra­bolják a lakosság javait. Khorramshahr bevétele után az iraki támadások Abadanra koncentrálódnak. Véget ért a „futballháború’ Salvador és Honduras külügyminiszterei csütörtö­kön Limában békeszerződést írtak alá és ezzel véget ve­tettek a 11 éve, a „futball­háború” óta tartó ellensé­geskedéseknek. Mint ismere­tes, egy világbajnoki selej- • tező mérkőzés olyan vitát váltott ki, hogy 1969-ben a két közép-amerikai ország négy napig súlyos háborút vívott egymással. A kölcsö­nös' provokációk és csetepa­ték a legutóbbi időkig foly­tatódtak. GENF Tegnap Genfben a szovjet, az amerikai és brit küldött­ség megtartotta az atom­fegyverkísérletek teljes és általános betiltásáról folyó háromhatalmi tárgyalások újabb találkozóját. VARSÓ Tegnap befejeződött Lord Carrington brit külügymi­niszter hivatalos lengyelor­szági látogatása. A brit ven­dég a nap folyamán Krak­kóba látogatott, ahol megte­kintette a Jagelló egyetemet és a Wawelt. Délután Lord Carrington elutazott Lon­donba. NICOSIA A Görög Kommunista Párt és a Ciprusi Dolgozó Nép Haladó Pártja (AKEL) fel­szólítja a két ország népét, hogy fokozza harcát az eny­hülésért és a békéért, a le­szerelésért, a SALT—If szer­ződés mielőbbi törvénybeik­tatásáért, továbbá azért, hogy ne helyezzenek el új­típusú amerikai rakétafegy­vereket Nyugat-Európában. MADRID A hétfőn előterjesztett magyar szóbeli Javaslat har­madik pontjáról tanácskoz­tak a küldöttségek tegnap a madridi találkozó előkészítő tárgyalásain. A vitában a többi között felszólalt a szovjet, a magyar, az ame­rikai, a máltai és a spanyol küldöttség vezetője. Az in­dítvány harmadik pontja azt sürgeti, hogy a korábban be­nyújtott magyar, illetve spa­nyol javaslat alapján kezd­jék meg az érdemi találko­zó még függőben lévő napi­rendjének formábaöntését. ATHÉN Tegnap Görögországban több mint 200 ezer közal- - kalmazott 48 órás figyel­meztető sztrájkot kezdett. A sztrájkolok béremelést köve­telnek és azt, hogy a fize­tésük folyamatosan igazod­jék az emelkedő megélheté­si költségekhez. KUWAIT Marvan Al-Kasszem jor- dániai külügyminiszter teg­nap megerősítette, hogy a 11. arab csúcsértekezletet a tervezett időpontban, no­vember 25. és 27. között Ammanban tartják.* ÜJ-DELHI Anker Jörgensen dán mi­niszterelnök tegnap nyolc­napos hivatalos látogatásra Indiába érkezett. Látogatása során megbeszélést folytat Indira Gandhi kormányfő­vel, Naraszimha Rao kül­ügyminiszterrel és más ni- 'vatalos személyekkel. DAR ES-SALAAM Julius Nyerőre tanzániai államfőt a vasárnap tartott parlamenti és elnökválasztá­sok eredményeként újabb öt évre megerősítették tiszt­ségében. Előkészületek november 7-re A november 7-i moszkvai díszszemle részvevőinek a Kremlben megtartott nagy­gyűlésével befejező szaka­szához érkezett a nagysza­bású katonai szemle előké­szítése. A moszkvai helyőr­ség válogatott alegységei, amelyek a kiképzési ver­senyben kivívott győzel­mükkel szerezték meg a részvétel megtisztelő jogát, már több próbát tartottak és hamarosan megrendezik a szemle főpróbáját is. Ha­sonló katonai felvonulást tartanak a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 63. évfordulóján a szövetséges köztársaságok fővárosaiban és a hős városokban is. A moszkvai hagyományos dísz­szemlét ezúttal is a Lenin mauzóleumról tekintik meg a szovjet párt- és állami ve- vetők. A mauzóleum is ju­bilál: a végleges emlékmű 50 évvel ezelőtt, 1930. októ­ber végén készült el. Moszkvában és a Szovjet­unió több más városában a hét végén már ünnepi gyű­léseket tartanak. A központi ünnepségre csütörtökön dél­után kerül sor a szovjet fő­városban. Befejeződött a magyar—román gazdasági együttműködési vegyes kormánybizottság ülésszaka Bukarestban tegnap befe­jeződött a magyar—román gazdasági együttműködési vegyes kormánybizottság XV. ülésszaka. A magyar küldöttséget Marjai József miniszterelnök-helyettes, a ívegyesi kormánybizottság ma­gyar tagozatának elnöke, a román delegációt pedig Ni- colae Constantin miniszter­elnök-helyettes, a román ta­gozat elnöke vezette. Az ülésszakon megvizsgál­ták a két ország párt- és ál­lami vezetőinek találkozóin kitűzött feladatok teljesíté­sének helyzetét, elemezték a legutóbbi ülésszak óta Vég­zett munkát. Megállapítot­ták, hogy az 1981—85. évi népgazdasági tervek koordi­nációja jó kiinduló alapot teremt a gazdasági kapcso­latok továbbfejlesztéséhez. Áttekintették a külkereske­delmi árucsereforgalom hely­zetét és hangoztatták: a for­galom növekedését jól szol­gálja a már érvényben levő gyártásszakosítási és terme­lési kooperációs egyezmé­nyeknek a következő terv­időszakra való meghosszab­bítása és bővítése, az új egyezmények előkészítése a gépipar és a vegyipar terü­letén. Az ülésszak alkalmából Marjai József és Nicolae Constantin kormányközi egyezményt írt alá a két or­szág hosszútávú gazdasági és műszaki-tudományos együtt­működéséről. Marjai Józsefet tegnap délután fogadta Nicolae Ce- ausescu, a Román Szocialis­ta Köztársaság elnöke, az RKP főtitkára. A találkozón a két ország együttműködé­séről, a kapcsolatok tovább­fejlesztésének lehetőségeiről és az ezzel kapcsolatos fel­adatokról folytattak véle­ménycserét. A találkozón és tárgyalá­sokon részt vett Rajnai Sán­dor, Magyarország bukares­ti és Victor Bolojan, a Ro­mán Szocialista Köztársaság budapesti nagykövete is. A megbeszélések meleg, baráti légkörben folytak le. . A magyar küldöttség Mar­jai József vezetésével az es­ti órákban hazaérkezett Bu­dapestre. Magyar-jugoszláv pártközi tárgyalások A Magyar Szocialista Mun­káspárt Központi Bizottsága meghívására október 29—31 között Alekszandar Grlics- kov, a Jugoszláv Kommu­nisták Szövetsége Köziponti Bizottsága elnökségének tag­ja látogatást tett hazánkban. Kíséretében volt Dusán La- zics, a KB nemzetközi -osz­tályának alosztályvezetője. Kádár János, az MSZMP KB első titkára fogadta Alékszandar Grlicskovot. A jugoszláv vendéggel megbe­szélést folytatott Gyenes András. a Központi Bizott­ság titkára. Az elvtársi légkörben le­zajlott tárgyalásokon kölcsö­nös tájékoztatás hangzott el pártunk munkájának fő irányairól, a szocialista épí­tőmunka legfontosabb idő­szerű kérdéseiről. Áttekint­ve a Magyar Népköztársaság és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság együttműködését, megállapí­tották, hogy azok valameny- nyi területen folyamatosan népeik javára eredményesen fejlődnek. A nemzetközi helyzetről folytatott véleménycsere so­rán hangsúlyozták, hogy minden haladó forradalmi és demokratikus erővel ósz- szefogva segíteni kell a bé­kés egymás mellett élés. az enyhülés politikájában elért eredmények megelőzését és elmélyítését. A kommunista és munkáspártok az egyen­jogúság, az önállóság, egy­más álláspontjának tisztelet­ben tartása alapján folyta­tott együttműködése és In­ternacionalista . szolidaritása eredményesen szolgálja a béke és a társadalmi hala­dás ügyét. Halászok az Óriások földjéről Az észt Hijumaa szót így fordíthatnánk: az Óriások földje. Az idevalósiak született hajósok és halászok. A tengeren próbáltak szerencsét azok, akiknek nem jutott saját fö Leld a rab. A második világháborúig gyakor­latilag idegen hajókon szolgáltak. A Hiju Kalur kolhoz 1949-ben jól felsze­relt halászhajókhoz jutott. Ma több mint 30 hajóval — közülük hat óceáni halászatra is alkalmas — és több száz motorcsónakkal jár­ják a vizeket. A kolhoz elnöke, Peter Vohu, a tenger mel­lett élő, kilencgyermeljes családból szárma­zik. Peter még fiatal, de gyakran hangoztat­ja: „bezzeg régen... bezzeg 15 évvel ez­előtt...” Nos a halászok először tapasztal­ják a Balti-tengeren a halállomány csökke­nését. “1973-ban a Balti-medence országai kö­zül elsőként a Szovjetunió léptetett életbe szigorú korlátozást a hering és a tőkehal ki­fogására. A Kuba Szövetkezeti halászhajó kapitánya. Andresz Vana elmondta, hogy ma a halász­nak- rengeteg szabályt kell ismernie, a kor­látozásokat, a zónákat, a különféle fajták ki­fogásához engedélyezett időszakokat. Ilyen körülmények között a zsákmány megszerzé­séhez alaposan ismerni kell a halak szoká­sait. Habár a munka szigorú korlátozásokkal folyik, a halászok megértik: a szabályozott halgazdálkodásnak köszönhető, hogy az utób­bi években észrevehetően megnőtt a hagyo­mányos észt tőkehal állománya. A szovjet állattenyésztők évente több millió értékes halból származó ivadékot bocsátanak a ten­gerbe, .így remélhető, hogy a Balti-tenger gazdagabbá válik, mint valaha. S akkor az öblökben és a szigetek partjainál foglalatos­kodó halászok egyre gyakrabban tolhatják majd( tarkójukra a sapkájukat — hagyomá­nyosan így adják tudtul a szembejövőknek, hogy a hajó tele van zsákmánnyal. A kolhoz óceáni halászatot is folytat An­gola partjainál. Négy éve, hogy segítséget nyújtanak a halászati és feldolgozó ipar meg­teremtéséhez, rendszeresen utaznak szakem­berek Angolába. A kolhoz az angolai népnek ajándékozta négy halászhajóját és a legjobb szakértőket, kapitányokat küldték az ország­ba. A kolhoz elnöke és helyettese a halfel­dolgozás megszervezésében segítettek, a leg­jobb kapitányok egyike, Ilrnar Noor a Luan­dában alapított matróz és halásziskola elő­adója lett. Több alkalommal érkeztek dele­gációk Angolából is a Hiju Kalur kolhozba. Itt megismerkednek a halfeldolgozással és a halászok életével. A szövetkezeti halkonzervgyár évente több mint 10 millió dobozt állít elő, többek kö­zött itt készítik a sók országban ismert tal- linni heringet. A halfeldolgozásból szárma­zó évi jövedelem meghaladja az ötmillió ru­belt. Ez mintegy fele a kolhoz összes bevéte­leinek. A jövedelem másik része az élő halak eladásából, a földművelésből és a tejgazda­ságból származik, ahol elsősorban nők dol­goznak. A férfiak többsége egész éven át ,a tengeren végzi munkáját. Kari Helemjae Gazdag zsákmánnyal indulnak vissza a hajók t

Next

/
Oldalképek
Tartalom