Szolnok Megyei Néplap, 1980. szeptember (31. évfolyam, 205-229. szám)

1980-09-02 / 205. szám

Ara: 1,20 forint SZOLNOK MEGYEI VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! XXXI. évf. 205. szóm, 1980. szeptember 2., kedd A MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁG ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA Megkezdődött az őszi szolidaritási akció Megyei megnyitó Kenderesen A szeptember l-től november 7-ig tartó hagyományos őszi szolidaritási akció nagyszerű lehetőséget teremt min­den békeszerető embernek arra, hogy kifejezze rokon­­szenvét a függetlenségükért, felemelkedésükért, szabad­ságukért küzdő népek mellett. Az elkövetkezendő két hó­nap rendezvényei ebben az évben is bebizonyítják, hogy hazánk népe egyetért az eny­hülés eredményeinek védel­mével, síkra száll a béke megóvásáért, megkülönbözte­tett figyelemmel támogatja Délkelet-Ázsia népeit, a ha­ladó arab erők harcát, az af­gán nép küzdelmét. Az őszi szolidaritási akció megnyitó­jára tegnap este 7 órakor ke­rült sor Kenderesen, ahol a művelődési ház adott helyet a szolidaritási nagygyűlés hatszáz résztvevőjének. A gyűlésen részt vett Truong Van Minh, a vietnami nagy­­követség képviselője is. A megjelenteket üdvözölte és beszédet mondott Czincze József, az MSZMP községi bizottságának titkára. Beszé­dében méltatta a Vietnami Szocialista Köztársaság har­cát és eredményeit: — Ha Vietnamra gondo­lunk, emlékezzünk meg ar­ról, hogy 1945. szeptember 2-án Hanoiban kikiáltották a Vietnami Demokratikus Köz­társaságot: Ho Si Minh, a vi­etnami nép legendás forra­dalmi vezetője ekkor olvasta fel országa függetlenségi nyi­latkozatát. Az augusztusi for­radalom eredményeképpen létrejött Délkelet-Ázsia első szabad, demokratikus népi állama. Az imperialista ha­talmak azonban nem nézték ölhetett kézzel Vietnam né­pének diadalát: nem nyugal­mas építőmunka, hanem ke­serves megpróbáltatások és hőíies önvédelmi 'harc kö­vette a függetlenség kikiál­tását. 1980-ban három történel­mi évfordulóról emlékeznek meg a szocialista Vietnam­ban: idén ünnepük Ho Si Minh születésének 90. évfor­dulóját, a kommunista párt létrejöttének 50., és a nép­­hatalom fennállásának 35. évfordulóját. Mind a magyar, mind a vi­etnami nép előtt nagy fel­adatok állnak, de erőt ad an­nak tudata, hogy közös cé­lokért küzdünk. Magyaror­szág népe, köztük községünk lakossága örömmel tartja számon azokat az eredmé­nyeket, amelyeket a testvéri vietnami nép honvédő har­cában és hazája újjáépítésé­ben elért. A beszédet követően Tro­­ung Van Minh, a vietnami nagykövetség képviselője szólt a szocialista Vietnam építőmunkájáról, népének életéről. Köszönetét fejezte ki azért a segítségért, amely­­lyel Magyarország, a szocia­lista tábor országai és a ha­ladó népek segítették Viet­nam fejlődését. Befejezésül a mezőszerne­­rei pávakör műsorát tekin­tették meg a nagygyűlés résztvevői. ünnepélyes tanévnyitók Új iskolát avattak Szolnokon és Jászkiséren Magyar-kongói külügyminiszteri tárgyalások Pierre Nze, a Kongói Népi Köztársaság külügy- és együttműködési minisztere, a Kongód Munkapárt Politikai Bizottságának tagja, aki Pú­ja Frgiyes külügyminiszter meghívására hivatalos, bará­ti látogatáson tartózkodik hazánkban, tegnap megko­szorúzta a magyar hősök em­lékművét. Délelőtt a Külügyminisz­tériumban megkezdődtek a magyar—kongói külügymi­niszteri tárgyalások. Púja Frigyes és Pierre Nze kicse­rélte véleményét az időszerű nemzetközi kérdésekről, majd áttekintették a kétol­dalú kapcsolatokat. A múlt év óta foglalkozik erdőgazdasági és faipari görgős gépsorok gyártásával a Nagykunsági Erdő- és Fafeldolgozó Gazdaság tiszafüredi erdészete. A gépsorokból származó ter­melési értékük az idén mintegy 15 millió forint lesz Dr. Schultheisz Emil miniszter részvételével Tanácskozás a megye egészségügyi helyzetért Tegnap Szolnokon, a reg­geli órákban a megyei párt­­bizottság épületében Andri­­kó Miklós, a megyei pártbi­zottság első titkára fogadta dr. Schultheisz Emil egész­ségügyi minisztert, akivel időszerű kérdésekről folyta­tott eszmecserét. Ezután á megyei tanácsnál került sor a miniszterhelyettesi értekez­letre, amelyen a miniszteren, a megyei pártbizottság első titkárán kívül részt vett dr. Juszt Lajos és dr. Medve László miniszterhelyettes, Buda Gábor, a Miniszterta­nács Tanácsi Hivatalának elnökhelyettese, Majoros Ká­roly, a megyei pártbizottság titkára is. A résztvevőket Barta Lász­ló, a megyei tanács elnöke üdvözölte. A dr. Schultheisz Emil vezette értekezleten az Egészségügyi Minisztérium­nak az idén Szolnok megyé­ben tartott ágazati átfogó főfelügyeleti vizsgálatának főbb megállapításairól, ja­{Folytatás a 3. oldalon.) GYORSÍTANI KELL A TALAJMUNKÁKAT Felkészülés az őszi kampányra Két hét múlva raft a Szolnoki Cukorgyárban Az 1980—81-es tanév orszá­gos megnyitó ünnepségét va­sárnap tartották meg Bé­késcsabán. A megnyitó ün­nepség előtt avatták fel az új Nyomdaipari Szakközép­iskolát, amelyben kétszázöt­ven tanuló sajátíthatja el a •tipográfia, a könyvkészítés ismereteit. Az iskolát, ame­lyet Tevan Andorról, a ma­gyar könyvművészet bé-' késcsabai úttörőjéről nevez­ték el, Pozsgay Imre műve­lődési miniszter adta át az új intézmény igazgatójának. Az avatáson leleplezték az iskola névadójának az épü­let falán elhelyzett emlék­tábláját. Az iskolaavatást követően a békéscsabai iskolacentrum­­ban tartották meg az orszá­gos tanévnyitó ünnepséget. Gyulavári Pálnak, a Békés megyei Tanács elnökének bevezető szavai után Pozs­gay Imre mondott beszédet. A tennivalókról hangsú­lyozta: folytatnunk kell a tankötelezettségi törvény mind teljesebb megvalósítá­sét. El kell érnünk, hogy a tanköteles korban levő hat­éves gyermekek időben megkezdjék iskolai, tanulmá­nyaikat. Az oktatási intéz­ményekben folytatni kell az egységes követelményrend­szer kialakítását. Fontos, hogy következetesen alkal­mazzák a nevelési-oktatási terveket, s hasznosítsák e tervek bevezetése során szerzett tapasztalatokat. Az iskola — az úttörő és KISZ - szervezettel, a családdal együttműköidve — köteles­ségteljesítő, törvénytisztelő, munlkaszerető, fejlett igaz­­ságérzetű, az igazságért har­colni tudó, a közösségért, ha­zájáért áldozatra is kész emberekké nevelje a fiata­lokat — hangoztatta. Olyan nemzedékeket bocsásson út­ra, amelyek a jólétet és a személyes érvényesülést nem szerencsének, hanem a mun­ka eredményének tekintik, s az értelmes, tartalmas éle­tért erőfeszítéseket tesznek. Olyan tanítóra, tanárakra van szükség — mondotta a továbbiakban —, akik felis­merik népünk jó tulajdon­ságait, erényeit, s azokat ki­fejlesztik tanítványaikba^. A nevelők zöme képes erre, ezért a nép. az egész ország becsülje jobban azokat az intézményeket és embereket, akikre gyermekeik sorsának alakítását bízza. A miniszter beszéde to­vábbi részében köszöntötte az első osztályosokat és a többi diákot, a munka mel­lett tanuló felnőtt hallgató­kat, a főiskolásokat és az egyetemistákat, a pályakez­dő, a pályán dolgozó, s a nyugdíjba vonuló pedagógu­sokat, a szülőket és a köz­nevelés irányításában dol­gozókat. Tegnap valamennyi általá­nos és középiskolában vala­mint szakmunkásképző inté­zetben is megtartották a tan­évnyitót. Megyénkben 50 ezer általános, több mint 9 ezer középiskolást és több mint hatezer szakmunkás­tanulót szóütott a padokba (Folytatás a 3. oldalon.) Az elmúlt hét végén hul­lott csapadéktól eltekintve a nyári betakarítási munkák befejezése óta általában kedvezett az időjárás az aratást követő időszerű munkáknak, ütemük 'még­sem kielégítő a megyében — áll állította meg tegnapi ülé­sén a megyei szervezési bi- TWtteág. A learatott gabo­naterületek 94 százalékáról takarították be a mezőgaz­­gasági üzemek a szalmát, a szabaddá tett földek 81 szá­zalékán fejezték be a nyári talajmunkákat» és mintegy 1900 hektáron a másod- il­letve tarlóvetéseket. A me­gyei tanács mezőgazdasági osztálya és a TESZÖV szak­emberei által végzett felmé­rések tapasztalatai szerint a gazdaságok csak részben használják ki a talajmun­kákhoz és tápanyagvissza­pótláshoz rendelkezésre álló gépkapacitásukat. A jövő évi termelés biz­tonsága érdekében —, Így foglalt állást a szervezési bi­zottság — megyeszerte meg keli gyorsítani a szántást, a műtrágyázást és a szerves­­trágya kiszórását. Az utóbbi­val különösen megkéstek most az üzemek, eddig mind­össze 2897 hektárra juttatták ki a közös és a háztáji ál­­latlállömáhy'tól összegyűjtött trágyát. Az idei gazdag ter­méshozamok révén a kalá­szosok a szokásosnál jobban elhasználták a táblákban lé­vő táperőt. így most különö­sen nagy gondot kell fordí­tani a mű- és szervestrágya megfelelő adagolására, az .okszerű” tápanyagvissza­pótlásra. A jelenleginél gyor­sabb ütemet kell diktálni a vetőmag előállításának és kiszállításának is, hogy az őszi vetésele optimális kez­dési idejére eljusson minden gazdaságba a kellő mennyi­ségű és minőségű vetőmag. Az őszi érésű növények helyzetét a szervezési bizott­ság kedvezőnek ítéli meg. A tejesérés stádiumában van a kukorica, érik a napraforgó, mindkettő állapota jónak mondható. A bugahányás időszakában lévő rizsnek vi­szont nem tesznek jót az utóbbi napokban tapasztalt éjszakai lehűlések. Meleg, napos időre lenne szükség az erőteljesebb cukrosodáshoz la pagyüíemi répatiáKlákon is, amelyekről a cukorgyá­rak kezdéséhez igazodva ha­marosan hozzálátnak a ter­melőszövetkezetek és állami gazdaságok a termés betaka­rításához. A tervek szerint ugyanis szeptember 17-én rajtol a Szolnoki Cukorgyár, és azt követően néhány nap múlva megkezdik a feldol­­.giozáav a Mátravidéki Cu­korgyárban is. A két üzem átvételi kör­zetébe tartozó Szolnok me­gyei gazdaságokban mintegy tizenötezer hektáron terem cukorrépa, a várható meny­­nyiség meghaladja az 530 ezer tonnát. A mátravidéki Cukorgyár 10 vasútállomá­son és két tehergépkocsi-ra­kodóhelyen, a szolnoki fel­dolgozó üzem huszonegy he­lyen veszi majd át a répát. Jelenleg mindkét körzetben 13 százalék körül van a nö­vény cukortartalma, de a szervezőbizottság egyértelmű­en az őszi kampány e hónap közepén történő indítását szorgalmazza. Az esetleg esőre, hidegre forduló őszi téleleji időjárás miatt fel­­szedetienül maradt répa ugyanis nagyobb kockázatot jelent. Elhangzott a szerve­zési bizottság ülésén az is, hogy a betakarítás, a szállí­tás és a feldolgozás érdeké­ben meg kell találni a lehe­tőségét az arra alkalmas he­lyeken a cukorépa éjjel-nap­pali átvételének. A cukorrépa-kampány be­indulásához hasonlóan a ter­melőket, felvásárlókat és fel­dolgozókat egyaránt nagy feladat elé állítja a másik (Jelentős területen termesz­tett iparinövóny. a napra­forgó betakarításának kö­zelsége. A várhatóan nagy termésmennyiség biztonságos elhelyezése érdekében a Ga­­banaforgalmi és Malomipa­ri Vállalatnak — amely egyébként 405 ezer tonna ga­bona átvételével eddig 104,3 százalékra teljesítette búza­felvásárlási tervét — első­sorban a nagy területen napraforgót termesztő gaz­daságokban kell szorgalmaz­ni a gabona-bértárolások felszámolását, a tárolóhelyi­ségek felszabadítását és elő­készítését az olajosmag fo­gadására. R rádió hullámhosszán 4. oldal Sport 5—6. oldal

Next

/
Oldalképek
Tartalom