Szolnok Megyei Néplap, 1980. szeptember (31. évfolyam, 205-229. szám)

1980-09-02 / 205. szám

SZOLNOK MEGYEI NÉPLAP 1980. szeptember 2. Kommentárunk Kampány a túlparton A földkerekség leg­hosszabb és legköltsége­sebb választási procesz­­szusa, az amerikai kam­pány ma döntő szakaszá­ba lép. Nyílt titok im­már, hogy az 1980-as vá­lasztási év a szokásosnál is többe kerül — és nem­csak pénzben, és nem csak Amerikának. Nyílt titok, hogy egész sor csa­pás az enyhülésre, éppen kortesmeggondolásokból fogant. Az Egyesült Államok kétszáz esztendős törté­netében kevés kormány­zat rendelte alá ily gát­lástalanul az ország, sőt a világ érdekeit esztelen hatalmi meggondolásai­nak. Most, a kampány­finis kezdetén kézenfek­vő, ha egy pillantást ve­tünk arra a nem akármi­lyen kérdésre: vajon mi­lyen eredménnyel tette ezt? A többi között — de korántsem kizárólag — az Irán és Afganisztán ürügyén tudatosan fel­korbácsolt hidegháborús hisztéria („veszélyben v;V gyünk, tömörüljünk a hi­vatalban lévő elnök mö­gé!”) arra jó eszköznek bizonyult, hogy meghát­rálásra kényszerítse az elnök párton belüli el­lenfelét, Edward Kenne­dy szenátort. Most már „csak” annak a kérdés­nek a megválaszolása van hátra, vajon hasonló eredményre vezet-e ez a mesterségesen létreho­zott pszichózis a másik párt jelöltjével, Ronald Reagannal szemben, vagy éppenséggel az ő kezére játszik? A felmérések azt mu­tatják, hogy ebben a pil­lanatban még mindig a republikánus jelölt ve­zet. Carter és környeze­te kétségbeesetten kezdi felismerni, hogy a hábo­rús hisztériakeltés, az enyhülés visszavetésének politikája november 4- én, a választások napján könnyen bumeránggá változhat. A nem éppen politikai széleslátókörű­ségéről ismert amerikai átlagszavazó ugyanis — és egyértelműen ennek tudható be Reagan hetek óta tartó egyenletes ve­zetése — a maga szem­pontjából így reagál: „Carter és Reagan közül az utóbbi a konzervatí­vabb, a kommunistafa­­lóbb, a szovjetellenesebb. Carter is „kemény” wa­shingtoni politikát ígér. Ha viszont valóban erre van szükség, miért ne bízzam ezt a politikát Reaganra, aki sokkal „keményebb”? Az amerikai szavazók­nak ez a gondolatsora ve­zeti Carterékat a kétség­­beesett, és a világ számá­ra egyre veszélyesebb kí­sérletekre, amelyekkel megpróbálják „jobbról előzni” a novemberi el­lenfelet. Ez magyarázza a hírhedt ,,59-es elnöki rendeletet” és nem utol­sósorban azt a bénultsá­got, ahogy a hivatalos Washington reagál — pontosabban: nem reagál — például Leonyid Brezsnyev komoly tár­gyalási javaslatot tartal­mazó Alma Ata-i beszé­dére. Szénában, szeptember 23 és 27 ktfzitt Népek világparlamentje a békéért I Béke-világtaaécs eleikének budapesti saltékanfereacláia A Béke-világtanács elnöke, Romes Chandra az Országos Bé­ketanács székházában a szeptember végére Szófiába összehí­vott „népek világparlamentjéről” tartott sajtókonferenciát Méreteit és politikai jelen­tőségét tekintve is a legna­­gyobbszabású nemzetközi demonstráció a Bóke-Világ­­tanács idei programjában a szeptember 23. és 27. között Szófiában összehívott „Né­pek világparlamentje a bé­kéért”, amelynek az embe­riség most legégetőbb sors­­kérdéiseilről! rendezendő ta­nácskozássorozatára mint­egy1 kétezer delegátus érke­zik a világ minden tájáról. Romesh Chandra, a Béke­világtanács Magyarországon tartózkodó elnöke közölte ezt tegnapi sajtókonferenciáján, amelyet az Országos Béke; tanács hívott össze a Hazafi­as Népfront Belgrad rakpar­ti székházában. — A szófiai világtalálkozó nemzetközi előkészületeinek és prog­ramijának ismertetése előtt Romesh Chandra utalt arra, hogy már jóideje nemzet­közi jbékenap szeptember 1-e, amely örök mementó az e napon megkezdődött második világháborúra, s egyben a fasizmus még ma sem) megfnyuigvó mesterke­dései éken föllépésre ser­kent. Szófiában eddig 130 or­szágból jelezték részvételü­ket általában magasazinltű küldöttségek. Űj vonásként állapíthatta meg a Világpar­lament Nemzetközi Előkészí­tő Bizottsága, hogy minden korábbi ná? nagyobb szám­ban, nagyobb politikai po­tenciált képviselve iratkoz­tak fel „a delegációk sorai­ba a nemzetközi békemoz­galmak”, a nemzetközi bé­keszervezetek képviselőivel együtt politikai pártok, szak­szervezetek küldöttei, tör­­vjényhozó testületek tagjai. Minden kontinensről érkez­nek hivatalos küldöttségek. A sajtókonferencián Se­bestyén Nándornál az Orszá­gos Békétanács elnöke beje­lentette, hogy nemzeti béke­­mozgalmunkat, társadal­munk minden rétegét kép­viselve 20 tagú magyar kül­döttség utazik a bolgár fő­városiba. Delegátusaink ma­gukkal viszik, 6 átadják a világparlament résztvevői­nek azt a terjedelmes doku­mentumkötetet, amelyben beszámolunk a budapesti felhívás nyomán kibontako­zott magyarországi társadal­mi és politikai akciókról* bé­kemunkánk fellendüléséről. LIPCSE Vasárnap 51 ország és Nyu­­gat-Berlin mintegy 6000 ki­állítójának részvételével, az NDK számos párt- és álla­mi vezetőjének jelenlétében megnyílt a lipcsei őszi vá­sár. A mostani nemzetközi áruparádéra 300 ezren jelen­tették be részvételi szándé­kukat, mintegy 100 ország­ból, zömükben szakemberek, köztük nagyszámban Ma­gyarországról is. Erich Ho­­necker, a Német Szocialista Egységpárt Központi Bi­zottságának főtitkára, a Né­met Demokratikus Köztár­saság Államtanácsának el­nöke, Willi Stoph 'miniszter­­elnök, Horst Sindermann, a Népi Kamara elnöke és az NDK számos más párt- és állami vezetője vasárnap — a megnyitás után közvetle­nül — megtekintette a lip­csei vásár magyar kiállításá­nak egy részét is. MOSZKVA Leonyid Brezsnyev, az SZKP KB főtitkára, a Szov­jetunió Legfelsőbb Taná­érkezett Jeruzsálemben tárgyal Carter amerikai elnök közel-keleti különmegbízott ja: Képünkön: Sol Linowitz (jobbra) Begin izraeli miniszterelnök társaságában (Telefotó — KS) csa Elnökségének elnöke vasárnap Alma-Atából ha­zaérkezett Moszkvába. A re­pülőtéren fogadására meg­jelentek az SZKP KB Poli­tikai Bizottságának tagjai és póttagjai, valamint a Köz­ponti Bizottság titkárai. Leonyid Brezsnyev Alma- Ajtában a Kazah SZSZK és a Kazah Kommunista Párt megalakulásának 60. évfor­dulója alkalmából rendezett ünnepségeken vett részt. HANOI Vietnamnak nehéz és bo­nyolult feladatokkal szembe­nézve kell megvalósítania két legfontosabb célját: a szoci­alizmus építését és a szo­cialista haza védelmét — je­lentette ki Ph'-m Van Dong kormányfő hétfőn azon a Hanoi ünnepségen, amelyet az ország nemzeti ünnepe al­kalmából rendeztek. A Ha­noi Ba Ding palotában Vi­etnam első munkás—pjaraszt állama, a VDK kikiáltásának 35. évfordulója megünnep­lésére tartott nagygyűlés el­nökségében foglaltak helyet az ország párt- és állami ve­zetői, élükön Le Duannal, a Vietnami Kommunista Párt Központi Bizottsága főtitká­rával. Ott voltak a szovjet— vietnami közös űrrepülés résztvevői, Pham Tuan és Viktor Gorbatko is. SZÖUL Hivatalosan beiktatták Dél- Korea elnöki tisztségébe hét­főn Szöulban. Csőn Tu Hvan tábornokot, az ország „erős Gdansk környékén Megkezdődött a munka Varsóban hétfőn bejelen­tették, hogy a számos tár­sadalmi-gazdasági kérdésről létrejött megállapodás alap­ján felújították a munkát a gdanski tengermeljék üze­meiben, Szczecinben, Elblag­­ban, valamint több más kör­zetben. Gdanskban vasárnap este óta működik a kikö­tő, Gdyn iában az éjszaka folyamán megindult a mun­ka a kikötői teherpályaud­varon. Ismét megindult a tömegközlekedés Gdansk­ban, Gdyniában, Szczecin­ben és Elblagban, és ilyen hírek érkeztek Wroclawból. valamint Poznanból is. A munkabeszüntetések ókozta veszteségekről még nincs pontos adat, annyi azonban már ismeretes, hogy a károk óriásiak. Számos tengermelléki üzem nem tudta teljesíteni az elmúlt hetekben exportkötelezettsé­geit, nagy mennyiségű ex­portra szánt áru vesztegelt a kikötői pályaudvarokon összetorlódott vagonokban, a kikötőkben pedig olyan ha­jók tartottak kényszerpihe­nőt, amelyek kőolajat, élel­miszert, gabonát, takar­mányt hoztak volna az or szágnak. ItomsorompA-egyezmény Időzavar Genfben Munkaokmány-dömping miatt időzavarban kezdte ne­gyedik, vagyis záró munka­hetét Genfben az atomso­rompó- szerződés egy évtize­des érvényesülését vizsgáló nemzetközi konferencia. „Most már végső álláspont­jukat képviseljék a delegá­ciók” — hangzott a hétfői rövid plenáris ülésen az el­nök felhívása, amely a kon­ferencia két főbizottságához és ezek munkacsoportjaihoz szólt. A genfi atomsorompó-kon­­ferencia rátért záródokumen­tumának kidolgozására. A belső eljárási szabályok sze­rint ezt konszenzussal kelle­ne elfogadni, tehát a szerző­dés összes részeseinek egy­behangzó jóváhagyásával. emberét”, aki a hatalom igazi birtokosaként eddig a háttérből tartotta kézben az ideiglenesen szóhoz jutott polgári politikusokat. ADDISZ ABEBA Mengisztu Hailé Mariam, az Etiópiái Ideiglenes Kato­nai Kormányzó Tanács (DERG) elnöke üzenetet kül­dött Carter amerikai elnök­nek a közelmúltban kötött amerikai—Szomáliái egyez­ményről, amely amerikai ka­tonai támaszpontok létesíté­sét irányozza elő Szomália területén — jelentette vasár­nap az ENA etiópiai hírügy­nökség. Az üzenet rámutat, hogy a mogadishui rezsim­mel kötött egyezmény súlyos veszélyt jelent az etiópiai forradalomra. Az etiópiai vezető a helyzet veszélyessé­gének részletes kifejtése után a döntések felülvizsgálását követelte az amerikai kor­mánytól. TEHERÁN Khomeini ajatollah, Irán legfőbb vallási vezetője nem hajlandó dönteni Baniszadr államfőnek és Radzsai mi­niszterelnöknek a kormány összetételével kapcsolatos vi­tájában — vált ismeretessé az iráni parlament tegnapi ülésén. Mohammad Ali Rad­zsai miniszterelnök tegnap levelet kapott Edmund Mus­­kie amerikai külügyminisz­tertől. A levelet svájc tehe­­ráni ügyvivője adta át, aki az amerikai—iráni diplomá­ciai kapcsolatok megszakítá­sa óta az Egyesült Államok érdekeit képviseli Iránban. Az üzenet tartalmát nem hozták nyilvánosságra, de az feltehetően az Iránban őr­zött amerikai túszokkal fog­lalkozik. _____________Vietnam ünnepéi________________ Magyar vezetők üdvözlete HANOI Kedves elvtársak! A Vietnami Szocialista Köztársaság nemzeti ünnepe, a független demokratikus Vietnam létrejöttének 35. évfordu­lója alkalmából, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága, a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa, Mi­nisztertanácsa és országgyűlése, egész népünk és a magunk nevében elvtársi üdvözletünket és jókívánságainkat küldjük Önöknek, a Vietnami Kommunista Párt Központi Bizottsá­gának, a Vietnami Szocialista Köztársaság nemzetgyűlésé­nek, kormányának és a vietnami népnek. A magyar kommunisták, a szocializmust építő magyar nép tisztelettel tekint azokra a történelmi jelentőségű vív­mányokra, amelyeket a Vietnami Kommunista Párt vezeté­sével a vietnami nép a külföldi gyarmatosítók és agresszorok ellen vívott hősies harcával az ország függetlenségének és hazája egységének megteremtésében elért. Napjainkban Vietnam népe eredményesen munkálkodik a szocializmus felépítésén, a Vietnami Kommunista Párt IV. kongresszusa határozatainak megvalósításán. Széles körű nemzetközi elismerést vált ki a Vietnami Szocialista Köztár­saság aktív külpolitikája, a forradalmi és antiimperdalista erőkkel folytatott együttműködése. Szolidárisak vagyunk a vietnami népnek az ország füg­getlensége, szuverenitása és területi sérthetetlensége megvé­déséért folytatott harcával. Támogatjuk az indokínai orszá­gok összefogását a társadalmi haladás, a nemzeti felvirágzás, a béke és a biztonság érdekében. Elítéljük az imperialista és más reakciós erők aknamunkáját, fenyegetéseit és provoká­cióit a Vietnami Szocialista Köztársaság és a térség többi állama ellen. Meggyőződésünk, hogy a vietnami nép a jövőben is sike­resen teljesíti a szocialista építés feladatait, megvédi hazáját és szocialista vívmányait. Örömmel állapítjuk meg, hogy pártjaink és országaink sokoldalú kapcsolatai gyümölcsözően fejlődnek a marxizmus­­leninizmus és a proletár internacionalizmus elvei alapján a két nép és a szocializmus egyetemes ügye javára. Nemzeti ünnepük alkalmából további sikereket kívánunk önöknek, a vietnami népnek, a Vietnami Szocialista Köztár­saság felvirágoztatása, a társadalmi haladás és a béke érde­kében kifejtett tevékenységükhöz. t Budapest. 1980. szeptember 2. köszöntötte Le Duant, a Vi­etnami Kommunista Párt Központi Bizottsága főtit­kárát; Nguyen Huu Thot, a Vietnami Szocialista Köztár­saság ügyvezető elnökét; Truong Chinh-t, a Vietna­mi Szocialista Köztársaság nemzetgyűlése állandó bi­zottsága elnökét, Pham Van Dongot, a Vietnami Szocia­lista Köztársaság miniszter­elnökét. VIETNAM 35 ÉVES Három, időben és okoza­­tilag is egybekapcsoló­dó ünnepről emlékez­tek meg idén a baráti Viet­nam népe: forradalma le­gendás vezetője, Ho Si Minh születésének 90. évfordulójá­ról, a kommunista párt lét­rejöttének 50. és a népihata­lom fennállásának 35. jubi­leumáról. 1945. szeptember 2-án a kommunisták vezette ellen­állási front gyors, határozott előrenyomulásának megkoro­názásaként Ho Si Minh Ha­noi Ba Dinh-terén ünneplő százezrek előtt jelentette be: „Vietnamnak joga van a sza­badsághoz és a függetlenség­hez — s valóban szabad és független lett! A vietnami nép telve van elszántsággal, hogy teljes lelki és anyagi erejével, életének és vagyo­nának feláldozása árán is megvédi jogát a szabadságra, a függetlenségre.” Ezekkel a szavakkal született meg a Vietnami Demokratikus Köz­társaság, Ázsia első valóban demokratikus, független, né­pi állama. Vietnam történelmének el­múlt 35 éve e kitartó, áldo­zatoktól vissza nem riadó nép akarata, békevágya elle­nére, szenvedésekkel egy­szersmind győzelmes harccal telt el. Felnőtt egy nemze­dék, amely tapasztalta: Vi­etnam a maga állhatatos füg­getlenségi harcával szüntele­nül a világpolitika fókusz­pontjában áll. A vietnamiak küzdelme a japán megszál­lás, a francia gyarmatosítás, az amerikai agresszió ellen a felszabadulásukért küzdő gyarmati népiek példaképévé vált. A sok évtizedes áldozat­­vállalás meghozta gyümöl­csét: Vietnam déli országré­sze felszabadult, a nemzet újraegyesült, egységes kere­tekben építi önálló, szocialis­ta államát. Ám a győzelem óta eltelt fél évtized sem hozta el Vi­etnam népének a nyugodt, zavartalan fejlődést. Előbb a piolpotista kambodzsai veze­tés határháborúba torkolló agresszivitása, majd az őket gyámolító kínai vezetés in­váziója borította fel Viet­nam, s az egész indokínai térség nyugalmát. Ilyen roppant nehéz törté­­nelmi-piolitikai körülmények közepiette kellett (és kell még ma is) a vietnami népnek építeni egységes, szocialista hazáját. Küldetésében azon­ban nem maradt magára. Vi­etnam hősi, függetlenségi küzdelme a Szovjetunió, ha­zánk, s a többi szocialista or­szág saját ügyévé vált. Or­szágaink, miként az ameri­kai agresszió időszakában, úgy a jelenlegi, gazdaságilag és külpolitikailag egyaránt bonyolult szakaszban is Vi­etnam testvéri népe mellett állnak, tevőleges anyagi és erkölcsi támogatásukkal. Vietnamot gyakorta ne­vezik a szocializmus előretolt, délkelet­­ázsiai bástyájának. Nemes, ugyanakkor áldozatokkal já­ró küldetés ez. Nagy ünne­pén, népi állama létrejötté­nek 35. évfordulóján békét, nyugalmat, zavartalan építő­munkát kívánunk a vietnami népnek, hogy történelmi ál­ma, szocialista hazája felvi­rágoztatása teljesüljön. Az a vágy, amelyet Ho Si Minh elnök végrendeletében így fogalmazott meg: „Az agresz­­szorokat kiverjük, hazánkat egyesítjük, s tízszer szebbé varázsoljuk, mint valaha is volt.” Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt Köz­ponti Bizottságának első tit­kára; Losonczi Pál, a Ma­gyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke; Lázár György, a Magyar Népköz­­társaság Minisztertanácsának elnöke; Apró Antal, a Ma­gyar Népköztársaság ország­­gyűlésének elnöke Vietnam nemzeti ünnepén táviratban

Next

/
Oldalképek
Tartalom