Szolnok Megyei Néplap, 1980. július (31. évfolyam, 152-178. szám)

1980-07-01 / 152. szám

Ára: 1,20 forint SZOLNOK MEGYEI VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! XXXI. évf. 152. sióm, 1980. július 1., kedd A MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁG ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA Ülést tartott a megyei pártbizottság Az MSZMP Szolnok megyei Bizottsága 1980. június 30-án Andrikó Miklós elvtárs elnökletével ülést tartott. Az ülésen a me­gyei pártbizottság tagjain kívül részt vet­tek: a járási és városi pártbizottságok első titkárai, a megyei pártbizottság osztályve­zetői, az ipari és mezőgazdasági üzemek, állami és társadalmi szervek meghívott vezetői. A megyei pártbizottság elfogadta: — Andrikó Miklós elvtársnak, a megyei pártbizottság első titkárának a Központi Bizottság 1980. június 24-i ülése alapján elhangzott szóbeli tájékoztatóját az idősze­rű nemzetközi kérdésekről; — Mohácsi Ottó elvtársnak, a megyei pártbizottság titkárának a Központi Bi­zottság ülése alapján tartott tájékoztatóját az 1980. évi népgazdasági terv végrehajtá­sának eddigi tapasztalatairól, valamint az 1980. évi megyei gazdaságpolitikai felada­tok időarányos teljesítéséről; — Szűcs János elvtársnak, a megyei pártbizottság titkárának a KB ülése alap­ján tartott előterjesztését az országgyűlési és tanácsi választásokról, valamint a vá­lasztások megyei politikai és szervezeti ta­pasztalatairól. Lobog a láng az áttörök ötkarikás versenyén Ünnepélyes megnyité a tiszaligeti sportcsarnokban Csak az időjáráson nem sikerült kifogni az úttörő- olimpia országos dönitője előrelátó rendezőinek. Teg­nap az ünnepélyes megnyi­tót a tiszaligeti stadionból a sportcsarnokba kényszerítet­te a hétvégi esőzés. A ren­dezők. helyesen, a verseny­zők, a díszibemutató részt­vevőinek egészsége érdeké­ben döntöttek így. hiszen a vizes zöld gyepszőnyeg nem volt alkalmas a bemutatók­ra. Így aztán a szó szoros értelmében zsúfolásig telt meg a csarnok, sajnos, na­gyon sokan kívül rekedtek. A tizenkilenc megye és Bu­dapest képviseletében felvo­nult pajtásokat dr. Földi Dánielné, a Szolnok megyei Úttörőelnökség elnöke kö­szöntötte, majd Szűcs János, aiz MSZMP Szolnok megyei bizottságának titkára az olimpiai bizottság elnöke üdvözölte a vendégeket, Szűcs Istvánnét, az MSZMP KB tagját, a Magyar Üttö- rőszövetség elnökét, Andri­kó Miklóst, az MSZMP Szol­nok megyei Bizottságának első titkárát, Buda István államtitkárt, az OTSH elnö­két, Barta Lászlót, a Szolnok megyei tanács elnökét, dr. Hanga Mária művelődési miniszterhelyettest, és Tibor ■ Tamást, az MSZMP KB al­osztályvezetőjét, valamint azokat az ifjú sportolókat, akik több mint egymillió út­törő-olimpikon közül sze­reztek jogot az országos döntőn való indulásra. — Sok magyar élsportoló bizonyította tehetségét az úttörőversenyeken. Remél­jük, jelenleg is itt vannak az elkövetkezendő olimpiák reménységei — mondta töb­bek között Szűcs János. (Ezután felhúzták az ár- bócra minden úttörő-olimpia jelképét, az ötkarikás lobo­gót, majd Karákas Zoltán, a törökszentmiklósi Rózsa téri Általános Iskola úttörő-olim­piai bajnok labdarúgója ér­kezett a sportcsarnokba az olimpiai lánggal. Dr. Hanga Mária méltatta köszöntő beszédében a XVI. Nyári úttörő-olimpia új rend­szerben lebonyolított verse­nyét. — Az úttörő-olimpiák egy­másba fonódó láncolatában a mai napon egy olyan lánc­szemhez érkeztünk, amely magában foglalva a előző évek tapasztalatait, élmé­nyeit megőrzött sok mindent a régiből és megerősödve et­től — újat ad. Azt akarjuk, hogy ez az esemény válto­zatlanul az úttörőélet nagy élménye maradjon, hogy az úttörők olimpiája legyen.* De újjászerveztük magát a ver­senyrendszert. Mit vártunk ettől és mi lett az ered­ménye? Sokkal nagyobb tö­megből, színvonalasabb ver­senyt futva, nagyobb küzdel­met víva jutottak el a részt­vevők a bajnokságot eldöntő versenyekig. Éppen ezért hisszük, hogy az eddigiek­nél még nagyobb értéke lesz a megszerzett érmeknek. A miniszterhelyettes a kö­vetkező szavakkal buzdította kimagasló eredmények el­érésére az úttörő sporolókat: — Tanáraitok, szüléitek és osztálytársaitok büszkék rá­tok, hogy iskolátokat, lakhe­lyeteket országos döntőn képviselhetitek. Méltán vár­nak tőletek helytállást, fe­gyelmet, ellenfelet tisztelő sportszerű versenyzést. Dr. Boros Ottói, kétszeres olimpiai bajnok előtt Szebeni Veronika, a szolnoki Mátyás király úti iskola sportolója tette le pajtásai nevében az olimpiai esküt, majd a sport­csarnok küzdőterét óvodás, általános iskolás és középis­kolás sportolók vették birto­kukba, akik színvonalas, lel­kiismeretesen begyakorolt produkcióval kedveskedtek a közönségnek. Elismerés illeti őket, és a betanításon fáradozó óvónő­ket. tanítókat, tanárokat, hogy végül is a szabadtérre komponált nagylélegzetű műsorukat a sportcsarnok küzdőterén is színvonala­san adták elő. A közönség- siker természetesen nem ma­radt el* lelkes taps köszön­tötte valamennyi korosztály igyekvésát, különösen nagy tapsot arattak a karcagi kö­zépiskolások vérpezsdítő ze­nére előadott modern gya­korlatukkal. A mától kezdődő verse­nyekre a XVI. Nyári úttörő- olimpia rendezői és a ver­senyzők szeretettel várják a közönséget. P. B. Készenlétben a rizsaraié gépek 3. oldal R macskás Kron bácsi fl rádió hullámhosszán 4. oldal Sport 5—6. oldal Konsztantyin Katusev Budapesten Tegnap szovjet küldöttség érkezett hazánkba a magyai —szovjet gazdasági és mű­szaki tudományos együttmű­ködési kormányközi bizott­ság 25. ülésszakára. A dele­gációt Konsztantyin Katu­sev, a Szovjetunió Miniszter - tanácsának elnökhelyettese,; kormányközi bizottság szov­jet tagozatának elnöke vezeti A vendégeket a Ferihegyi re­pülőtéren Marjai József mi­niszterelnök-helyettes, a bi­zottság társelnöke és Vlagyi­mir Pavlov, a Szovjetunió budapesti nagykövete fo­gadta. A nyitókép résztvevőinek egy csoportja A kisújszállási Vas- Fa és Építőipari Szövetkezetben első félév során mintegy 160 ezer pár különböző fazonú női és férfi (atalpat készítettek. Eves termelési értékük ebből a termékből közel 14 millió forint Szovjet—nyugatnémet csúcstalálkozó kezdődött A szovjet kormány meghí­vására hétfőn délben Moszk­vába érkezett Helmut Schmidt, a Német Szövetsé­gi Köztársaság kancellárja, valamint Hans-Dietrich Genscher alkanceUár, kül­ügyminiszter. A Vnukovói repülőtéren a vendégeket Leonyid Brezsnyev, az (Folytatás a 2. oldalon) Egészségügyi dolgozók kitüntetése Ünnepség a megyei tanácsnál A megyei tanács vb ter­mében bensőséges hangula­tú ünnepség zajlott le teg­nap délután. Semmelweis Ignác születésének 162. év­fordulója tiszteletére meg­emlékezésre és kitüntetések átadására került sor. Az eseményen részt vett Barta László, a megyei tanács el­nöke, Boros Ottóné, a me­gyei pártbizottság osztály- vezetője és dr. Durst János- né, dr. ©yuricza Blanka, nyugdíjas osztályvezető "Fő­orvos. A megjelenteket Magyari Miklósné, az Orvos-Egész­ségügyi Dolgozók Szakszer­vezete megyei Bizottságának titkára üdvözölte, majd dr. Ignácz István megyei főor­vos tartott ünnepi megem­lékezést a világhírű magyar orvosról, akit szerte a vilá­gon, mint az anyák meg- mentőjét ismerik. Beszélt ar­ról, hogy Semmelweis élete és munkássága ma is tanul­ságul szolgálhat annak elle­nére, hogy a tudományok, az orvostudomány fejlett­sége, fejlődése, ma mér több, nagyobb lehetőségeket ad az orvosok kezébe, mint amennyit Semmelweis ko­rában adhatott. Egyike a tanulságoknak, hogy az el­mélet; orvostudományt gyorsabban alkalmazzuk a gyógyító-megelőző munká­ban. Hangsúlyozta: azok kapnak ma kitüntetést, akik hűséggel, odaadással, tudás­sal szolgálják a szocialista egészségügyet, akik méltó folytatói a nagy magyar or­vos munkásságának. Ezután került sor az el­ismerések átadására. A me- gvei tanács által alapított Durst János díjat, plakettet és oklevelet Barta László nyújtotta át dr. Bogdándy Györgynek, a megyei kórház osztályvezető főorvosának, dr. Farkas Bélának, a karca­gi kórház osztályvezető fő­orvosának és Tömösközi Ilo­nának. az újszászi gyógy­szertár vezetőjének. Az egészségügyi miniszter által adományozott Kiváló Mun­káért kitüntetést Sipos Ká­roly, a megyei tanács elnök- helyettese adta át Ábrahám Lászlónak, a szolnoki Egye­sített Egészségügyi Intéz­mény igazgatójának, Elekes Károlyné fegyverneki vé­dőnőnek, Halmi Ferencné jászalsószentgyörgyi Ikörzeti ápolónőnek, Nagy Józsefné- nak, a megyei kórház osz­tályvezető asszisztensének, dr. Molnár Miklósnak, Ti­szafüred ügyvezető körzeti orvosának és Szécsi Gyulá- nénak, a törökszentmiklósi gyógyszertár vezetőjének. Rajtuk kívül még harminc- hatan kapták meg ezt a ki­tüntetést a megyében. Dicsé­retben a miniszter 45 egész­ségügyi dolgozót részesitétt megyénkből, közülük heten a megyei tanácsnál rende­zett ünnepségen vették át az elismerést. A megyei pártbizottság megbízásából Boros Ottóné köszöntötte a kitüntetetteket, akiknek nevében dr. Bog­dándy György mondQtt kö­szönetét az elismerésért. (Az új Durst-díjasok a 3. oldalon) Napirenden: a termelési kooperáció és a termékek minősége fl SZOT elnökségének ülése A vállalatok jó együttmű­ködése és a termékek kifo­gástalan minősége egyaránt fontos tényezője a népgazda­sági egyensúly javításának, ezért a szakszervezetek fo­lyamatosan figyelemmel kí­sérik ezek alakulását, és se­gítik a hibák kijavítását — hangsúlyozta tegnapi ülésén a SZOT Elnöksége, amely a termelési kooperációval és a termékminőséggel kapcsola­tos szakszervezeti feladatokat vitatta meg. A SZOT Elnöksége továb­biakban a szakszervezeti számvizsgáló bizottságok te­vékenységének továbbfejlesz­téséről, majd a szakszerveze­tek megyei tanácsai, illetve a Szákszervezetek Budapesti Tanácsa feladata és hatáskö­rére vonatkozó korábbi hatá­rozat végrehajtásáról tár­gyalt. Javaslat hangzott el az SZMT-k szervezetének módosítására, és a létszám csökkentésére is. Eszerint a Szakszervezetek Budapesti Tanácsa továbbá Borsod és a Veszprém megyei SZMT lét­számát 2—2-vel, a többi me­gyében — Békés, Nógrád és Vas megye kivételével — egy személlyel kell csökken­teni.

Next

/
Oldalképek
Tartalom