Szolnok Megyei Néplap, 1980. május (31. évfolyam, 101-126. szám)

1980-05-01 / 101. szám

Éljen május elseje! Köszöntő május elsején Vasúti aluljárót kap Újszász A Magyar Szocialista Mun- Ikásipárt Központi Bizottsá­ga, népköztársaságunk kor­mánya és a Szakszervezetek Országos Tanácsa nevében a munkásosztály nagy nemzet­közi ünnepének előestéjén tisztelettel köszöntőm mind- annyiukat. munkásokat, ter­melőszövetkezeti parasztokat, értelmiségieket, hazánk min­den dolgozóját. 35 esztendeje az alkotás, a munka ünnepe, a dolgo­zók nagyszerű megmozdulá­sa minden május elseje. A fejlett szocializmust épí­tő társadalmunkban több nemzedék munkálkodik együtt. Köztük vannak még azok, akik nagy áldozatvál­lalással, forradalmi hittel utat törtek mai, szabad éle­tünknek. Növekvő számban, mind gazdagabb tudással folytatják ezt a munkát a fiatalok. Ma, amikor gazdasági épí­tő munkánk külső feltételei a korábbinál kedvezőtleneb­bek, hazai feladataink pe­dig bonyolultabbak, adottsá­gainkkal megfelelően éljünk. Csakis a munkában becsület­tel helytállókra, a jószellemű közvéleményre támaszkodva teremthetjük meg azt a köz­érzetet, amely újabb lendü­letet ad további fejlődésünk­höz, a szocialista demokrá­cia gazdagításához. A ha­zánkhoz. a szocialista rend­szerünkhöz való hűségünk, az országunk boldogulásáért érzett felelősségünk mércéje napjainkban a jobb. ered­ményesebb munka, a haté­konyabb, jövedelmezőbb gaz­dálkodás. A közös tevékenységben érdekelt, a jó munkáért elis­mert ember jól érzi magát. Meggyőződésem, hogy jú­nius 8-a, az országgyűlési képviselő- és tanácstagvá­lasztás is népünk, nemzetünk egységének méltó megnyil­vánulása lesz, kifejezi rend­szerünk demokratizmusát és azt, hogy a szocializmus építése nemcsak a kommu­nisták ügye, hanem a Haza­fias Népfront programja, minden állampolgár sajátja. Május 1-e évről évre or­szágonként, ás világméretek­ben demonstrálja annak az osztálynak a növekvő súlyát, amelynek történelmi külde­tése a kizsákmányolás és az elnyomás végérvényes fel­számolása, a szocialista tár­sadalom megteremtése. Föl­dünk egynegyedén a hata­lomra jutott munkásosztály eredményesen építi az új társadalmat. A szocialista országok dol­gozó tömegei büszkén te­kinthetnek vissza a megtett hatalmas útra. és hittel, bi­zalommal nézhetnek a jö­vőbe. A tőkés és a fejlődő országok munkásosztálya, dolgozói számára ez a nap harci szemle a nép jogaiért és érdekeiért, a nemzetközi monopoltőke uralmának visszaszorításáért és megtö­réséért, a nemzeti és a tár­sadalmi felemelkedésért ví­vott küzdelemben. Meg kell akadályozni, hogy megsemmisüljenek a munkásgenerációk alkotásai, hogy pusztulásba sodródjon a civilizáció, az emberiség. Ehhez ideológiai ellentétek­től és politikai különbségek­től függetlenül össze kell fognia a kommunista, szo­cialista, szociáldemokrata, keresztény és más pártállá­sú munkásoknak, dolgozók­nak. csakúgy, mint a pár­tokhoz nem tartozóknak. A magyar munkásosztály — népünk egyetértésével — együtt halad a világ külön­böző országaiban élő osztály- testvéreivel. az emberiség jö­vőjét fenyegető erők elleni harcban. Pártunk XII. kongresszu­sának szellemében munkál­kodjunk tovább a szocialista építés külső feltételeinek ja­vításán. Szilárdítsuk tovább testvéri barátságunkat.» ösz- szefogásunkat a Szovjetunió­val. a szocialista közösségek országaival. Erősítsük inter­nacionalista szolidaritásun­kat a tőkés és a fejlődő or­szágok dolgozóinak, népei­nek imperialistaellenes küz­delmével. Járuljunk hozzá hazánk további felvirágoz­tatásához. az egyetemes bé­ke, a társadalmi haladás üg véhez. Részletek Jakab Sándor ünnepi köszöntőjéből, mely elhangzott a rádióban és a televízióban. Az április 29-i műszaki bejárással megkezdődött Űj- szászon az a 18 milliós be­ruházás, amelynek során alul­járó épül a vasútállomáson. Az új létesítmény összeköti majd a kilenc sínpár által elválasztott lakónegyedet az anyaközséggel, ugyanakkor a vágányokhoz — a közlekedő vonatokhoz — fel- és lejáró is készül. Ezzel véglegesen megszűnik a már nem egy­szer tragédiát okozó baleset- veszély. A költségek fedezésére 12 millió forintot a megyei ta­nács biztosított, 6 millióról pedig a MÁV gondoskodott. Jászberényben Virágerdií a gyár körül Megszépült május és a ta­vasz tiszteletére a Hűtőgép­gyár százhúsz holdnyi par­kosított területe Jászberény­ben. Czigány György kertész és brigádja évente tizenöt mázsa fűmagot vet el a zöldterület szépítése érdeké­ben, harmincezer egynyári virágpalántát nevelnek, ül­tetnek ki. Ezerötszáz csemete-fenyőt gondoznak a parkban, csak­nem ötezer tulipán és mus­kátli virul, amelyet szintén ők ültettek ki. Illést tartott a Minisztertanács Harmincéves a magyar—mongol barátság Ünnepi megemlékezés Mezőtúron A kormány Tájékoztatási Hivatala közli: a Miniszter- tanács tegnap ülést tartott. Lázár György, a Miniszter- tanács elnöke tájékoztatta a kormányt dr. Bruno Kreis- kynek, az Osztrák Köztár­saság szövetségi kancellár­jának meghívására Auszt­riában tett nem hivatalos látogatásáról. A kormány a beszámolót jóváhagyólag tu­domásul vette. A belügyminiszter, vala­mint a közlekedés- és pos­taügyi miniszter jelentést tett a közúti közlekedésbiz­tonságával kapcsolatos 1972. évi kormányhatározat végre­hajtásának tapasztalatairól. Ezek szerint az elmúlt évek­ben a közlekedés biztonsá­ga javult, a balesetek száma — a gépjárműállomány nagymértékű növekedése el­lenére — nem emelkedett. A kormány a jelentést elfo­gadta, és felhívta az illeté­kes minisztereket, hogy a helyzet további javítására. elsősorban a halálos kime­netelű és súlyos balesetek számának csökkentésére, il­letve megelőzésére tegyenek i n tézkedéseket. A Minisztertanács elfo­gadta a munkaügyi minisz­ter előterjesztését a munkás- szállásokról 1976-ban hozott kormányhatározat végrehaj­tásának tapasztalatairól. Az elmúlt években a vállala­tok erőfeszítéseinek ered­ményeként a munkásszállók­ban fokozatosan csökkent a zsúfoltság, nőtt a megfelelő színvonalú ellátást biztosító helyek aránya. A lakók élet­körülményeinek javítására azonban — elsősorban a fővárosban — változatlanul nagy figyelmet kell fordíta­ni. Helyes, ha a vállalatok közös összefogással építenek és tartanak fenn munkás- szállásokat, így nagyobb le­hetőségük van ésszerűbb fejlesztéssel magasabb szín­vonalú ellátásra. A magyar—mongol diplo­máciai kapcsolatok felvéte­lének 30- évfordulója alkal­mából tegnap ünnepi meg­emlékezést tartottak Mező­túron. Az ünnepséget meg­előzően a déli órákban Szolnokira a HNF megyei székházába érkezett Donojn Purev. a Mongol Népköztár­saság rendkívüli és megha­talmazott nagykövete és kí­sérete, Szabó Ferenc, a Külügyminisztérium főosz­tályvezetője. A vendégeket a Hazafias Népfront megyei bizottsága nevében Oláh Já­nos megyei titkár fogadta, jelen volt Elek Sándor, a megyei pártbizottság mun­katársa. Ezután Mezőtúrra veze­tett a vendégek és a vendég­látók útja, ahol a városi tanács épületében Móricz Béla, a városi pártbizottság első titkára, Papp János Mezőtúr tanácselnöke és Ta­kács József, a Hazafias Népfront városi Bizottságá­nak titkára fogadta őket. A délutáni órákban a nagykövet és kísérete ellá­togatott a Magyar—Mongol Barátság Tsz-be, ahol Nagy Zoltán, a gazdaság elnöke és Csípés Imre, az üzemi pártbizottság titkára kala­uzolta őket. Délután 5 órára megtelt a városi tanács épü­letének díszterme, az ünne­pi megemlékezés színhelye. A magyar és a mongol himnusz, a mezőtúri diákók ünnepi műsorának elhang­zása után Papp János kö­szöntötte a megjelenteket, az elnökségben helyet fog­laló Donojn Purevet és Sza­bó Ferencet. Ünnepi megemlékezést Strassenreiter József a Ha­zafias Népfront Országos Ta­nácsának munkatársa tar­tott. Felszólalt Donojn Purev nagykövet, és méltatta a két nép őszinte, baráti kapcso­latát. Az ünnepség az In- ternacionáléval ért véget. Működik a tompa hegesztő Hatalmas Igénybevételnek van kitéve a szénhidrogének kutatá­sánál használatos fúrórúd. A több ezer méteres mélységben elhelyezkedő medencék tartal­mát kutatva menetes „csőcson­kokkal” kapcsolják össze a rudazatokat. Ezek a fúrás során elkopnak, megrepedeznek — új csöveket kell vásárolni. Jobban mondva — kellett beszerezni importból, dollárért. Elkészült a Kőolajkutató Vállalat több mint 40 millió forint értékű új be­ruházása, amely jelentős meny- nyiségű devizát takarít meg az országnak. A tompahegesztő berendezéssel az elkopott cson­kok helyére új hegeszthető. A beruházás három- négy év alatt terül meg. Hatcolos átmérőjű csöveket is makulátlan pontossággal illeszt össze a „csonkkal” a „ berendezés. A gép automatikus vezérlésű Hegesztésnél feszültségek keletkeznek az anyagban, ezek megszüntetésére szol­gálnak a speciális hőkezelő berendezések Fotó: Hajnal József Csák Gyula betanított esztergályos a kelet­kezett sorját távolítja el Mágneses vizsgálattal ellenőrzik a felújításra váró rudakat Gyümölcsöző véleménycsere Befejeződtek a me­gyénk közéletére pezs- dítően ható képviselői és tanácstagi jelölő gyű­lések. Tanulságaik rész­letes elemzése a közel­jövő feladata. Tapaszta­lataikból azonban máris megállapítható, hogy jó alkalmul szolgáltak a Hazafias Népfront helyi bizottságainak és a kör­zeti pártszervezeteknek ahhoz, hogy még inkább szót értsenek a lakosság­gal. Valójában folytató­dott. még szélesebb kö­rűvé vált a XII. párt- kongresszus előtti nyílt véleménycsere az ország és a lakóhely dolgairól. Kedvező körülménye­ket teremtett ehhez a je­lölőgyűléseken a magas részvételi arány. A kép­viselőjelöltek állításakor közel tizenhétezer lakos, míg a tanácstagjelöltek kiválasztásakor a válasz­tópolgároknak csaknem a fele jelent meg. örven­detes, hogv az előző je­lölő gyűlésekhez viszo­nyítva jelentősen növe­kedett a fiatalok és a nők részvétele közéle­tünk e fontos fórumain. A jelölő gyűlések elő­segítették a XII. párt- kongresszus és a megyei pártértekezlet határoza­tainak jobb megértését, hiszen az előadók min­denhol szóltak róluk, — külön hangsúlyozva a helyi tennivalókat. Meg­valósításukhoz kérték a lakosság cselekvő egyet­értését. Szavuk kedvező visszhangra talált, to­vább növelte a párt irán­ti bizalmat és tettrekész- séget. Megállapítható ez abból is. hogy a képvi­selői jelölő gyűléseken közel kétszázan, míg a tanácstagi jelölő gyűlé­seken több mint tízezren fejtették ki véleményü­ket. A felszólalók kifejez­ték egyetértésüket a párt politikai irányvonalával, támogatásukról biztosí­tották a Hazafias Nép­front jelöltjeit. A lakos­ság fejlett értékítéletére vall. hogy sehol sem lép­tek fel megalapozatlan követelményekkel. Mind szélesebb körben értik meg. hogv a változó kö­rülmények figyelembevé­tele mellett a hangsúly az emberi személyiség­re. a kezdeményezésre, •i tettekre helyeződik át. Kicsendül ez abból is, hogy a választópolgárok területük gondjainak is­mertetésével inkább út- ravalót adtak a képvi­selő- és tanácstagjelöl- :eknek, és egyúttal az új étesítmények építéséhez, i régiek fejlesztéséhez mindenhol társadalmi munkát ajánlottak fel. Sz annál inkább figye- emre méltó és példaadó. mert céljaink csak a tár­sadalom minden rétegé- íek önzetlen közreműkö- lésével érhetők el. A jelölő gyűlések be­oltották hivatásukat az- lal is. hogy a közéleti isztségre legalkalmasab­bak kiválasztása mellett : nozgósítottak feladata- : nk teljesítésére. Ezek­ről beszéltek a felszóla­lók is. Így például kér­ek, hogyr a képviselők 1 úsérjék majd figyelem­mel többek között a .' zolnoki Széchenyi lakó­telep további építését, a gyermekintézmények fej- 1 esztését. a fiatalok la- 1 áshelyzetének javítását. i i tanácstagi jelölő gyű- 1 lseken főleg kommuná- 1 s gondokról, út- és jár- c aépítésről. az áruellá- tás javításáról, a gyer­mekintézményekről esett szó. A felszólalók nagy száma is bizonyítja, hogy e z a széles körű pánbe- széd jól szolgálta a de­mokratizmus további el­mélyítését. A számtalan vélemény, javaslat mind­egyikének megválaszolá­sára természetesen nem adódott mód a jelölő gyűléseken, hiszen egy- egy témában szükséges­sé vált a konzultáció fel­sőbb szervekkel vagy pe­dig a bővebb ismeretek szerzése. A válasz azon­ban nem maradhat éli; kérdésére, javaslátára a közeljövőben mindenki­nek megfelelő feleletet kell kapnia. A jelölő gyűlések ta­pasztalatainak summázá- sakor mindenképpen em­lítésre méltó, hogy a szo­cialista törvényesség mindenhol érvényesült, a résztvevők éltek válasz­tópolgári jogaikkal. Bi­zonyság erre, hogy né­hány esetben a népfront által javasolt személy helyett mást jelöltek. Százharminekilenc ta­nácstagi választókörzet­ben két jelöltet indítot­tak. Sőt. olyan körzet is akadt ahol három jelölt van. A megválasztandó ta­nácstagok és képviselők munkájához kedvező ki­indulópont a belpolitikai élet pezsdüléséből faka­dó aktivitás mellett az, hogy a választópolgárok nyugtázták: megvalósult a program, melyet a Ha­zafias Népfront az előző választáskor meghirde­tett. Ebben nagy részük van a tanácstagoknak. Munkájukról ezért szól­tak mesyeszerte őszinte elismeréssel. A mostani képviselő- és tanácstag­jelöltek személyisége biz­tosíték arra. hogy meg­választásukkal olyan emberek kerülnek majd be az országgyűlésbe, tanácsokba, akik önzetle­nül vállalják a köz szol­gálatát. a nép képvise­letét. A képviselői és tanács­tagi jelölőgyűlésekkel si­keresen zárult le a vá­lasztási munka első sza­kasza, mely jó folytatá- tása volt a XII. kong­resszust megelőző párbe­szédnek. tovább erősítet­te nemzeti egységünket, a munkakedvet. Azt is elmondhatjuk, hogy a la­kóterületi pártszerveze­tek. a városokban, köz­ségekben a népfrontbi­zottságok jó politikai munkát végeztek, mely­ben segítettek nekifi a munkahelyi pártszerve­zetekhez tartozó kom­munisták is. A Hazafias Népfront az országos kérdésekről, a ránk vá­ró feladatokról minél nagyobb áttekintést kap­jon. mely elősegíti, hogy a helyi tennivalókat is jobban megértessük. Politikai céljaink elfo­gadtatása, az időszerű feladatokra történő moz­gósítás szükségessé teszi, hogy szót váltsunk a tár­sadalom minden rétegé­vel. A népfront helyi bi­zottságai ezért a válasz­tást megelőző hetekben réteggyűléseket is tarta­nak. Ezek szervezésében méltán számítanak a tár­sadalmi és tömegszerve­zetek segítségére. A választás napján nemcsak a népfront je­löltjeire adjuk le a vak- sokat, hanem az általuk képviselt politikára, a Hazafias Népfront vá­lasztási programjára. Azt kell elérnünk, hogy min­denki me^^vőződéssel vallja: a szocializmus építése a nép javát szol­gálja. ezért mindenkinek a hétköznapi munkában is szívügye legyen, hogy megtegye érte. ami tőle telik. S. B.

Next

/
Oldalképek
Tartalom