Szolnok Megyei Néplap, 1980. május (31. évfolyam, 101-126. szám)

1980-05-01 / 101. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek! Felelősséggel—a világért! F ogvacogtató májusra virradunk — mondják a meteorológusok. Sajnos, nemcsak az időjárás zordabb a megszokottnál. Közhelyszámba megy — ép­pen ezért sok benne az igaz­ság —, hogy a politikai kií­rna is fagyosabb, mint bár­mikor az elmúlt esztendők­ben. Jeges fuvallatok érkez­tek az óceánon túlról, s alaposan lehűtötték konti­nensünk hőmérsékletét. Ügy is mondhatnák: közérzetünk romlott. Nőttön-nő az aggo­dalom, mert a fegyverkezési hajsza, a tömegpusztító fegy­verek arzenáljának rohamos növekedése nem kedvez a békének. Ilyen körülmények között különös érdeklődést és szé­leskörű visszhangot váltott ki a huszonkét európai kom­munista és munkáspárt kép­viselőinek párizsi találkozó­ja. Az MSZMP képviseleté­ben Gyenes András, a Köz­ponti Bizottság titkára fel­szólalásában joggal állapí­totta meg: „a világ békéjét, az emberiség létét súlyosan fenyegeti napjainkban az im­perializmus által szított fegyverkezési verseny foko­zódása, a tömegpusztító eszközök növekvő ütemű fel- halmozódása, s ezáltal a vi­lágméretű konfliktus anyagi­műszaki bázisának növeke­dése.” A SALT—II megálla­podás hatályba lépésének halogatása, a szovjet—ame­rikai kapcsolatokban bekö­vetkezett mélypont, a was­hingtoni „héják” agresszív lépései — legutóbb az Irán elleni felelőtlen és végül ku­darcba fulladt kommandó­akció —, az USA által dik­tált bojkottintézkedések mind-mind súlyos teherként nehezednek az emberiségre. A földkerekség népei azonban mélységesen érde­keltek a termonukleáris há­ború elkerülésében, az eny­hülés vívmányainak megvé­désében. Különös felelőssé­Baníszadír iráni államfő üzenetben kérte fel Fidel Castro kubai állam- és kor­mányfőt, az el nem kötele­zett országok soros elnökét, hogy tegyen lépéseket a moz­galomban tömörült államok miniszteri szintű értekezleté­nek összehívására. Mint je­lentettük. Teherán szorgal­mazza, hogy az el nem köte­lezett országok vitassák meg get éreznek ebben az euró­pai kommunista és munkás­pártok. valamennyi haladó erői. Mint Gyenes András Párizsban hangsúlyozta: „Európában különösen fon­tos, hogy megtaláljuk az együttműködés és a közös fellépések lehetőségét a tő­kés országokban komoly kormányzati pozíciókkal és jelentős tömegbefolyással rendelkező szocialista, szo­ciáldemokrata pártokkal. „Napjainkban a békéért, az enyhülésért, az atomka- tasztrófa elhárításáért foly­tatott erőfeszítések nem szű­külhetnek le bizonyos pár­tokra, egyes személyiségek­re. Párizsból ugyan egyes nyugat-európai pártok távol­maradtak, de ez nem jelen­ti azt, hogy közös harcunk­ból kivonják magukat. Pártunk legutóbbi kong­resszusán állást foglalt valamennyi békeszerető erő összefogásának szüksé­gessége mellett. Ezt a véle­ményt tükrözte Gyenes And­rás párizsi beszéde, amely a többi között az európai mé­retű párbeszéd folytatását szorgalmazta mindazon pár­tokkal és vallási, valamint egyéb szervezetekkel, moz­galmakkal, amelyek magu­kénak érzik a béke ügyét. A béke valamennyiünk közös kincse! — olvas­hatjuk a párizsi ta­lálkozó Európa népeihez in­tézett felhívásában. Ezt a kincset mindenáron meg kell — meg is lehet — vé­deni. A fogvacogtató május — nem árt erre emlékeztet­ni — nem szükségszerű. Az időjárást nem, de a politikai klímát lehet, sőt szükséges megváltoztatni. Olyan irány­ban, hogy a kibontakozás­nak, a világméretű együtt­működésnek kedvezzen. Eh­hez viszont összefogásra, kö­zös föllépésre van szükség. Gy. D. az amerikai túszok kiszaba­dítására tett sikertelen kísér­let kérdését és azt. hogy a hasonló agresszív próbálko­zások milyen veszéllyel fe­nyegetnek. A Kurd Demokrata Párt kedden éjféltől tűzszünetet hirdetett a kormánycsapa­tokkal szemben hetekkel ezelőtt kiújult harcokban. I magyar pártkiildöttség hazaérkezett Párizsból Tegnap visszaérkezett Bu­dapestre az MSZMP kül­döttsége, amely résztvett Párizsban az európai kom­munista és munkáspártok­nak a béke és a leszerelés kérdéseivel foglalkozó talál­kozóján. A delegációt Gye­nes András, a Központi Bi­zottság titkára vezette, tag­jai voltak: Berecz János, a KB tagja, a külügyi osztály vezetője, és Horn Gyula osz­tályvezető-helyettes. Akadémiai közgyűlés: május 5—9 között A Magyar Tudományos Akadémia idei közgyűlését május 5. és 9. között rende­zik meg — jelentették be tegnap délelőtt a közgyűlés­ről tartott sajtótájékoztatón. A május 5-i nyitó napon az Akadémia elnökségének írásbeli beszámolóját — az elmúlt években végzett mun­káról — Szentágothai János, az MTA elnöke, főtitkári beszámolóját pedig Márta Feerenc terjeszti be. Ugyan­csak a közgyűlés nyitó ülé­sén adják át az Akadémiai Aranyérmet és az Akadé­miai díjat. Átadták az 1980. évi SZOT-díjakat Tegnap a SZOT Szállóban ünnepélyesen kiosztották az 1980. évi SZOT-díjakat. Az ünnepségen részt vett Aczél György, a Minisztertanács elnökhelyettese, Gáspár Sán­dor, a SZOT főtitkára, az MSZMP Politikai Bizottsá­gának tagjai és Pozsgay Im­re kulturális miniszter is. A kitüntetetteket Virizlay Gyu­la, a SZOT titkára üdvözöl­te, majd Gáspár Sándor át­adta a SZOT-díjakat. Díjat kapott: Adorján Lajos, az Ózdi Kohász néptánc együt­tes vezetője. Aradi Nóra művé­szettörténész, Bokor László filmrendező, Galambos Tibor koreográfus, Gács Rezső (Rodol­fo) artistamüvész, a Gyöngyös- sy Imre — Kabay Barna író­rendező alkotópáros. Inke Lász­ló, színművész, Ipper Pál új­ságíró, Kakucsi Géza. a deb­receni Dolgozók Általános Is­kolájának igazgatója. Kalló Vik­tor szobrászművész. Kapusi Rózsa, a Magyar Rádió főmun­katársa, Karai József zeneszer­ző-karnagy, Kiss István. a HVDSZ Liszt Ferenc férfikará­nak karnagya. Kovalik Károly- né — Hegyi Imre, a Magyar Rá­dió alkotópárosa. Kovács Kati táncdalénekes, Lóránd Hanna, színművésznő, Olcsai Kis Zol­tán szobrászművész. Raszler Ká­roly grafikusművész. Tóth Béla író és Zelk Zoltán költő. Iráni fejlemények Üzenet Fidel Castrőnak MOSZKA öt kimagasló személyisé­get tüntettek ki nemzetközi Lenin Békedíjjal — tették közzé Moszkvában a nem­zetközi munkásmozgalom ünnepének előestéjén. A népek közötti béke megszi­lárdításáért adományozott magas kitüntetést a bizott­ság Urho Kekkonen finn köztársasági elnöknek, Le Duannak, a Vietnami Kom­munista Párt Központi Bi­zottsága főtitkárának, Mi­guel Otero Silva venezuelai írónak, Hervé Bazin francia írónak és Abdurrahman AI Hamizi egyiptomi írónak ítélte oda, azért a kimagasló tevékenységért, amelyet a béke megőrzése és megszi­lárdítása érdekében fejtet­tek ki. VARSÖ Varsóban szerdán befeje­ződött a Lengyel Szocialista Ifjúsági Szövetségek föderá­ciójának 2. országos kong­resszusa, amely értékelte az eltelt négy év munkáját és meghatározta a következő négy év fő feladatait a há­rommilliós tagság számára. A kongresszus megválasztot­ta a Lengyel Szocialista If­júsági Szövetség Főtaná­csát. A Főtanács elnöke A címoldal fotóját Nagy Zsolt -készítette Andrzej Kőitek lett, helyet­tesei Jan Hofman és Michal Izdebski­BERLIN Imelda Verrept. a NATO brüsszeli központja legma­gasabb irányító szervének, a nemzetközi titkárságnak a munkatársa, aki április 8-án jelentkezett az NDK határ­őr-szerveinél és politikai menedékjogot kért, nyilat­kozatot adott a berlini tele­víziónak- A kedden este su­gárzott nyilatkozatban han­goztatta: „A NATO bizo­nyíthatóan nem akar lesze­relést. Elodázza a tárgyalá­sokat és szándékosan nehéz­ségeket okoz. Félre akarja vezetni a szocialista orszá­gokat. KUWAIT Szadegh Ghotbzadeh iráni külügyminiszter kedd.en Ku- waitban tartott sajtókonfe­renciáján kijelentette, hogy az ellene megkísérelt me­rénylet ellenére is folytatja körútját a Perzsa-öbölmenti országokban. Ghotbzadeh meggyőződésének adott han­got: a merényletkísérlet cél­ja az volt, hogy viszályt szítsanak Irán és Kuwait, valamint Irán és a Perzsa­öböl többi arab országa kö­zött, zavart keltsenek az isz­lám országok körében, ahogy ezt „nap mint nap Iránban teszik”. TOKIO Szerdán délután egyhetes Egyesült Államok-beli, mexi­kói és kanadai körútra in­dult Ohira Maszajosi japán kormányfő. A japán főváros politikai köreiben mindenek­előtt a Carter elnökkel má­jus elsején megtartandó tár­gyalásait kísérik majd élénk figyelemmel. LAGOS A lagosi akcióterv elfoga­dásával kedd.en befejező­dött az Afrikai Egységszer­vezet 1. gazdasági csúcsérte­kezlete. A záróokmányban 50 afrikai állam kötelezett­séget vállal arra. hogy 2000- ig létrehozza az Afrikai Gaz­dasági Közösséget. Az afri­kai Közös Piac révén pró­bálják megvalósítani a föld­rész országainak szoros gaz­dasági, kulturális és társa­dalmi együttműködését­AMSTERDAM Szerdán délelőtt 10 óra­kor Julianna holland király­nő lemondott a holland trónról leánya, a 42 éves Beatrix hercegnő javára. A lemondási ceremóniára az amszterdami királyi palota egyik termében került sor. Kitüntetések a munka ünnepe előtt Kiváló vállalat az ÁHV—Import helyett hazai alkatrészek—Hiánycikkpótló termékek Kovács Imre (jobbról) gratulál Csorna Jánosnak, az ÁHV igazgatójának Május elseje jegyében tar­tották meg tegnap délután a Szolnok megyei Állatforgal­mi és Húsipari Vállalatnál azt az ünnepséget, amelyen az ÁHV dolgozóinak nevé­ben Csorna János igazgató átvette a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium és az ÉDOSZ elnöksége ál­tal adományozott Kiváló Vállalat megtisztelő címet. Az ünnepség elnökségében többek között ott volt Ko­vács Imre, a MÉM minisz­terhelyettese, Mohácsi Ottó, az MSZMP Szolnok megyei Bizottságának titkára. az ÉDOSZ elnökség képviseleté­ben Vanek Béla osztályveze­tő, és Szilágyi Sándor, az Ál­latforgalmi és Húsipari Tröszt vezérigazgatója. A vállalat tavalyi munká­járól tartott beszámolójában Csorna János elmondta, hogy a Szolnok megyei ÁHV 1979- es árbevétele 120 százalék­kal volt nagyobb az előző évinél, a tervet is túlteljesí­tették. A felvásárolt alap­anyagból. az élő állatokból kevesebb fajlagos ráfordítás­sal nagyobb értéket állítottak elő, mint korábban. Ez a tény, és az. hogy Szolnok megye nagyüzemi és háztáji gazdaságai elegendő jószágot adtak a vállalatnak, nagyban hozzájárult az elmúlt évben javuló külpiaci feltételek si­keres kihasználásához, az export bevétel 30 százalékos túltel i esítéséhez. A partner mezőgazdasági üzemekkel kiépített jó kap­csolatait a vállalat 1979-ben is jól kamatoztatta. Saját hizlaldáik is jól dolgoztak, a melléktermékek hasznosítása révén csökkentek a költsé­gek. Az igazgató beszélt a múlt évi gondokról is. Megemlí­tette. hogy tavaly rossz volt a sertésfelvásárlás ütemezé­se. Meghatározta a jövő fel­adatait is. Elmondta, hogy a vállalatnak kezdeményezőbb szerepet kell vállalnia a ter­melési kedv fellendítésében, a nehézségeket gyorsabban kell áthidalnia, csökkentenie kell a termelési vesztesége­ket. Csorna János kiemelt tennivalóként említette a hazai fogyasztói igényekhez való rugalmasabb alkalmaz­kodást. Csak így oldható meg — mondotta —. hogy a vál­lalat a csökkenő, a változó kereslet ellenére se járjon rosszul, a vásárló pedig mindig megtalálja a pulto­kon azt, amit venni kíván. Az igazgató után Kovács Imre miniszterhelyettes kért szót. Beszédében kiemelte a húsiparnak a külkereskede­lemre igen érzékeny magyar í" ' gazdaságban betöltött első­rendű fontosságát. Megemlí­tette. hogy másokéhoz viszo­nyítva a szakágazat tavalyi dollárbevétele a legjobbak közé tartozik. A miniszter- helyettes különös fontosságot tulajdonított a Szolnok me­gyei ÁHV partnerekkel ki­épített jó kapcsolatának, an­nak. hogy a múlt évi sikere­ket elegendő vágójószág fel­vásárlásának biztosításával érték el. A beszédek után Kovács Imre átadta a Kiváló Vál­lalat címmel járó oklevelet, majd szocialista brigádokat és dolgozókat tüntettek ki. A kitüntetések után Mohácsi Ottó. a megyei pártbizottság titkára köszöntötte a vállalat kollektíváját. Ötödik alkalommal nyer­ték el a Kiváló Üzem címet a MÁV jászkiséri Építőgép- javító Üzemének dolgozói. Ezúttal különösen a pálya- fenntartási és korszerűsítési munkákban értek el szép sikereket. Az eredmények­hez hozzásegítette a kollek­tívát az is, hogy saját ter­vezésű és gyártású alkatré­szekkel pótolták az import­anyagokat. Átgondolt, pon­tos munkájukkal, a tőkés behozatalt csökkentő tevé­kenységükkel a jászkisériek tavaly több mint 54 millió forint értékű devizát takarí­tottak meg. Keresett termékek. a hiánycikkek listáját csök­kentő közszükségleti cikkek gyártása, a minőség további javítása, a szállítási határ­idők pontos betartása — ezeket az eredményeket ösz- szegezték a tegnapi ünnepi termelési tanácskozáson, amelyen a Kiváló Szövetke­zet kitüntetést adták át a Jászsági Vas- és Zománcipa­ri Szövetkezetnek. Az ün­nepségen ott volt Major Ti­bor, a járási pártbizottság első titkára is. A szövetkezet Jászapátiban üzemelő vasipari részlege és jászkiséri zománcipari üzeme az elmúlt évben 103 millió forint termelési értéket állí­tott elő, több mint 3 millió forinttal túlteljesítve éves tervét. A 20 millió forint értékű gyermektricikli gyár­tásával keresett termékből elégítették ki a vásárlók igényeit. A zománcozó üzem vizeskannák, füstcsövek, hő­fokozó dobok gyártásával csökkentette a hiánycikkek listáját. Változatlanul kere­sett terméke volt az üzem­nek az olcsó, több méret­ben készített félnehéz zo­máncozott lábas. A tegnapi ünnepségen ki­tüntetéseket adtak át és 200 ezer forint jutalmat osztot­tak ki a legjobbak között. A munkaversenytben elért kimagasló teljesítményért két dolgozó kapta meg a „KGM Kiváló Dolgozója” kitünte­tést. A Karcagi Népművészeti Háziipari Szövetkezet dol­gozói is tegnap a városi ta­nács dísztermében tartott ün­nepi közgyűlésen vették át a könnyűipari miniszter ál­tal adományozott Kiváló Szövetkezet címet. Elbben az ötéves tervben már má­sodszor nyerték el ezt a ma­gas kitüntetést. A Karcagi Általános Technikai Ipari Szövetkezet szintén Kiváló Ipari Szövetkezet címet nyert, a SZIM karcagi Gép­gyárát pedig Kiváló Gyár kitüntetéssel jutalmazták. A karcagi MÁV állomás dolgo­zói Élenjáró Szolgálati Hély címet nyertek el. Miniszteri dicsérő oklevél­lel jutalmazták a szolnoki Építőipari Szövetkezet tava­lyi munkáját. A kollektíva tegnapi ünnepi közgyűlésén Ulveczki Tibor, a megyei ta­nács elnökhelyettese adta át az elismerő dokumentumot. MÁJUS KÖSZÖNTÉSE Iskolások kórustalálkozója, menetdalverseny Képünkön a kisújszállási énekkar a hangversenydobogón Dallal, zenével köszön­tötték az immár napfényes májust Szolnok megye ének­zene tagozatú iskolásai teg­napi hangversenyükön Szol­nokon. A Megyei Művelődési és Ifjúsági Központban a 350 általános és középisko­lás fiatal az összkari számok előadása után saját kórusai­ban adott ízelítőt zenei tu­dásából, felkészültségéből. E versengés már a nyári deb­receni nemzetközi kórus­fesztiválra készülődést se­gítette, amelyet szakmai ta­pasztalatcsere tett teljessé. A legjobbak a megyei tanács Nívó-díjait vehették át ju­talomként. Az esti órákban került sor a város úttörőcsapatai­nak hagyományos menetdal­versenyére, amelyen kilenc iskola vett részt, a száz— száz tagú úttörőegyenruhás csapatok a menetelés után a Lenin-szobor előtt adtak randevút egymásnak, ahol közös énekléssel fejezték be a napi programot- A menet- dalversenyt a Ságvári kör­úti Általános iskola nyer­te, második az Újvárosi, harmadik az Abonyi úti Ál­talános Iskola úttörőcsapata lett-

Next

/
Oldalképek
Tartalom