Szolnok Megyei Néplap, 1980. április (31. évfolyam, 77-100. szám)

1980-04-01 / 77. szám

A tervezett ütemnek megfelelően halad Tiszafüreden az Orvényi úti lakótelep építése. 'A kivitelezési munkákat az ÉPSZER és a Nagykunsági Építőipari Szövetkezet végzi HÉTVÉGE A FÖLDEKEN A gazdaságok kihasználták a száraz, melegebb időt Megkezdték a cukorrépa vetését Zavar, vita, per A szerződéskötések kulisszái mögött 3. oldal I hétvége sporteseményei 5—6. oldal Itt Szolnok megye beszél! Karcag—Tilalmason mától ismét folytatják a lucerna vetését, a takarmánynövényt 200 hektáron termesztik az idén a kerületben A hűvös, csapadékos na­pok után az elmúlt hétvége időjárása már jobban kedve­zett a tavaszi munkáknak. A megye mezőgazdasági nagy­üzemeiben igyekeztek is ezt kihasználni, szombaton és vasárnap, ahol tehették a földeken szorgoskodtak a ter­melőszövetkezeti, állami gaz­dasági dolgozók. Gépektől volt hangos a Héki Állami Gazdaság me- zőhéki kerülete is. Ahol kel­lőképpen megszikkadt a ta­laj. ott hozzáláttak a gazda­ság gépesítési brigádjai a cu­korrépa vetéséhez. Az idén nyolcszáz hektáron termelik a fontos ipari növényt, szom­baton és vasárnap 300 hek­táron be is fejezték az ülte­tést. Nemcsak a növényter­mesztők töltötték munkával a hétvégét, most adódott le­hetőség a kongresszusi-fel­szabadulási műszak megszer­vezésére is a mezőhéki kerü­letben. A sertésgondozók és a .tehenészek az állattartási telepeket .paVkosították. a kerítéseket festették újra tár­sadalmi munkában. Hozzá­láttak a' tehenészeti telepen egy régi épületnek a felújí­tásához is. amelyből szociá­lis helyiségeket alakítanak ma!jd ki. összesen az állami gazdaságiban több. mint há­romszázan töltötték munká­val a hétvégét, közöttük az alcsiszigeti központ dolgozói is. ök huszonnyolcán 1200 nyárfacsemetét ültettek el szombaton társadalmi mun­kában. Kihasználták a száraz, me­legebb hétvégét a szolnoki Lenin Termelőszövetkezetben is. A kertészetben, ahol a té- esz 250 hektáros nagyüzemi pairadicsomtermesztéséhez nevelnek palántákat, a fólia- házak környékét tették rend­be. Szombaton és vasárnap is dolgoztak a szállítási bri­gád tagjai1. Homokot fuva­roztak a most épülő 8000 fé­rőhelyes új sertéstelep épít­kezéséhez, meggyorsítva ez­zel az állattenyésztési létesít­mény kivitelezését. A kétna- pi társadalmi munkáért já­ró mintegy hatezer forintot a megyeszékhely gyermekin­tézményeinek bővítésére ajánlják fel a szövetkezét kertészei és szállítómunká­sai. A Középtiszai Állami Gaz­daság tilalmasi kerületében csak mától tudják folytatni a lucerna egy héttel koráb­ban megkezdett, de az eső miatt abbahagyott vetését. Kétszáz heiktáron termesztik a kerületben a takarmánynö­vényt, ha száraz marad az idő, április 4-re be is feje­zik az ültetést. Azután a rizs­földekre vonulnak a gépek, hogy a rögtöréssel, á simító­zással előkészítsék a terüle­tet a vízigabona április végi vetéséhez. Az állami gazda­ság bánhalmi kerületében a hétvégén se hagyták abba a munkát a mélyépítési üzem­ág brigádjai. A Kilián és a Vásárhelyi nevet viselő kol­lektívák ugyanis felszabadu­lásunk 35. évfordulójára vál­lalták ötezer méter öntöző- nvomócső vezeték^ lefekteté­sét. A szombaton és vasárnap végzett munkával együtt Je; lentősen túlteljesítik vállalá­sukat. mert április 4-ig tíz­ezer méternyi szakaszon fe­jezik be az épülő sertéstelep hígtrágyájának öntözésére szolgáló ac-vezeték eternit- csöveinek lerakását. Április 4-ig tízezer méteren fejezik be a hígtrágya öntözésre szolgáló eternitcső-vezeték kiépítését a mélyépítési üzemág brigádjai a Középtiszai Állami Gazdaság bánhalmi kerü­letében Mától kezdve hat héten át a Szolnok megyében élők­nek érdemes lesz a szoká­sosnál is nagyobb figyelmet fordítaniuk a rádió és a te­levízió műsoraira. Sokszor jelentkezik ugyanis az elkö­vetkező hetekben Szolnok megyéről, a megye telepü­léseiről, a benne élőkről szóló műsor a rádió, s a megszokottnál gyakrabban a televízió is. A Magyar Rádió több éves hagyományokra visszatekin­tői egy-egy megyét bemuta­tó akciójának színhelye: Szolnok megye. Tegnap dél­előtt a megyei tanács vb- termében megtartott sajtó- tájékoztatón részt vett And- rikó Miklós, a megyei párt­Tizenhárom településen 140 kereskedelmi. 80 vendéglátó­ipari egységet tud magáénak az Egyesült Jászsági Áfész. Ezen. kívül jelentős ipari és felvásárlótevékenységet is folytat. Az elmúlt évben összes ár­bevételük meghaladta az egymilliáird forintot. Jászbe­rényben ABC-áruházat és autóalkatrész szaküzletet. JászároflkszáLláson műszaki boltot nyitottak. Jászalsó­bizottság első titkára, Boros Ottóné, a megyei pártbizott­ság osztályvezetője, és a megyei tanács tisztségviselői. Az újságírókat Barta László, a megyei tanács elnöke tá­jékoztatta arról a nagylép­tékű fejlődésről, amely sző­kébb pátriánk gazdasági, társadalmi, kulturális életét az elmúlt esztendőkben jel­lemezte. A rádió és a tele­vízió akciója — mondta a megyei tanács elnöke — jó alkalom a számvetés idősza­kában, hogy a két nagyhatá­sú tömegkommunikációs eszköz jóvoltából az ország nyilvánossága is képet kap­jon Szolnok megyéről. Varga György, a Magyar Rádió és Televízió kereske­szentgyörgyön átadták a Borsa éttermet. Ez év második felében to­vábbi korszerű egységék át­adását tervezik: Jászjákóhal- mán és Jánoshidán ABC, Jászfényszarun ruházati szaküzlet épül forfa elemek­ből. Jászberényben az étel­bár berendezését, felszerelési tárgyait már megvásárolták, a helyi építőipari szövetkezet kapacitásán múlik a kivitele­zés. delmi és propaganda irodá­jának igazgatója kitért az akció részleteire. A követ­kező hat hét alatt a rádió ötvennyolc, a televízió pe­dig tizennégy alkalommal jelentkezik Szolnok megyei vonatkozású műsorral. Ez a tekintélyes adásidőt kitevő, komplex műsorsorozat lé­nyegében átfogja a megye egészét, a témákat és a mű­fajokat tekintve is változa­tosnak, színesnek ígérkezik. Íme, ízelítőül a legköze­lebbi műsorokból! A ma délutáni „Könyvről könyv­ért” irodalmi rejtvényműsor helyszíne a szolnoki Szigli­geti könyvesbolt lesz; hol­napután húszperces riport- műsor hangzik el a Nagy­kunsági Állami Gazdaság­ról. Pénteken a Megyei Műve­lődési és Ifjúsági Központ egy napját villantja fel Var­sányi Gyula műsora, majd — ugyancsak pénteken — az „Iránytű” című szórakoz­tató magazinban több rész­let szól Szolnok megyei ide­genforgalmi, művészeti ne­vezetességekről. A jövő héten a Falurádió öt alkalommal jelentkezik Szolnok megyéből. április 11-én Törökszentmiklós lesz a „Ki nyer ma?” helyszíne: riportműsor és közvetítés kalauzolja el a hallgatókat a Szigligeti színházba. A későbbiekben riport­összeállítás hangzik el a jászberényi Aprítógépgyár- róL a martfűi Tisza Cipő­gyárról, a megye iparosodá­sának specifikumait mutat­ja be a „Gyáregységek me­gyéje” című műsor. Április közepén Szolnokról jelent­kezik a „Sajtókonferencia” adása, melynek keretében a megye vezetői válaszolnak majd az újságírók és az ér­deklődők levélben vagy te­lefonon feltett kérdéseire. A televízió — többek kö­zött a megyében forgatja a „Falujárást”-t, a Tv-Híradó pedig tíz alkalommal jelent­kezik tudósításokkal, ripor­tokkal. A rádiós és televíziós ak­ciósorozat arányait jól jel­lemzi az alábbi — a sajtó- tájékoztatón ismertetett — adat: ezekben a hetekben az átlagosnál kilencszer több adásban szólnak a megyé­ről. * * * A rádiós akció idejére fel­készültek a megye elektro­mos-műszaki szaküzletei is: bőséges választék várja ez idő tájt a rádiót, televíziót vásárolni szándékozókat. ■■■■■■«■■■■Hl A Videoton gyár legkorszerűbb rádió- és televízió- készülékei láthatók — és hallhatók — a Megyei Műve­lődési és Ifjúsági Központ földszinti klubjában azon a reprezentatív kiállításon, amelyet a Szolnok megy« rádiós hetek alkalmából rendeztek meg r Uj boltok, éttermek nyílnak a Jászságban Ára: 1,20 forint SZOLNOK MEGYEI VILÁG PROLETÁRJAI,EGYESÜLJETEK! ’XXXI. évf 77. szóm, 1980. április 1.. kedd A MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁG ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA Hat héten át hetvenkét műsor a rádióban és a tévében

Next

/
Oldalképek
Tartalom