Szolnok Megyei Néplap, 1980. április (31. évfolyam, 77-100. szám)

1980-04-01 / 77. szám

2 SZOLNOK MEGYEI NÉPLAP 1980. április Az MSZMP kongresszusá­nak szenteli tegnapi vezér­cikkét a Pravda, az SZKP KB lapja. A vezércikk töb­bek közt rámutat: A magyar kommunisták legfelső szintű fóruma a ma- gaisfofcú aktivitás, a tárgy- szerűség légkörében ment végbe. Jellemző vonása volt az optimizmus és az a szilárd meggyőződés, hogy elérik a meghatározott célokat. Az MSZMP legfelső fó­ruma megmutatta: a mun­kásosztályt. a parasztságot és az értelmiséget áthatja az az eltökéltség, hogy sikeresen valósítsák meg a megszabott terveket. A párt politikájá­ban saját gondolataik, vá­gyaik. törekvéseik megnyil­vánulását látják. A magyar nép e szilárd bizalmat az MSZMP elvi', marxista1 * * * * *—le­ninista irányvonalával vívta ki. azgal a képességével, hogy pontosan meg tudja hallani a tömegek hangját, megbízha­Kommentárunk Belpolitikai bumeráng A hétvégén ismét fur­csák félhomály borította Washington Teheránnal kapcsolatos lépéseit és a ködből még hétfőn is csak bizonyos körvona­lak bontakoztak ki. A dolog úgy kezdődött, hogy világszerte olyan hírek terjedtek ki: a Fe­hér Ház, a „közös szov­jetellenes érdekekre” hivatkozva megpróbált szuperbizalmas módon közeledni az iráni ve­zetőkhöz és rábírni őket; lépjenek az amerikai tú­szok ügyében. Az első változat úgy hangzott, hogy Carter állítólag magához Khomeinihez intézett titkos üzenetet. Ami mindezek után biztosnak tűnik, az a kö­vetkező: 1. Carter úgy döntött, hogy megpróbál a tel­jes titkosság leple alatt közeledni Teheránhoz. Valamennyi megfigyelő egyetért abban, hogy ez hihetetlenül naiv elkép­zelés volt. 2. Ebből már eleve kö­vetkezik az amerikai lé­pés nyilvánvaló célja és elsődlegesen belpolitikai — vagyis választási! — jellege. Miután Jimmy Carter az egyik legfonto­sabb államban. New Yorkban alulmaradt Kennedy szenátorral szemben és várható el­lenfele, Reagan esélyei is javulni látszanak, Car­ter úgy szeretett volna valamit elismerni a sah rémuralmával kapcsola­tos amerikai felelősség­ből, hogy ezt a világ — és elsősorban a válasz­tások előtt álló Egyesült Államok! — közvélemé­nye ne tudja meg, tehát ellenzéke ne vádolhassa az „Irán előtti megaláz­kodással”. A kísérlet máris nyil­vánvalóan bumerángnak bizonyult, amelynek ha­tása talán már a követ­kező előválasztásokon lemérhető lesz. Sem az elemi morál, sem a po­litikai bölcsesség mércé­jével mérve nem állja meg a helyét az elvetélt kísérlet, amelynek két alapvető hiányossága volt: 1. Carter nem gon­dolhatta komolyan, hogy a mai, ráadásul hatal­mi harcoktól megosztott Teherán belemegy vala­miféle „titkos bocsánat­kérésbe” és 2. hogy — kizárólag Carter válasz­tási céljainak megfelelő­en — szinte ellenszol­gáltatás nélkül lép a túsz-ügybe, amelynek magában Iránban is megvannak a belpoliti­kai vonatkozásai... Harmat Endre A Pravda az MSZMP kongresszusáról tóan tudja irányítani a bonyo­lult társadalmi folyamatokat a szocializmus érdekében a dolgozók javára. A kongresszus résztvevői megelégedéssel mutatták rá Magyarország és a Szovjet­unió dinamikusan fejlődő gazdasági kapcsolatainak eredményeire. Testvéronszá- gainik kapcsolatait minőségi­leg új szintre emeli a Buda­pesten nemrég aláírt hosszú távú gvártásszakosítási és kooperációs program megva­lósítása, amely 1990-ig szól. A magyar kommunisták pártjának az egész világon nagy a tekintélye. Gazdag út áll mögötte, dicsőséges ha­gyományai vannak a forra­dalmi harcban, megőrzi és továbbfejleszti ezeket a ha­gyományokat az MSZMP, a nemzetközi kommunista és munkásmozgalom kipróbált és megedzett csapata, követ­kezetesen hú a szocializ­mus—leninizmus. a proletár internacionalizmus eszméi­hez. a szocialista Magyaror­szág a párt vezetésével cél­tudatosan folytatja a béke és a népek közötti barátság po­litikáját, A többi testvérországgal együtt a Magyar Népköztár­saság tevékenyen járul hozzá az európai biztonság életbe­vágó fontosságú ügyéhez; a nemzetközi légkör megjaví­tásához. A szovjet emberek nagyra értékelik testvéri kapcsola­taikat a Magyar Népköztár­sasággal. szomszédunkkal, barátunkkal és szövetsége­sünkkel. és új nagyszerű si­kereket kívánnak a kommu­nistáknak. a szocialista Ma­gyarország minden dolgozó­jának a fejlett szocializmus ém'tésében. Az MSZMP XII. kongresszusa határozatainak valóra váltása hozzájárul majd a testvéri ország to­vábbi felvirágzásához, a vi- lá «szocializmus helyzetének megszilárdításához, az álta­lános békéhez. Irodalmi Lenin-díjat kapott Leonyid Brezsnyev Ünnepélyes keretek között nyújtották át tegnap a Kremlben az irodalmi Le­nin-díjat Leonyid Brezsnyev- nek, az SZKP KB főtitkárá­nak, a Szovjetunió Legfel­sőbb Tanácsa Elnöksége el­nökének, három kötetben — Kis föld. Újjászületés, Szűz­föld — megjelent visszaem­lékezéseiért. A kitüntetés átnyújtása alkalmából rendezett ünne­pi gyűlésen jelen voltak az az SZKP és a szovjet állam vezetői, a Lenin-díj Bizott­ság tagjai, ismert irodalmi és művészeti személyiségek, a moszkvai dolgozók képvi­selői. A díjat Geoirgij Mar­kov, a Lenin-díj Bizottság elnöke nyújtotta át Leonyid Brezsnyevnek, s rövid be­szédben méltatta a trilógiát: Leonyid Brezsnyev meleg szavakkal mondott köszöne­tét a Lenin-díjat odaítélő bizottságnak. Hangsúlyozta, hogy könyveit nem emlék­iratoknak tekinti, hanem — lévén nem irodalmár, ha­nem politikus, pártmunkás — ezúton is segíteni próbál­ta a ma embereit abban, hogy felhasználhassák; a múlt tapasztalatait. Köszöne­tét mondott mindazoknak — olvasóknak, alkotói és tár­sadalmi szervezeteknek, iro­dalmároknak, régi harcos­társainak és munkatársainak — akik művei elolvasása után megírták véleményüket, s ezzel is segítik abban, hogy ha ideje és egyéb el­foglaltságai engedik, folytat­hassa visszaemlékezései le­írását. Az SZKP KB főtitkára kü­lönösen jelentősnek minősí­tette, hogy az ifjúság, amely ma legjobb tudása szerint vesz részt a kommunizmus építése feladatainak megol­dásában, megismerkedjék az­zal, hogyan jöttek létre a szocialista társadalmi viszo­nyok, hogyan alakult ki a szovjet állam gazdasági és szellemi potenciálja. Méltat­ta a pártsajtó, a tömegpro­paganda. a párt eszmei ne­velőmunkája fontosságát. — Minél inkább előrehala­dunk a kommunista építés útján, minél erősebb lesz gazdaságunk, annál inkább biztosítjuk a szovjet embe­rek jólétét, annál nagyobb feladatok hárulnak a társa­dalmi-politikai. a kulturális, az erkölcsi, az esztétikai ne­velésre — hangoztatta a többi között. — Véleményem szerint a legveszélyesebb ellenség a lélektelen, ötlettelen forma­lizmus, a ragaszkodás a sab­lonokhoz, a puffogó szóla­mokhoz. Brezsnyev utalt arra, hogy a Központi Bizottság nemrég határozatot hozott az ideo­lógiai és politikai nevelő­munkáról. Már sokat tettek a határozat megvalósításáért, de még nagy és következe­tes munkára van szükség ahhoz, hogy az eszmei mun­ka valóban új magasságok­ba emelkedjék, megfeleljen az idő követelményeinek, a szovjet emberek igényeinek. Közös piaci felszólítás az iráni túsziigy megoldására Elutaztak a külföldi delegációk Az MSZMP XII. kongresz- szusán részt vett testvér­pártok küldöttségei tegnap elutaztak Budapestről. Hazautazott a Laoszi For­radalmi Néppárt küldöttsé­ge, amelyet Phoumi Vong- vichit, a KB Politikai Bi­zottságának tagja, a Minisz­tertanács elnökhelyettese ve­zetett. Ugyancsak elutazott a Vi­etnami Kommunista Párt küldöttsége, élén Le Van Luonggal, a VKP KB Poli­tikai Bizottságának tagjá­val. Írország Kommunista Pártjának küldöttsége, ame­lyet Michael o’Riordan, a Párt Központi Bizottságának főtitkára vezetett. A vendégek búcsúztatásá­ra megjelentek: Biszku Bé­la, Borbándi János, Győri Imre és Szakali József, az MSZMP Központi Bizottsá­gának tagjai. Kárpáti Fe­renc altábornagy, a KEB tagja. Horn Gyula és Varga István, a Központi Bizottság külügyi osztályának helyet­tes vezetői és Karsai Lajos, hazánk hanoi nagykövete. Az elutazásnál jelen volt Nguyen Phu Soai, a Vietna­mi Szocialista Köztársaság magyarországi nagykövete, a vietnami testvérpárt kül­döttségének tagja. Külföldieknek Úi fizetőeszköz Kínában Az Államtanács felhatal­mazása alapján a Kínai Nemzeti Bank április else­jével új fizetőeszközt vezet be az országban tartózkodó külföldi állampolgárok ré- szére. A Kínai Nemzeti Bank va­sárnap este kiadott rövid tájékoztatója szerint az új fizetőeszközt, amelynek hi­vatalos elnevezése „valuta átváltási igazolás” (foreign exchange certificat) száz, ötven, tíz, öt és egy jüanos, illetve ötven és tíz fenes (egy jüan egyenlő száz fen­nel) címletekben bocsátják ki. Ezt a fizetőeszközt kizá­rólag a Kínába látogató kül­földiek, az országban mű­ködő diplomáciai, kereske­delmi és egyéb képviseletek munkatársai használhatják. Megfigyelők rámutatnak, hogy a Kínai Nemzeti Bank intézkedésének eredménye­ként gyakorlatilag új pénzt vezetnek be Kínában, kizá­rólag a külföldi állampolgá­rok használatára. Az intézke­dés nyilvánvaló célja, hoav egyrészt ellenőrizzék a kül­földiek pénzfelhasználását, másrészt felszámolják az utóbbi időben különösen el­terjedt és mind nagyobb méreteket öltött fekete-piaci árucsere — és valutaüzérke- dési tevékenységet. BUDAPEST A közös piaci országok ál­laim- illetve kormányfői kü- lön-külön üzenetben szólítot­ták fel Baniszadr iráni elnö­köt arra, hogy találjon meg­oldást a Teheránban fogva tartott amerikai túszok ügyé­re. Ennek megfelelően is­meretessé vált Schmidt nyu­gatnémet kancellár, Giscard d’Estaing francia elnök és Thatcher brit kormányfő egymáshoz hasonló tartalmú levele. A közös piaci tagállamok mostani fellépése a' jelek szerint az Egyesült Államok sugallatára történt. A közös fellépés összefüggésbe hoz­ható Carter amerikai elnök Baniszadrhoz küldött titkos üzenetével, ámelyet Tehe­ránban Washington akarata ellenére hoztak nyilvános­ságra. Vasárnap éjszaka összeült az Iriánt vezető .forradalmi tanács, feltehetőleg a túsz­ügy megvitatására. Az ame­rikai CBS televíziós társa­ság teheráni tudósítója tájé­kozott forrásokra hivatkozva azt jelentette, hogy a ta­nács tagjai 7:6 arányban úgy döntöttek: a kormányszervek őrizetébe fogják venni az amerikai túszokat még ak­kor is, ha az őket fogva tar­tó diáikok ezt ellenezni fog­ják. Teheráni hivatalos kö­rök cáfolják az amerikai új­ságíró értesülését. * * * Leonyid Brezsnyev tegnap táviratban üdvözölte az isz­lám köztársaság vezetőjét, Khomeini ajatollahot. az Irá­ni Iszlám Köztársaság kiki­áltásának első évfordulója alkalmából. Brezsnyev az üzenetben kifejezte meg­győződését. hogy „a szov­jet—iráni kapcsolatok a jö­vőben is a jószomszédság és az egyenjogúság alapján fognak fejlődni országaink és népeink üdvére”. Marjai József, a Miniszter­tanács elnökhelyettese teg­nap Moszkvába utazott, ahol a KGST Végrehajtó Bizott­ságának 94. ülésszakán vesz ■részt. COLOMBO A nemzetközi kommunis­ta és munkásmozgalomnak a marxizmus—leninizmus és a proletár internacionalizmus elvein megvalósuló egysége szükségességét hangsúlyozzák a Sri Lanka-i Kommunista Párt vasárnap befejeződött XI. kongresszusának hatá­rozatai. A kongresszus az 50 tagú Központi Bizottság új- jáválasztásával ért véget. ÜJ-DELHI Vasárnap elutazott Indiá­ból a Jasszer Arafat vezette palesztin küldöttség. A PFSZ VB elnöke és kísérete három napot töltött az indiai fő­városban. Meghalt Ton Dúc Thang Elhunyt Ton Duc Thang, a Vietnami Szocialista Köztár­saság elnöke. Hanoiban vasárnap, a késő délutáni órákban közzétették a VKP Központi Bizottsága, a nemzetgyűlés ál­landó bizottsága, a kortmánytanács és a hazafias front elnök­sége közös gyászjelentését, amely mély részvéttel tudatja hogy „1980. március 30-án Hanoiban szívroham következté­ben 92 éves korában elhunyt Ton Duc Thang köztársaság: elnök, a nagy hazafi, az igaz kommunista, Ho Si Minh elnöl harcostársa, a nemzetközi kommunista mozgalom hűséges harcosa. Halála súlyos veszteség pártunknak és népünknek” — hangoztatja a gyászjelentés. A köztársasági elnök elhunyta miatt Vietnamiban április 1-től 5-ig — ötnapos — nemzeti gyászt rendeltek él. Ton Duc Thang halálával nagy veszteség érte a vietnar és a nemzetközi kommunista mozgalmat. A VSZK néhai köz társasági elnöke 1888. augusztus 20-án született szegénypa­raszti családból An Giang tartományban. Műszaki techniku­mot végzett Saigonban és fiatal korától kezdve aktívan részt vett a francia gyarmatosítók ellen. Vietnam függetlenségéért, társadalmi felemelkedéséért folytatott küzdelemben. A megalapítástól, 1930-tól volt tagja az Indokínai Kom­munista Pártnak. Sorozatban fontos politikai tisztségeket töltött be. Vo a nemzetgyűlés állandó bizottságának elnöke, majd a Viet nami Hazafias Front elnöke, s végül a VDK alelnöke. Amikoi 1969 őszén Ho Si Miinh meghalt, Ton Duc Thangot választot­ták a Vietnami Demokratikus Köztársaság elnökévé, 1976-ban pedig, az egységes Vietnami Szocialista Köztársaság kikiáltá­sakor az ország köztársasági elnöke lett. Brzezinski az eröpolitikáról w Uj stratégiai doktrína Ismét a Szovjetunióval szembeni erőpolitikát, a nuk. leáris fegyverkezést állította előtérbe Zbigniew Brzezins­ki. Carter elnök nemzetbiz­tonsági főtanácsadója a The New York Times vasárnapi számában megjelent nyilat­kozatában közölte, hogy né­ha egyedül tőle származnak a Cartemek adott külpoliti­kai sugalmazások. és azt is elismerte: Washington szö­vetségesei féltik a Szovjet­unióhoz fűződő kapcsolatai­kat és kételkednek az Egye­sült Államok vezető szerepé­ben, A főtanácsadó e vonat­kozásban elmondotta, hogy új stratégiai doktrínát dol­goznak ki, amely a többi között az amerikai nukleá­ris erőkre, a „rugalmas rea­gálásra” vonatkozik. A cél­zásból következtethetőleg Washington az úgynevezett „korlátozott nukleáris hadvi­selésre” próbál felkészülni — Brzezinski szerint — a „szovjet veszéllyel” szem­ben. Afganisztáni minisztertanács Napirenden: a társadalmi és gazdasági fejlesztés Kabulban ülést tartott a minisztertanács és megvitat­ta az ország társadalmi és gazdasági fejlesztésének kér­déseit. A Bakhtar afgán hír- üívnökség közlése szerint az ülésen jóváhagyták és a for­radalmi tanács elé terjesz­tették a fogyasztási cikkek­re kivetendő adókról szóló törvénytervezetet, határoza­tot'hoztak az óvodai térítési díiak csökkentéséről és gé­pesített állami gazdaságok megteremtéséről. A minisztertanács április 10—12-re Kabulba összehívta a pedagógusok első kong­resszusát. Százezres tömeg búcsúztatta a Salvador! főváros meg­gyilkolt érsekét. Képünkön: a gyászszertartás alatt kez­dődött lövöldözésben legalább negyvenen meghaltak és több mint kétszázan megsebesültek érkezett MOSZKVA A Szovjetunióban minde­nütt megemlékeznek ezen a héten Magyarország, felsza­badulásának 35. évfordulójá­ról. A Szovjet—Magyar Ba­ráti Társaság köztársasági szervezetei, helyi kollektív tagszervezetei mellett az ünnepségek szervezésébe be­kapcsolódnak más társadal­mi szervezetek is. * * * Szombaton este moszkvai idő szerint 23 óra 01 perc­kor a Progressz—8 automa­tikus teherűrhajó összekap­csolódott a Szaljut—6 űrál­lomással, amely két és fél éve kering a világűrben. N’DJAMENA Mint várható volt, Csád- ban eredménytelen maradt a vasárnapra meghirdetett tűzszünetí megállapodás is — már a negyedik a tíz napja tartó harcok folya­mán. N’Djamenában tegnap is folytatódtak az összecsa­pások Goukouni Ouddei el­nök és Hissene Habré had­ügyminiszter hívei között. PRÁGA Csehszlovákia vezető napi­lapjai tegnap terjedelmes elemző-kommentáló írások­ban méltatták az MSZMP múlt hete ntartott X.. kong­resszusát. NEW YORK Az ENSZ Biztonsági Ta­nács tegnapi ülésén, ame! a közgyűlés 1976 évi h rozata alapján megkezdi7 vitát a világszervezet lesztin-bizottságának ajáij. sairól, meghallgatta Lah Zehdi Terazit, a PFSZ álla­dó ENSZ-megfigyelőjét. T- után az ülést elnapolt anélkül. hogy Követk ülés időpontját kitűzték vOi

Next

/
Oldalképek
Tartalom