Szolnok Megyei Néplap, 1980. február (31. évfolyam, 26-50. szám)

1980-02-10 / 34. szám

16 SZOLNOK MEGYEI NÉPLAP i960, február 10. SZOLNOK MEGYEI 1980. FEBRUAR 10.. VASÁRNAP ELVIRA NAPJA A Nap kél 6.59 — nyugszik 16.58 órakor. A Hold kél 1.24 — nyugszik 11.25 órakor. VÁRHATÓ IDŐJÁRÁS ma estig: változóan fel­hős, párás, elsősorban az éjszakai és a reggeli órákban többfelé ködös idő. Elszórtan ködszitá- lás. Mérsékelt, időnként megélénkülő déli. ■ dél­nyugati szél. A várható legmagasabb nappali hő­mérséklet 2, 6 fok kö­zött. Forgács Intal Hetven évvel ezelőtt, 1910. feb­ruár 10-én született a Fejér me­gyei Bicskén, s pontosan meg nem határozható időben, való­színűleg 1944-ben pusztult el fiatalon valamelyik náci kon­centrációs táborban Forgács An­tal, a munkásmozgalom kiváló harcosa, költő és újságíró. Már az 1930-as évek elején kritikái jelentek meg a Társa­dalmi Szemlében, majd a Gon­dolatban. Aktívan részt vett az illegális kommunista pártmun­kában ; 1932-ben Sallai Imrével és Fürst Sándorral együtt őt is letartóztatták, azonban bizonyí­tékok hiányában kénytelenek voltak szabadon engedni. 1938 őszén Párizsba emigrált, ahol bekapcsolódott az Üzenet című folyóirat munkájába. Verseit, cikkeit rendszeresen közölte az erdélyi Korunk is. A német megszállás idején Dél-Francia- országba ment, de ennek meg­szállása után, 1944 tavaszán Grenoble-ban a Gestapo kezére került. Lírája erősen József Attila hatása alatt állott, akivel sze­mélyes barátságban is volt. Érezhetően hatott rá Kosztolá­nyi Dezső költészete, s néhány versén kimutathatók romanti­kus vonások is. Versei a Fa­nyar idők (1933), Hűvös ma- gány (1935), Időm törvénye sze­rint (1938) című kötetekben je­lentek meg. Hátrahagyott ver­seiből többet tartalmaz a Ma­gyar Mártírok Antológiája. Motoros kirándulások Motoros szakkör alakult a hónap elején Kenderesen, a Móricz Zsigmond művelődé­si házban. A tagok — nyol­cadik osztályosok és a me­zőgazdasági szakmunkáskép­ző diákjai — megismerked­nek a közlekedési szabályok­kal, a motorszereléssel. A zord időben egyelőre csak filmen láthatják hazánk ne­vezetességeit, ám áprilistól már rövidebb-hosszabb ki­rándulásokat tesznek a jogo­sítvánnyal és járművel ren­delkezők. A 14. évet betöl­tött „kezdők” májusban sze­rezhetik meg a segédmotor­vezetői engedélyt. Nyolcvanhat négytalálatos A Sportfogadási és Lottó Igazgatóság közlése szerint a 6. játékhéten 5 találatos szel­vény nem volt. Négytalálatos szelvénye 86 fogadónak volt, nyereményük egyenként 89 103 forint. 3 ta­lálata 7860 fogadónak volt, nyereményük egyenként 487 forint. A 2 találatos szelvé­nyek száma 203 009 darab, ezekre egyenként 24 forintot fizetnek. A nyeremények a nyere­ményilleték levonása után értendők. Országos konferencián vesznek részt az amatőr táncmozgalom képviselői. A Kertészeti Egyetemen tegnap kezdődött kétnapos tanács­kozáson megvitatják a nép- táncmozgalcxm helyzetét, to­vábbfejlesztésének lehetősé­geit és megválasztják az Amatőr Néptáncosok Orszá­gos Tanácsát. A beszámolók tanúsága szerint az utóbbi években fokozódott a fiatalok érdek­lődése a néptánc iránt. Az amatőr néptáncmozgalom mintegy 20 ezer tagja közül több mint 15 ezer tizenéves. Uj tanévre új könyvek Egy sor új, a következő tanévtől „érvényes” iskolai tankönyv nyomdai előkészí­tésén dolgoznak a Tan- könyvkiadó Vállalatnál. A legapróbbak, az írással-ol- vasással éppen hogy ismer­kedők, az általános iskolák első osztályosai például négy részből álló, új ABC-s könyvet kapnak. Az első félévben használják majd „A maci ír”, „A maci ol­vas” című könyveket, a má­sodik félév tanulnivalóit pe­dig „A maci mesél” és a „Feladatlapok” című képek­ben gazdag könyvek tartal­mazzák. Az 1980—81-es tanévben új matematika, ének-zene, anyanyelvi és olvasókönyvet kapnak az általános isko­lák harmadik osztályosai, s ugyancsak kicserélik az ötö­dik osztályos irodalom, tör­ténelem, a hetedik osztá­lyos matematika és a nyol­cadik osztályos fizika, kémia tankönyveket is. Ezen kívül a nemzetiségi iskoláknak 42, továbbá a kisegítő isko­láknak egy, a siketeknek és a foglalkoztató iskoláknak pedig három-három féle új tankönyv készül az elkövet­kezendő hónapokban. A gimnáziumok második osztályosainak szóló tan­könyvek nagy részét is újak váltják fel. Szeptembertől friss kiadású könyvekből tanulják a magyar irodal­mat, a matematikát, a tör­ténelmet, a földrajzot és az ének-zenét. Megváltoznak az orosz, az angol, a fran­cia, a német, az olasz, a spanyol és a latin nyelv­könyvek. valamint a hozzá­juk tartozó nyelvi feladat­lapok tananyaga is. A legidősebbek életkora sem haladja meg a 35 évet. A tár­sadalom minden osztálya és rétege szinte azonos arány­ban képviselteti magát a fél­ezernél több táncegyüttes­ben. A plenáris ülés után szek­ciókban folytatódik a tanács­kozás. Ma pedig táncház és néptáncprogramra kerül sor és plenáris lülésen vitatják meg az Amatőr Nép táncosok Országos Tanácsa szervezeti és működési szabályzatának tervezetét, majd megválaszt­ják a tanács tagjait. Mikor menjünk színházba? A szolnoki Szigligeti Szín­házban február 15-én, péntek este 7 órakor: Platonov sze­relmei, (bemutató, Szigligeti bérlet). Szombaton, 16-án es­te 7-kor: Platonov szerelmei (Bajor bérlet). Vasárnap, 17- én délelőtt 10 órakor: Ka- marambó, a senki fia (gyer­mekelőadás), délután 3-kor: Platonov szerelmei (Lehotay bérlet), este 7-kor: Platonov szerelmei (Uray bérlet). A Szobaszínházban (Tán­csics M. u. 15.) szombaton, február 16-án fél 8-kor: Mik­száth különös házasságai. Lefoglalt festmények Az olasz állam tulajdonát ké­pezik azok az együttesen több mint 3,2 millió dollárt éró fest­mények, amelyeket 1977-ben egy házkutatás során foglaltak le Sophia Loren és Carlo Ponti villájában — szögezte le az ügyben hozott és pénteken köz­zétett bírósági döntés. A házas, párt annak idején — műkincsek és pénz Illegális kicsempészésé­vel vádolták. Sophia Lorent fel­mentették a vád alól. Carlo Ponti rendezőt azonban négyévi börtönbüntetésre Ítélték. A há­zaspár ezért feladta olasz ál­lampolgárságát és francia ál­lampolgárságot vett fel, Fran­ciaország ugyanis nem adja ki polgárait más országoknak bűn­ügyi vizsgálatok lefolytatása céljából. Tanulútoborzó A szolnoki Kereskedelmi Szakközépiskola, valamint a Kereskedelmi- és Vendéglátó- ipari Szakmunkásképző Is­kola ismét megrendezi pá­lyaválasztási kiállítását a kereskedelmi és vendéglátó szakmák iránt érdeklődő ta­nulók és szüleik tájékoztatá­sára. A február 12-én nyíló szakmai tárlat 19-én zárul, addig naponta 9 és 13 óra között megtekinthető az is­kola épületében. Szocialista brigádok kulturális versenye A karcagi Déryné Műve­lődési Központ szocialista brigádklubja a közelmúltban ünnepelte megalakulásának ötödik évfordulóját. Ez alka­lommal értékelték az elmúlt évi kulturális verseny ered­ményeit. Első helyen a MÁV dr. Csanádi György, a Gabo­naforgalmi és Malomipari Vállalat Vörös Csillag, vala­mint a kórház Florence Nich- tingale Szocialista Brigádja lett. Jutalmuk kétnapos ki­rándulás. A kulturális ver­seny második helyezettjei egynapos túrán vehetnek részt; a harmadik helyezet­tek pedig fél évig ingyenesen látogathatják a művelődési központ rendezvényeit. FESl ’80 Filmfesztivál Belgrádban Az új belgrádi kongresz- szusi központban rendezett ünnepséggel, majd Krzystof Kielowski „Amatőr” és Francis Coppola „Apoka­lipszis ma” című alkotásá­nak bemutatójával pénteken este megkezdődött az idei belgrádi nemzetközi film- fesztivál, a „Fest ’80”. Az egyhetes, ezúttal 10. alkalommal sorrakerülő fesz­tiválon a világ tavaly ké­szült játékfilmjei közül 60- at vetítenek le. A magyar filmgyártást Kovács And­rás „Ménesgazdája” és Jan- csó Miklós „Magyar rapszó­diája” képviseli. A műsoron" szereplő fil­mek egyharmada amerikai (16) és nyugatnémet (5), egyharmada szovjet, len­gyel, magyar, francia, olasz, angol stb., egyharmada pe­dig fejlődő országok-beli (kubai, algériai, egyiptomi, török, szenegáli stb.). Előadás propagandistáknak A társadalom politikai rendszere a fejlett szocializ­mus építésének időszakában — címmel rendez előadást Szolnokon a város pártpro­pagandistáinak klubja. Az előadást február 14-én, csü­törtökön a Jubileum téri to­ronyházban, a TIT Tisza An­tal termében tartják. Vége a kormos világnak Új kazánok a Tejipari Vállalat jászberényi üzemében Befejezték az építési-sze­relési munkát és a sikeres műszaki „vizsgáztatás” után üzembe helyezték az új kazánházat a Tejipari Vál­lalat jászberényi üzemé­ben. A korszerű energia­telepet két IAKOR-50 tí­pusú nagyteljesítményű olaj- tüzelésű kazánnal szerel­ték fel. Az „óriás kemencék” fel­adata a telep technológiai gőzellátása, télen az üzem épületeinek, szociális létesít­ményeinek fűtése. Egy kazán óránként egy tonna gőzt ter­mel, automatikus rendszerrel működnek a gőztermelő be­rendezések, a tápvizet bizto­sító vízlágyító műszerek. Az energiaellátás korsze­rűsítése régi gondoktól sza­badította meg a jászberényi üzemet. Az eddigi széntüze­lésű berendezések ugyanis az üzem higiéniáját veszélyezte­tő füstgázzal, korommal árasztották el a telepet és szennyezték a környék, a szomszédos lakótelep levegő­jét. Az új létesítmény átadása része az 1976-ban kezdődött, több mint 25 millió forint költségű rekonstrukciónak. Azóta korszerű, új szociális létesítményeket kapott az üzem, elkészült a hűtőtelep, üzembe helyezték az olajtü­zelésű kazánházat. A rekonstrukció az idén az üzem termelőkapacitásának növelésével folytatódik. Nagyteljesítményű berende­zéseket — óránként 12 ezer liter tej feldolgozására alkal­mas — pasztőrgépet és fölö­zőgépet kap a feldolgozó üzemcsarnok. Átalakítással hűtőkamrát építenek a régi kazánház helyén. Ott tárol­ják majd a kiszállításra vá­ró literes és félliteres tasa- kolt tejet. Nagy az érdeklődés az Alkotó Ifjúság pályázat iránt ország­szerte. A Finomkerámiaipari Művek fiataljai 56 pályaművet küldtek be a pályázatra. Képünk: munkában a zsűri Kiállítás Rákáczifalván Néhány hét leforgása alatt a harmadik kiállítást nyi­tották meg tegnap Rákóczi- falván, a termelőszövetkezet rendezésében. Gábri Albert festőművész tárlatát a Nagykunság népművészeté­nek bemutatása követte. Most Baranyó Sándor festő­művésznek a munkáival is­merkedhetnek a nagyközség lakói. A nagyszámú közönség előtt Szőke Béla, a Város- környéki Nagyközségi Ta­nács elnöke méltatta meg­nyitójában a művész négy évtizedes alkotó tevékeny­ségét. A február 19-ig naponta 11—17 óráig a tsz KISZ- helyiségében megtekinthető kiállítás megnyitóját a mű­vész tolmácsolásában tár­latvezetés követte. Zene, zene, zene Mai magyar szerzők kó­rusműveit, népdalfeldolgo­zásait tolmácsolja Pászti Miklós vezényletével a Ma­gyar Állami Népi Együttes énekkara Törökszentmikló- son, a szakmunkástanulók részére rendezett hangver­senyen kedden délelőtt kilenc órától a művelő­dési központ pódiumtermé­ben. Ugyanott a következő napon délután 5 órakor gyermekbérleti hangverse­nyen Schubert, Schumann, Brahms, De Falla és Ibert műveit mutatja be a Szol­noki fúvósötös, illetve a Bartók Béla kamarakórus, Vájná Katalin vezényleté­vel. Közreműködik Rásonyi Leila (hegedű), Miklós György (zongora) és Sziklay Erika (ének). Piaci szemle Egyre több a friss zöldség Ezen a héten már több volt a friss saláta, zöldhagyma, zöld­paprika és a hónapos retek, az ára darabonként, illetve cso­mónként S—8 forint között vál­takozott. Hiányzott viszont a paradicsom. és uborkából is csekély volt a választék. A sárgarépa a termelőszövet­kezeti üzletekben 9—10 forintba került, míg a magánkereskedők ló része 12—20 forintra tartot­ta kilóját. .Petrezselyemből az üzletekben 16—17 forintért mér­tek, máshol 18—20 forint is volt az ára. Káposztafélékből az üz­letekben kevés volt a jó mi­nőségű és 11—14 forint közötti áron mérték, magánkereskedők­től 16—18 forintért lehetett be­szerezni. Burgonyából az üzletekben 5 forint 20 fillérbe kerül egy ki­ló. magántermelőktől tegnap 6 —8 forintért lehetett venni. A Zöldérteknél emelkedett a vö­röshagyma ára 9 forint 50 fil­lér az első osztályú kilója, csak a termelőszövetkezeti bol­tokban lehetett 4 forint 50 fil­lér és 7 forintos áron hozzá­jutni. Sokan veszik a céklát, ki­lója 7—8 forint és ezen a hé­ten árultak sóskát 45—55 fo­rintért kilónként. Almát a leg­több helyen 8—16 forintos ösz- szegért lehetett venni. Volt még körte, amit 25—26 forintra tar­tottak. Ezen a héten kevés volt a tojás, a szövetkezeti üzletekből hiányzott nemcsak az olcsó, hanem a drágább is. A jászberényi piacon 31 fo­rintért kelt a kacsa. 45-ért a tyúk és a csirke, pulykát 50-ért kínáltak kilónként. A tojás ára 1 forint 80 fillérnél kezdődött. Burgonyából, sárgarépából és vöröshagymából 6—15 forint kö­zötti összegért lehetett méretni. A petrezselyem a kelkáposzta nagyjából azonos áron 16—18 forintért cserélt gazdát. Árultak sóskát kilónként 70 forintért és ennél is többe került a fok­hagyma kilója. Száraz babot és mákot 15—26. illetve 35—40 forintért kínáltak. Almából és körtéből 6—16 forint közötti áron lehetett kapni kilónként. ■ KÖZKÍVÁNATRA. — A jászberényi háziasszonyok és kismamák részére szabás­varrás tanfolyamot indít a Déryné Művelődési Központ. A jelentkezők öt hónap alatt sajátíthatják el az alapfogal­makat. 0 HAVONTA mintegy két­millió forintot fizetnek ki a Jászárokszállás és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet­ben a lakosságtól felvásárolt tejért és állatokért. H TAVASZ a házikertben. A Mezőgazdasági Könyvhó­nap keretében a házikertek időszerű növényvédelmi fel­adatairól tart előadást Bin- dics István holnap este hat órától a szandaszőlősi klub- könyvtárban. © HÁRMAN ÉRTEK el né­gyes 'találatot és öt tárgy­nyeremény is jutott január­ban a lottózóknak a kun­szentmártoni járásban. | A HÖNAP közepén az Ár­tatlan a feleségem című ze­nés vígjáték bemutatásával tartja meg a Színházi esték bérletsorozat idei első elő­adását a kunmadarasi József Attila Művelődési Ház. © AZ IDEI kiképzési év és a nyár folyamán Szolnokon megrendezésre kerülő CAC- kiállítás előkészítése szerepel többek között az ebtenyész­tők szolnoki szervezete hol­napi taggyűlésének napirend­jén, melyet a Ságvári körúti általános iskola faépületében tartanak délután 5 órától. ■ MEGYEI amatőr filmes fórum színhelye lesz mához egy hétre Szolnokon, a Tán­csics Mihály úti Helyőrségi Művelődési Otthon. © ÓVODÁSTÓL nyolcadi­kosig mindenkit vár holnap délután négyre a kenderesi Móricz Zsigmond Művelődési Ház. A nagyteremben az „Aladdin és a csodalámpa” című gyermekelőadást néz­heti meg a fiatalság. ■ IGEN NÉPSZERŰ volt a törökszentmiklósi nők köré­ben tavaly a városi művelő­dési központ makramé tanfo­lyama. A nagy érdeklődésre való tekintettél márciusban ismét tanfolyam indul kezdők részére. A kézimunkázás e divatos formáját kedvelők _12 egymást követő csütörtökön, kétórás foglalkozásokon ta­lálkoznak. A Magyar Szocialista Munkáspárt Szolnok inegyel Bizottsága és a Szolnok megyei Tanács lapja Főszerkesztő: Fábián Péter Főszerkesztő-helyettes: Lazányi Angéla Telefon: 12-093. 12-320, 12-069. 11-932 Telex: 23 357 Index-szám: 25 069 HU ISSN 0133—0756 Kiadja a Szolnok megyei Lapkiadó Vállalat 5001 Szolnok, Pf.: 105. Igazgató: Virágh Iván Telefon: 12-094 Az előfizetés díja egy hónapra 30 forint, negyedévre 90 forint, egy évre 360 forint. Terjeszti a Magyar Posta Előfizethető: a hírlapkézbesitő postahivataloknál, a kézbesítőknél. Szolnoki Nyomda Vállalat Szolnok, Vörös Csillag út 28. Felelős vezető: Gombkötő Béla mrnmmmmmmmmmá Megnyílt az amatőr néptáncosok konferenciája

Next

/
Oldalképek
Tartalom