Szolnok Megyei Néplap, 1980. február (31. évfolyam, 26-50. szám)

1980-02-01 / 26. szám

.„„ SZOLNOK MEGYEI VILÁG PROLETÁRJAI,EGYESÜLJETEK! XXXI. évf. 26. «óm, 1980. február 1„ péntek A MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁG ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA A belső tartalékok jobb hasznosításáért Mezőgazdasági aktíva Szolnokon Tegnap Szolnokon, a Megyei Művelődési «s Ifjúsági Központban a megyei pártbi­zottság és a megyei tanács mezőgazdasági aktívát rendezett, amelynek témája az 1979. évi ágazati tervek végrehajtásának értékelése és az 1980. évi ágazatpolitikai feladatok megbeszélése volt. Az aktíván jelen voltak a járási, városi pártbizottsá­gok titkárai, a mezőgazdasági termelőszö­vetkezetek, állami gazdaságok, élelmiszer- ipari üzemek, intézmények vezetői, párt-, KISZ- és szakszervezeti szerveinek titká­rai. Részt vett az aktíván dr. Kovács Im­re mezőgazdasági és élelmezésügyi minisz­terhelyettes. Lázár György Miskolcon Miskolc 1995-ig tartó, hosz- szú távú településfejlesztési koncepcióját vitatták meg a városi tanács tegnapi ülésén, amelyen részt vett és felszó­lalt Lázár György, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Minisztertanács elnöke, Miskolc város országgyűlési képviselője is. Mint a beszámolóban el­hangzott, a fejlesztés előte­rében továbbra is a lakásépí­tés áll. Mintegy húszezer hypósflakont töltenek meg naponta a Kar­cag és Vidéke Áfész hupóüzemében. Ebből ellátják a megye szükségletét, de jut a környező megyékbe is A megjelenteket Mohácsi Ottó, a megyei pártbizottság titkára, az aktívaértekezlet elnöke üdvözölte. Hangsú­lyozta: szükség van az ilyen évnyitó munkamegbeszélés­re, mert ezáltal is erősödik megyénkben az élelmiszer­gazdaságban dolgozók cse­lekvési egysége, amely nél­külözhetetlen az MSZMP Központi Bizottsága tavaly, december 6-i és a megyei pártbizottság december 19-i határozatának végrehajtá­sához. Az aktíva előadója Be- oneczki Lajos, a megyei ta­nács általános elnökhelyet­tese bevezetőjében kifejtette: az 1980-as év gazdasági éle­tünkben minőségileg új sza­kasz kezdete. Bizonyítják az azóta napvilágot látott gaz­dasági intézkedések, az új szabályozó rendszer életbe lépése. Ebben a helyzetben föltétlenül szükséges meg­vonni az 1979-es gazdálko­dás mérlegét, és meghatá­rozni a tennivalókat. A tavalyi év fő célkitűzé­se az volt, hogy a megye mezőgazdaságának termelése 3,5—1 százalékkal növeked­jen. Döntő mértékben nem a gazdaságokon ráült, hogy a tervek nem. teljesültek maradéktalanul. Áz elhatá­rozási és a cselékvési egy­ség megfelelő volt mezőgaz­dasági üzemeinkben, és a közös jó munkának tulajdo­nítható. hogy néhány ága­zatban a kedvezőtlen körül­mények ellenére is elfogad­hatóak az eredmények. A megye élelmiszeripara 1979. évi feladatának összességé­ben jól elegét tett. Alacsony eszközállománya ellenére is ellátta a megye lakosságát élelmiszerekkel, és export­kötelezettségeit is teljesítet­te. Az idei esztendő felada­tainak meghatározásakor népgazdaságunk helyzete a mérce. Annak ismeretében a megyei pártbizottság tavaly decemberi ülésén határozta meg a mezőgazdaság és élel­miszeripar kötelezettségeit. E szerint a mezőgazdaság­ban az összes termelést — változatlan árakon számol­va — 6—6,5 százalékkal szükséges növelni, ezen be­lül a növénytermesztés ho­zamait 10—11 százalékkal, az állattenyésztését 1—2 szá­zalékkal. A növénytermesz­tésben 600—650, az állatte­nyésztésben 50—70 millió fo­rint értékű többlettermékét lehet előállítani reálisan szá­molva. Az tény, hogy nem minden gazdaság és ágazat rendelkezik a legkorszerűbb eszközökkel, a termelésbőví-- tés forrásaival, azonban e gondók tervszerű munkával áthidalhatók. A gazdálkodás feltételeinek szigorodása Fő feladat: a kisközségek ellátása Afészek küldöttközgyűlése A fogyasztási szövetkeze­tek Szolnok megyei szövetsé­ge tegnap megtartotta idei első küldöttközgyűlését, amelyen részt vett Bálint Fe­renc, az MSZMP megyei bi­zottsága gazdaságpolitikai osztályvezetője és Simon Jó­zsef a megyei tanács vb ke­reskedelmi osztályának ve­zetője. A küldöttek egyebek mel­lett értékelték az áfészek ta­valyi tevékenységét, és meg­vitatták az idei feladatokat. Megállapították, hogy a fo­gyasztási szövetkezetek első­sorban a kis települések la­kóinak ellátását hivatottak biztosítani. E cél érdekében 1979-ben hat ABC-jellegű áruházat adtak át, amelyek gyorsan, könnyűszerkezetes elemekből készültek. Ebben az évben 14 helységben kí­vánnak felépíteni hasonló kereskedelmi egységeket. Amíg az áru - . eljut a vásárlókhoz Szűk raktárak, korszerűtlen tárolás A termék minősége, gazda­ságossága nemcsak a gyártá­son, azon is múlik, hogy amíg a felhasználóhoz, a vá­sárlóhoz jut, milyen bánás­módban részesül. Ma még sajnos a termelői igyekezet gyakorta a szállítás-raktáro­zás zátonyain kap léket — ezt állapították meg vizsgá­lódásuk során több megyé­ben is a népi ellenőrök. A tárolás, a csomagolás és a kereslethez igazodó kiszál­lítás sokhelyütt nehezen megoldható feladat elé állít­ja a kis- és nagykereskedel­mi vállalatokat, főként azért, mert a raktárépítkezések tempója nem zárkózott föl az ipari fejlődéshez, a szükség­letekhez, nem egyszer pénz hiányában nem épültek meg a raktárak, máskor a kellő építőipari kapacitás hiány­zott. Az új raktárépületek pedig már üzembe helyezésü­ket követően szűknek bizo­nyultak, sok vállalat a lakos­ság ellátást csak nagyobb költséggel tudja megoldani, mind nagyobb távolságokról szállítva az árut. A helyzet feszültségét fo­kozza, hogy a fejlesztési for­rásokból a vállalatok elsősor­ban a központi bázisok kiépí­tését szorgalmazzák, leraka- taik modernizálása késik, ami az e helyeken dolgozók túl­zott megterhelését vonja ma­ga után. Személyi ügyek minden üzemben kikénysze­ríti a belső tartalékok fel­kutatását és hasznosítását. Ennek néhány fontos terü­letéről e fórumon is szó volt: Ilyenek a föld racionális hasznosításában rejlő tartalé­kok: a biológiai alapok — a növénytermesztésben és az állattenyésztésben a legjobb fajták, hibridek használata, a fajtapotenciálnak megfelelő termelési technológia alkal­mazása — növelésében rejlő lehetőségek kihasználása; az energiával, a takarmánnyal való ésszerű gazdálkodás; a termelési szerkezet korszerű­sítése, és így tovább. Mind­ezeken túl racionális beruhá­záspolitikára van szükség. Gyorsítani kell a beruházá­sokat, és ebbe a döntés és az előkészítés is benne van. E témakörhöz tartozik: fontos feladat, hogy. a beruházások­hoz szükséges külső erőfor­rásokat az üzemek a lehető­ség szerint maximálisan ve­gyék igénybe. A jogszabály szerinti állami támogatások, az ágazati hitelek — különö­sen az export árualapot bő­vítő hitelek — azért vannak, hogy azokat üzemeink is fel­használják. Az aktíva vitájában Zel- man András, a Szolnoki Cu­korgyár igazgatója a gyár munkáját, eredményeit is­(Folytatás a 3. oldalon.) Robbanás­veszély Rhodesiában Külpolitikai tudósításunk a 2. oldalon A városi tanács elnöke, Kukri Béla nyugdíjba vo­nult. Ebből az alkalomból — munkája elismeréséül — megkapta a Munka Érdem­rend arany fokozatát, ame­lyet az Elnöki Tanács ne­vében Barta László, a me­gyei tanács elnöke nyújtott át. A tanács új elnöke dr. Fenyvesi József lett, aki ed­dig a városi pártbizottság titkára volt. A városi tanács • vb egészségügyi és szociál­politikai osztályán január elsején megüresedett az osz­tályvezető-főorvosi állás. Március 1-től ezt a tisztsé­get dr. Baki Magdolna tölti majd be. aki jelenleg a me­gyei tanács vb egészségügyi és szociálpolitikai osztályá­nak helyettes vezetője. Sz. E. Szolnokon, a városi tanács ülésén Elfogadták a város idei költségvetési és fejlesztési tervét John Deere szervizkocsik elektromos kapcsolószekrényét gyártja a kunmadarasi Vas- és Elektromosipari Szövetkezet, kooperációban a karcagi KATISZ-szal Tegnap délután ülést tar­tott Szolnokon a városi ta­nács. Az ülésen részt vett Szűcs János, a megyei párt- bizottság titkára, Barta László, a megyei tanács el­nöke, Sándor László, a vá­rosi pártbizottság első tit­kára és Árvái István, az SZMT vezető titkára. Az ülés napirendjén szerepelt a városi tanács 1980. évi költségvetésének és • fejlesz­tési alapjának tervjavaslata. Az írásban beterjesztett anyaghoz Bíró Boldizsár, a városi tanács elnökhelyette­se fűzött szóbeli kiegészítést. Jogos igények „ és alapellátás Többek között megemlí­tette, hogy tavaly a költség- vetési előirányzat 283 mil­lió forint volt, amely év közben 431 millióra módo­sult, ebből felhasználtak 339 millió forintot. A felújítás­ra tervezett 14 milliót, az utak, hidak felújítására ren­delkezésre álló 35 millió fo­rintot teljes egészében fel­használták. A város 1980. évi költség- vetési és fejlesztési tervja­vaslatának' kialakítását szé­les körű előkészítő munka előzte meg. A különböző megyei' és szakigazgatási szervekkel egyeztetve ala­kultak ki a terv jellemző és meghatározó tényezői. A feladatok megtervezésénél és az arra szükséges pénz­eszközökre vonatkozó javas­latok kialakításánál elsősor­ban a lakosság jogos igé­nyeinek kielégítésére és az alapellátás biztosítására tö­rekedtek. A város költségvetési elő­irányzata 331 millió forint, 47 millióval több. mint ta­valy. A központi szabályo­zók módosítása következté­ben a tanácsi bevételek szerkezete a korábbi évek­hez képest jelentősen meg­változott. A saját bevételek — főleg az intézményi térí­tési díjak emelkedése követ­keztében — 25 százalékkal nőttek. A megosztott bevé­telek pedig arányukban és tömegükben lényegesen csökkentek az illetményadó, az eszközlekötési járulék és a vállalati gépjárműadó megszüntetésével. Továbbra is tanácsi bevétel marad a vállalatok és a nem mező- gazdasági szövetkezetek vá­rosi, községi hozzájárulása. Lakásépítés, közműfejlesztés A gazdasági és kommuná­lis feladatokra a költségve­tési előirányzat 61 millió fo­rint. Ebből 27 milliót költ­hetnek a tanácsi utak, hidak fenntartására. A közvilágí­tás korszerűsítésére 12,2 millió forintot terveznek. Egészségügyi és szociális cé­lokra 49 millió forint az elő­irányzott összeg. Ezekből a forintokból 844 bölcsődei. 90 szociális betegotthoni hely, 4 öregek napköziotthona tartható fenn. Kulturális és közművelődési célokra 185 millió forintot használhat­nak fel. 1980. évi fejlesztési lehe­tőségeket a beruházási szín­vonal határozza meg. A kö­zéptávú terv utolsó eszten­dejében Szolnokon 270,3 mil­lió forint értékű beruházás valósítható meg. A fejlesz­tési feladatok között első helyen áll a lakás- és köz­műellátás javítása, a gyer­mekintézmények építése. Befejeződik a Széchenyi la­kótelepen 160. a Sarló utcá­ban 75, az Arany János úton pedig 4 célcsoportos la­kás építése. A 239 célcso­portos lakáson kívül OTP- beruházásban 311, ME- SZÖV-beruházásban pedig 186 lakás épül. A tervben ezeken kívül szerepel 99 egyéb állami lakás és 26Q családi ház elkészülése is. Így a város 1095 lakással gyarapodik. A lakások építése mellett nagy figyelmet kell fordíta­ni a közműépítkezésekre is. Erre az idén 46 millió fo­rint jut. Elkészült a Széche­nyi lakótelepen a második 150 személyes óvoda és a 16 tantermes általános is­kola. Az ugyancsak itt léte­sülő 1045 négyzetméter alap- területű ABC áruház építé­séhez 5,5 millió forint hoz­zájárulást biztosítanak. Tovább folytatódik a vá­rosban a központi szenny­víztisztító mű építése, és el­készült a felszíni vízmű II. ütemének, valamint a Szé­chenyi lakótelepi víztorony­nak a kiviteli terve. Az Északi körút építésére 6 millió forint jut. Befejező­dik a Kereskedelmi Szakkö­zépiskola bővítése is. A Tö­rök úti gyermekintézmé­nyek építéséhez megkezdő­dik a terület előkészítése. A Tűzoltóparancsnokság épü­letének bővítésére 5 millió forint áll rendelkezésre. A tanácsülés résztvevői megvitatták, és elfogadták a város 1980. évi költségve­tési és fejlesztési tervét. Ez­után egyéb tanácsi felada-^ tokról tárgyaltak, majd sze-r mélyi ügyekben döntöttek.

Next

/
Oldalképek
Tartalom