Szolnok Megyei Néplap, 1980. február (31. évfolyam, 26-50. szám)

1980-02-01 / 26. szám

2 SZOLNOK MEGYEI NÉPLAP 1980. február 1. Kommentárunk Robbanás­veszély Rhodesiában A rhodesiai helyzet a témája az ENSZ Bizton­sági Tanácsa ülésének. A testület összehívását az Afrikai Egységszerve­zet kérte azzal az indok­kal, hogy Nagy-Britan- nia súlyosan megsérti az országról decemberben Londonban kötött négy­oldalú megállapodást. Mint ismeretes, ez az egyezmény arra hivatott, hogy egy átmeneti idő­szak közbeiktatásával biztosítsa a hatalom át­adását a fehértelepes Smith-rendszer kezéből a fekete többségnek. Az egyezmény aláírói között szerep>el a fegyveres fel­szabadító harcot folytató Zimbabwe Hazafias Front, a fehértelepesek képviselője, a vele együttműködő Muzore- wa-kormányzat, valamint a volt gyarmattartó, Nagy Britannia. A megállapodás értel­mében tűzszünetet ren­deltek el, s az újonnan kinevezett brit kor­mányzónak, Lord Soa- mesnak kellene gondos­kodnia a megfelelő po­litikai körülményekről a valóban szabad válasz­tások megtartásához. A londoni megállapodás egyik fontos rendelke­zése szerint ki kellene vonni Rhodesiából az ott állomásozó dél-afrikai csapatokat, mintegy hat­ezer embert. Az utóbbi hetek ese­ményei azonban arról győzték meg a zimbab­wei hazafiakat és az AESZ tagországait, hogy a brit gyarmati kor­mányzat mindent meg­tesz a fajgyűlölő Smith­Muzorewa-kormányzat fenntartásáért. A dél­afrikai csapatokat nem vonták ki. Lord Soames részrehajló intézkedései pedig a hazafiakat sújt­ják. A BT-vita afrikai kez­deményezői tehát a lon­doni egyezmények dur­va megsértését ákarják számonkérni Nagy-Bri- tanniától. Ez utóbbi képviselője a testületben visszautasította az afri­kai országok élőterjesz­tését és felszólította őket, hogy tartózkodja­nak mindenfajtaa „be­avatkozástól”, mivel az csak nehezítené az af­rikai ország független­ségének megadásáról szóló megállapodás tel­jesítését. Anglia végső soron vétójogával élve megakadályozhatja a határozathozatalt a BT- ben, de ez esetben —az AESZ ezt már jó előre jelezte — a vita kezde­ményezői a kérdést az ENSZ rendkívüli köz­gyűlése elé viszik. Anglia viszont szeret­né elkerülni, hogy ott a vádlottak padjára ültes­sék. A vita élét elveen­dő lépéseként értékelen­dő, hogy a BT-ülésre időzítve Lord Soames bejelentette: az országot Dél-Afrikával összekötő híd északi oldalán rho­desiai csapatok vették át a körzet ellenőrzését a dél-afrikai csapatoktól. Ez a részleges kivonulás azonban aligha elégíti ki a rhodesiai hazafiakat, s ezért továbbra is ve­szély fenyegeti a töré­keny tűzszünetet. P. V. Genscher a világpolitikáról Haderöcsökkentísi tárgyalások Megkezdődött Becsben a 20. ülésszak Csütörtökön a bécsi Burg Redouten termében dr. Jan Chandoga csehszlovák kül- döttségvezető-helyettes el­nökletével megnyílt a kö­zép-európai fegyveres erők és fegyverzet kölcsönös csökkentéséről folyó tár­gyalássorozat 20. ülésszaka. A sorrendben 214. plenáris ülésen előbb dr. Edouard Molitor nagykövet, a luxem­burgi, majd pedig Tadeusz Strulak nagykövet, a len­gyel küldöttség vezetője mondott beszédet. A nyitó ülés után — a hagyomá­nyoknak megfelelően — saj­tóértekezletet tartott mind­két fél képviselője. Strulak nagykövet az új­ságírók előtt felolvasott nyi­latkozatában emlékeztetett arra, hogy éppen hét évvel ezelőtt kezdődtek meg az osztrák fővárosban a had­erőcsökkentési tárgyalásokat előkészítő konzultációk. A december közepén meg­szakadt tárgyalási folyamat­ra visszatérve a lengyel dip­lomata bonckés alá vette a NATO-országok múlt év vé­gén — egyébként a NATO „euro-rakéták” gyártására és nyugat-európai telepítésére vonatkozó döntésével együtt — elfogadott és beterjesz­tett javaslatát. Kijelentette, hogy az említett NATO-ja- vaslat nem jelent közele­dést a szocialista országok álláspontjához, ellenkező­leg, sok vonatkozásban to­vább bonyolítja a bécsi tár­gyalások menetét. Ilyen körülmények kö­zött érhető — mondotta nyilatkozata befejező részé­ben a lengyel küldöttség ve­zetője —, hogy a szocialista országok aligha reményked­hetnek a tárgyalások gyors eredményességében. Ennek ellenére a szocialista orszá­gok mindent megtesznek .az előrehaladás érdekében. A jelenlegi nemzetközi helyzetben józan, higgadt és álhatatos politikára van szükség, ■ a világpolitikai színteret nem szabad érzel­meknek uralniuk — jelen­tette ki a Die Zeit című fo­lyóiratnak adott interjújá­ban! Hans-Dietrich Gen­scher nyugatnémet külügy­miniszter. A külügyminiszter az Irán és Afganisztán kap­csán kialakult feszültségre utalva burkolt formában bír rálta és figyelmeztette az Egyesült Államokat is:. a nyugat energiaforrásainak védelmében meghirdetett katonapolitika — Genscher szavai szerint a „kelet—nyu­gati ellentétek kiterjesztése az észak—dél viszonyra, a fejlett ipari államok és a fejlődő világ kapcsolataira — veszélyes, a nyugat érde­keire nézve káros következ­ménnyel járhat”. WASHINGTON Amerikai lapjelentések szerint szabotázst kísérel­tek meg az Aeroflot szovjet légitársaság utasszállító gépe ellen, amely január 18-án tette meg rendszeres járatát Moszkva és New York kö­zött. A New York-i repülő­tér egyik amerikai alkalma­zottja tudatosan megrongál­ta a leszálláshoz való előké­születet és magát a leszál­lást ellenőrző elektronikus számítógépet. Csak a sze­rencsés véletlenen múlt, hogy a gépet nem érte bal­eset és le tudott szállni a New York-i repülőtéren. Csakis a szovjet repülőgé­pek és az Aeroflot-kiren- deltségek személyzetének ön­feláldozó munkájával lehet fenntartani a légi összeköt­tetést — a szovjet—amerikai légiközlekedési megállapo­dás értelmében — Moszkva, Washington és New York között. KOPPENHÁGA Harold Brown amerikai hadügyminiszter a dán kor­mányhoz intézett levelében sürgette, hogy Dánia az el­következendő években jelen­tős mértékben növelje kato­nai kölségvetését — adta hí­rül szerdán este a Dán Tele­vízió. Az amerikai felszólí­tás éppen akkor érkezett, amikor a dán szociáldemok­rata kormány tárgyalásokat folytat az ellenzéki pártokkal az 1981—84-es időszakra szó­ló katonai költségvetési ter­vezetről. A kormány azt ja­vasolta, hogy a jelenlegi szin­ten fagyasszák be a fegyver­kezési költségvetést. NEW YORK Az EINSZ Biztonsági Ta­nácsa közép-európai idő sze­rint szerda késő este meg­kezdte vitáját a rhodesiai ——-—érkezett helyzetről. A BT összehívá­sát az afrikai egységszer­vezet kérte, arra hivatkozva, hogy Anglia súlyosan meg­sérti az országról december­ben kötött megállapodást. Az utóbbi hetek eseményei meggyőzték az afrikai álla­mokat és a Zimbabwe Ha­zafias Front vezetőit, hogy az angol gyarmati kormány­zat mindent megtesz a faj­gyűlölő Smith-Muzorewa rendszer fenntartásáért. Az AESZ követeli, hogy azonnal és minden feltétel nélkül vonják ki Rhodesiából az ott állomásozó dél-afrikai csa­patokat — mondotta Cecil c’Dennis libériái külügy­miniszter, aki az afrikai ál­lamok álláspontját terjesz­tette a BT elé. * * * A messzemenő egyetértés jegyében tárgyalt csütörtö­kön Washingtonban Carter elnök és Vance külügymi­niszter Malcolm Fraser ausztrál kormányfővel. Ame­rikai részről elismerésüket nyilvánították az ausztráliai politikusnak azért, hogy az elsők között csatlakozott Wa­shingtonnak az afgán kérdés­ben a Szovjetunió ellen indí­tott ^kampányához, s a maga részéről is lépéseket tett a Szovjetunióval fenntartott kapcsolatok megrontására. SZÓFIA A BKP KB Politikai Bi­zottsága csütörtökön határo­zatot fogadott el Vlagyimir Iljics Lenin születésének kö­zelgő, 110. évfordulója alkal­mából. A határozat hangsú­lyozza, hogy Lenin neve az elnyomás és kizsákmányolás nélküli világ felépítéséért harcoló dolgozók hitének jel­képévé vált, mivel Lenin ala­pozta meg elméletileg a szo­cialista forradalom formái­nak és eszközeinek sokfélesé­gét, az új társadalom felépí­tésének különböző lehetséges útjait. Indira Gandhi indiai miniszterelnök fogadta Clark Cliffordot, az Egyesült Államok különmegbizoitját. (Tefefotó - KS) Andrej Gromiko Romániában Tegnap Bukarestbe érkezett Andrej Gromiko, az SZKP KB Politikai Bizottságának tagja, a Szovjetunió külügy­minisztere. Gromiko a Román Szocialista Köztársaság veze­tőségének meghívására tesz rövid látogatást a román fő­városban. Tegnap Bukarestben meg­beszélést tartott Andrej Gro­miko az SZKP KB Politikai Bizottságának tagja, a Szov­jetunió külügyminisztere és Nicolai Ceausescu, a Román Kommunista Párt főtitkára, a Román Szocialista Köztár­saság elnöke. A találkozón véleményt cseréltek számos időszerű nemzetközi problémáról, kö­zöttük az európai biztonság­gal, a közel- és közép-keleti helyzettel, a délkelet-ázsiai és távolkeleti helyzettel ösz- szefüggő kérdésekről. Andrej Gromiko ezenkívül értékelést adott a szovjet—amerikai kapcsolatok jelenlegi állásá­ról. Folytatódtak az összetűzések Kurdisztánban Csütörtökön folytatódtak a kurdisztáni összetűzések, s a harcok átterjedtek a szomszédos Kermanshah tartomány Paveh városára is. A kurdisztáni helyzetről szóló legutolsó teheráni je­lentések szerint Bijarban folynak heves összecsapások a „szorongatott helyzetben levő iszlám gárdisták” és a kurd felkelők között. Az iszlám gárdisták mind­két városban központjuk megerősítését kérték. A csa­paterősítések megérkezésé­nek megakadályozására a kurd felkelők Paveh körze­tében hidakat robbantottak fel. A harcok több halálos áldozatot követeltek. Az Egyesült Államok és né­hány nyugati ország reakci­ós körei erőteljes propagan­dakampányt indítottak azzal a céllal, hogy megzavarják a XXII. nyári olimpiai játékok megrendezését Moszkvában. —. hangsúlyozta nyilatkoza­tában a Szovjetunió Olim­piai Bizottsága. Teljesen világos, hogy elő­re kitervelt és egyeztetett, ellenséges akcióról van szó, amely a népek közötti meg­értés és barátság, a béke és a haladás ellen irányul. Éppen azok támadnak a nemzetközi olimpiai mozgalom alapelvei­re, akik nemrég még azt hangoztatták, hogy hűek „a sport politikamentes” jelszó­hoz. Jelenlegi akciójukkal zsaroló és hegemonista poli­tikájuk szolgálatába akarják állítani földünk tízmillióinak mozgalmát, amely a játékok­ban testesíti meg a Pierre de Coubertin által lefektetett magasztos elveket. Nem szá­molnak azzal, hogy mindez szétzúzhatja magát az olim­piai mozgalmat. A XXII olimpiai játékok Az amerikai hadügymi­nisztérium szerdán bejelen­tette, hogy a Coral Sea re- pülőgépanyahajó négy má­sik hadihajó kíséretében az Indiai-óceánon tartózkodik, és az Iránt övező vizeken fölváltja a mintegy három hónapja ott levő Midway anyahajót. A Midway és öt kísérője visszatér a Csen­des-óceánra. A Delaware állambeli Do­ver légitámaszpontjára ér­kezett szerdán az a hat ame­rikai diplomata, aki a tehe­ráni túszszedés idején a ka­nadai nagykövetségre mene­kült, majd vasárnap kana­dai segítséggel (hamis papí­rokkal) elhagyta Iránt — közölték az amerikai légierő tisztviselői. bojkottjának gondolatát vi­lágszerte elítélik. Az olimpiai mozgalom szilárdságáért és egységéért szállt síkra Lord Killanin, a nemzetközi olim­pia bizottság elnöke és visz- szautasította a moszkvai olimpia elleni támadásokat. Az országok többsége olim­piai bizottságainak és a nem­zetközi sportszövetségeknek a vezetői, vezető sportszemé­lyiségek, neves edzők, kima- gosló sportolók megerősítet­ték, hogy változatlanul szán­dékuk részt venni az 1980-as moszkvai nyári olimpiai já­tékokon. Eleget téve a Nemzetközi Olimpiai Bizottság határoza­tának, hogy az 1980-as nyári olimpiai játékokat Moszkvá­ban rendezzék meg, a szovjet emberek az olimpiai alapok­mánnyal teljes összhangban készülődnek a játékokra és mindent megtesznek, hogy a moszkvai olimpia a sport ünnepe legyen, a föld ifjúsá­ga közötti megértés és barát­ság elmélyítése, a jobb és nyugodtabb világ megterem­tése nevében. n Szovjet Olimpiai Bizottság nyilatkozata Az őserdő földje tíz vagy tizenkét évig megfelelő ta­lajt nyújt a máktermesztés­hez; rizstermesztésnél már két-három év után kimerül a föld. Amikor az ópiumföld már nem elég termő, a he­gyilakók odébb költöznek, leégetik az erdőt, hogy új területeket nyerjenek az új ültetvények számára. A kereskedők karavánokat küldenek hozzájuk a he­gyekbe. Ott a helyszínen rej­tik el a kábítószert az ara­nyozott Buddha-szobrokba, és így viszik át a határon. A csempészek nem vállalnak rizikót: a thaiföldi törvény tiltja a szent szobrok felnyi­tását még heroinkeresés ese­tében is. Bár Délkelet-Ázsiában az or ;z ágról országra való csempészés szinte veszélyte­len, a thaiföldi rendőrség borzalmas felfedezést tett: a gengszterek megvásárolják a nagyon szegény szülők cse­csemőit, megölik őket, majd a kibelezett testet töltik meg heroinnal. A gyilkosság után tizenkét órán belül kell — eddig marad meg a termé­szetes bőrszín — átvinni az „alvó csecsemőt” a határon. A kábítószerkereskedelem elleni harc sajnos ritkán ve­zet sikerre. Egyszer egy né­met turistát vettek őrizetbe, aki négy gramm heroint kül­dött a barátnőjének Stutt­gartba, máskor utcai razziá­nál kaptak el egy csempészt, azután csempész-találkozó­helyet lepleztek le egy kocs­mában. „Nem több ez, mint csepp a tengerben”, mondta rezignáltan egy magasrangú kormánytisztviselő Bang­kokban, Thaiföld fővárosá­ban. „A gyökerénél kellene elkapni a dolgot, és szétzúz­ni a nagy szindikátusokat. Még jobb lenne, ha meg tudnánk győzni a hegyilakó­kat, hogy ne termeljenek mákot többé. Azonban, ha a mi politikusaink becsülete­sek lennének, megmonda­nák: Ezt egyáltalán nem akarjuk.” A thaiföldi kormány, mely hivatalosan kompromisszum nélküli harcot folytat a ká­bítószerkereskedelem, a ká­bítószer előállítás ellen, a valóságban politikailag ab­ban érdekelt, hogy a há­rom ország által határolt sa­rokban minden úgy menjen tovább, mint eddig. Bangkok már több, mint húsz éve tű­ri hogy a magánhadsereggel rendelkező „ópiumkirályok” az áthatolhatatlan dzsungel­ben működjenek. Az egyet­len feltétel az, hogy nem fordulhatnak a thaiföldi kormány központi hatalma ellen. Még Kriangsak Chomanan miniszterelnök is, aki 1977-ben bejelentette, hogy a kormánya nem fog­ja továbbra is eltűrni a hall­gatólagos együttműködést a kábítószerkereskedőkkel, meghátrált. Három órája kínlódik a nehéz japán terepjáró kocsi felfelé a dzsungelösvényen. A hegyi törzsek falvai szét­szórva fekszenek a dzsun­gelben. A kunyhók bejáratá­nál állati koponyák és szá­raz kukorica csomók függe­nek, fétisek, melyek megóv­nak a gonosz szellemektől. A nők súlyos ezüst ékszere­ket és madártoliakból, kagylókból és majomfogak­ból készült láncokat visel­nék. Azután ismét összezárul a zöld dzsungel. Órákon ke­resztül nem látni mást, mint sűrű bambuszbozótot, vad banáncserjéket, kék-sárga pillangókat. A motorzaj megzavarta az állatok nyu­galmát, majmok ugrottak fel, papagájok röpültek föl izgatottan, a bozótból madár búgása hangzott fel. Mae Salong meglepetés — mintafalu a világvégén. A hosszú főutca tiszta, az üz­letek tele vannak áruval; a férfiak Seiko karórát visel­tek, még Coco-cola is volt. A burmai határtól pár kilo­méter távolságban fekvő fa­lu egy olyan hadsereg köz­pontja, amelyet már 30 év­vel ezelőtt „megsemmisítet­tek”. 1949-ben a nemzeti Kína főhadereje Mao győztes csa­patai elől Tajvan szigetére menekült, de egyes csapatok Burmába és Thaiföldre men­tek. Mivel ott nem kezelték őket menekültként, a hegyes dzsungelben maradtak, és azt az egyetlen mesterséget űzték, amelyhez értettek: a fegyverek használatát. A szigorúan szervezett csapa­tok minden jade-kereskedő- től és csempésztől útivámot szedtek, és hamarosan átvet­ték az egész herionkereske- delmet. —B—

Next

/
Oldalképek
Tartalom