Szolnok Megyei Néplap, 1979. szeptember (30. évfolyam, 204-229. szám)

1979-09-13 / 214. szám

1979. szeptember 13. SZOLNOK MEGYEI NÉPLAP 3 Nehéz forintok Állattartás a háztájiban Bővülő kereskedelmi hálózat---------------------------—f------------------------------------------­U j szakboltok, áruházak, éttermek ff Ősszel nyit a szolnoki Skála A lakosság jó ellátása érdekében, a megfelelő árukész­leteken kívül elengedhetetlen az értékesítés és a vásárlás feltételeinek javítása. Ezt minden tervidőszakra, ezen belül az egyes évekre is, kötelezően előírják a kereskedelempoli­tika irányelvei. E feladatok megoldásáról, a hálózatfejlesztés idei eredményeiről, kilátásairól és gondjairól a Belkeres­kedelmi Minisztériumban és a SZÖVOSZ-ban tájékoztatták az MTI munkatársait. x— Hogy megéri-e? Meg! Otthon vagyok, így nem okoz gondot a birkák őrzése — mondta Klein Gézáné, akivel Mezőtúr határában találkoz­tam. Az épülő téglagyár mel­letti réten legeltette „nyá­ját”. — Tizenkilenc juhunkvan. Nincs itt mind, mert sok a vemhes. Nyolc anyától min­den évben van 12 bárány. Tavaly hármasával is jöt­tek. Százötven százalékos sza- poraság. Jó néhány mező- gazdasági nagyüzem meg­irigyelhetné ezt az ered­ményt. Persze az is igaz, hogy ilyen kicsi állomány­nál sokkal könnyebb kiválo­gatni a jó egyedeket. MEGÉRI — Nézze azt az anyát. An­nak is lesz legalább két bá­ránya. Akkora a hasa. övé a Misi is — mutat botjával egy jól megtermett kosra. — Még csak egyéves, de már szép nagy. Nem? — dicsek­szik joggal a vígked.élyű gazd- asszony. — Pénzben is-megtaláljuk a számításunkat. A gyapjút nemrég adtuk le. Volt szé­pen. Tízezer forint évenként megvan tisztán. Habár az idén nem lesz annyi, mert nem adtunk el pecsenyebá- rányt. Szerződést nem kötöt­tünk. Szabadon értékesítünk évente általában 7—8 dara­bot. A kosokat pedig tenyész­állatnak adjuk el. A takar- mánnyal nincs túl sok gond. Nyáron kiváltjuk az utat, té­len pedig kukoricaszárat kapnak az állatok. Van egy hold háztájink is. Ez sokat segít a takarmá­nyozásban. Vannak azonban olyan kisgazdák is, mint például Gonda István Két- pón. aki gyári takarmányo­kon neveli állatait. BOSSZANTÓ APRÓSÁG — Egy évben általában hat hízót adok le. Most is vi­szek holnap négyet. Három­éves szerződést kötöttem, s nem tudom még. hogy ha ez lejár, folytatom-e tovább a sertéshizlalást. — Idén foglalkozik vele utoljára? — Nem, jövőre még szól az írás. Pedig nem lenne vele sok munka. Mi az, ugye? — Az ember kilök né­ha egy vödör tápot. De elég sok baj van mással, olyas­mivel, amit el lehetne ke­rülni. Most,'-hogy már nincs háztájink — a lányom dol­gozott itt a termelőszövetke­zetben, de már bement Me­zőtúrra ott talált egy neki tetsző munkahelyet. .— Zsák­ból keli etetni. Így nincs túl nagy haszon a disznón. — Nem dolgozik? — Nyugdíjban vagyok. Le­százalékoltak. Tönkrement a szívem. Az építőiparban dolgoztam. — Ezelőtt nem foglalko­zott állattartással? — Én nem, mert alig vol­tam itthon. Mindig Pesten dolgoztam. Apróbb állatok természetesen voltak itt a ház körül, de csak most kezdtem el „üzletszerűen” csinálni. Csak tudja, bosz­Üjabb negyven csuklós Ikarus autóbusz, továbbá szervizberendezések és pótal­katrészek szállításáról írtak alá szerződést a Mogürt és a tanzániai Uda közlekedési vállalat képviselői. E megál­lapodás is kifejezi, hogy a ko­rábban szállított magyar au­tóbuszokkal elégedettek a tanzániai rendelők; 1974 óta nyolcvan Ikarus autóbuszt szállítottak az afrikai ország­szántó, amikor Mezőtúrra kell bevonatozni a tápért. Idén még csak kétszer for­dult ez elő, de tavaly több­ször is. Persze laknak itt Kétpón mások is, akik nagy­ban foglalkoznak a hizlalás­sal, és a háztájival. Ök töb­bet tudnának mesélni. ÖRÖKSÉG — Tizenhat szarvasmar­hánk van most. Ezek közül A korszerűtlen körülmé­nyek miatt nehezebb az állattartás hét tehén a többi meg nö­vendék — kezdte Pásztor Károly. —• Ez már elég sok. De nem látok sehol istállót. Hol tartja az állatokat? — Három legel itt az árok­parton, kettő arra feljebb, az udvarban, csak ez a szük­ségistálló van. — Egyedül gondozza őket? — Nem, itt a nagyfiú is. Most neki is van három mar­hája. Ha kedve lesz, majd csinálja tovább. Én az öt­venes években kezdtem az állatokkal ilyen mértékben foglalkozni. Járulékos va­gyok a téeszben, havonta' 1500 forintot kapok, kell ba. Az újabb magyar gyárt­mányú buszok 1980 közepé­től a tanzániai főváros köz­lekedésének fejlesztését szol­gálják. A tanzániai partner az 1981—85. közötti időszakra újabb 80 csuklós Ikarus buszt kíván vásárolni, s az eddigi 281-es típuson kívül az Ikarus 261-es városi busz jobbkormányos változata iránt is érdeklődik. mellé a kiegészítés, mert itt vannak gyerekek. A marhák hoznak úgy 40 ezer körül évente. — Tetszik is, amit csiná­lok, meg örökség is. Az apám is paraszt volt. Csak az a baj, hogy sok minden nincs meg. Fejőgépet sem tudunk vásárolni, pedig ennyi állat­hoz már elkelne. De itt a tanyán nincs villany. Meg hitelt sem adnak annyit, amennyiből lehetne építeni itt egy normális istállót. — Az a baj, hogy túl kor­szerűtlen körülmények között tartjuk az állatokat. Lenné­nek nagyon jó tejelő tehenek is, csakhát a környezet so­kat ront. A takarmánnyal is örökös idegeskedés van. A szálast nagyon nehéz össze­szedni. A lucerna is kevés minden évben. Az utat vált­juk ki, évente 2—3 kilomé­tert. Azért is fizetni kell mé­terenként két forintot. Más­hol, úgy tudom, ingyen van. Ha lenne egy olyan istállóm, amilyet elképzelek, nem len­ne itt semmi gond. Most négy helyen vannak az ál­latok. — Nincs leszerződve a hús­iparhoz vagy a termelőszö­vetkezethez? — Nem vagyok. Ha jön vevő, jön, ha nem, nem. De még sosem fordult elő,, hogy ne vették volna meg a „kész” jószágot. LUCERNA KÉNE — A téesztől nem kapna több segítséget? — Lucerna (kéne meg le­gelő. De csak fuvart szoktam kérni. Az is pénz persze, mert adni kell borravalót. Egy százast körülbelül. Ugye, szégyelli az ember, ha nem ad. — Mekkora a család? — Hatan vagyunk. Senki nem dolgozik most. a nagy­fiú sem. Kell a segítség. A többi gyerek pedig még ki­csi. Ezért kell ez á kiegészí­tés. Hesz Viktor Jobb átlagtermés Vörösheréből 1 millió Befejezték a vöröshere be­takarítását a jászjákóhalmi Béke Termelőszövetkezetben. A 62 hektáron termesztett takarmánynövény az idén a vártnál jobban, hektáronként 5 mázsás átlagterméssel fize­tett és több mint egymillió forinttal növelte a termelő- szövetkezet árbevételét. A fogyasztási cikk-keres­kedelem rendelkezésére álló idei 5,9 milliárd forintot első­sorban a folyamatban levő beruházások gyorsítására, a meglevő hálózat bővítésére fordítják. Az év első felében 2,2 mil­liárd forint, az évi fejlesztési összeg 37 százalékának fel- használásával jónéhány ke­reskedelmi létesítménnyel gazdagodott az országos háló­zat. Az állami kereskedelemben például 1200 négyzetméterrel bővítették a békéscsabai áru­házát, Zalaegerszegen 1640 négyzetméteres ifjúsági szak­bolt épült, Miskolc 2200, a fővárosban a pesterzsébeti lakótelep 1300 négyzetméteres ABC-áruházat kapott. Zala­egerszegen nagy teljesítmé­nyű bisztró, Dömösön étte­rem és tejbár nyílt, Budapes­ten a Kassa utcában 3000 adagos báziskonyhát, Máté­szalkán 2900 négyzetméteres nagykereskedelmi raktárt adtak át. A hálózatfejlesztés idei eredményeihez tartozik a nyáron átadott 212 szobás, 372 személyt befogadó mar­gitszigeti thermál szálló is. A szövetkezeti kereskede­lem a tervidőszakra előírt ütemben fejleszti hálózatát. Az első félév legnagyobb be­ruházásaként a szekszárdi 4500 négyzetméteres Skála Áruház. A központi alapel­vekkel egyezően a vidéki la­kosságot napi cikkekkel ellá­tó hálózat 20 ABC- és kisá- ruházzal, 45 élelmiszer-, és háztartási bolttal, valamint egyéb szaküzlettel, továbbá nyolc étteremmel bővült. Monoron 380 vagonos, Duna­harasztiban 270 vagonos bur­gonyatároló épült. Az első félévben gyorsított fejlesztési programot valósí­tottak meg a Balatonnál. En­nek eredményeként a déli parton négy élelmiszerüzlet és négy bisztró nyílt, az észa­ki oldalon ugyancsak négy új bisztró állt már a szezonban a hazai és a külföldi vendé­gek rendelkezésére. Üj kem­pingeket is nyitottak, össze­sen 12 700 hellyel. Az év hátralevő részében még néhány nagyobb keres­kedelmi beruházás, a falvak lakosságának jobb ellátását szolgáló szaküzlet befejezése várható. Kiskunfélegyházán októberben nyit a centrum 3500 négyzetméteres iparcikk áruháza, Szolnok 4500 négyzetméteres új szövetke­zeti áruházzal gyarapodik szeptemberben. Ugyancsak az Áfész létesít áruházat Szé- csényben és Répcelakon, va­lamint 20 ABC-áruházat és több szaküzletet az ország különböző részein. Miskol­con napi 15 ezer adagos bá­ziskonyhát és önkiszolgáló éttermet, valamint 1200 négy­zetméteres mezőgazdasági vetőmag áruházat nyitnak novemberben. A napokban már „fogadóképes” Egerben egy 300, Dunavecsén pedig egy 470 vagonos burgonyatá­roló, szeptember végére elké­szül a Zöldért Zala megyei hűtő- és városellátó raktára is. Az idén a műszaki átadásig jutnak el Budapesten a cent­rum áruházak Kende utcai 2500 négyzetméteres és a Műárt pomázi 5000 négyzet- méteres raktárának építői. A jövő év közepén befejezik az Örs vezér téri bevásárló köz­pontot. A minisztérium tájékozta­tása szerint a vállalati ter­vek az idén mintegy 200 ezer négyzetméternyi hálózatbő­vítéssel számoltak, az eddigi tapasztalatok alapján azon­ban reálisan 180 ezer négy­zetméterrel növekszik a bol­tok és a vendéglátó helyek alapterülete. ♦ Az V. ötéves tervidőszak első három évében egyébként az előírt céloknak megfelelő­en alakult — sőt az előirány­zatok arányos részét még meg is haladta — a belke­reskedelmi hálózat fejleszté­se. A bolti kiskereskedelem alapterülete országosan 423 ezer négyzetméterrel, a ven­déglátásé 164 ezer négyzet- méterrel növekedett. Ebből a szövetkezeti üzlethálózat 260 ezer négyzetméterrel bővült: öt úi áruházon kívül 90 új ABC és élelmiszer-kisáruház, 256 élelmiszerbolt, 178 étte­rem, bisztró és büfé szolgálja a falusi lakosság jobb ellátá­sát. Az országosnál kedvezőtle­nebb a főváros kereskedelmi és vendéglátó hálózatának helyzete. Fejlődése ugyanis elmarad a vidékitől. A bolt­hálózat alapterülete 63 ezer, a vendéglátásé 25 ezer négy­zetméterrel gyarapodott, ugyan az elmúlt három év­ben. de az öt év előirányza­tának mindössze 15 százalé­kát teljesítették az időará­nyos 22 százalék helyett. Az elmaradás elsősorban a la­kásépítésekhez kapcsolódó beruházások késedelméből, az építési kapacitás hiá­nyából, az utóbbi időben pe­dig már a pénzügyi források csökkenéséből is adódik. Már most látható hogy a buda­pesti hálózat 1980-ig tervezett 190 ezer — 200 ezer négyzet- méteres bővítéséből jó, ha 140 ezer—150 ezer négyzet- méter megvalósul. Tartályból a palackba A Kőbányai Sörgyár szolnoki kirendelt­ségében naponta 90 ezer üveg világos sört palackoznak. Szolnok megye nagy részét innen látják el. Ezen kívül foglalkoznak még hordós és import palackos sörök, il­letve üdítőitalok forgalmazásával is. BF-20-as fejtőgépen történik a palackozás Üdítőitalok kiszállítása Fotó: Tarpai Csuklós autóbuszok Tanzániába Zsákból etetni nem éri meg Kőbányáról naponta két alkalommal jön a kocsi, amelynek tartályában 225 hektoliter sör van

Next

/
Oldalképek
Tartalom