Szolnok Megyei Néplap, 1979. március (30. évfolyam, 50-76. szám)

1979-03-27 / 72. szám

4 SZOLNOK MEGYEI NÉPLAP 1979. március 27. a szamok/ Fazekas Magdolna Galériában festőművész kiállítása A Szolnoki Galériában va­sárnap dr. Selmeczi László, a Damjanich János Múzeum igazgatója nyitotta meg Fa­zekas Magdolna festőművész gyűjteményes kiállítását. A megnyitón ott volt Andrikó Miklós, • az MSZMP Szolnok megyei Bizottságának első titkára. Fazékas Magdolna a kiállí­tás anyagát két évtized mun­káiból válogatta. Portréi, táj­képei tanúskodnak művészi pályája indulásáról, fejlődé­séről, mintegy összegzést ad­nak a szolnoki művésztele­pen töltött időszakról. A megnyitón fellépett a szolno­ki fúvósötös. A kiállítás négy héten keresztül várja a lá­togatókat. Három vetélkedő Szolnoki, jászapáti és törökszentmiklósi sikerek A Tanácsköztársaság ki­kiáltásának 60. évfordulója alkalmából a Munkaügyi Mi­nisztérium „Rügyfakadás” címmel politikai vetélkedőt hirdetett az ország szakmun­kástanulói részére. A vetél­kedő célja, hogy a szakmun­kástanulók felkutassák és megismerjék lakóhelyük ta­nácsköztársasági emlékeit, a korabeli művészeti alkotáso­kat, s képet adjanak arról, hogy napjainkban hogyan él­nek tovább az első magyar- országi munkáshatalom esz­méi. Az iskolai vetélkedők után, vasárnap öt megye szakmun­kásképző intézeteinek csapa­tai mérték össze tudásukat Szolnokon a 605-ös számú Ipari Szakmunkásképző Inté­zetben megrendezett területi döntőn. A vetélkedőn részt vevő 21 csapat jó felkészült­ségről tett tanúságot. Bár a kérdések — mint hasonló vetélkedőkön annyiszor — most is főleg a versenyzők lexikális tudását kérték szá­mon, izgalmas versengésnek, mindvégig szoros küzdelem­nek lehettünk tanúi. Az or­szágos döntőre végül is a „házigazda” szolnoki 605-ös számú és az orosházi 612-es számú Ipari Szakmunkáskép­ző Intézet csapata jutott. Ugyancsak diákok vetél­kedtek vasárnap a karcagi Mezőgazdasági Szakközépis­kolában a középiskolák törté­nelmi tanulmányi versenyé­nek megyei döntőjén. A fel­adatokon ötven 3—4. osztá­lyos gimnazista, illetve szak­középiskolás törte a fejét. A gimnáziumok 3. osztályosai közül Sándor József, a jász­apáti Mészáros Lőrinc, a 4. osztályosok közül pedig Pol­gár Éva, a törökszentmiklósi Bercsényi Miklós Gimnázium tanulója bizonyult a legjobb­nak. A szakközépiskolások versenyének győztese Oláh László, a törökszentmiklósi Mezőgazdasági Szakközépis­kola illetve Nagy Ilona, a szolnoki Vásárhelyi Pál Köz- gazdasági Szakközépiskola diákja lett. A csapatverseny­ből is ez utóbbi iskola és a törökszentmiklósi Bercsényi Gimnázium került ki győz­tesként. A KISZ szolnoki járási bizottsága és a Héki Állami Gazdaság Angela Davis KISZ-alapszervezete rende­zésében bonyolították le szombaton a Dicsőséges 133 nap című vetélkedőt, ame­lyen tíz. az elődöntőben jól szerepelt KISZ-bizottság, alapszervezet négytagú csa­pata vett részt. A jól szervezett, ám még; is marathoni hosszúságú ve­télkedőt a törökszentmiklósi Bercsényi Gimnázium KISZ- alapszervezete és az Állami Építőipari Vállalat KISZ-bi- zottsága előtt a Középtisza- vidéki Vízügyi Igazgatóság csapata nyerte meg. A jó igyekezettel szerve­zett szellemi vetélkedő min­den vonatkozásban igen hasznos volt. A résztvevő csapatokat, ha nagyon felü­letesen is, mégis a témakör jobb megismerésére késztet­te, a közművelődés didakti­kai kérdéseivel foglalkozó­kat pedig elgondolkoztatta: mennyire csupán a lexikális ismeretek megszerzésére tö­rekszenek — általában — a vetélkedők. A témakör kér­déseinek összeállítói akarat­lanul is tesztlapokat készí­tettek — tehát nem szokvá­nyos vetélkedőkre töreked­tek — amelyek révén ki­derült, hogy a történelmi ösz- szefüggéseket, a kor irodalmi, művészeti vetületét mennyire felszínesen ismerik a tizen- és huszonévesek. Bizonyítot­ta ez a rendezvény is, hogy milyen szűkkörűek mindazok az ismeretek, amelyeket egy- egy művészeti ágban — kép­zőművészet, film stb. — az általános és a középiskola nyújt tanulói számára. Mind­ezek az ismeretek persze a közművelődés keretein be­lül is megszerezhetők, ám a felszínre került hiányosságok a közművelődés fehér folt­jairól adnak jelzést. Elgon­dolkodtató, hogy a Magyar Tanácsköztársaság és az el­lenforradalmi korszak film­művészetbeli vetülete — köz­tük jó néhány kimagasló film — teljesen ismeretlen a ver­senyző fiatalok előtt. A gyengébben szerepelt csapatok teljesítményéből ar­ra következtethetünk, hogy lakóhelyük, intézményük, üzemük szakképzett népmű­velőitől csak nagyon szerény, vagy semmilyen módszertani segítséget nem kaptak. T. E.—. T. L. Március 27. Színházi világnap Ma — a színházi világna­pon — a hagyományokhoz híven ismét rendhagyó mó­don kezdődnek a színházi előadások: mielőtt felgördül a függöny, felolvassák a ha­gyományos üzenetet, amellyel a hazai színházakban, az idén Boldizsár Iván József Attila- és Állami-díjas író köszönti a társulatok tagjait és a kö­zönséget. A Nemzetközi Színházi In­tézet végrehajtó bizottságá­nak és 1975. évi XVII. kong­resszusának határozata alap­ján tavaly óta világszerte, minden országban nemzeti üzenettel köszöntik a szín­házi világnapot. Magyar rendező Jerevánban Jereváni vendégszereplésre indult vasárnap Meczner Já­nos, a győri Kisfaludy Szín­ház főrendezője, aki Füst Milán: IV. Henrik király cí­mű drámáját rendezi a jere­váni színházban. Elutazása előtt elmondta, hogy tavasz- szal magyar drámai fesztivált tartanak a Szovjetunióban, s több rendezőt kértek fel ar­ra, hogy működjenek közre a magyar drámairodalom reprezentatív alkotásainak színrevitelében. Döntött a Mubtanács Tizennégy klub „kiváló” A Szonok megyében mű­ködő közel kétszáz ifjúsági klub közül csaknem öfven nevezett be tavaly a „ki­váló ifjúsági klub pályázat­ra”, s ezzel együtt az „Egy az utunk” elnevezésű pá­lyázatra. A KISZ járási és városi bizottságai, a járá­si hivatalok és a városi tanácsok javallatai, vala­mint a megyei művelődési és ifjúsági központ elem­zései alapján a megyei if­júsági klubtanács 14 ifjú­sági klubnak Ítélte oda a „kiváló címet. További ti­zenhárom ifjúsági közösség kapott dicséretet. A kitün­tetéseket vasárnap délelőtt a szolnoki Komarov terem­ben adták át. A mezőtúri „Fiatal Utazók Klubja” és a törökszentmiklósi „Che Guevara" klub az országos elismerést jelentő „arany­koszorús” cimet is elnyerte. A mindenkori klubpályá­zatok célja: ösztönzést adni, keretet biztosítani az ifjúsá­gi klubók rendszeres műkö­déséhez, munkájuk elmélyí­téséhez, tartalmasabbá téte­léhez. A pályázatra nevezett klubok munkáját fokozott figyelem kíséri, módszertani „újításaik” tehát viszonylag gyorsan terjedhetnek el. Egy­szóval: ezeknek a kluboknak kellene betölteniük a „kata­lizátor” szerepét is. Néhány klubban valóban születtek — és el is terjedtek — új ötle­Az első szó, amit a megta­nult betűkből összerakott, az volt, hogy „tanítónéni”. Pár évvel később a kérdésre — „Mi leszel, ha nagy leszel?”, — azt válaszolta, tanítónő. A Lehel Vezér Gimnáziumban is olyan szorgalommal kezd­te a tanulást, hogy érettségi után a Tanítóképző Főisko­lán folytathassa. Az idén a gimnázium 3. osztályában mégis bejelentet­te : abbahagyja. Könnyes szemmel — mint aki dédel­getett álmaitól búcsúzik — panaszolta, nem tanulhat to­vább, öccse és a maga meg­élhetéséről kell gondoskodni, munkát vállal. * * * Jászjákóhalmán a Forgács családot úgy ismerték, hogy dolgos szülők, szorgalmas gyerekek. Forgács Kálmán — az édesapa — a „Jövő” asz­talos Szövetkezet jászjákóhal- mi telepén dolgozott, öt év­vel ezelőtt az édesanya is ott vállalt munkát. Lányuk, Irénke az általános iskola el­végzése után Jászberényben, a Lehel Vezér Gimnázium­ban folytatta a tanulást. Szorgalmával egyre közelebb került ahhoz, hogy dédélge- tett álma, a pedagógusi pá­lya elérhető közelségbe ke­rüljön. Úgy látszott, minden megy a maga rendjén, senki nem sejtette a közelgő tragédiát. Irénke alig múlt 16 éves, öcs- cse 13, amikor édesapjukat súlyos betegség támadta meg. A bajt gyász követte, az idén januárban meghalt az édes­anyjuk. * * * A szomorú esemény utáni napokat Izsó Gyuláné, a Le­hel Gimnázium igazgatónője idézi fel. — Bennünket is lesújtott Forgácsék tragédiája, aggód­tunk írónkéért, mert láttuk, mennyire megtörte édesany­ja halála. A kislány annak idején is eléggé zaklatott lel­kiállapotban került hozzánk, akkor a szülők közötti egyet­értés hiánya viselte meg ide­geit. Jót tett neki a kollégi­umban eltöltött év, megnyu­godott, szorgalmasan tanult, minden jel arra mutatott, hogy valóban pedagógus lesz tek, tevékenységük serkentő­leg hatott a többi közösség munkájára. Általában a le­zárult klubpályázat betöltöt­te szerepét, ám — ne hasson ünneprontásnak — bizonyos jelek arra is utalnak, hogy a pályázati rendszer nem min­denben és mindenhol segíti a klubélet kibontakozását. Paradox módon éppen azok a kezdő, pályázatra még nem nevezett klubok esnek ki a megyei, járási, városi közmű­velődési intézmények és a KISZ látóköréből, amelyek­nek talán a legnagyobb szük­ségük volna a figyelemre, a segítségre. Ugyanakkor a pá­lyázatra benevezett klubok nagyobb fele sem végez fo­lyamatosan „minőségi” mun­kát — ez kiderült vasárnap a pályázat összegző értékelé­séből is. Sőt: a „kiváló” il­letve „dicséretes” tevékenysé­get végző klubok között is van néhány, amely mintegy előlegnek tekintheti a teg­napelőtt kapott címet. Min­dent összevetve tehát meg­lehetősen kevés a folyama­tosan, színvonalasan működő ifjúsági klub megyénkben. Örvendetes viszont, hogy a korábbi években „klubtá­lán” járásokból — a tisza­fürediből és a kunszentmár­toniból — is értek el ered­ményt a klubok, továbbá több községi és üzemi ifjú­sági klub működött — nem­csak a pályázat értékmérői szerint — eredményesen. — szj — belőle. Azután a gyászhír, azt hittem megszakad a szívem, amikor Irénke a vállamra borulva zokogta, hogy árván maradtak, nem tanulhat to­vább, általános iskolás öccse és a maga kenyerét kell ezu­tán megkeresni. Természete­sen nem hagyjuk magukra a gyerekeket, keressük a lehe­tőségét annak, hogy Irénke és az öccse tanuljon, és remé­lem, ebben segítségükre lesz­nek mások is. * * » A „Jövő” Asztalos Szövet­kezet vezetői a jászjákóhalmi telephely jelentéséből és a gimnázium leveléből értesül­tek a halálesetről. Az iskola vezetője megírta, milyen helyzetbe került a két For­gács-gyerek, és kérte a szö­vetkezetét; segítsen rajtuk. A szövetkezet budapesti köz­pontjából a választ személye­sen hozta el a szövetkezet el­nöke, Fürst Sándor és Budai Richárdné, főkönyvelő. Együttérző, meleg szavakkal igyekeztek vigasztalni gyá­szában a kislányt és gyors intézkedéssel levenni vállá­ról az anyagi gondokat. A szövetkezet segélyt utalt ki a gyerekeknek és biztatták Irénkét, hogy ne mondjon le korábbi száándékáról, tanul­jon tovább. Megígérték: a szövetkezet is támogatja, rendkívüli, vagy havonkénti folyósított segéllyel. * * * Két hónappal a ' gyászos esemény után Forgács Irénke szája szögletében már néha megjelenik egy-egy röpke mosoly. így emlékszik arra a találkozásra. — Akkor jött Fürst Sándor bácsi, amikor azt hittem, hogy mindennek vége. Tudom, anyukánk hiányát semmi sem tudja pótolni, de már nem látom olyan reményte­lennek sorsunkat. Ha valóra válik az álmom, és pedagó­gus leszek, úgy hiszem, a gyásszal együtt is legszebb, legtanulságosabb történet, amit a gyerekeknek elmond­hatok majd a „Jövő” Aszta­los Szövetkezet embersége lesz. — illés — Irénke nem hagyja abba a tanulást (3 R/\P|Q hí illán ihasszái i Önarckép, befejezetlen Bő három hónapja, hogy furcsa érzéseket keltett az önarckép, befejezetlen című műsor, amelyben Nagy An­na színésznő vallott életéről, pályájáról. Az akkori ve­gyes benyomások miatt várta e sorok írója is az ismétlést. Nos, a vasárnap délelőtt — amikor újra hallhattuk a mű­sort — sem tisztázta a koráb­bi kételyeket. Mert jóllehet sokat megtudtunk Nagy An­náról, ma sem tudjuk, meny­nyire van igaza abban aho­gyan foglalkozásáról szól. s amilyen belenyugvóan. szin­te a maga akaratából távolo­dik a pályától. Angyalföld­ről indult, jó kedélyű, eleven gyerek volt. Szerény családi körülmények között, de bol­dogan nevelkedett, mint aho­gyan nagy örömmel végezte a főiskolát is. Sikeresen kez­dődött színészi pályája azon­ban az utóbbi években zá­tonyra futott, ő maga pedig, mint mondja is magáról. ..konok, összeférhetetlen, zár­kózott” lett. „Fanatikus hi­tem volt”, mondja induló éveiről a műsorban két alka­lommal is, de hozzáteszi, hogy most már fontosabbnak tartja személyes nyugalmát annál, hogy megbirkózzék a színészi érvényesülés sokszor gyarló gondjaival. Már-már úgy tűnik, egy jogosan sértő­dött, ténylegesen megbántott alkotó ember áll előttünk, aki úgynevezett „nehéz ember­nek” is tartja magát. A be­szélgetés második felében azonban —a riporter Kolo- zsi Béla és a szerkesztő, László György problémaérzé- kenv gondosságának köszön­hető, hogy nem elégszenek meg felszínes magyarázatok­kal — már megzavarja a hallgatót a felismerés, hogy a színésznő végül is elfogad­ja jelenlegi helyzetét. „Há­lás vagyok életemnek” — mondja. Mondatai jólfésül­tek, indulatoktól mentesek, nincs benne harag. Találkoz­tunk-e már olyan „nehéz em­berrel”, akit nem fűt a hit, az építeni szándékozó becs­vágy? S bár már nem kezdő, még a negyvenen innen van! Vagy valami távolabbi cél érdekében viseli ezt a — mint ő maga is mondja — rajta is múló hallgatást? Afféle stratégiai meggondo­lásból? A műsor semmi ilyenről nem szólt. annyit említett csupán, hogy „hiánv- zik a munka az életemből”, különben „kívülállónak” tart­ja magát. Végül megtudhat­tuk. hogv jelenleg is a Ma­dách Színház, tagja. ahol azonban már négy éve nem kap szerepet. Furcsa külön­állás az övé. A műsor készítői nem vál­lalkoztak arra. hogy akár a kérdések megfogalmazásával is véleményt alkossanak: mo­nológgá, önarcképpé sűrítet­ték a beszélgetést. Ebből az önarcképből valami jelentős dolog hiányzik. S az ismétlést hallgatva úgy érezhettük, ez a valami lehet, lehetne a kulcsa annak, hogy Nagy An­na sorsát, személyiségét le­hetséges egészében megis­merhessük. — sh — Díszkút és emlékmű __Űj _ képzőművészeti alkotá­sokkal gazdagodik Vas me­gye. A Képző- és Iparművé­szeti Lektorátus a napokban zsűrizte Cs. Kovács László szobrászművész díszkút j át. amelyet a 700 éves fennállá­sát augusztusban ünneplő egykori megyeszékhely. Vas­vár egyik terén állítanak fel. Készül a szép fekvésű nagy­község jubileumára egy em­lékmű is, amelyet a helyi születésű Marosits István szobrászművész készít,

Next

/
Oldalképek
Tartalom