Szolnok Megyei Néplap, 1979. január (30. évfolyam, 1-25. szám)

1979-01-16 / 12. szám

1979. január 16. SZOLNOK MEGYEI NÉPLAP 3 A Csepel Autógyár autóbusz gyáregységében készítik az IKARUS autóbuszok alvázait. Az év végéig - az IKARUS budapesti és székesfehérvári gyárának igénye szerint - több mint tizenegyezer autóbuszalvázat gyártanak Szolgáltatások jótállással és anélkül Egy minisztertanácsi rendelet nyomában Tárgyalás a vizek minőségéről Magyar—osztrák vízminő­ségi tárgyalások kezdődtek hétfőn Győrött, a két ország közötti vízügyi egyezmény alapján. Az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság székhá­zában egész héten át tartó tanácskozáson értékelik a határ menti vizeken végzett vízminőségi vizsgálatokat és kicserélik a tapasztalatokat. A tárgyalások résztvevői tanulmányi kirándulás során megismerkednek a szombat- helyi szennyvíztisztítóval, s megtekintik a Rábán levő nicki duzzasztóművet. FSstcsö 14 millió forint értékben A vártnál jobb eredmény­nyel zárta az elmúlt évet a Jászsági Vas- és Zománc­ipari Szövetkezet, és a tava­lyinál nagyobb feladatokat vállalva készítette el az 1979. évi tervét. A szövetkezet az elmúlt évben a TRIÁL és a vas-műszaki nagykereskedel­mi vállalatok megrendeléseit teljesítve 88 millió forint ér­tékű terméket állított elő. Idei terve 97 millió forint termelési érték. Megrendelői változatlanul a TRIÁL és a vas-műszaki nagykereskedel­mi vállalat, fő termékei a gyermektricikli, a pénzkazet­ta, a zománcozott edények gazdag választéka és a zo­máncozott füstcső. Sokak kedvencét, a gyer­mektriciklit új változatban, széles műanyagkerékkel, mo­dern vonalakkal és derűsebb színekben gyártja az idén. A „Szöcske 3” tricikliből 70 ez­ret szállítanak az év végére a TRIÁL-nak. Pénzeskazettát AZ EGYHÓNAPOS hely­színi vizsgálat során 73 gaz­dálkodó szervet — miniszté­riumi és tanácsi vállalatokat, ipari szövetkezeteket, mező- gazdasági termelőszövetkeze­tek szolgáltató részlegeit, magánkisiparosokat, vala­mint felügyeleti és érdekkép­viseleti szerveket — kerestek meg a népi ellenőrök. Azt vizsgálták, hogy a szolgálta­tást végző vállalkozók meny­nyiben tettek eleget rende­letben meghatározott kötele­zettségeiknek. A minisztériumi vállalatok az illetékes minisztériumok­tól, a tanácsi vállalatok pe­dig felügyeleti szervüktől kaptak irányelveket, szem­pontokat a vállalási szabály­zat elkészítéséhez. Ezek a szabályzatok általában meg­feleltek a rendeletnek és idő­ben elkészültek, de akadtak kivételek is. A Szolnok és Környéke Egyesült Építő- és Szakipari Szövetkezetnek még ma sincs elfogadott vál­lalási szabályzata. A rendelet előírja, hogy a számlán szerepelnie kell* a javítás jellegének, a munka­végzés határidejének, a ja­vítás várható összegének, va­lamint a jótállásra vonatkozó lényegesebb feltételeknek. A szolgáltatók többnyire szó­ban vagy írásban tájékoztat­ják mindezekről a megren­delőket. A vizsgálat során azonban szabálytalanságokra is fény derült — a számlák néhol hiányosak. Az Iroda- géotechnikai Vállalat 6. szá­mú területi üzemének szol­noki szervizében legfeljebb a legmagasabb díjakat közlik, így aztán a javítás elvégzése utáp gyakran 30—40 száza­lékkal csökken a befizetendő összeg. A jászberényi Jász­sági Építőipari Szövetkezet a tanítóképző főiskolának vég­zett egyik munkát több mint 23 ezer forinttal „értékelte” felül. Ugyanez az építőipari szövetkezet es a Sz.GJL’iTfc>z. karcagi részlege péiaaui egyáltalán nem vállai jótál­lást, mint ahogy a kisiparo­sok közei egynarmada sem. (Ez utóbbiak harminc száza­léka nem is ismeri a minisz­tertanácsi rendeletet.) A már említett Irodagéptechnikai Vállalat szolnoki szervize egy, már régen elavult díj­jegyzék alapján dolgozik, s az író- és zsebszámológépek javításakor csak a lakosság részére biztosít jótállást. A lakosságnak kiadott kér­dőívek arról tanúskodnak, hogy a megrendelők több mint fele nem ismeri a vál­lalási feltételeket tartalmazó szabályzatot. Ennek elsősor­ban az az oka, hogy a fel­vevőhelyeken — különösen a szövetkezetekben — nem függesztik ki. A javító-karbantartó mun­kák elvégzése után aránylag kevés a reklamáció. Leg­többre a beépített gyári hi­bás anyagok, alkatrészek vagy a felületes szerelés miatt kerül sor. A MEGYEI NEB vizsgála­ta összességében megállapí­totta, hogy a meglevő gondok ellenére a szolgáltatások színvonala emelkedett. A gaz­dálkodó szervek éltek a fej­lesztésre meghirdetett megyei pályázat lehetőségével, amelyhez a KISZÖV és a helyi tanácsok is adtak pénz­ügyi segítséget. A felügyeleti és érdekképviseleti szervek, valamint a vállalati közpon­tok — lehetőségeikhez mér­ten — biztosítják a szükséges •munkaerőt, segítik a szak­munkásképzést, s igyeksze­nek gondoskodni a folyama­tos anyag- és alkatrészellá­tásról. H. Z. ELKÉSZÜL 1979-BEN Faluvégi Lajos Lengyelországba utazott Január 16. és 19. között Wroclawban tartja soron következő ülésszakát a KGST valuta- és pénzügyi állandó bizottsága, melyre Faluvégi Lajos pénzügymi­niszter vezetésével tegnap delegáció utazott Lengyelor­szágba. Munkásőr egységgyűlés Túrkevén Vasárnap délelőtt a XVII. AFIT túrkevei üzemében tartotta ünnepélyes egység­gyűlését a két város mun­kásőreit egyesítő mezőtúri század. A tavalyi munkát Debreceni Tamás századpa­rancsnok értékelte, s a ta­pasztalatok alapján meg­szabta az idei kiképzési fel­adatokat. Az ünnepélyes egységgyű­lés résztvevőit a megyei pártbizottság nevében Nagy Miklós, a megyei párt-végre­hajtóbizottság tagia köszön­tötte. A megyei parancsnok­ságot Dósa István, a megyei parancsnok helyettese kép­viselte. Új termők, az izobután A szegedi szénhidrogén­medencében az idén mennyi­ségileg csak kis mértékben növekszik az olajtermelés. A korábbinál nagyobb szerepet kapott viszont az éves prog­ramban a termékszerkezet korszerűsítése, s általában a minőség javítása. Az idén na­pi egymillió köbméter föld­gáz feldolgozására alkalmas előkészítő üzemet építenek. Bővítik a Szeged—Móraváro- si olajgyűjtő állomást, s to­vább építik a harmincezer köbméteres algyői propán­butángáz-tárolót, amely jö­vőre készül el, s elsősorban a gázvezetékkel nem rendel­kező városok, lakott területek ellátása szempontjából jelen­tős. Az idei feladatokkal kap­csolatban előtérbe kerül a termékszerkezet korszerűsí­tése. A másfél millió tonná­nyi olaj, a hárommilliárd nyolcszáz millió m3 földgáz, il­letve propán-bután mellett új termékkel jelentkeznek: az izobutánnal. Ennek a fontos vegyipari alapanyagnak a leghatékonyabb algyői előál­lítási módját a múlt évben dolgozták ki. s próbaképpen százötven tonnát gyártottak. Ebben az évben — a vegy­ipar igényei alapján — húsz­ezer tonnát is képesek előál­lítani, mintegy nyolcvanmil­lió forint értékben. három méretben készítenek, 100 ezer darab szállításával teljesítik a nagykereskede­lem megrendeléseit. A hiánycikkek skáláját a Ételbár, Patyolat-szalon, gyermekruházati bolt Jászberény kereskedelmi hálózatát sokáig úgy tartot­ták számon, hogy elavult, zsúfoltak a peremkerületi bol­tok, a város központjában kevés a korszerű kereskedelem követelményeinek megfelelő áruház. Azután iparcikk ABC- áruház épült, korszerű élelmiszerboltokat kaptak az új lakótelepek, éttermeket adtak át. Szerényen ugyan, de minden évre jutott! valami. szövetkezet zománcipari rész­lege az idén is többféle és különböző méretű zománco­zott edénnyel csökkenti. Fél­nehéz zománcozott lábasból — félliterestől 6 literes mé­retig — 600 ezer darabot ké­szítenek az év végéig. Zománcozott vödörből, ceg­lédi kannából és zsírosbödön- ből 300 ezret szállítanak az év végéig a boltokba. A négy, különböző méretben gyártott zománcozott füstcsőből 14 .millió forint értéket adnak át a kereskedelemnek. A tavalyinál 9 millióval nagyobb termelési értéket a szövetkezet azonos létszám­mal, átgondolt műszaki-szer­vezési intézkedésekkel, a ha­tékonyság növelésével és új technológiák bevezetésével akarja elérni. Mi 'jut 1979-ben, milyen új létesítményekkel gazdago­dik Jászberény kereskedel­mi hálózata? Erről beszél­gettünk Sass Jánossal, a vá­rosi tanács vb kereskedelmi csoportjának vezetőjével. Megtudtuk, hogy ebben az évben több, a lakosság áru­ellátását javító, új létesít­mény átadására kerül sor. A Szövetkezet úton elké­szül az Egyesült Jászsági Áfész új élelmiszer ABC- áruháza. Az 550 négyzetmé­ter alapterületű áruházat áp­rilisban adják át. Abban az épületben kap helyet az Iparcikk Kiskereskedelmi Vállalat gyermekruházati boltja. Áprilistól a 180 négy­zetméter alapterületű bolt gazdag választékot kínál majd babakelengyékből és tizennégy éves korig gyer­mekruházati cikkekből. Az idén nyit a Szövetke­zet út és Lehel vezér tér kereszteződésénél épülő többszintes ház földszintjén az Iparcikk Kiskereskedelmi Vállalat konfekció ruházati boltja és az Egyesült Jász­sági Áfész önkiszolgáló étel­bárja. Mellette épült az az üzlethelyiség, ahová a Gel- ka rádió-televízió javító részlege költözik át. A negyedik létesítmény a 200 négyzetméter alapterüle­tű Patyolat-szalon, gyorsmo­só és vegytisztító részlegével. Átadásával Jászberényben első ízben végzik helyben 24 —48 vagy 72 órás vállalás­sal a gyorsmosást. Évi telje­sítménye mosásból 1000 má­zsa, vegytisztításból pedig 200 mázsa lesz. Jelentős fejlesztésekkel, korszerűsíti hálózatát a Jász- Nagykun Vendéglátó Válla­lat. A Rákóczi úton már el­kezdődött az átalakítás, ami­nek során a volt csirkekel­tető helyén, kerthelyiséggel ellátott,, zenés ifjúsági presz- szó épül. Átadását májusra tervezik. A vasútállomás mellett, a volt utasellátó italboltját bisztróvá alakítják át. Kony­háját 600 adagosra bővítik, biztosítva ezzel a közeli kis­üzemekben dolgozók étkez­tetését. A vendéglátó válla­lat tervében szerepel még a mini ételbár kiszolgáló te­rének bővítése. A lakosság kívánságát teljesítik azzal, hogy a Lehel étterem kert­helyiségét, felújítás után új­ból megnyitják, Nutrix-12-es itatóval táplálják a borjakat a tiszaföldvári Lenin Termelőszövetkezet szarvasmarha szaktelepén. Az idén összesen 400 hízómarhát nevelnek az Állatforgalmi és Hús­ipari Vállalat megrendelésére. Értékesítésük mintegy 10 millió forint bevételt jelent majd a közös gazdaságnak (T. F.) flz ifjúság arcai Azt hiszem, megöreged­tem. Nem az ifjúság egyik szélsőséges megnyilat­kozásaként, nem is a bioló­giai, vagy „lélekben szakál­lasodó” értelemben, hanem másként. Huszonhét éves múltam, de valami furcsa, nehezen néven nevezhető ér­telemben vénülök. Lassan megöregednek kö­rülöttem a kerti padok, ut­cák, szerelmek, álmok, a tengerparti emlék, vénülnek azok a szavak és gondolatok is, amit valaki az újdonság erejével akar mondani. A világmegváltó szándéko­kon már húszéves korunkban jókat röhögtünk, mégis bíz­tunk magunkban, erőnkben, legalább abban, hogy ma­gunkat sikerül kifejezni így vagy úgy, mások javára is. Iskola, lógásokkal, tanulá­sokkal. Többen már akkor rádöbbentünk, hogy nem minden úgy van, ahogy tanít­ják, és mondják, legalábbis nem olyan egyszerű, mint a leckék, az iskolai könyvek felmondása. Ekkor még nem volt gond, hogy fiatalnak neveztek és néztek, az is voltam. De azóta már tíz éve dolgozom. Be­csaptak már engem is, én is becsaptam másokat, bár ez többször sikerült a rovásom­ra. Sajnos már megtanultam a gyanakvást, a bizalmatlan­ságot is. Ügy érzem, a harminc év határánál kezdődik a férfi­kor. Ki előbb lépi át ezt né­hány évvel, ki később. Mégis szüntelen olyan helyzetekbe botlo.m, amikor nem felnőttnek, hanem fia­talnak néznek. Ez a fogalom pedig félig-meddig még a gyerekességet is hordozza. Apám tízéves korában már szántott, a napszámosnak ki­járó tisztelet járt érte. Ö gye­rekfelnőtt volt. Az én nemzedékem, úgy látom, felnőtt gyerek. Parla­menteket rendezhet, elmond­hatja gondjait, bajait. Alkot­hat, kiállíthatja műveit, be­szédet mond, tapsolnak ne­ki, aztán sok esetben a mű nem kerül a helyére, a ja­vaslatot fiókba csúsztatják. A szemlélet kialakult. Ma nincs nemzedékváltás, csak felzárkózás lehetséges. Kor­megosztás szerinti fluktuáció­ról alig-alig láttam adatot. A kontraszelekció igen szűkén működik. Sokat tud ez a nemzedék, hiszen húsz-huszonöt éves koráig iskolába járt. Megta­nulta a hétköznapok diplo­máciáját. S talán túlságosan tiszteli a tekintélyt. Nem tu­dom pontosan, milyen hatá­sokra, de úgy látszik, meg­öregedtem. Mégis eddig a legtöbb konfliktusomban alul maradtam, amit ennyivel in­téztek el: „fiatal még és ta­pasztalatlan”. Máig is tu­dom, hogy igazam volt, meg­ítélésemben nem tévedtem. Kakaskodó gyermeknek néz­tek. Az ifjúság arcai sokfélék. Ha a mai tizenévesekkel be­szélgetek : már mások, mint mi voltunk. Többet tudnak, filozófiát olvasnak és nem csíkos könyveket, célratörőb­ben foglalkoznak szakmájuk­kal. Talán túlságosan felnőt- tesen is. Ha nem is tudato­san, de talán a mi példán­kon okultak. Itt áll egy nemzedék, har­mincévesen, és elkezdi férfi­korát. Az alkotás érdekében a legfontosabb 10—15 eszten­dő következik. Vajon hogy tudja alkotásait kamatoztatni a nagyobb közösség, az or­szág? Lehet, hogy ellustulunk, beleveszve a részletekbe, az­tán, mikor észbekap az em­ber, rájön: visszavonhatatla­nul megöregedett, már nincs választás. Ez a nemzedék mintha többet tudna, mint amennyi a munkája elvégzé­séhez szükséges. Viszont so­kan végeznek olyan munkát, amihez kevés a műveltségük. Talán a nyugodt ál­lapotoktól, de megöregedtek körülöttem az ifjúság arcai. Megöregedtek a parkok, lel­kesedések, szerelmek, ma­gyarázatok. Pedig alig-alig van arcukon ránc, gyűrődés, kimerültség. Csak mintha bölcsen fejet hajtanának, odaadva magukat a vénülés­nek. Vaderna József

Next

/
Oldalképek
Tartalom