Szolnok Megyei Néplap, 1978. április (29. évfolyam, 77-101. szám)

1978-04-14 / 87. szám

ms. április 14. SZOLNOK MEGYEI NÉPLAP T DIÁK. PORT Utravaló a sport szeretete Szeged a tavaszi szü­netben immár hagyo­mányosan a szépség és a báj fesztiváljának szín­helye. A nagyszerű sportcsarnokban ilyen­kor adnak randevút egy­másnak a legjobb közép- iskolás tornászok, és mindig nagy érdeklődés kíséri versenyüket. A kíváncsiság indokolt, hiszen a torna hovato­vább a tizenévesek sportága lett: középisko­lás korban akár sokszo­ros olimpiai és viiágbaj- nok is lehet valaki, ezt bizonyította az elmúlt években Olga Korbut, Nadia Comaneci. Magas tehát a közép­fokú tanintézetek verse­nyének színvonala. Sze­geden az „A" kategóriás mezőnyökben szinte ter­mészetesnek számított, hogy válogatott keretta­gok is indultak, de a „B” kategóriások között is akadt szép számmal or­szágos hírű tornászre­ménység. Valamennyi kiemelkedően eredmé­nyes iskola egy-egy sportegyesület jól szer­vezett szakosztályára építi csapatát. Nem könnyű hát megvonni a határvonalat, a >,vegy- tiszta amatőrizmus” és a versenysport között. A „B” kategóriás leány­versenyen még óvásra is sor került, mivel egye­sek szerint az ezüstér­mes csapatban túlságo­san magasan kvalifikált, aranyjelvényes verseny­zők indultak. Pedig a „B” kategóriás verseny elsősorban a testnevelők munkájának a minősíté­se lenne és nem az egye­sületi edzőké. A Szolnok megyei is­koláknak egyesületi hát­tér nélkül nehéz ellen­felekkel kell felvenni a küzdelmet évről évre — és nem sikertelenül. A karcagiak korábban két­szer is hatodikok lettek a lányok mezőnyében, ezúttal az ország tizen­négy legjobb csapata kö­zé a szolnoki Varga Ka­talin Gimnázium mel­lett ők jutottak. Mikola Miklósné lányai nem tudták megismételni a korábbi évek sikereit, tizedik helyük azonban így is dicséretes. A „vargások” viszont kitettek magukért: ne­gyedik helyezésük >,új megyei csúcs”. Ennél szebb szereplést a sport­ág krónikája még nem jegyezhetett fel. Tulaj­donképpen a sors igaz­ságszolgáltatása ez a si­ker. Éveken keresztül voltak résztvevői ők is az országos döntőnek, de egy-egy banánhéjon mindig elcsúsztak. Pe­dig azok a kislányok, akik az idén érettségiz­nek, kiérdemelték a si­kert. mert a négy évük szinte a torna jegyében telt el. Sokan találgatták, Szegeden, hogy miből nőtt ki a megye torna­sportja az iskolákban — és ha már adott a szám­talan tehetség, miért nem tart igényt rá egyetlen égésűiét sem? Nos, ez a kérdés évek óta megválaszolatlan. Pedig nem egy klub tesz kétségbeesett erőfeszítést szinte reménytelen sportág talpraállítására, fecsérli energiáját után­pótlás-bázis kiépítésére — sokszor eredményte­lenül. A torna szinte kézenfekvőén kínálja a versenyporondon való előrelépés lehetőségeit — hiába. De a lényeg tán nem is ez. Az országos közép- iskolás tornászbajnokság közönsége megbizonyo­sodhatott arról, hogy a sporttal eltöltött eszten­dők széppé, bátorrá, ügyessé formálták a fia­talokat. Közülük nem egy éppen a tornával el­töltött évek hatására vá­lasztja a testnevelői hi­vatást. És a középiskola vé­gén útravalónak — ez bőségesen elég. p. b. Népes mezőnyök sakkban Vasárnap Szolnokon, a Koltói úti iskolában rendez­te meg a megyei sakk szak- szövetség a megyei ifjúsági bajnokságot. Különösen né­pes mezőny indult a fiúk versenyében. A színvonalas küzdelemben elsősorban a Lehel SC és a Szolnoki MTE OB II-es ifjúsági versenyzői vetélkedtek. Eredmények, fiúk: 1. Kovács István (MTE) 9,5, 2. Purkald (Martfű) 8, 3. Horgosi 8, 4. Serester (mindkettő Lehel) 6,5 pont (26 induló); leányok: 1. Szi­lágyi Mária (Szolnoki ÁFOR SE), 2. Gazdag, 3. Székely (6 induló). Csapatban me­gyei bajnok: Lehel SC 20,5 (Horgosi, Serester, Vas J.), 2. SZMTE 20, 3. Martfű 17, 4. Túrkeve 16 pont (8 csapat). Leányok: megyei bajnok: Kunmadaras SE 4,5 pont (Gazdag J., Gazdag E., Gyar­mati). Budapesten a középfokú intézetek országos csapat- bajnokságán a jászberényi Lehel vezér Gimnázium leá­nyai 18 csapat küzdelmében az 5. helyet szerezték meg (csapattagok: Bakó Tünde, Papp Erzsébet, Nyíkos Zsu­zsa, Aczima Judit, Varga Il­dikó. Edző: Kasnya Sándor). Sporthírek A magyar labdarúgó-válo­gatott keret tagjai csütörtö­kön délelőtt megbeszélésen vettek részt Tatán, délután edzésre került sor. Pénteken délelőtt lesz a Csehszlovákia elleni mérkőzés előtt az utolsó gyakorlás, utána Ba­ráti Lajos szövetségi kapi­tány kihirdeti a Népstadion­ban szombaton pályára lépő együttest. * * * Az OTSH elnöke Juni Györ­gyöt bízta meg a Magyar Röplabda Szövetség főtitká­ri teendődnek ellátásával. * * * A Magyar Ökölvívó Szö­vetség elnöksége megtartotta alakuló ülését, amelyen részt vett dr. Beckl Sándor ál­lamtitkár, az OTSH elnöke is. A szövetség elnöke Kara- kas László, főtitkára Takács Béla, az elnökség taeiai: Havlik Béla, dr. Jákó Péter. Kincses Ferenc, Sermer György és Szumega Rudolf. SZÍNHÁZ A szolnoki Szigligeti Színház­ban este 7 órakor: Bugrisok. MOZI Szolnok Vörös Csillag: Film­regény I—n. (14. egységes leg­magasabb helyiáron), Tisza: Csendes otthon. Rézhegyek ki­rálynője (ált. isk. mozibérlet műsora), Tallinn: Hollywood, Hollywood (50%-os felemelt hely­áron), Vegyiművek: szünnap, Rep­tér : szünnap, Szandaszölős Terv: szünnap. Abádszalók Petőfi: Túl a félelmen (18, 50%-os felemelt helyáron). Jászapáti Táncsics: Volt egyszer egy vadnyugat 1—H. (14, 20%-os felemelt dup­la lelyáron). Jászberény Lehel: K. O., Léggömb (ált. isk. mozi­bérlet műsora). Középisko­lás filmklub, Karcag Déryné: Spartacus. Kisújszállás Adv: Fehér agyar visszatér (14. 50%- os felemelt helyáron). Kunhe­gyes Szabadság: Budapesti me­sék (14), Kunszentmárton Kö­rös: Cirkusz a cirkuszban, A csillagszemű (ált. isk. mozibér­let műsora). Mezőtúr Béke: szünnap, Dózsa: Ezüst tó kin­cse, A kis teve és a csacsi (ált. isk. és ovimozibérlet mű­sora), Szabadság: Ilyenek vol­tunk (14). ^.Tiszafüred Tisza: A néma dosszié, Törökszentmiklős Dózsa: Gyilkosság az Orient expresszen (14. 50%-os felemelt helváron). Hunyadi: Az óceán, Túrkeve Vörös Csillag: A sóly­mok vezetője. RÁDIÓ SZOLNOKI STŰDIO: 17.00: Hírek — A munkásmoz­galom dalaiból — Arak — árvál­tozások. Interjú űr. Huszti Er­nő kandidátussal, az MNB fő­osztályvezető-helyettesével — Pár perc dzsessz — A számító­gép alkalmazásának úi módsze­rei a Szolnok megyei Víz- és Csatomaműveknél. Riporter: Dalocsa István — Kamaramuzsi- ka. Farkas Ferenc szerenádját a szolnoki fúvósötös adja elő — Tudomány a termelésben. Zöldségkutatók. Riporter: Pál- réti Ágoston — Filmslágerek. — 18.00—18.30: Alföldi krónika — Nótakedvelöknek — Hírösszefog­laló, lap- és műsorelőzetes. KOSSUTH: 8.27: Űrhajósnak alkalmas, hallgatóink kérdéseire válaszol dr. Hideg János orvos—ezredes. — 8.37: Rossini: A selyemlétra. Egyfelvonásos opera. — 9.34: Kácsafürösztő. — 10.05: Gyerme­keknek. — 10.29: Erik a fény. József Attila versei. — 10.34: Bach: I. brandenburgi verseny. — 11.00: Atokföld. Georgi Ka- raszlavov regényének rádióvál­tozata. — 12.35: Tánczenei kok­tél. — 14.03: Kóruspódium. — 14.25: Antológia Arany János műveiből. — 15.10: Medea. Rész­letek Cherubini operájából. — 16.05: Nagyfai barátaim. —17.10: Mihály András: Fantázia fúvós­ötösre és vonószenekarra. — 17.35: A gyorsuló idő nyomában. — 17.55: Kincses Veronika ope­rettdalokat énekel. Közreműkö­dik az MRT énekkara és szim­fonikus zenekara. — 19.15: Vi- lágszínház. Don Juan. Moliére komédiájának rádióváltozata. — 20.35: Szerelemdal. Csokonai Vi­téz Mihály versei. — 20.40: trj lemezeinkből. — 21.34: Láttuk, hallottuk. — 22.20: Tíz perc kül­politika. — 22.30: Bemutatjuk úi felvételeinket. — 23.12: Madri­gálok. — 23.25: Nóták. — 0.10: A Magyar Néphadsereg rézfúvós együttese játszik. PETŐFI: 8.05: Az izraelita felekezet ne­gyedórája. — 8.20: Tíz perc kül­politika. — 8.33; Filmzene. — 9.00: A félreértett rendelet. Á Válaszolunk hallgatóinknak kü­lönkiadása. — 9.20: Magyar tá­jak dalaiból. — 10.00: A zene hullámhosszán. — 12.00: Tamássy Zdenkó szerzeményeiből — 12.33: Eberhard Wächter énekel. — 12.54: Nőkről — nőknek. — 13.24: Concertino Praga ’77. Rész­letek a nemzetközi ifjúsági ze­nei verseny magyar résztvevői­nek műsorából. — 14.00: Kettő­től hatig... — 14.00: Jó utat! A Csúcsforgalom magazinja, tele­fon: 33-11-71, — Közben: 14.30— 14.35: Hírek. Körzeti időjárás.— 14.45: A beat kedvelőinek. — 15.30: Hírek. — 15.33: Műsoris­mertetés. — 15.36: Könyvről könyvért, irodalmi rejtvénymü- sor tiz percben az Állami Könyvterjesztő Vállalat buda­pesti 71. sz. zenei antikváriumá­ból (V.. Múzeum kert 17.). — 15.46: Dallamról dallamra. — 15.46: Connie Francis negyed­órája. — 16.01: Korda György külföldi slágereket énekel. — 16.22: Peter Loland zenekara örökzöld melódiákat játszik. — 16.33: Verdi: Az álarcosbál — Amélia áriája. II. felv. — Köz­ben: 16.30—16.33: Hírek. — 16.43: Claudio Arrau zongorázik. — 17.00: ötödik sebesség, ifjúság— politika — kultúra, telefon: 130-020. hívható az adás ideje alatt. — 18.00: Mindenki is­kolája. — 18.33: Nótamuzsika. — 19.35: Slágermúzeum. — 20.33: Ez is. az is . . . — 22.33: Az Euró­pai Rádió Unió bigband hang­versenye — I. rész. — 23.25: Gershwin: F-dúr zongoraver­seny. TELEVÍZIÓ 1. MŰSOR: 8.39: Idősebbek is elkezdhetik. Tévétorna (ism.). (színes). — 8.45: Iskolatévé. Francig nyelv Úttörő-olimpia Befejeződtek a megyei döntők Labdajátékokban befeje­ződtek az úttörő-olimpia me­gyei döntői. Az idén az új kiírás értelmében. A és B kategóriában rendezik a versenyeket. Az iskolák ré­széről örvendetesen nagy volt az érdeklődés a labda­rúgás I. és II. korcsoportjá­ban, valamint leány és fiú kézilabdában. Eredmények. Kézilabda. A kategória, fiúk: 1. Jászszent- andrás (tn.: Jámbor Lajos). Lányok: 1. Jászapáti Petőfi úti isk. (tan.: Borics Oszkár). B kategória, fiúk: 1. Túrke­ve Kossuth úti isk. (tan.: Nagy Ferenc), 2. Kunmada­ras, 3. Jászberény, Gyetvai Ál. Lányok: 1. Besenyszög (tn.: Fazekas Sándor), 2. Törökszentmiklős Rózsa téri Ál, 3. Jászfényszaru. Kosárlabda. A kategória, fiúk: 1. Mezőtúr, 1. sz. Ál. Lányok: 1. Szolnok, Délibáb u. Ál. (tn.: Menkó Ilona). B kát. fiúk: 1. Tiszafüred, Zrínyi I. Ál, 2. Tiszafüred, Kossuth téri Ál, 3. Kisúj­szállás, Arany J. Ál. Lá­nyok: 1. Tiszafüred, Zrínyi I. Ál (tn.: Mizsei Attila), 2. Tiszafüred, Kis Pál Ál, 3. Jászberény, Székely Ál. Röp­labda. A kát. fiúk: 1. Szol­nok, Áchim A. Ál (tn.: Vi­da Vilmos). Lányok: 1. Jász­berény, Gyetvai Ál (tn.: Dó­zsa Erzsébet). B kát. fiúk: 1. Kunhegyes, Kossuth u. Ál (tn.: Füleki Sándor). Lányok: 1. Kunhegyes, Kossuth u. Ál (tn.: Füleki Sándorné). Labdarúgás. I. korcsoport, nagypályás, A kát. 1. Jász­berény, Gyetvai Ál (tn.: Kal­la Tibor), 2. Mezőtúri Kos­suth téri Ál, 3. Kunhegyes, Kossuth úti Ál. B. kát.: 1. Pusztamonostor (tn.: Juhász Gyula), 2. Tiszakürt. Il.kcs. kispályás, A kát.: 1. Kunhe­gyes, Kossuth u. Ál (tn.: Füleki Sándorné), 2. Szolnok Mátyás ki. úti, 3. Mezőtúr,. 4. sz. Ál. B kát.: 1. T.-mik- lós, Rózsa téri Ál (tn.: Réf vy Imre), 2. Jászalsószentgyörgy, Birkózás Ai FTC nyerte a Tisza Kupát A Szolnok megyei Birkózó Szakszövetség a Szolnoki MÁV tornacsarnokában rendezte meg 11. alkalommal a Tisza Kupa serdülő kötöttfogású országos tiszteletdíjas versenyt. Vala­mennyi súlycsoportban népes mezőnyök indultak. Legnagyobb létszámmal az egriek jöttek. 23 birkózójuk • lépett szőnyegre. Szolnok megyét a Lehel SC, Karcag és Jászszentandrás fia­taljai képviselték. Színvonalas döntőkben sok tehetséges fiatal hívta fel magára a figyelmet. Eredmények. 42 kg (6 ind.): 1. Kun (Eger), 2. Tarkó (Ceg­léd), 3. Kiss (Dunaújváros), 45 kg (7): 1. Godó (FTC). 2. Gom­bár (Cegléd). 3. Fehér (Kecs­keméti SC). 49 kg (7): 1. Tekes (FTC), 2. Czinege (Debrecen), 3. Molnár (Eger), 53 kg (6): 1_ Szabó (KSC) „ 2. Varró (Duna­újváros), 3. Almási (Kaba). 57 kg (16): 1. Szilvás! (Vasas). 2. Madarasi A. (ÉVIG). 3 Mada- rasi S. (Karcag), 62 kg: (16): 1. Mészáros (ff. Dózsa), 2 Virág (FTC), 3. Molnár (Eger). 67 kg (11): 1. Spáczai (FTC). 2. Kecs­kés (Ü. Dózsa). 3. Gyöngy (Eger), 72 kg (9): l. siezák (U. Dózsa), 2. Szívós (Lehel SC), 3. Tóhelyi (KSC). 78 kg (5): 1. Kovács (Dunaújv.), 2. Fehér (Ü. Dózsa). 3. Király (Szeged). Ne­hézsúly (7): l. Király (Duna­újv.), 2. Luharik (CT. Dózsa), 3. Nagy (FTC). Pontversenyben: 1. FTC 19 (három első helyezés), 2. O. Dózsa 19 (két első helye­zés), 3. Dunaújvárosi Kohász 14 ponttal. * A Szolnoki MAÍV birkózói Deb­recenben a magyar bajnokság első Lépcsőjét jelentő területi versenyen szerepeltek, és vára­kozáson felüli eredménnyel tér­tek haza. Nyolc ifjúsági és ju­nior. valamint egy felnőtt ver­senyző képviselte a kék-fehére­ket, s közülük heten dobogós helyezést értek el, így vala­mennyien továbbjutottak a kö­vetkező fordulóba. Eredmények, 48 kg: 1. Kiss. 52 kg: 1. Mihalik, 57 kg: 3. Tiger. 62 kg: 3. Bíró, 68 kg: 3. László. 74 kg: 2. Cza- kó, 100 kg: 3. Tóth VIT-vándorserleg Jászberényben a KISZ városi bizottsága a XI. VIT tiszteletére asztaliteniszben, atlétikában, birkózásban, kispályás labdarúgásban és sakkban vándorserleget alapított. A sakkozók villámtornán már eldöntötték a kupa sorsát. Nőknél a vándorserleget a Lehel vezér Gimnázium Bakó Tünde, Papp Erzsébet, Aczima Mária összetételű csapata nyerte a Lehel SC előtt. Férfiaknál ugyancsak a gimnazis­ták győztek, a csapat tagjai: Serester Zsolt, Nyitó Tibor, Nyári Zoltán. A további sorrend: Aprítógépgyár, Lehel SC. Egyéniben nőknél: Bakó, Papp, Varga, férfiaknál: Serester, Muhari. Nyitó sorrend alakult ki. nap edzőtáborban Három A Szolnoki MÁV sporttele­pének futópályáját ugró- és dobóhelyeit hétfőn, kedden és szerdán huszonegy tehet­séges atléta vette birtokába. Azok a fiatalok, akiket a me­gye különböző általános isko­láiból felmérő versenyeken válogattak ki és akik a mű­velődésügyi osztály segítsé­gével a nyolcadik osztály be­fejezése után Szolnok közép­iskoláiban szeretnék folytat­ni a tanulást, a városi sport­iskolában pedig a verseny­zést. — Ez a második edzőtábor a gyerekeknek — mondotta Kővári Lászlóné, a szolnoki Városi Sportiskola igazgató­ja. — Az elsőt, a karácsonyi szünetben tartottuk, akkor az alapképességeket mértük fel. Most, a tavaszi iskolai szünetben azt néztük meg, hogy ki, milyen versenyszám­ra alkalmas. (középisk. IV. oszt.) En Fran- eais. Tel valat, telmaitre. — 10.40: Tévéovi. Iskolaelőkészítő tanfolyam. Fut, robog a kicsi kocsi. — 11.05: Kémia (ált. isk. 7. oszt.). Táplálékaink. — 12.05: Világnézet. Az erkölcs. — 14.50: Iskolatévé Tévéovi (ism.). — 15. l5: Kémia (ism.). — 15.40: Világnézet (ism.). — 16.38: Hí­rek. — 16.45: Lépés a holnap félé. Szovjet rövidfilm. — 16.55: Piacok az Antillákon. NSZK rö- vidfiim (színes). — 17.20: Ma­lom. Utazási vetélkedő. — 17.50: Aranygyűrűsök. A szegedi kör­zeti stúdió műsora — II. rész. — 18.10: Reklámműsor. — 18.15: Mindenki közlekedik . . . Közle­kedési műsor. — 18.30: öt perc meteorológia. Időjárás előrejel­zés. — 18.35: Tudomány a ter­melésért. Légből kapott milll- árdok. Riportfilm. — 19.00: Rek­lámműsor. — 19.10: Esti mese (színes). — 19.20: Idősebbek is elkezdhetik. Tévétorna (színes). — 19.30: Tv-híradó. — 20.00: Del­ta. Tudományos híradó. — 20.25: Abigél. Szabó Magda ifjúsági regényének tévéfilmváltozata. I. rész (színes). — 21.40: Olom- betűs vallomások. Máriássy Ju­dit (Kettőspont). Dokumentum- film-sorozat XVIII. — 22.15: Tv- híradó 3. 2. MŰSOR: 20.00: Zenés Tv-színház. Schu­bert: Házi háború. Vígopera (ism). (színes). — 21.00: öt perc meteorológia; Időjárás elő­rejelzés (ism.). — 21.05: Tv-hír- adó 2. — 21.15: Pavel Hlava munkássága. Csehszlovák rövid­film (színes). — 21.45: Reklám- műsor. — 21.50: A halott asz- szony visszatér. Magyarul be­szélő francia film (színes). (14 éven felülieknek!) BUKAREST: 15.05: Szünidei matiné. —15.30: Francia nyelvoktatás. — 16.00: Német nyelvű adás. — 18.05: A szív. Gyermekfilmsorozat. 19.00: Jóleső fáradtság. Riportfilm. — 19.20: A háború törvénye. Fran­cia—olasz—jugoszláv játékfilm. — 20.45: Irodalmi-művészeti mű­hely. — 21.20: Tv-híradó. Németh Éva A sporttelepen Fedor Ist­ván edző vezette a tábort.^ — Harmadik éve váloga­tunk, de talán ez a mostani a legszervezettebb — véleke­dett. — Az ősszel és január­ban tartott felmérésen mint­egy kétszáz gyerek közül vá­logattuk ki a legtehetsége-l sebbeket. A megjelent hu­szonegy fiatal közül tizenhét lány, négy pedig fiú volt. Érthetetlen, hogy néhányan távolmaradtak. Akik eljöt­tek, valamennyien szorgal­masak, fegyelmezettek vol­tak, komolyan végezték az edzéseket. Sok ügyes atlétát találtunk közülük is kiemel­ném Katona Annát és Né­meth Évát. Vida Vilmos testnevelő is segített az edzések vezetésé­ben. — A három nap is a gye­rekek megismerésére szol­gált. Általában tizennégy évesek, különböző felkészült­séggel jöttek, s általános kép­zést kaptak. Érdemes meg­rendezni ezeket a táborokat, helyes ez a kiválasztási rend­szer, az atlétika sokat nyer a fiatalokkal — foglalta össze véleményét. Megkérdeztük a fiatalokat is: hogyan érzik magukat a táborban, milyen terveik vannak a jövőre vonatkozó­an, mit várnak maguktól? Katona Anna a törökszent­miklósi Csikós József általá­nos iskola nyolcadikos tanu­lója, testnevelő tanára Kris- ton Ferenc. — Az őszi tehetségkutatón figyeltek fel rám, a török­szentmiklósi sportegyesület, igazolt versenyzője vagyok. Az idén a megyei mezei fu­tóbajnokságot megnyertem, a területin pedig harmadik lettem. A Varga Katalin Gimnáziumban szeretnék to­vábbtanulni, s jó lenne kol­légiumban lakni. A közép­távfutást választom, s ter­veimben szerepel, hogy test­nevelő leszek. Az edzőtábor­ban erős, komoly edzések voltak. Németh Éva a kisújszállási Kossuth Lajos úti általános iskola nyolcadikosa, testne­velője Varjú Péter. — A Verseghy Gimnázium­ba szeretnék járni. A rövid­távú futást választom, s igyekszem minél jobb ered­ményeket elérni. Az edzőtá­borban elégedettek voltunk az ellátással, az étkezéssel és az edzésekkel. Szakái Rozália „hármas életet él.” Abonyban lakik, Cegléden jár az egészségügyi szakiskolába és a szolnoki Városi Sportiskola igazolt versenyzője. De ez nem okoz nehézséget, hiszen Majercsik László, a sportiskola edzője abonyi, otthon tarthatják az edzéseket, Szolnokra csak a táborba jött be. Elégedett volt az edzőtáborral, már csak azért is, mert vasárnap 32,60 métert dobott gerely- lyel, holott a tavalyi legjobb eredménye 30,72 volt. — A jelentkezettek közül azokat, akiket felvesznek kö­zépiskolába és nem igazolt versenyzők, leigazoljuk, akik pedig már egyesületben spor­tolnak, átigazoljuk — mon­dotta Kőváriné. — A tavaszi szünetben egyébként ötven atlétánk és kajak-kenuzónk két hétig Gottwaldovban tar­tózkodott edzőtáborban, ahol rendkívül jó körülmények között készültek. Hasznosan telt hát a szün-_ idő. (pi)

Next

/
Oldalképek
Tartalom