Szolnok Megyei Néplap, 1978. április (29. évfolyam, 77-101. szám)

1978-04-14 / 87. szám

8 SZOLNOK MEGYEI NÉPLAP 1978. április 14. SZOLNOK MEGYEI Néplap 1978. ÁPRILIS 14. PÉNTEK TIBOR NAPJA A Nap kél 4.58, nyug­szik 18.32 órakor. A Hold kél 9.38, nyugszik 0.05 órakor. VARHATÓ IDŐJÁRÁS ma estig: eleinte túlnyo­móan borult idő. egyre több helyen megeredő, majd országos esővel, északnyugaton havas esővel, néhány helyen zivatarral. Később időn­ként felszakadozó felhő­zet. továbbra is sokfelé esővel. Változó irányú, sokfelé élénk, időnként erős szél. Várható leg­magasabb nappali hő­mérséklet: általában 10 —15 fok között, észak­nyugaton 5 fok körül. Friedrich von Amerling Százhetvenöt évvel ezelőtt, 1803. április 14-én született Bécs- ben és ugyanott halt meg 1887 januárjában Friedrich von Amer­ling, a XIX. század egyik leg­tekintélyesebb osztrák arckéjv festője. A neves művész elsősorban történeti, továbbá táj. és élet­képeket festett. Fiatalon a bécsi akadémián, majd Londonban T. Lawrcncetöl. Párizsban pedig H. Vernet-től tanult. Többször tett tanulmányutat Itáliában is. Fő­leg a bécsi udvar, az osztrák, illetve a magyar arisztokrácia foglalkoztatta. Például a Magyar Tudományos Akadémia megren­delésére 1834—36 között megfes­tette Széchenyi István arcképét, amely jelenleg is az Akadémia épületét díszíti; a budapesti Szépművészeti Múzeum egy szép tanulmányfejét őrzi, A bécsi biedermaier egyik fő képviselője volt; több magyar festő, közöttük Borsos József mestere. Megjelent a Jászkunság Miképpen él a jász polgár? A napokban került az elő­fizetőkhöz és az újságáru- sokhoz a megye folyóiratának idei első száma — változatos gazdag tartalommal. Kunsza­bó Ferenc írásából például azt ismerheti meg az olvasó, hogy a jászsági ember élet­formája, gondolkodásmódja és magatartása miként ala­kult az utóbbi évtizedekben. Dr. Hegedűs Lajos, a Szol­nok megyei tanyák sorsáról készített elemző munkáját adja közre; Fekete István a kisikörei vízlépcső öntözési lehetőségeihez fűz néhány megjegyzést. A Hagyomány rovatban dr. Farkas Ferenc tanulmányrésziletében azt igazolja szemléletesen, hogy a földrajzi nevek is beszéde­sek lehetnek, csak meg kell vallatni őket. A most kitün­tetett Kántor Sándor életé­ről, pályájáról beszél, emlé­kezve a korong mellett el­töltött hetven esztendő ese­ményeire is. A szám tartal­mát a Kossuth-díjas fazekas munkáiról készült képek szí­nesítik. A könyvrovatban Varga Domokos Szűcs Sándor Vízivilágát ismerteti, B.Sup- ka Magdolna, Egri Mária a Szolnoki Művésztélepről írott könyvét recenzálja. A szép- irodalmat három fiatal „be­mutatkozása” képviseli: Die­nes Eszter és Kiss Tibor (ver­sek), Kövér Katalin (novella). Hangverseny­kőrúton Tegnap másfél hetes nyu­gat-európai turnéra utazott a MÁV Szimfonikusok Zene­kara. A csaknem nyolcvan tagú zenekar körútja során öt-öt alkalommal az NSZK- ban és Hollandiában ad kon­certet, Haydn, Mozart, Bruck­ner és Brahms szimfóniái­ból. Turnéjukat április 14-én Frankfurt Am Main-i fellé­péssel kezdik. A Mgyar Nemzeti Múzeum újkori osztályán a hagyományos hangszerek mellett különleges, mini hangszerek is helyet kapnak. Gát Eszter, a hangszergyűjtemény kezelője most a XX. század elejéről származó miniatűr hangszereket javítja. A képen: Részlet a gyűjteményből Munkarend az ügyfélszolgálati irodában Szolnokon a városi tanács ügy­félszolgálati irodája — hasonló­an az ország ilyen jellegű in­tézményéhez — úgy alakította ki a félfogadási munkarendjét, hogy minél kevesebb embernek kelljen elkéredzkednie munka­helyéről, vagy szabadságot igénybe vennie, ha intézni való dolga akad. Az elmúlt hónapok tapasztalatai alapján sokan nem ismerik — vagy nem élnek — ezzel a lehetőséggel, ezért tá­jékoztatásul közöljük a heti ügyfélfogadási rendet: hétfőn és szerdán 7—18 óráig, kedden, csü­törtökön, pénteken 8—17 óráig, szombaton 8—12 óráig állnak az ügyfelek rendelkezésére. Milyen ügyeket intéznek az irodában? Azonnal kiadják a hatósági bizonyítványokat, inté­zik a lakás ki- és bejelentkezé­seket, ott kérhetők az állatkí- sérö lapok és a munkakönyvek, beadhatók a lakásigénylések, be- jelenthetők a változások. Az újszülöttek részére kiadják az anyakönyvi kivonatot, nevüket bejegyzik a személyi igazolvány­ba. Állandóan váltható tejutal­vány, de a gépkocsi eladással kapcsolatos bejelentések és a közegészségügyi vizsgálatok is az irodában intézhetők. Tájékoztatják az érdeklődőket a lakásigénylés rendjéről, az anyakönyvezésről, a kiskorúak házasságkötéséről, az örökbefo­gadásról, a hagyatéki eljárásról, az építkezési engedély kérésé­nek módjáról, valamint az ipari és kereskedői jogosítványok ki­adásáról. Az irodában okmánybélyegek is vásárolhatók. Az építési ta­nácsadó szolgálat minden hétfőn 16—18 óráig áll az ügyfelek ren­delkezésére. A jogi tanácsadó szolgálat munkatársai az - állam- igazgatási jogban adnak eligazí­tást minden szerdán 16—18 óráig. Továbbra is fogadják az ügy­feleket a Városi Tanács V. B. szakigazgatási szervének vezetői, képviselői: hétfőn 13—16.30-ig.. szerdán 8—16.30-ig, csütörtökön és szombaton 8—12 óráig. Somogyi Soma László festőművész alkotásaiból kiállítás nyilt tegnap Szolnokon az Aba- Novák teremben. A tárlatot — képünk a nyitón készült - április 27-ig tekinthetik meg az érdeklődők Súlyos HÉV-szerencsétlenség a Boráros téren Újabb két városban Bőr-és szőrmetisztítás Május másodlkátói Török- szentmiklóson és Jászberény­ben is vállalja a Patyolat Vállalat bőr- és szőrmeáru tisztítását, festését. Az új szolgáltatást most már a me­gye három patyolat-szalon­jában vehetik igénybe a megrendelők. Felrobbant a gyújtószerkezet Üt gyermek balesete Kengyelen Tegnap délelőtt Kengyelre hívták a mentőket, egy rob­banás után öt gyerek sérü­lését jelentették a mentőál­lomásnak. Mi történt? A háború után 33 évvel, hogyan került a gyerekek kezébe a még min­dig veszélyes lövedék? Az idén, március 25-én egy kengyeli lakos talált rá, aki jelentette a hatóságoknak. A tűzszerészek elkerítették, biz­tosították az aknavető grá­nátot. öt fiú — 12, 13 és 14 éve­sek — azonban elhozták a körülkerített helyről a löve­déket, és egyikük lakásának udvarán, a Kossuth út 9/a- ban, szétütötték. A gránát detonátora felrobbant, ennek következtében Nagy Sándor 13 éves,; Kiss László ,14 éves gyerek súlyos, nem élet- veszélyes, míg Székely Jó­zsef 14 éves. Székely László 12 éves és Bognár Lajos 14 éves gyerek nyolc napon be­lül gyógyuló sérülést szen­vedett. A baleset körülményeinek a kivizsgálását tovább foly­tatja a megyei rendőrfőka­pitányság. A 25 éves, jelesfai Farkas Tamás személyében elveteT mült gyilkost ítélt életfogytig tartó szabadságvesztésre csü­törtökön a Legfelsőbb Bíró­ság. A büntetett előéletű fér­fi a pécsi vasutas kulturott- honban ismerkedett meg a 68 éves Vasas Pállal, aki ré­giségek gyűjtésével és adás­vételével foglalkozott. Akko­riban már keresték a pécsi villanegyed rémét, az üresen -álló hétvégi házak betörőjét. Mint kiderült, Farkas Tamás személyében később elfogták a mecseki fosztogatót, aki iszákos, munkakerülő ember lévén jóidéig a lopott holmik eladásából és elzálogosítá­sából élt. Bőségben, hiszen volt, hogy egy hónap alatt 25 ezer forintot is elköltött. Az idős régiségkereskedő kirab­lásától még jobb „üzletet” remélt. Tavaly augusztusban egy éjjel rátört a magányo­san élő emberre, meggyilkol­ta, majd kirabolta; 31 ezer forint értékben pénzt és ér­Tegnap délután 17 óra 10 perckor a Boráros téren a csepeli HÉV-szerelvény mo­torkocsija — eddig ismeret­len ok miatt — a vasútállo­más várócsarnokába rohant — a szerencsétlenség követ­keztében több ember életét vesztette, s többeket a men­tők — különböző fokú sé­rülésekkel fővárosi kórhá­Termelési verseny! A Szolnok megyei Mezőgazda­sági Szövetkezetek Szövetsége, a Szolnok megyei Allatforgalmi és Húsipari Vállalat, az Iparszerü Sertéstartó Termelőszövetkezetek Közös Vállalkozása és a 'kapos­vári Hibridsertést Tenyésztő és Értékesítő Közös Vállalkozás vá­gósertés-termelési versenyt hir­det 1978. május 1. és 1979. áp­rilis 30. között, a megyei ter­melőszövetkezetek részére. Az érdeklődő gazdaságokat két csoportban értékelik: az egyik kategóriába azok a szövetkeze­tek nevezhetnek, amelyeknek szakosított telepük van. a má­sikba pedig azok, amelyek ilyennel nem rendelkeznek. A verseny célja, hogy a ter­melőüzemek az elhullások és a kényszervágások csökkentésével növeljék a vágósertés-termelést, így elérhető az abrakfogyasztás csökkentése, ami nagyban nö­veli az ágazat gazdaságosságát. A verseny értékelésénél figye­lembe veszik az elhullások és a kényszervágások alakulását, s az egy kocára jutó legtöbb végtermék-kibocsátást, valamint az 1 kilogramm végtermékre ju­tó abrakfelhasználást. A nevezési határidő 1978. áp­rilis 27. Az értékelést a verseny meghirdetői, valamint a terme­lőkből összeállított bizottság végzi. I. kategória: 1. helyezett: 20 000 Ft. 2. helyezett: 16 000 Ft. 3. helyezett: 12 000 Ft. II. kategória: 1. helyezett: 17 000 Ft. 2. helyezett; 12 006 Ft, 3. helyezett: 7 000 forint érté­kű külföldi utazások, amelye­ken a sertéstenyésztési és hizla- lási ágazatban dolgozók vehet­nek részt. téktárgyakat is vitt magá­val. Farkas Tamás bűmlajstro- mát 17 éves korától jegyzik. Meghatalmazást hamisítva felvette apja 1200 forintos nyereségrészesedését, majd egyik társával illegálisan tá­vozni akart az országból. Ba­rátjának még idejében inába szállt a bátorsága, s ennek köszönhető, hogy akkoriban a taxisofőr ártalmatlanná téte­lének terve — már útban a határ felé — meghiúsult. A fiatalkorúak bírósága másfél évi j avítóintézetj nevelésre ítélte. Az intézetből géplakatos szakmunkásbizonyítvánnyal és 10 ezer forintnyi kereseté­vel távozott. Húszéves korá­ban újabb lopásért és más bűncselekmények elköveté­séért került a bíróság elé. Négy évet és kilenc hónapot ült börtönben. Tavaly júni­usban szabadult, egy hónap alatt elverte nagyanyai örökségét, majd „felkereste” a pécsi villanegyedet. zakba szállítottak. A meg­halt személyek azonosítása folyik. A szerencsétlenség körülményeinek kivizsgálá­sát a rendőrség szakértők bevonásával folytatja. Pályaműből tanulószekrénysor Az „Alkotó ifjúság” pályá­zaton sikerrel szerepelt ter­mékből többféleképpen ösz- szeállítható tanulószekrény­sort alakítottak ki a Tisza Bútoripari Vállalat szegedi gyárában. A gyerekszobába, illetve felnőttek lakószobá­jába is jól beilleszthető, tölgyfautánzatú műanyaggal borított berendezés fő ele­mei a polcos ruhásszekrény, a fiókos kisszekrénysor és a magas polcrendszerbe beépí­tett fiókos tanulóasztal. Eb­ből a viszonylag olcsó gyer­mekszoba bútorból az idén háromezer garnitúrát gyár­tanak. Orvosi ügyelet SZOLNOK A rendelőintézetben körzeti or- vosi ügyeletet minden nap este 7-től reggel 7 óráig tartanak. Szombaton 13 órától hétfő reggel 7-ig, munkaszüneti napokon egésznapos ügyelet van a me­gyei rendelőintézetben (Hőtök tere 2—4. Telefon; 12-198.1. A körzeti gyermekorvosi ügyelet szombaton 13 órától hétfő reg­gel 7 óráig áll a járóbetegek rendelkezésére. Nappal a megyei rendelőintézet oldalbejáratánál, éjjel a főbejárattól balra jelent­kezhetnek a beteg gyermekek­kel. Fekvőbeteghez a körzeti or­vosi ügyelet veszi fel a hívást. Fogorvosi ügyelet működik a város lakói részére minden nap 19 órától reggel 7 óráig, szomba­ton Is. a Ságvári krt. 39. szám alatti orvosi rendelőben. (Ság­vári krt.—Hubay F. u. sarok). JÁSZBERÉNY Az ügyeleti szolgála a hét minden napján folyamatosan, szombaton délután pedig egy óráig, hétfő reggel 7 óráig tart. Az ügyeleti szolgálat helye: Mé­száros Lázár út 1. Egészségház. Telefon: 71. MEZÖTÜR Szombaton 12 órától hétfő reg­gel 6 óráig tart az ügyelet a Kossuth L. út 7. szám alatt. Te­lefon: 65. Hétköznap: 18 órától reggel 6 óráig tartanak szolgá­latot. TÖRÖKSZENTMIKLÓS Az ügyelet a hét valamennyi napján folyamatos. Az Ueve'et* szolgálat helye: Kossuth L. út 126. Telefon: 19. KISÜJSZALLAS A körzeti orvosi rendelőben (Rákóczi út 8 Telefon: 118) szombaton 12 órától hétfő reggel' 8 óráig tart az ügyelet. A hét többi napján az orvosok salát körzetükben látják el az éjsza­kai ügyeletet. TÜRKEVE A központi rendelőben megje­lölt körzeti orvo lakásán szom­baton 12 órától hétfő reggel 7 óráig folyamaos az ügyelet. A napi ügyeleti szolgálatot a kör­zeti orvosok lakásukon lát ják el. KARCAG Az ügyelet a hót minden nap­ján folyamatos, szombaton 13 órakor kezdődik és hétfő reeeel 7 óráig tart. Helye: Vörös Had­sereg út 27. Telefon: 222. Valamennyi ügyeletes orvosi szolgálat kizárólag elsősegély jel­legű, sürgős ellátás céljából ve­hető igénybe. Id6s műgyűjtő gyilkosa Büntetése: életfogytig tartó szabadságvesztés Verskoncert Ma este 7 órakor a tisza­füredi Kisszínház évadzáró előadására kerül sor a járá­si művelődési központ szín­háztermében Nagy Attila. Lelkes Dalma és Benkő Pé­ter vendégszereplésével. A művészek Verskoncert néven válogatást mutatnak be a XX. század magyar lírájá­ból. © DALLAL a VIT útjain címmell zenés délutánt ren­deznek vasárnap fél négytől Törökszenitmiklóson, a műve­lődési ház pódiumtermében a város úttörői részére. ■ A MARTFŰI nagyközsé­gi környezetvédelmi bizott­ság összeállította a tavaszi fásítási, park és közterületi rendezés társadalmi munka programját, a Tisza Cipőgyár szocialista brigádjai részére. A Tiszapartján épülő pihe­nőpark fásítása, rendezése, felszerelése mellett játszóte­rek, sport- és játékudvarok kialakítása szerepel többek között a programban. © TEJHÁZ épül a tiszaroffi Aranykalász Termelőszövet­kezetben. Az ötezer liter tej tárolására alkalmas gyűjtő­ház az év közepére elkészül. ■ A MAGYAR Honvédelmi Szövetség megalakulásának 30. évfordulója tiszteletére ma délután 4 órakor a szö­vetség tevékenységét bemu­tató kiállítás nyílik a szol­noki helyőrségi művelődési házban. © A SZAKMA Ifjú Mestere és a Kiváló Ifjú Szakmunkás cím elnyeréséért negyven- nyolc fiatal versenyez a jász­berényi Aprítógépgyárban gépi forgácsoló, géplakatos, vasszerkezeti lakatos, villany- szerelő és öntő szakmákban. ■ A GÉPIPARI Tudomá­nyos Egyesület szolnoki terü­leti szövetsége és jászsági csoportja rendez ma elő­adásokat a Szolnok megyei műszaki hetek rendezvény- sorozata részeként. A szol­nokiak a Ganz Villamossági Művek gyárában az Anyag- mozgatás, a jászberényiek a Hűtő- és klímakészülékek zajproblémái témáról tár­gyaltak. © A NAGYKÖRŰI fiatal há­zasok klubja ma este 7 óra­kor tartja legközelebbi ösz- szejövetelét, ahol a házasélet egészségtanáról hallgatnak meg előadást. ■ BŐRDÍSZMŰ KIÁLLÍ­TÁST és vásárt rendez Szol­nokon, a bizományi áruház régi üzlethelyiségében a Pá­va divatárubolt. A bőrből ké­szült divatcikkek, kiegészítők, díszítők bemutatója ma nyí­lik, és április 22-ig tart nyit­va. SZOLNOK MlGTil a Magyar Szocialista Munkáspárt Szolnok megyei Bizottsága és a Szolnok megyei Tanács lapja Főszerkesztő: Fábián Péter Főszerkesztő-helyettes: Lazányi Angéla Telefon: 12-093. 12-320. 12-069. 11-932 Telex: 23 357 Index-szánt; 25 069 HU ISSN 0133-0756 Kiadja a Szolnok megyei Lapkiadó Vállalat 5001 Szolnok. Pf.: 105 Igazgató: Virágh Iván Telefon: 12-094 Terjeszti a Magyar Posta Az előfizetés dija egy hónapra 20.— forint Előfizethető: minden postahivatalnál és a kézbesítőknél Szolnoki Nyomda Vállal-»» Szolnok, vörös Csillag út 28. Felelős vezető: Gombkötő Béla

Next

/
Oldalképek
Tartalom