Szolnok Megyei Néplap, 1978. április (29. évfolyam, 77-101. szám)

1978-04-01 / 77. szám

1978. április 1. SZOLNOK MEGYEI NÉPLAP 3 Új létesítményeket adtak át ■■ Üzemorvosi rendelő, öregek napközi otthona, új óvoda Tegnap Mezőtúron öregek napköziotthonát avatták. Ez már a harmadik ilyen intézmény a városban. Az új kialakitásg egymillió forintba került. A téglagyár és a szociális otthon épitöbrigádja 200 ezer forint értékű társadalmi munkával se­gítette az építkezést. Az új napköziotthon ötven felsőrészi idős ember számára nyújt hajlékot Amikor 1970-ben elké­szült Jászboldogházán a Hűtőgépgyár radiátorüze­me, a portásfülkével szem­beni helyiséget a rendé- szeknek, úgynevezett „mo­tozószobának" szánták. Később rájöttek a gyár­egység vezetői, hogy ilyen­re nincs szükség - irattár lett a szobából. Csakhogy a dolgozók élet- és munkakörülményeinek ja­vítása érdekében szerették volna mielőbb az üzemorvosi ellátást biztosítani a gyár­egység vezetői. A vezérigaz­gatóság hozzájárulásának és a járási-városi egészségügyi szervek engedélyének ‘birto­kában ezt a szobát alakítot­ták át rendelőnek. Az üzem dolgozói 300 órai társadalmi munkával segítettek abban. A berendezésre és a műszerek­re eddig több mint 60 ezer forintot költött az üzem, a vállalati főorvos és a községi körzeti orvos — aki majd az üzemorvosi teendőket is el­látja — javaslata szemt vá­sárolták. Igaz, a vizsgálóasz­talt csak a második negyed­évben kapják meg, de a jász­berényi kórház az üzem se­gítségére sietett, onnan kap­tak kölcsön amíg a sajátjuk meg nem érkezik. Tegnap délután a műszak­váltáskor emlékeztek meg a gyáregységben hazánk felsza­badulásának évfordulójáról, majd az ünnepség után fel­avatták az üzemorvosi ren­delőt, amely hetenként há­romszor — a műszakváltás idején — várja a dolgozókat. A több mint háromszáz mun­kást foglalkoztató üzemben gyorsabb és egyszerűbb lesz az egészségügyi ellátás, e- miatt kevesebb idő esik ki a munkából. Jászki sárén a tegnap meg­tartott műszaki „bejárással” a 75 személyes új óvoda épí­tése fejeződött be. A gyer­mekintézmény három, egy­mástól különálló, korszerűen felszerelt szociális létesít­ményekkel ellátott foglalko­zóteremből áll. Az óvoda 4 millió 700 ezer forint költséggel épült egy régi, korszerűtlen körülmé­nyek között üzemelő, ugyan­csak 3 csoportos óvoda he­lyett. Az építési költségek­hez a lakosság és a munka­helyi kollektívák 3 millió 615 ezer forint értékű társadal­mi munkával járultak hozzá. A kiviteli tervek elkészí­tését és az építkezés kivite­lezését a tanács költségveté­si üzeme vállalta. Jó munkát végeztek, ezt bizonyították a tegnapi műszaki vizsgálatok. Az új létesítményt ezért áp­rilis hónap második felében már birtokukba vehetik a kis óvodások. Tanácselnökök értekezlete a Parlamentben Ahhoz, hogy a lakásépítési programjaink megvalósulja­nak, meg kell teremteni a reális építési igények és a ki­elégítésüket szolgáló kapaci­tások összhangját. De leg­alább ennyire fontos, hogy időben elkészüljenek a ter­vek, mert ezek hiányában képtelenség megmondani: hói', mikor, milyen feladatra készüljön az építőipar — hangsúlyozta Ábrahám Kál­mán építésügyi és városfej­lesztési miniszter azon a teg­napi tanácskozáson, amelyet Papp Lajos államtitkárnak, a Minisztertanács Tanácsi Hi­vatala elnökének vezetésével a Parlamentben tartottak a fővárosi, a megyei és a me­gyei városi tanácselnökök. Szakali József államtitkár, a Központi Népi Ellenőrzési Bizottság elnöke a tanácsok és a Népi Ellenőrzési Bizott­ságok együttműködésének időszerű feladatairól tájékoz­tatta az ülés részvevőit. II háztájiban Tiszafüreden Növekvő állattartás A tiszafüredi nagyközségi közös tanács vb a közelmúlt­ban tárgyalta a település háztáji és kisegítő gazdasá­gainak helyzetét. A jelentés megállapította, hogy a gyü­mölcs- és szőlőkultúra fej­lődési üteme és mértéke még mindig nem kielégítő a községben, bár tavaly már 3 ezer 600 szőlő, illetve 4 ezer 400 új gyümölcsolt­ványt vásároltak a kertes házak lakói. örvendetesen gyarapodott viszont a háztáji kisállat- állomány. Tavaly előtt 141, tavaly pedig már 182 te- nyészkoca süldőt igényeltek az állattartók továbbtenyész- tés céljából. A napos- és nö- vendékbaromfi-állomány is 40 ezer darabbal emelkedett, s az abraktakarmány-igény is évj 911 mázsáról 5 ezer 518 mázsára nőtt. A háztáji és kisegítő gaz­daságokból tavaly a Hámán Kató Tsz 83 ezer forint ér­tékű, az áfész pedig 45 va­gon zöldséget, gyümölcsöt vásárolt fel. Hasonlóan nö­vekedett az állatfelvásárlás is, hiszen tavaly 3 ezer 159 hízót, 96 szarvasmarhát és 2 ezer 895 süldőt adott el a lakosság. A birkanyíró Piroskáék A bárányok bambán bámulnak, és megadással tű­rik sorsukat. Jobb is, ha nem ugrálnak, mert könnyen az irhájukba vághat az olló. A zúgó masinák nyomán pedig „vetkőznek'' a birkák. Tavasz van, a birkanyírás ideje. A túrkevei Vörös Csillag Termelőszövetkezetben, mint évek óta mindig, most is a Piroska brigád dolgozik. — Alkalmiak vagyunk — mondja egy szerelő kinéze­tű ember, s mint hamarosan kiderül, ő a birkanyírók „fe­je”. — Piroska Béla vagyok, ti­zenhármán dolgozunk. De írjon tizennégyet, habár én nem vagyok babonás, ám ki tudja... Különben is ez a valóság, mert az egyik tagot bevitték katonának, s né­hány nap múlva úgyis visz- szajön. — Kell ehhez a mun­kához valami szaktudás? — Kell bizony! Igaz, most nem tanítják Magyarorszá­gon, én is úgy ismertem meg a fogásokat, hogy a hat­vanas évek elején néhányan voltak a Szovjetunióban, és azoktól lestem el. Azóta ál­landóan ezt a munkát vég­zem. A brigád a rokonság­ból alakult ki évek hosszú során, s egymástól tanulták el a fogásokat. — Hány birkát nyírnak meg évente? — Hű, hát ki tudná azt megmondani. Na, várjon csak. Itt négyszázötven má­zsa gyapjút szedünk le, az­tán sok helyre megyünk; még a megyében: Palotásra, Besenyszögre, Jászkisérre, Boldogházára meg máshová is. Február 20-tól június 10- ig állandóan ezt csináljuk. — Naponta hányat nyír meg egy ember? — Az változó, átlagban hetvenet. — Nagyon nehéz, kimerí­tő munka — szólnak közbe az odagyűlt asszonyok. Erre megoldódik a bri­gádtagak nyelve, ki-ki hoz­zátesz a maga tapasztalatai­ból. — Nagyon erős derék kell ide, kérem — jelenti ki Pi­roska Zoltán. Reggel 6-tól este 6-ig dol­gozunk. Ez nem játék! — fűzi tovább Piroska Sándor- né. — Na, a tíz évvel ezelőt­tinél azért jobb a helyzet — veti közbe Ökrös Elek. Ak­kor még olyan tönkrement állományok voltak, hogy alig lehetett őket megnyími. Szerintem amióta rá tudnak beszélni egy-egy fiatalt a juhászkodásra, sokkal jobb gyapjút kapunk. A brigád helyesel, csak a tsz felügyelője tiltakozik, hogy más oka van annak: jobbak lettek a tartás kö­rülményei. — Kérem, mi jobban tud­juk, mint egy helyhez kö­tött ember, hogy mi az igaz­ság — tromféi a brigád ve­zetője. Még az elnöknél is! A itsz-ek mondhatnak egy­másnak, amit akarnak, de nekünk nem, hisz mi minden birkát megfogunk, megtapo­gatunk. Mikor csinálja ezt meg egy vezető? A vitát azzal zárjuk, hogy a saját véleményét minden­ki mondhatja, ahhoz úgy­mond „joga van az ember­nek”. — Na és a kereset? —ér­deklődöm tovább. — Nem panaszkodunk, szépen keresünk. Ház, motor, meg miegymás is telik be­lőle. — Mi lakást szeretnénk! Ha jól dolgozunk, hárman keresünk vagy 140 ezer fo­rintot — mondja Piroska Sándorné. — Meg kell fogni azt a pénzt, meg ezeket a fiúkat is — magyarázza a főnök. Cigányok vagyunk, de ne higgye, hogy rosszul élünk. A brigádból három család­nál már benn van a víz. A vezetékes! Mit csinál a párttitkár 7 Egy munkanap „fényképe” A munkaidő 7.30 órakor kezdődik. Tugyi Gábor, a Volán 7. sz. Vállalat pártbi­zottságának titkára viszont általában reggel 4.25, 5.20 órakor már az irodájában van. — Az írásbeli munkát ál­talában csak a kora reggeli órákban tudom megcsinálni. Ha pedig az éjszakai mű­szakban dolgozókkal is szót akarok váltani — erre fel­tétlenül szükség van —, ak­kor kénytelen vagyok haj­nalban bejárni. o Ezen a csütörtök reggelen — találkozásunkig — fel­jegyzést írt a vállalat két igazgatóhelyetteséneik: vizs­gálják meg a taxi-gépkocsi- vezetők bérezését és intéz­kedjenek, mert bár emel­kedett a tarifa, a bérek csökkentek. Harminc napon belül a taxisoknak választ kell kapniok panaszukra. Az­tán egy másik levelet is fo­galmazott a forgalmi igaz­gatóhelyettesnek a lakossági tüzelőszállítás gondjaira hív­ta fel ebben a figyelmét. Hozzáfogott a májusi párt­bizottsági ülés anyagának előkészítéséhez, de ... Tisza- föld.várról keresték: az ot­tani kirendeltségük egyik tehergépkocsi-vezetőjének rosszul számolták el a telje­sítményét ... — Gyakran fordulnak Ön­höz olyan panaszokkal, amelyek elintézése nem a párttitkár dolga? — Nincs olyan panasz, aminek elintézésében, ha közreműködhetek, ne ten­ném. Szerintem az én mun­kámban nélkülözhetetlenek az emberi kapcsolatok és ezekhez a panaszkodások is hozzátartoznak. Erről azonban csak dél kö­rül válthattunk szót, mert alighogy megírta az előbb említett leveleket, Csömör István KISZ-titkár kereste, hogy az új munkaterületén szerzett néhány kedvezőtlen tapasztalatáról tájékoztassa. És már kezdődött is az üze­mi négyszög ülése, és alig hogy az befejeződött, az üze­mi párt-végrehajtóbizottság tömegszervezeti felelősével, Fekete Pállal beszélt meg egy közös munkát, majd a vállalat személyzeti vezetője, Nagy Sándor kereste: az idén tizenhét olyan Volán dolgozó minősítését készítik el, akik az üzemi pártbizottság ha­táskörébe tartoznak. Nos, ezeket a minősítéseket be­szélték meg. Dél felé egy fia­tal lány — Kiss Erzsébet — kopogtatott be Tugyi Gábor irodájába. o — Nos, Erzsiké, mit szól­tak a szülei az elhatározá­sához? — kérdezte tőle a pb- titkár. — Annyit mondtak: örül­nek a döntésemnek és bíz­nak bennem, hogy megállóm a helyem. — Erzsiké a közelmúltban kérte felvételét a pártba — magyarázta felém fordulva Tugyi Gábor. — A taggyűlés jóvá hagyta kérelmét, de mi­előtt a végrehajtóbizottsá­gunk elé kerül az ügye, úgy érzem, jó ha szót váltunk. Miről? A fiatal lány új munkaterületen dolgozik. Nyolc esztendeig a személy­forgalomnál teljesített szol­gálatot, a közelmúltban vi­szont a menetrendi cso­porthoz került. Hogy érzi ott magát? — Itt sokkal nyugodtabb az élet, de nem olyan válto­zatos munkaköröm, mint a régi volt. — Megszokja majd ezt is és bizonyára megszereti. — Lehet. Az biztos, hogy alkalmazkodnom kell az új környezethez. — Csak a rossz szokások­hoz nem... — Könnyebb lesz a be- iltpszkedésem, mert bevá­lasztottak a KlSZ-aiapszer- vezet vezetőségébe, így job­ban lesz alkalmam megis­merni a központban dolgozó fiatalokat. o Amikor Kiss Erzsébet el­köszönt, egy fiatalasszony foglalta el helyét az iroda foteljében: Magyar István­ná, az üzemi Vöröskereszt szervezet titkára. Vagyis újabb megbeszélés követke­zett egy szervezendő vetél­kedőről. No, majd ebédidő­ben folytathatjuk a koráb­ban megkezdett beszélgetést, gondoltam magamban, de tévedtem. Az üzem ebédlő­jében egy fiatalember tele­pedett az asztalunkhoz és pár perc múlva már vala­milyen előkészítő tanfolyam­ról folyt a szó közte és a pb-titkár között. Aztán is­mét az irodában megbeszé­lés megbeszélést követett. Végighallgattam egy vitát is. Az egyik üzem dolgozóját javasolták a párt- és tömeg­szervezeti vezetők felterjesz­teni a Szakszervezeti Mun­káért érem arany fokozatá­ra. Csakhogy annak az üzemnek a vezetői, ahol az illető dolgozik, nem értet­tek egyet a javaslattal. A pb-titkár szobájában vita kerekedett a párt-vb néhány tagja, a titkár és az üzem vezetője között. — Miért nem javasoljá­tok? Nem jól dolgozik? — De. csak mi többet vá­runk tőle. — Hogy érted ezt? — ö az egyetlen párttag abban az üzemrészben, né­ki kellene példát mutatni, de éppen ő az, aki néhány perccel mindig meghosszab­bítja a reggeli időt. Ő az, aki napközben is előveszi a sportújságot.. . Hát ezért nem javasoljuk. — De mondj még valakit, aki annyi társadalmi mun­kát vállal, mint ő ... — Nem tudok. Valóban nagyon sok társadalmi mun­kát végez, mégsem értünk egyet a felterjesztésével. Az üzemvezető — hisz a négyszög nevében szólt — hajlíthatatlan. A döntés: az illetőt nem terjesztik fel ki­tüntetésre. o — Mi lesz ezek után? — kérdeztem Tugyi Gábort, amikor végre délután 4 óra körül mégis csak folytathat­tuk a reggel elkezdett be­szélgetést. — Valaki mást javasolnak majd? — Gondolom az szb él ez­zel a lehetőségével. — Régi „volános” ? — Igen. A Járműjavítóban voltam ipari tanuló, de min­dig a személygépkocsik von­zottak, Itt szereztem szak­mát a vállalatnál, itt vé­geztem el esti tagozaton a középiskolát), a marxista- leninista esti egyetemet. Itt vettek fel a pártba, itt vol­tam sokáig KISZ-titkár, az­tán pártalapszervezeti tit­kár. — És majdnem szb-titkár is ... — Annak már tíz éve. Nem vállaltam el, mert nem akartam elszakadni a szak­mámtól, és mert akkor olyan gondok voltak a vál­lalatnál, amelyekre nem lát­tam megoldást. Akkor azt hittem, elfűrészeltem ma­gam, de nem így történt. — És ma? — Üzemvezetőként dol­goztam, amikor 1975. feb­ruár 8-án megválasztottak pb-titkámak. Azt gondol­tam. ha az embereket meg tudom, nyerni egy-egy fel­adat végrehajtására, az már magában fél siker. — Nehezen szokta meg ezt a munkaterületet? — Nem. Szerencsém volt, mert a végrehajtó bizottság tagjai politikailag képzettek' szívesen vállalnak plusz­munkát, Az volt a célom és az ma is. hogy a kapcso­latom az emberekkel ne változzon. Ugyanaz a Tu­gyi Gábor legyek a számuk­ra, mint az, aki az üzem­ben velük dolgozott. — Jól értettem az ebéd­nél, tovább tanul ? — Igen, Számviteli főis­kolára jelentkeztem. „ — ön, a műszaki érdeklő­désű ember? — A vállalatnál szükség van számviteli szakemberek­re, hát tanulok. — Mit szól a családja ahhoz, hogy a sok munka mellett még tanul is? — A feleségem megért. Itt dolgozik ő is a vállalat­nál. A fiam már 16 éves. Most, hogy főiskolára jelent­keztem, esténként együtt vesszük át a matematikát a fiammal. Tudja, milyen jó érzés ez? Búcsúztunk, amikor meg­jegyezte: ma könnyű napom volt tulajdonképpen, amo­lyan „feladategyeztető”. Könnyű? Akkor milyen egy nehéz nap? Varga Viktória Veszprémben üzembe helyezték az új megyei nyomdát. Az ötvenn^illiós beruházásból épült korszerű nyomdában a hetvenezer példányban megjelenő megyei lapon - a Nap'lán - kívül harminchárom üzemi és hat fővárosi lapot, köztük a Filmvilágot és az Állatvilágot is itt nyomják. Suburban rotációs gépen éppen a Sportpropaganda Vállalat legújabb kiadványa, a Humor Eb Magazin készül. A. L.

Next

/
Oldalképek
Tartalom