Szolnok Megyei Néplap, 1978. április (29. évfolyam, 77-101. szám)

1978-04-15 / 88. szám

SZOLNOK MEGYEI VILÁG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK! Lázár György fogadta a ghanai külügyminisztert Műveljük földjeinket Évről évre csökken az or­szág termőterülete, pedig a föld a mezőgazdaság nélkü­lözhetetlen, mással nem pó­tolható termőeszköze. A fel- szabadulástól 1961-ig, mint­egy 400 ezer hektár földet vont ki a termelésből a gyors ütemű iparosodás, az új vá­rosok, lakótelepek, közleke­dési és ipari létesítmények, valamint a mezőgazdasági nagyüzemek központjainak építése. Nagyfokú pazarlás volt a föld-igénybevételnél, gyakorlatilag a termőföldnek nem volt „értéke”. Ez a hely­telen szemlélet különösen a jó minőségű földek igénybe­vételével okozott pótolhatat­lan veszteséget. A termőföld védelmére 1961-ben törvényt alkotott az országgyűlés. A pazarlást azonban a törvény sem tudta teljesen megakadályozni. Kü­lönösen az átlagosnál jobb minőségű földek túlzott mér­tékű felhasználásának meg­akadályozása terén nem bi­zonyult elég hatékonynak a földvédelmi törvény. Az év elején hatályba lé­pett a módosított földvédel­mi törvény, amely szigorúbb feltételekhez köti az átlagos­nál jobb minőségű földek igénybevételét. A beruházó­kat gazdaságilag ösztönzi ar­ra, hogy a gyengébb minősé­gi és csak a feltétlenül szük­séges földet vegyék igénybe. A földet használó mezőgaz­dasági üzemeket és egyéni tulajdonosokat pedig arra kötelezi, hogy minden talp­alatnyi földet rendeltetésé­nek megfelelően a jó gazda gondosságával hasznosítsa­nak. Termőföldjeink az által je­lentenek valóban nemzeti kincset, ha rajtuk termelés folyik. Mezőgazdasági föld­jeink döntő hányadán nagy­üzemek gazdálkodnak. Or­szágszerte javában folynak az időszerű mezőgazdasági mun­kák. Most van itt az ideje, hogy üzemeink a gondjaikra bízott valamennyi területet pontosan számba vegyék és azok megműveléséről, hasz­nosításáról gondoskodjanak. Joggal elvárható tőlük, hogy üzemükben parlagföld ne maradjon. Indokolt ezt hang­súlyozni, mert az elmúlt öt év átlagában évente mintegy 30—40 ezer hektár föld ma­radt parlagon, 130 ezer hek­tár pedig vetetlenül. Ennek mintegy 85 százaléka mező- gazdasági nagyüzemek hasz­nálatában van. Szolnok megyében is ta­valy például a vetetlen terü­let elérte a 17 500 hektárt. (Az is igaz viszont, hogy ez a bel- és az árvíz miatt a „szokásosnak” mintegy a duplája volt.) A községi ta­nácsok és a föld hivatalok feladata, hogy a tavaszi ha­társzemléken — melyeket nálunk április 15. és május 15. között tartanak meg — ellenőrizzék a földek meg­művelését. A határ tüzetes bejárása, a körültekintő el­lenőrzés azért is szükséges, mert még intézkedni lehet a mulasztás pótlására. A mezőgazdasági termőte­rület maradéktalan hasznosí­tásához fontos népgazdasági érdek fűződik. Ennek megfe­lelően egyetlen nagyüzem, közület vagy magánszemély sem tekintheti saját ügyének, hogy földjeit megműveli-e vagy sem. A termőföldek kö­telező hasznosítását törvény írja elő, amelynek betartása minden földhasználó köteles-' sége. L. B. Lázár György, a Minisz­tertanács elnöke tegnap az Országházban fogadta Roger Joseph Felli ezredest, a Gha­nai Köztársaság külügymi­niszterét. Trautmann Rezső az Elnö­ki Tanács helyettes elnöke ugyancsak tegnap hivatalá­ban fogadta a ghanai külügy­minisztert. A szívélyes baráti légkörű Üjabb jelentős szakaszához érkezett a kiskörei vízlépcső és öntözőrendszerének építé­se: április 6-án megkezdő­dött a Balaton egyötödét ki­tevő hatalmas víztározó fel­töltése. A vízlépcső üzembe helyezésekor kialakult víz­magasságot a tengerszinthez képest, most újabb másfél méterrel megemelik, s ezzel a tározó 127 négyzetkilomé­teres területéből 80 négyzet- kilométer már sekély vízbo­rítást kap. A Nagy-Alföld „Balatonjának” feltöltését VÉGSŐ BÚCSÚ SÍK ENDRÉTŐL Családtagok, barátok, har­costársak búcsúztak tegnap Sík Endrétől, a magyar és nemzetközi munkásmozga­lom Lenin-békedíjas szemé­lyiségétől, nyugalmazott kül­ügyminisztertől, az Országos Béketanács elnökétől. A Me­ző Imre úti temető koszo­rúkkal díszített ravatalozójá­ban párt-, állami és társa­dalmi életünk jeles szemé­lyiségei álltak d.íszőrséget, le­rótta kegyeletét a budapesti diplomáciai képviseletek szá­mos vezetője és tagja. A Magyar Szocialista Mun­káspárt Központi Bizottsága, a Minisztertanács és a Kül­ügyminisztérium nevében Rácz Pál külügyi államtit­kár mondott búcsúbeszédet. Az Országos Béketanács a család és a barátok nevében Pethő Tibor, az OBT el­nökhelyettese mondott mél­tató beszédet. MARÓTHY LÁSZLÓ VESZPRÉM MEGYÉBEN i— Maróthy László, az MSZMP Politikai Bizottsá­gának tagja, a KISZ KB első titkára Veszprém me­gyébe látogatott. A megye­eszmecserén részt vett Púja Frigyes külügyminiszter, ott volt Alex Arthur Crabbe, a Gihanai Köztársaság Buda­pestre is akkreditált nagykö­vete. Tegnap a Külügyminiszté­riumban Púja Frigyes és Ro­ger Joseph Felli ezredes ve­zetésével befejeződtek a ma­gyar—ghanai hivatalos tár­gyalások. ütemterv szerint, félméteres lépcsőkben végzik, közben nagy körültekintéssel ellen­őrzik és megfigyelés alatt tartják az új védőrendszerek állapotát, a szivárgásokat és a talajvízszint alakulását. A 300 millió köbméter vizet be­fogadó mesterséges tó teljes feltöltése — a további véd- művek kiépítési ütemétől függően — a 80-as évek ele­jére fejeződik be, ekkor érik el a 2,5 méteres átlagos víz­magasságot. székhelyen Pap János, a me­gyei pártbizottság első tit­kára és Tóth Ilona, a KISZ megyei bizottságának első titkára fogadta. Maróthy László ezután Balatonalmá­diba, majd a „bauxitváros- ba”, Tapolcára utazott. Maróthy László program­ja Keszthelyen ért véget. EGYÜTTMŰKÖDÉSI SZERZŐDÉS Három évre szóló együtt­működési szerződést kötött egymással a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egye­tem. és a havannai egyetem. A szerződést tegnap írta alá Budapesten Berend T. Iván, a budapesti egyetem rekto­ra és Fernando Rojas, a ha­vannai egyetem rektorhe­lyettese. A szerződés értelmében a jövőben közgazdász szakem­berek, egyetemi előadók tar­tanak előadásokat a havan­nai egyetemen, részt vesznek az oktatók módszertani, tu­ANYAGBESZERZŐK Sorban állva az AGROKER-nél 3. oldal AZ ÉRTELMISÉG A szocialista magyar társadalom születéséről szóló cikksorozatunk 6. része 5. oldal Huszár István hazaérkezett Moszkvából Tegnap hazaérkezett Moszkvából Huszár István miniszterelnök-helyettes, az Országos Tervhivatal elnöke, aki a két ország gazdasági kapcsolatait érintő kérdések­ről tárgyalt N. K. Bajbakov miniszterelnök-helyettessel, a Szovjetunió Állami Tervbi­zottságának elnökével. Elutazott a Lengyel Nemzeti Egységfront küldöttsége A Lengyel Nemzeti Egység­front küldöttsége, amely a Hazafias Népfront Országos Tanácsának meghívására lá­togatott hazánkba, tegnap elutazott Budapestről. A kül­döttséget Szabó Kálmán, a HNF OT alelnöke búcsúztat­ta, ott volt Marian Chrusz- czewski lengyel követ-taná­dományos és pedagógiai to­vábbképzésében, magyar ok­tatók és hallgatók folytat­nak tudományos kutatásokat a Lalin-Amerika gazdasága témakörben. ÜLÉST TARTOTT A SZOLNOKI VÁROSI TANÁCS VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGA Tegnap délután tartotta soron következő ülését a szolnoki Városi Tanács Vég­rehajtó Bizottsága, ahol a meghívottak — többek kö­zött — beszámolót hallgat­tak meg a megyeszékhely polgári védelmi helyzetéről, valamint a városi tanács vb művelődésügyi osztály ágaza­ti irányító, ellenőrző és hatósági tevékenységéről. KOZMÜVELÓDÉSI ANKÉT MARTÜN Tegnap Martfűn a műve­lődési központban „A mun­ka és művelődés hetei” ren­dezvénysorozat keretében közművelődési ankétot ren­Megkezdődött az Alföld „Balatonjának” feltöltése A vegyszeres gyomirtás, permetezés többségét repülőgéppel végzik a jászapáti Velemi Endre Tsz-ben. Az erőgépekkel von­tatott növényvédőberendezéseket csak a kis táblákon, forgó­kon, valamint a gyümölcsösök közelében alkalmazzák. Benépesültek újra az iskolák... Véget ért a tavaszi szünet Felvételünk a szolnoki Ságvári körúti általános iskolában készült. - n. zs. ­Vita a nyárigátakról Segíthet az ésszerű gazdálkodás Tanácskozás a KÖTIVIZIG szolnoki székházában Tegnap vitaülést rendezett a Közgazdasági Társaság, a Magyar Tudományos Egye­sület és a Magyar Hidrológiai Társaság szolnoki szervezete; témája a nyárigátak által mentesített területek jobb hasznosítása volt. A tanács­kozáson, amelyen megjelent dr. Bereczki Lajos, a Szol­nok megyei Tanács elnökhe­lyettese, elsőként Matuz Já­nos, a megyei tanács osztály- vezetője tartott előadást. El­mondta, fokozott figyelmet érdemel a téma, hiszen évről évre csökken a művelésre alkalmas földterületek nagy­sága, ezzel ellentétben pedig növekednek a mezőgazdaság­gal szemben támasztott kö­vetelmények. Szolnok megyében mintegy tizenhárom mezőgadzasági üzem gazdálkodik azoknak a területeknek egy részén, — nagyságuk összesen 7 ezer hektárra tehető — amelyek a nyárigátak s a fővédvonalak között találhatók. A vízszint emelkedésével évről évre be kell engedni ide a folyókat, hogy az ár nagyobb károk s pusztítás nélkül elvonulhas­son. Ezeken a területeken mintegy 75—107 millió fo­rintnyi termelési értéket pro­dukálnak a mezőgazdasági üzemek. Ha az áradás elvi­szi a termést, ennyivel ke­vesebb jut a népgazdaság asztalára. Az értékhez hozzá kell számítani a gátak fel­újításának, az ott elhelye­zett berendezések, műtár­gyak pótlásának költségeit is. Kellő alkalmazkodással, a víz gyors elvezetésével a nyá­rigát s a fővédvonal közötti terület csatornázásával, meg­művelésével a kiesés értéke csökkenthető, de a termés biztosítása csak a gátrendszer- átalakításával oldható meg. A Középtiszavidéki Vízügyi Igazgatóság szakemberei ki­dolgoztak egy tanulmányt erre, többek között ezt ismer­tette Vajk Ödön, a KÖTI- VlZIG előadója, a rendez­vény második előadásában. Több lehetőséget is megvizs­gáltak, s így kiderült, nem szabad minden nyárigátat magasítani, hiszen ez köny- nyen a fővédvonalak bizton­ságát veszélyeztetné, és las­sítaná az ár levonulását. Az átalakítások jelentős pénz­összegeket emésztenének fel — előzetes számítások szerint több mint 200 millió forintot igényelnének. A hozzászólások után szó esett többek között az emlí­tett területek fásításáról, a termelőszövetkezetek veszte­ségeiről és a kártérítésekről. H. J. deztek, amelyen a megye üzemi, vállalati művelődési bizottságainak tisztségviselői és közművelődési szakembe­rek vettek részt. Az eszme­csere során két előadás hang­zott el. Maróti László, a SZOT Kulturális, Agitációs és Propaganda Osztályának vezetőhelyettese „A munka­helyi művelődés időszerű fel­adatai” címmel tartott elő­adást, Török Iván pszicho­lógus, a Munkaügyi Kutató Intézet munkatársa a pro­paganda és a meggyőzés lé­lektani összetűzéseiről be­szélt előadásában. EGY MONDATBAN — Tegnap elutazott Buda­pestről az Ott Elespuru Re- voredo hadseregtábornok, perui oktatási miniszter ál­tal vezetett delegáció. — Tegnap Budapesten, a Semmelweis Orvostudomá­nyi Egyetem Nagyvárad téri elméleti épületében befeje­ződött a 4. európai immuno­lógiai kongresszus. — Tegnap délelőtt a nagy- közönség előtt is kinyitotta kapuit az Agromasexpo és a Construma nemzetközi szak- kiállítás. Kubai-magyar barátsági napok Kubai—magyar barátsági napok kezdődtek tegnap Jászberényben, a Cipőipari Vállalat pinceklubjában a KISZ városi bizottsága, a Déryné Művelődési Központ és a Cipőipari Vállalat közös szervezésében. A kiállítással egybekötött rendezvénysoro­zat megnyitójánt részt vett Bakó Gáspár, a városi párt- bizottság titkára, ö fogadta Jose Elias Planellset, a ku­bai nagykövetség másodtit­kárát, és tájékoztatta Jász­berény életéről, munkájáról. A kiállítás megnyitása után Jose Elias Planells tájékoz­tatta a résztvevőket országa politikai, gazdasági életéről, a XI. VIT előkészületeiről. Este a Cipőipari Vállalat és a városi szocialista brigád­klub vendégeként Horváth János, a televízió szerkesztő­riportere tartott élménybe­számolót kubai útjairól. Hét­főn 17 órakor dolgozó fiata­lok estjére, kedden 16 óra­kor tanuló fiatalok délután­jára kerül sor.

Next

/
Oldalképek
Tartalom