Szolnok Megyei Néplap, 1978. április (29. évfolyam, 77-101. szám)

1978-04-01 / 77. szám

2 SZOLNOK MEGYEI NÉPLAP 1978. április 1 Kommentárunk Leonyid Brezsnyev Novoszibirszkben flz eskisehiri Phantomok Tegnap két Phantom típusú vadászbombázó szállt le Törökország­ban, az eskisehiri légi- támaszponton. Az An­karától 230 kilométerre fekvő repülőtéren a gé­peket nyomban közre­fogták, s az amerikai felségjel helyébe a tö­rököt festették. Kissé jelképes az ese­mény. Jól időzítették: a Phantomok akkor száll­tak le a török légitá­maszponton, amikor Warren Christopher amerikai külügyminisz­ter-helyettes e§y kül­döttség élén befejezte tárgyalásait Ankarában. Bár a török vezetőkkel folytatott eszmecseréiről csupán annyi ismeretes, hogy azokat Ankara po­zitívnak és konstruktív­nak minősítette, a Phan­tomok feltették a pon­tot az I-re. Annál is in­kább, mert a török ve­zérkar bejelentése sze­rint a kettőt további 38 gép követi a közeli hó­napokban. A ciprusi török part­raszállás óta mélyhűtött viszony Ankara és Wa­shington között túlélte a krízist, s az utóbbi napokban „olvadásnak” indult. Ecevit kormány­fő a múlt héten még rendkívül borúlátóan nyilatkozott az Egyesült Államokhoz fűződő kap­csolatokról: szerinte An­kara belefáradt a fegy­verembargó feloldásá­nak kivívásába. Persze Ecevitnek tel­jesen igaza volt abban, hogy Törökország biz­tonsága nem függhet teljes mértékben az USA-tól és a NATO-tól. A török fenyegetés azonban úgy látszik, ha­tott. Az általában nagyte­kintélyűnek tartott New York Times aligha vé­letlenül szentelt pénteki számában vezércikket a török—amerikai kapcso­latoknak. Burkolt fenye­getésnek is beillik a ve­zércikk megállapítása, miszerint a törökök ki­lépése a NATO-ból két­ségtelenül sokba kerül­ne az USA-nak. de Tö­rökország járna rosz- szabbul, ha a nyugat­tal fenntartott kapcsola­tai gyengülnének. Ankara gazdasági gondjai, föltartózha- tatlanul növekvő inflá­ciós rátája, állandósult energiahiánya, a mun­Leonyid Brezsnyev az SZKP főtitkára, a Szovjet­unió Legfelsőbb Tanácsa el­nökségének elnöke, a Szov­jetunió Honvédelmi Taná­csának elnöke, tegnap Di- mitrij Usztyinovnak az SZKP KB Politikai Bizottságának tgjának a Szovjetunió hon­védelmi miniszterének kísé­retében Novoszibirszk körze­tében meglátogatott egy ra­kétaegységet. A szovjet ve­zetők rész tvettek egy gya­korlaton. Az egység parancsnoka a harckészültség állapotáról jelentést tett Leonyid Brezs- nyevnek, és beszámolt a kor­szerű harci technika kezelő­iének elsajátításáról. A gyakorlat végén Leo­nyid Brezsnyev beszédet in­tézett a katonákhoz, tiszt- helyettesekhez és tisztekhez: „Éppen most vettünk részt a rakéta-ezred gyakorlatán. Magasfokú harckészültségről tettek tanúságot, bebizonyí­tották, hogy összehangoltan hozzáértéssel és tökélesen bánnak az önökre bízott korszerű és hatékony fegy­verekkel” — mondotta elöl­járóban az SZKP KB főtit­kára. A szovjet hadsereg alap­ját a harci technika úji esz­közei képezik. És a hadsereg minden szükséglete biztosí­tott — folytatta Leonyid Brezsnyev. „A szovjet had­sereg személyi állománya kiváló. Mindez lehetővé te­A berlini NDK—osztrák tárgyalások csúcspontjaként tegnap hosszú ideig tartó megbeszélést folytatott egy­mással Erich Honecker, az NSZEP KB főtitkára, az NDK Államtanácsának el­nöke és Dr. Bruno Kreisky osztrák szövetségi kancellár. A baráti légkörű találko­zón — amelyen részt vett többek között Willi Stoph miniszterelnök is — megelé­gedéssel állapították meg, hogy az NDK és Ausztria szi számunkra, hogy szilár­dan és hatékonyan megvéd- jülc hazánkat. Önök a szov­jet nép bélrés építőmunkája felett őrködnek — állapí­totta meg Leonyid Brezs­nyev, majd rámutatott: a Szovjetunió sohasem a fegy­verkezés kedvéért fegyver­kezett fel, sohasem volt és nem is lesz a fegyverkezési hajsza ösztönzője. A kato­nai területen elért sikerek célja az, hogy biztosítsuk a magunk és szocialista bará­taink védelmét egy esetle­ges agresszióval szemben, bárhonnan induljon is az ki. Leonyid Brezsnyev, az SZKP Központi Bizottságá­nak főtitkára, a Legfelsőbb Tanács Elnökségének elnöke — szibériai körútja során — pénteken Novoszibirszkben felszólalt a megyei párt- és gazdasági aktíva gyűlésén. Leonyid Brezsnyev alá­húzta : az eddig elért ered­mények ellenére még töb­bet kell tenni annak érde­kében, hogy a tudomány vívmányait a gyakorlatban alkalmazzák a fűtőanyag- és energetikai problémák meg­oldásában, a geológiai fel­tárásokban, a petrolkémiá­ban, a gépgyártásban és más területeken. Továbbra is ab­ban az irányban kell mun­kálkodni — mondotta Leo­nyid Brezsnyev —, hogy a tudósok aktívan közremű­ködjenek a tudomány és a gyakorlat összehangolásában, s ezáltal előmozdítsák az ország termelő erőinek fej­lesztését. kapcsolatai a két állam, a két nép javára kedvezően fejlődnek, és hozzájárulnak az enyhülési folyamathoz is. A két államférfi egyetértett abban, hogy a békés egy­más mellett élés elve és a helsinki záróokmány egésze lehetőségeket nyújt a két ál­lam együttműködésének to­vábbfejlesztéséhez. A Honecker—Kreisky ta­lálkozó előtt befejeződtek a hivatalos NDK—osztrák kor­mányfői tárgyalások. kanélküliek számának emelkedése ellen Ecevit aligha talál más gyógy­irt, mint az újabb és újabb külföldi kölcsönt. Miután az ország hitele alaposan megcsappant, Washington jóindulata nélkül kevés reménye lenne a támogatás el­nyerésére. A pénteken érkezett két Phantom alighanem ennek a jó- szándéknak a hírnöke. Erich Honecker és Kreisky tárgyalásai Erich Honecker, a NSZEP főtitkára, az NDK államelnöke pénteken Berlinben fogadta Dr. Bruno Kreisky osztrák kancellárt. ROMA Az Olaszországot kormány­zó kereszténydemokrata párt (DC) vezetősége nem tartja lehetségesnek, hogy enged­jen Aldo Moro elrablóinak és eleget tegyen zsarolásuk­nak. Erről a párt hivatalos lapja, az II Popolo ír pénte­ki vezércikkében PEKING Pénteken Pekingiben befe­jeződték a kínai—thaiföldi hivatalos tárgyalások. Kri- angszk Csamanand tábornok, a Thaiföldi Királyság minisz­terelnöke két alkalommal tárgyalt Teng Hsziuo-ping miniszterelnök-helyettessel bilaterális és nemzetközi kér­désekről. A thaiföldi kor­mányfőt fogadta Hua Kuo- feng, a KKP KB elnöke, mi­niszterelnök, valamint Je Csien-Jing, a Kínai Országos Népi Gyűlés Állandó Bizott­ságának elnöke. BRASILIA A brazil fővárosban csü­törtökön közös közleményt adtak ki Carter amerikai el­nök látogatásáról. A nem sok konkrétumot tartalmazó köz­lemény hangoztatja, hogy a két államfő kölcsönösen hasznosnak értékelte az őszinte, udvarias és a kölcsö­nös tisztelet légkörében le­zajlott tárgyalásokat. LENINGRAD Grigorij V. Romanov, a Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bizottsága Politikai Bizottságának tag­ja, a leningrádi területi párt- bizottság első titkára pénte­ken a Szmolnijban fogad­ta Marjai Józsefet, a Ma­gyar Népköztársaság nagy­követét a Szovjetunióban, aki hivatalos látogatáson tar­tózkodik Leningrádban. A szívélyes, baráti hangulatú megbeszélésen részt vett Go­lub Mihály, a Magyar Nép- köztársaság újonnan meg­nyílt leningrádi főkonzulátu­sának vezetője. Marjai Jó­zsef pénteken a leningrádi Bantáság Házában fogadást adott a felszabadulás 33. év­fordulója és a Magyar Nép- köztársaság leningrádi fő­konzulátusának megnyitása alkjaiméból. Haieröcsökkentés A165. plenáris ülés Becsben Weizman „titokzatos” kairói útja Csütörtökön Bécsben meg­tartották a közép-európai fegyveres erők és fegyverzet kölcsönös csökkentéséről fo­lyó tárgyalássorozat 165. ple­náris ülését. A Nyikolaj K. Taraszov szovjet nagykövet elnökletével folyó (tanácsko­záson felszólalt Emil Keblu- sek nagykövet, Csehszlová­kia képviselője. A csehszlovák delegátus kifejtette, hogy a nyugati or­szágok úgynevezett közös maximális haderőlétszám- szint elmélete ellentmond a csapatok és fegyverzet csök­kentése elvének, mert lehe­tőséket ad arra, hogy egyes országok a jelenleginél is magasabb szintre emeljék erőik létszámát. Ez viszont megbontaná a katonai erők jelenlegi egyensúlyát a csök­kentés tervezett körzetében. Keblusek nagykövet a to­vábbiakban kifejezte remé­nyét, hogy a közelmúltban kölcsönösen előterjesztett ki­egészítő létszámadatok lehe­tővé teszik a NATO-országok számára a Varsói Szerződés fegyveres erőinek létszámá­val kapcsolatos téves becslé­sük felülvizsgálását. Ez jó feltételeket teremtene ahhoz, hogy haladás történjék a fegyveres erők és fegyverzet kölcsönös csökkentésének alapvető kérdéseiben is. A haderőcsökkentési tár­gyalások következő plenáris ülését a jövő héten, csütör­tökön tartják a bécsi Hof- burgban. Szovjet—magyar idegenforgalom Háromnapos munkaérte­kezleten értékelték Moszk­vában a szovjet és magyar idegenforgalom (vezetői a két ország közötti turizmus alakulását. A megbeszélésről Valen- tyin Lebegyev, a Szovjet Idegenforgalmi Főigazgató­ság alelnöke, az Inturiszt Igazgatóságának elnöke és Szurdi István, az Idegenfor­galmi Tanács elnöke jegyző­könyvet írt alá pénteken Moszkvában. Szurdi István, az MTI moszkvai tudósítójának el­mondta, hogy a két ország idegenforgalmi szakemberei pozitívan értékelték az 1976 —1977. évi turistaforgalom eredményeit. 336 ezer szov­jet állampolgár járt tavaly Magyarországon és 180 ezer magyar töltött hosszabb- rövidebb időt a Szovjetunió­ban. Ezer Weizman izraeli had­ügyminiszter pénteken dél­ben, 24 órás egyiptomi lá­togatását befejezve, vissza­tért Izraelbe, és azonnal fel­kereste Begin miniszterel­nököt, hogy beszámoljon tár­gyalásairól. Szadat elnökkel is találkozott és két alka­lommal tárgyalt Gamazi hadügyminiszterről. Weizman nem nyilatkozott a sajtónak, elutazásakor és érkeztekor még csak a re­pülőtérre sem engedték be az újságírókat. Kairóban ti­tokban tartották az elutazás időpontját. Hivatalos ma­gyarázatot nem adtak a szi­gorú titoktartásra. A különutas irányvonal nyilvánvaló kilátásfalansága ellenére Egyiptom továbbra is ragaszkodik az Izraellel megkötendő alkuhoz. Ezt ta­núsítja Ezer Weizman izrae­li hadügyminiszter kairói lá­togatása is, melyre az egyip­tomi vezetés meghívására került sor. A látogatás cél­ja — feléleszteni a zsákut­cába jutott egyiptomi—izrae­li tárgyalásokat — mutat rá Szergej Sztoklickij, a TASZSZ gazdasági szemle­írója. Szadat külpolitikai irány­vonalának indítékait Egyip­tom szociális és gazdasági helyzetében kell keresni — írja Sztoklickij. A „nyitott kapuk” politikájának kudar­ca és Szadat szenzációhajhá- szó jeruzsálemi zarándokla­ta nem véletlenül esnek egy­be. Lemondott a francia kormány Lemondott a francia konmány. A képen Raymond Barre mi­niszterelnök a kabinet ülése után. (Telefotá - KS) A francia kormány tegna­pi rendkívüli ülésén Ray­mond Barre miniszterelnök benyújtotta kormányának le­mondását. A lemondást Giscard d’Estaing állam­fő elfogadta. Giscard d’Estaing francia köztársasági elnök pénteken a késő délutáni órákban is­mét Raymond Barre minisz­terelnököt bízta meg a leg­utóbbi nemzetgyűlési vá­lasztások után megalakítan­dó új kormány vezetésével — jelentették hivatalos for­rásból. Megkezdődött az indiai kommunisták kongresszusa Tegnap megkezdte mun­káját az Indiai Kommunis­ta Párt XI. kongresszusa az észak-indiai Punjab állam­beli Bathindában. A kongresszust Avtar Singh Malhotra, az indiai kommunisták Punjab állam­beli szervezetének vezetője, az IKP Központi Végrehajtó Bizottságának, a párt Orszá­gos Tanácsának tagja, a kongresszus szervező bizott­ságának elnöke nyitotta meg. Megnyitójában kiemelte, hogy az indiai kommunis­ták jelenlegi kongresszusá­nak fontos szerepet kell ját­szania a széles dolgozó tö­megek mozgósításában a lét­érdekeiért, a politikai és gazdasági jogaiért vívott harc fokozása érd,ekében. Az IKP XI. kongresszusán több, mint 30 testvérpárt küldöttséggel képviseltette magát. tíz éve történt ,Végre szabad vagyok!” „Álmot látok, egy olyan Amerikát, amelyben a sze­gények és a gazdagok, a fe­hérek és a feketék nemcsak a törvény előtt, hanem az életben is egyenlőek.” Mar­tin Luther King szavai ezek. Csaknem 15 éve azon az em­lékezetles washingtoni pol­gárjogi tömegtüntetésen hangzottak el, amelyen mint­egy negyedmillió ember emelt szót az amerikai né­gerek jogaiért. A tüntetés szónoka. Mar­tin Luther King akkor már hét éve szervezte, irányítot­ta a faji megkülönböztetés elleni küzdelmet az Egyesült Államokban. A nevét mé° 1956-ban ismerte meg a vi­lág, amikor az Alabama ál­lambeli Montgomeryben egy helyi megmozdulás eredmé­nyeként az amerikai Dél történetében először indult útjára olyan autóbusz, ame­lyen fehérek és feketék egy­aránt utazhattak. Az autó­buszbojkott, amelyet Martin Luther King vezetett siker­re. az amerikai polgárjogi küzdelem első jelentős ak­ciója volt. Hatására erősö­dött meg a mozgalom, s lett az addig ismeretlen baptista lelkészből világszerte ismert és tisztelt polgárjogi vezető. Martin Luther King őszin­tén hitt abban, hogy az amerikai négerek erőszak nélkül, békés úton is ki­vívhatja! szabadságukat. A mozgalmat is ebben a szel­lemben irányította, jóllehet a montgomery-i akció után ő és családja nemcsak Ala­bama államban, hanem az Egyesült Államok egész te­rületén állandó életveszély­ben volt. Naponta kapott fe­nyegető leveleket, telefonhí­vásokat, többször letartóz­tatták, nyilvánosan megrá­galmazták. A küzdelmet mégsem adta fél. Amikor 1963-ban Kennedy elnök ha­láláról, a dallasi gyilkosság­ról értesült, csupán ennyit mondott feleségének: „Ez történik majd vélem is.” És, hogy ennek a megér­zésnek volt létjogosultsága, mi sem bizonyítja jobban, mint az azóta nyilvánosság­ra került részletek a Szövet­ségi Nyomozó Iroda tevé­kenységéről. A tényeknek e napvilágra került töredékei­ben Martin Luther King ne­ve többször is szerepel. Ed­gar Hoover, az FBI egykori nagyhatalmú igazgatója már 1961-ben azt mondta Kingről. hogy „nem jó ember”. „Meg kell akadályozni, hogy King Messiássá váljék, aki képes egyesíteni és felvillanyozni a fekete nacionalista csopor­tokat.” A dokumentum, amelyből a részlet való, s amely nyilvánvalóan árulko­dik arról, mire is gondolt Hoover, 1968 márciusában készült. Martin Luther Kin- get 1968. április 4-én este gyilkolták meg. Az az ember, aki annyira irtózott az erő­szaktól. az erőszak áldozata lett — a gyilkos golyó a No- bel-békedíjas polgárjogi ve­zetőt szállodai szobájának erkélyén érte Memphisben. Az állítólagos gyilkost, James Earl Rayt miután haj­landó volt bűnösnek vallani magát, 99 évi börtönre ítél­ték. „A magányos gyilkos” azóta többször is kérte ügye újratárgyalását, de hiába ... Martin Luther King szülő­helyén. Atlantában egy sír­hant áll a néger gettó köze­pén. A kövön fekete betűk: Martin Luther King — 1929 —1968, s alatta egy négyso­ros vers: „Végre szabad — Végre szabad — Hála a min­denható istennek — Végre szabad vagyok.” K. M.

Next

/
Oldalképek
Tartalom