Szolnok Megyei Néplap, 1978. április (29. évfolyam, 77-101. szám)

1978-04-01 / 77. szám

XXIX. évf. 77. szám, 1978. április 1., szombat A MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁG ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA VÁLLALATI KÖRKÉP Teljesítette negyedévi tervét a Új típusú tűzhelyek Salgótarjánból Az első negyedév befejeztével az MTI munkatársai né­hány vállalattól tájékoztatást kértek a három hónap eredmé­nyeiről, a magasabb követelményeknek megfelelő legfonto­sabb intézkedéseikről és azok végrehajtásáról. Az eddigieknél nagyobb teljesítményű, mégis 30 szá­zalékkal könnyebb kazánok sorozatgyártását kezdték meg a Láng Gépgyárban. A vál­lalat eddig 46 új típusú ka­zánra kapott rendelést. Időarányosan teljesítette esedékes tervét, csaknem 4 milliárd forint értékű ter­méked, köztük 6500 Diesel­motort, 20 ezer futóművet, 215 kamiont és másfélszáz 180 lóerős traktort állított elő az első negyedévben a Rába Magyar Vagon- és Gépgyár. Egyik legfontosabb eredményük, hogy sikerült megoldaniuk a korábbi évek legnagyobb problémáját, az alkatrész-utánpótlásit. Több mint félmilliárd forint ér­tékű alkatrészt szállítottak hazai és külföldi vásárlóik­nak, ezzel is szilárdítva pia­ci tekintélyüket, termékeik üzemképességét. Az elmúlt három hónap­ban alig fele annyi rekla­máció érkezett a Sabaria Cipőgyárba, mint egy évvel ezelőtt — a vállalat vezetői ezt a változást tartják leg­főbb eredményüknek. Radi­kális technológiai változáso­kat vezettek be, megváltoz­tatták a ragasztási folyama­tot, ami az egyik legfőbb oka volt a hibáknak. A ja­vulás most már határozot­tan érzékelhető, a cipők 94 százaléka első osztályú. Nyolc évi következetes műszaki fejlesztés eredmé­nyeként az első negyedévben új elektromos és gáztűzhely­család próbasorozatának gyártása kezdődött meg a Lampart Zománcipari Mű­vek salgótarjáni gyárában. Az új termékcsalád lénye­gében valamennyi háztartás igényét kielégíti. S minden piacon nagy keresletre szá­míthat, mert 15 változatot foglal magában és felveszi a versenyt a legjobb európai termékekkel. Tömegszerű gyártásának mégkezdése után az ÉG—750-es típusú tűzhelycsalád folyamatosan felváltja a Komfont tűzhe­lyeket. A vállalat készül a további fejlesztésre: olyan kombinált sütő-főzőkészülék kialakítására, amely egyesí­ti magában a gáz- és az elektromos tűzhely előnyeit. A Péti Nitrogénművek az első negyedévben több mint háromszázezer tonna műtrá­gyát, pétisót és karbamidot állítottak élő, vagyis jóval többet, mint bármelyik ko­rábbi év hasonló időszaká­ban. S a minőség javításá­ban is rekorderedmény szü­letett. Olyan talaj tápláléko­kat készítettek elő, amelyek hosszabb tárolás után sem tapadnak össze, a gördülé­keny szemcsék megőrzik jó­tulajdonságaikat. Ezt főként a Zsiramin nevű kezelő­anyagnak köszönhetik, amelynek gyártását ugyan­csak megkezdték. EGY MUNKANAP „FÉNYKÉPE” Mit csinál a párttitkár? 3. oldal TUDOMÁNY­TECHNIKA 4. oldal A FASIZMUS VÉGNAPJAI MAGYARORSZÁGON Befejező rész 5. oldal Ülést tartott az Elnöki Tanács A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa tegnap ülést tartott. Kegyelettel megem­lékezett elhunyt tagjáról, Ortutay Gyuláról. A Szekszárdi Állami Gazdaságban hetven hektár területen szőlőt telepítenek. Ehhez három- százezer köbméter földet mozgatnak meg a munkagépek. Törvényerejű rendeletet alkotott a Polgári Törvény- könyvnek a külgazdasági kapcsolatokra történő alkal­mazásáról. Figyelemmel a külgazdasági kapcsolatok sa­játos szempontjaira, a jog­szabály kiegészíti a Polgári Törvénykönyv egyes rendel­kezéseit, illetve biztosítja az azoktól való eltérést. Szabá­lyoz egyes, a külgazdasági kapcsolatokban rendszeresen jelentkező szerződéstípuso­kat, így a kereskedélmi kép­viseletet és a szerviz-szol­gálatot. Az Elnöki Tanács határo­zatot hozott a felszabadulá­sunk 33. évfordulója alkal­mából adományozott kitün­tetésekről, majd hozzájárult az Eötvös Loránd Tudo­mányegyetemen három, a pécsi tudományegyetemen egy, a Semmelweis Orvostu­dományi Egyetemen pedig két végzős hallgató kitünte­téses doktorrá avatásához. Végül bírákat mentett fel és választott meg. LAZAR GYÖRGY LÁTOGATÁSA Lázár György, az MSZMP Politikai Bizottságának tag­ja, a Minisztertanács elnöke tegnap egésznapos látogatást tett a főváros IX. kerüle­tében. A program első ál­lomása a Marx Károly Köz­gazdaságtudományi Egyetem volt. Lázár György találkozott az egyetem párt-, állami és tömegszervezeti vezetőivel, valamint a hallgatók képvi­selőivel. Tájékozódott az ok­tató-nevelő és tudományos kutatómunka helyzetéről, időszerű feladatairól. Dél­után a Politikai Bizottság tagja felkereste az Iparmű­vészeti Múzeumot, majd a kerületi pártszékházban ta­lálkozott a városrész párt-, állami, társadalmi és tömeg­szervezeti vezetőivel. ÚJSÁGÍRÓK KITÜNTETÉSE Tegnap a Parlamentben Várkonyi Péter államtitkár, a Minisztertanács Tájékozta­tási Hivatalának elnöke ki­tüntetéseket adott át újság­íróknak. Az ünnepi esemé­nyen jelen volt Aczél György, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Mi­nisztertanács elnökhelyette­se, Győri Imre, az MSZMP Központi Bizottságának tit­kára, Grósz Károly a Köz­ponti Bizottság osztályveze­tője és Fodor László, a Köz­ponti Bizottság osztályve­zető-helyettese. Rózsa Ferenc-dijat kapott Hajdú János, a Népszabad­ság munkatársa; Koncz Ist­ván, a Népszabadság rovat­vezető-helyettese; Köves Ti­bor, az MTI külpolitikai szerkesztőségének főszerkesz­tője; Paizs Gábor, az Esti Hírlap főszerkesztő-helyette­se; Rajk András, a Népszava főmunkatársa; Rapcsányi László, a Magyar Rádió fő­munkatársa; Várkonyi Mar­git, a Hétfői Hírek főszer­kesztő-helyettese és Vigovsz- ki Ferenc, az MTI Fotó fő­munkatársa. ÜNNEPSÉG AZ MSZBT SZÉKHAZÁBAN Tegnap a Magyar—Szovjet Baráti Társaság székházában bensőséges ünnepségen em­lékeztek meg hazánk felsza­badulásának 33. évforduló­járól. Az ünnepségen — amelyen részt vett — Vla­gyimir Jakovlevics Pavlov, a Szovjetunió magyarországi nagykövete és Jurij Andre- jevics Naumenko vezérezre­des, a Varsói Szerződés egye­sített fegyveres erői parancs­nokának magyarországi kép­viselője — Nagy Mária, az MSZBT főtitkára, a társaság aranykoszorús jelvényét nyújtotta át a Szovjetunió magyarországi nagykövetsé­ge és kereskedelmi kiren­deltsége több munkatársá­nak. VÉGSŐ BÚCSÚ ORTUTAY GYULÁTÓL Családtagjai, barátai., mun­katársai, a magyar tudomá­nyos élet képviselői kísér­ték utolsó útjára tegnap Or­tutay Gyula akadémikust, országgyűlési képviselőt, a Népköztársaság Elnöki Ta­nácsának tagját, a Hazafias Népfront Országos Tanácsá­nak alelnökét, a Tudomá­nyos Ismeretterjesztő Társu­lat elnökét, az MTA népraj­zi kutatócsoportjának igaz­gatóját. A Mező Imre úti temető díszravatalozójában a gyászdrapériával bevont, koszorúkkal övezett ravatal­nál párt és állami életünk, a Magyar Tudományos Aka­démia vezetői, tudományos életünk jeles képviselői áll­tak díszőrséget. Több diplo­máciai képviselet vezetője is lerótta kegyeletét. Ortutay Gyulát a sírkert tudós-parcellájában helyez­ték örök nyugalomra. TÁBORNOKI KINEVEZÉSEK, KITÜNTETÉSEK Hazánk felszabadulásának 33. évfordulója alkalmából tegnap kitüntetési ünnepsé­get «tartott a Honvédelmi Mi­nisztérium. Az ünnepségen megjelent Biszku Béla, az MSZMP Politikai Bizottsá­gának tagja, a Központi Bi­zottság titkára, ott voltak a társfegyveres testületek ma­gas beosztású képviselői, és a Honvédelmi Minisztérium katonai tanácsának tagjai. Az ünnepségen Czinege Lajos vezérezredes, honvé­delmi miniszter tábornoki kinevezéseket, kitüntetéseké*: adott át. A kunszentmártoni járási Vas- és Faipari Szövetkezet cibak- házi telepén jó munkalehetőséget találtak az asszonyok. Márciustól itt rakják össze a szövetkezet régi exportcikkének, a facsipeszeknek egy részét Az ünnepen is a határban a gabonaföldeket Meggyorsítják a tavasziak vetését A melegre fordult március végi időjárásban direktbe kapcsolták nagyteljesítmé­nyű szóróberendezéseiket a tiszai öntözőgazdaságok, s a tűző napban megjelentek a mesterséges szivárványok a tiszazugi gabonaföldek felett. Mivel jelenleg 100—120 mil­liméter a talaj csaDadék- hiánya, teljes nagyüzemmel adagolják a vizet az őszi kalászosokra. A Tisza II. víz­lépcső rendszerére kapcsolt tizenöt, automatizált beren­dezéssel olyan tározó jelle­gű öntözést végeznek, hogy a növényzet számára a ké­sőbbi száraz periódusban is legyen nedvesség. A gabona­vetések egyébként jól telel­tek, s a tervszerű koratava­szi öntözés csak tovább ja­vítja a biztató terméskilá­tásokat. Ha egy-két héten belül nem hullik csapadék, az ön­tözőberendezéseket a tavaszi vetések kelesztő öntözésére csoportosítják át. Erre bizo­nyára szükség is lesz. mert a TÖGF gazdaságaiban meg­lehetősen száraz talajba ke­rülnek a magvak. A szocia­lista munkaversenyben dol­gozó mezei brigádok egyéb­ként két műszakkal gyorsít­ják az idiőjárás miatt kissé megkésett tavasziak vetését. A borsó és a tavaszi árpa már a kelés stádiumában van. A 2500 hektár cukor­répa és a 700 hektár fű- szerpaprika vetnivalója is napról napra csökken. A nagyteljesítményű géplán­cokkal végzett munkát úgy ütemezik, hogy egy hét alatt minden koratavaszi növény magja a földben legyen. A tiszaföldvári Lenin Tsz, a mezőhéki Táncsics Tsz és a többi tiszazugi gazdaság brigádjai úgy határoztak, hogy a hétfői pihenőnapon is dolgoznak a határban. Tiszamenti Vegyiművek Szennyvíztisztítót helyeztek üzembe Az utóbbi hét esztendő alatt több mint nyolcmil­lió forint szennyvízbírsá­got vetettek ki az illeté­kes hatósági szervek a Ti­szamenti Vegyiművekre. Tulajdonképpen a bírság mértéke még nagyobb lett volna, ha a vállalat saját erejéből, különböző technoló­giai utasításokkal a komplex víztisztítómű elkészültéig nem mérsékeli a vízbe kerü­lő mérgező anyagokat. Az új mű végülis hosszú idő, ke­rék hét esztendő alatt elké­szült, és március 23-án le­folytatták az üzembe helye­zési eljárást. A hiánypótlá­sok utón az üzemeltetők most már csak abban bíznak, hogy a hosszú idő után elkészült beruházás betölti feladatát, s ha rendkívüli üzemi meg­hibásodás nem jön közbe, zavartalanul üzemel. A vegyiművek csaknem 80 millió fórint költséggel épült szennyvíztisztító műve ugyanis az ország egyik leg­korszerűbb üzemi rendszere, amely a Szervesvegyipari Kutató Intézet technológiája és a MÉLYÉPTERV kiviteli dokumentuma alapján ké­szült. Automatikus műkö­déssel elejét veszi, hogy a ve­gyi üzemekben felhasznált nagytömegű víz, sav, fluor, króm, arzén és más mérgező tartalma szennyezze a kör­nyezetet, fertőzze a Tisza élővilágát. A víztisztítómű kapacitására jellemző hogy óránként több mint ezer köb­méter vízből szűri ki a mér­gező anyagokat, és azt egy tárolóba gyűjti. Legjobban a négy kénsavüzem veszi igénybe, mivel az óránként kibocsájtott savas víz meny- nyisége olykor megközelíti-a 800—1000 köbmétert is. Az áprilistól üzemszerűen működő berendezések gya­korlatilag biztosítják, hogy csak olyan iparilag felhasz­nált víz kerüljön vissza a fo­lyóba, amelynek mérgező anyag tartalma az előírt ha­tárérték alatt van. A válla­lat műszaki gárdája most azon dolgozik, hogy a fel­használt ipari vízből a szennyvíztisztító mű által külön választott vegyihulla­dékokat is hasznosítsa. A kezdeti próbálkozások siker­rel kecsegtetnek.

Next

/
Oldalképek
Tartalom