Szolnok Megyei Néplap, 1977. június (28. évfolyam, 127-152. szám)

1977-06-01 / 127. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! Árasztják a rizstáblákat ■megkezdődött az ártéri területek talajmiiuelése Az elmúlt napok időjárá­sa megyeszerte kedvezett a még hátralévő tavaszi me­zőgazdasági munkáknak. A tsz-ek és állami gazdaságok —, a vizesebb területek ki­vételével — az időszerű ten­nivalók zömét elvégezték. Ha nagyobb csapadék nem lesz, a következő napokban sor kerül a vízjárta terüle­tek megmunkálására is, aho­vá a népgazdaság; érdekek­nek megfelelően rövidte­nyészidejű kukoricát vetnek a gazdaságok. A tavaszi munkákról szólva ki kell emelni a rizstermelő gazda­ságokat. Ismeretes, hogy Szolnok megye nagykunsági és tisza- menti részén termelik az ország rizsének megközelí­tően kétharmadát. A közel 16 ezer hektár vízigabona időbeni elvetése bravúros munkát követelt meg a tsz- ektől és állami gazdaságok­tól. Ami néhány héttel ez­előtt még lehetetlennek lát­szott, kemény helytállással május 22-re befejezték a rizsvetést. lfetés repülőgéppel Átlagos tavaszon ez a tel­jesítmény természetes, az idén azonban kiemelkedő produktumnak számít. Ások téli és tavaszi csapadék leg­jobban a rizsföldeket súj­totta. Április végén a táb­lák egy részén még víz állt, más részén pedig olyan ra­gadós, mély volt a talaj, hogy megfeneklettek az erő­gépek. A rizsvetésre össz­pontosított gépek kezelői szinte emberfeletti munkát végeztek, éjjel-nappal dol­goztak a földeken. hogy így pótolják a munka las­súbb üteméből származó ké­sedelmet. Az összefogásból ezúttal is jól vizsgáztak a gazdaságok. Karcagon, Me­zőtúron és Kisújszálláson például a rizstermelő üze­mek egymást kölcsönösen segítve tették földbe a ma­got. Ahol géppel nem lehe­tett rámenni a táblákra, ott kényszerűen repülőgépről felszíni vetést végeztek. A szolnoki Lenin Tsz Kőtelek­re, a törökszentmiklósi Ti- szatáj Tsz Kisújszállásra irányította át a repülőgépe­ket fiz állami gazdasagok példája Az összefogás, a jól szer­vezett munka azt eredmé­nyezte, hogy rövid idő alatt földbe került mindenütt a mag. Különösen kiemelkedő a karcagi Magyar—Bolgár Barátság Tsz, az ország leg­nagyobb rizstermelő gazda­ságának a munkája, a több mint 3500 hektár rizst a nehézségek ellenére 10 nap alatt elvetették. A vetést először a kelesztő árasztás követte, s jelenleg már má­sodszor. illetve harmadszor árasztják a bevetett táb­lákat. Az egyéb mezőgazdasági munkák terén az állami gazdaságok járnak elő jó példával. A cukorrépa, a kukorica, a napraforgó és a zöldségfélék vetését, il­letve ültetését befejezték, napraforgóból 3,3 százalék­kal többet vetettek a terve­zettnél. Ez idő szerint némi talajművelés, illetve silóku­korica vetés van még hát- ra. Kelesztő öntözés A lucerna betakarítására az idő igen kedvező. A tsz- ek az értékes szálastakar­mány 88, az állami gazda­ságok 95 százalékát, takarí­tották be. A várható termés- mennyiség — szénaértékben — hektáronként átlagosan 19^21 mázsa körül alakul. Az utak, árokpartok, árvíz- védelmi töltések fűtermésé­nek háromnegyedrészét is lekaszálták. A jó termét biz­tosító területekről, elsősor­ban a háztáji gazdaságok nyertek táplálékban dús ta­karmányt. Ahol még leka- szálatlan területek vannak, ott a tanácsok intézkedése­ket tettek a fűtermés gyor­sabb betakarítására. A me­zőgazdasági üzemek az ön­tözést is megkezdték, mivel főleg a kötött talajok felső rétege kiszáradt. Tiszafüred, Karcag, Kisújszállás és Szol­nok térségében a kukorica, a napraforgó, a szója és a zöldség, kelesztő öntözését végzik. Kihasználni a lehetőségeket Munkaverseny-mozgalom a vasas üzemekben A „vasas” üzemek Szolnok megyében kivétel nélkül csatlakoztak a csepeliek munkaverseny-felhívásához. Vál­lalásaikban első helyen szerepel terveik teljesítése, túltel­jesítése. Célul tűzték a kollektívák a 2-3 százalékos anyag- és energiatakarékosságot, s a munkaidőalap 3-4 százalé­kos növelését. Mindennek természetesen feltétele: a terme­lékenység növelése, a minőség, a munkafegyelem javítása. A munkaverseny-mozga- lom elősegíti ezen feladatok megvalósítását. Szolnok me­gye „vasas” üzemeiben több, mint 800 szocialista brigád vesz részt a mozgalomban tízezret meghaladó taglét­számmal. Vállalásaik egyik lényeges pontja: részt venni a DH-munkarendszer beve­zetésében. A jászberényi Hű­tőgépgyárban, az Aprítógép­gyárban sikerrel megtették az első lépéseket. A Hűtő­ben DH-titkárságot hoztak létre, az Aprítóban pedig szá­mos intézkedés született a nagy termelékenységű gépek minél jobb kihasználására. A Vasas Szakszervezet az idén ünnepli százéves fenn­állását. A vállalatok a Nagy Októberi Szocialista Forrada­lom 60. évfordulója és a Va­sas Centenárium tiszteletére március 12-én kommunista műszakot tartottak. A bri­gádok általában 5—20 óra. társadalmi munkát végeztek. Megyénk vasas üzemeiben a dolgozók 80 százaléka mun­kálkodott az ünnepi műszak­ban. Több mint 18 millió fo­rinttal segítették a gyermek- intézmények, a munkáslaká­sok építését. A munkuverseny-mozga- lomba egyre több kollektíva kapcsolódik be. A verseny kihat a közösségek, a bri­gádtagok, a résztvevők gon­dolkodásmódjának fejleszté­sére, közéleti aktivitására. A vállalásokban fontos helyet kap a szakmai, politikai mű­veltség emelése. Kihelyezett általános iskola működik pél­dául az Alumíniumgyár ti­szafüredi gyárában, gimná­zium a jászberényi Aprító­gépgyárban, a Hűtőgépgyár­ban pedig kulturális osz­tályt hbztak létre. A brigádok vállalásainak teljesítéséhez szükséges fel­tételeket nem mind.en üzem­ben biztosították, 'ezek közé tartozik például a KAEV mezőtúri gyára. Máshol né­hány kollektíva vállalása nem eléggé konkrét vagy ép­pen nem a termelési felada­tokhoz kapcsolódik. Több vállalatnál az újítási elő­adók hiánya vagy gyakori cseréje, az értékelések elhú­zódása miatt az/újítói kedv is megcsappant. Ezek a hiá­nyosságok előfordulnak, de nem általánosak és szerve­zettebb irányítással megvál­toztathatók. Minél teljeseb­ben ki kell használni a szo­cialista munkaversenyben rejlő lehetőségeket. Fokozott gondot kell fordítani az élen­járók erkölcsi, anyagi meg­becsülésére. A mozgalom se­gítéséhez többek között eze­ket a feladatokat jelölte ki a megyei operatív bizottság, amely a napokban tárgyalt a vasas üzemek munkaverse­nyéről. H. J. A SZERKESZTŐSÉG POSTÁJÁBÓL JOGSZABÁLY SZERINT 4. oldal A Fővárosi Vízművek csepeli ROCLA vasbeton csőgyártó üzemében acélsablonban készítik a nagy átmérőjű vas­betoncsöveket. A ROCLA-csövek egyaránt alkalmasak ivó­víz, iparivíz vagy szennyvíz elvezetésére. 1000 mm-től 2200 rhm-ig, hétféle átmérőben az idén több mint 5500 darab csövet készítenek Szecskázzák a zöld takarmányt a fegyverneki Arany Kalász Tsz-ben Ára: 80 fillér SZOLNOK MEGYEI XXVIII. évf. 127. sz. 1977. június 1., szerda A MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁG ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA ÜDVÖZLŐ TÁVIRAT Losonczi Pál, az Elnöki Tanács elnöke a Tunéziai Köztársaság nemzeti ünnepe alkalmából táviratban üdvö­zölte Habib Burgiba köztár­sasági elnököt. APPARÁTUSI ÉRTEKEZLET A MEGYEI NEB-NÉL Tegnap délelőtt apparátusi értekezletet tartott a Szolnok megyei Néoi Ellenőrzési Bi­zottság. Megtárgyalták a né­pi ellenőrzés 1976. évi műkö­déséről szóló jelentést, meg­beszélték a közérdekű beje­lentések és panaszok elinté­zésének egyes kérdéseit. Kü­lön napirendi pontként fog­lalkoztak a népi ellenőrzés 1976. évi tájékoztató tevé­kenységével, ezen belül a sajtóban, és a sajtón kívüli szóbeli tájékoztatás helyzeté­vel és további feladataival. AZ IDEI NYÁRON: 53 ÉPÍTŐTÁBOR Tegnap a Parlamentben dr. Nagy Sándor, a KISZ KB tit­kára és Nádor György, az Ál­lami Ifjúsági Bizottság titká­ra, valamint a felügyeleti mi­nisztériumok képviseletében dr. Kovács Imre, Sárosi Já­nos és Vrbán Lajos minisz­terhelyettesek aláírták a KISZ Központi Bizottsága és az Állami Ifjúsági Bizottság, illetve a felügyeletet ellátó minisztériumok közötti 1977 évi megáliavodásokat az ön­kéntes ifj”*sági építőtáboro­zásra vonatkozóan. Eszerint a KISZ 53 építőtábor számá­ra 39 700 fiatal mozgósítását vállalja, akik segítik majd a mezőgazdasági, út. és vasút­építési és egyéb népgazdasági feladatok megoldását. ORSZÁGOS BÁNYÁSZREKGRD A magyar bányászat törté­netében eddig példa nélkül álló munkatéljesítményt ért el egy mecseki bányászkol­lektíva a Nagy Októberi Szo­cialista Forradalom 60. évfor­dulójának tiszteletére indított verseny során. A Bányászati Aknamélyítő Vállalat mecse­ki körzetében dolgozó Zalka Máté szocialista brigád — a tervben előirányzott havi öt­ven méterrel szemben — má­jus folyamán 110 méter ak­nát mélyített. ÜDÜLŐSZÖVETKEZET Országosan egyedülálló üdülőszövetkezeti formát hoznak létre Bükk-fürdőn — közölték tegnap Szombathe­lyen a szövetkezeti építész szakemberek tanácskozásán. A lényeges, hogy egy üdülő­egység, vagy üdülőépület több család közös tulajdona lesz. így lehetővé válik az épüle­tek társadalmilag indokolt gazdaságos kihasználása a lé­tesítési költség pedig osztódik és szerényebb jövedelműek is hozzájutnak rendszeres üdülési lehetőségéhez. A lak­rész értékének egytizedét fi­zető szövetkezeti tag évi egy havi üdülőhasználati jogot vásárol. EGY MONDATBAN — KGST-tanácskozás kez­dődött tegnap Nyíregyházán és Békéscsabán. — Hazánkba érkezett Nyi- kolaj Blohin szovjet akadé­mikus, a Nemzetközi Lenin Békedíj Bizottság elnöke és Alekszandr Gurjanov, a bi­zottság titkára. — A MALÉV új légijárat indításával bővítette a ma­gyar—jugoszláv légihálózatQt. — Átadták a forgalomnak a sárvári Rába-hidat. — Ötnapos nemzetközi esz­perantó találkozó kezdődött tegnap Nyíregyházán.-— A vaskohászat fejleszté­séről tárgyalt tegnap az or­szággyűlés ipari bizottsága. — A Magyar Agrártudo­mányi Egyesület rendezésé­ben június 7-én mezőgazda- sági gépesítési konferencia kezdődik Sopronban. (Tudósítónktól) A népgazdasági energia- politikai és energiagazdál­kodási célkitűzések megva­lósulása érdekében a deb­receni Körzeti Energiafel­ügyelet. a Magyar Elektro­technikai Egyesület debrece­ni csoportjával 1969. óta rendszeresen minden évben energiagazdálkodási mun­kaversenyt szervez a tiszán­túli terület nagyobb ipar- vállalatai részére. A ver­seny célja a vállalati ener­giaköltség csökkentése, a felhasználás hatékonysá­gának növelése, az energia­takarékosság széles körű ki- terjesztése. 1976-ban a résztvevők kö­re már 27-re bővült, melyek közül Szolnok megyét 10 vállalat képviselte. Az 1976. évi energiagazdálkodási munkaverseny eredményé­nek értékelésekor az első helyezést a Tiszamenti Ve­foenergetikus és kollektívá­ja érte el. A TVM-nél az összenergia felhasználás egységára min­dig legkisebb értékű volt a Tiszántúlon, és még en­nél is további javulást ér­tek ell A második helyezést a Be­ton- és Vasbetonipari Mű­vek energetikus kollektívája érte el, PauluSz Sándor fő­energetikus vezetésével. Ötödik a Szolnoki Cukor­gyár energetikus kollektívá­ja Törőcsik István főenerge­tikus irányításával. A cukor­gyár eredményessége külö­nösképpen a villamos telje­sítménygazdálkodásban, va­lamint az alacsony össz­energia egységárban tűnt ki. A résztvevők 1977. évben is folytatják az energiagaz­dálkodási munkaversenyt a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 60. évfordulója tiszteletére. Első a Tiszamenti Vegyiművek Szocialista munkaverseny az energiagazdálkodásban gyiműveknél Szabó József

Next

/
Oldalképek
Tartalom