Szolnok Megyei Néplap, 1975. október (26. évfolyam, 230-256. szám)

1975-10-01 / 230. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK Ára: 80 fillér XXVI. évi. 230. sz. 1975. október 1., szerda EG V El PÁRT B IZOTTS ÁG.ÉS A ;M ÉG Y E I T A N A C S L A P, ' A ■ F. fi. Mimed Indiai államelnök befejezte magyarországi látogatását Tegnap délelőtt elutazott Magyarországról Fakhruddin Ali Ahmed, az Indiai Köztársaság elnöke és felesége, aki Losonczi Pálnak, a Népköztársaság Elnöki Tanácsa elnöké­nek meghívására hivatalos látogatást tett Magyarországon. Az indiai államelnökkel együtt elutazott kísérete is. 500 milliét érő társadalmi munka Ülést tartott a Hazafias Népfront Szolnok megyei bizottsága A Ferihegyi repülőtéren ünnepi külsőségek között, meleg baráti szeretettel bú­csúztatták az indiai nép kép­viselőit. A repülőtér homlok­zatát indiai és magyar zász­lók, hindi és magyar nyelvű búcsúmondatok díszítették. A búcsúztatáson megjelent Losonczi Pál, az Elnöki Ta­nács elnöke és felesége, Lá­zár György, a Miniszterta­nács elnöke, dr. Trautmann Rezső, az Elnöki Tanács he­lyettes elnöke. Nemeslaki Ti­vadar kohó- és gépipari, dr. Romány Pál mezőgazdasági és élelmezésügyi, Rödönyi Károly közlekedés- és posta­ügyi miniszter. Szépvölgyi Zoltán, a Fővárosi Tanács elnöke, Marjai József kül­ügyi államtitkár, dr. Túri Tegnap elutazott Buda­pestről a Szovjetunió Legfel­sőbb Tanácsának küldöttsé­ge, amely a magyar ország- gyűlés meghívására hivata­los, baráti látogatást tett ha- zánikban. A küldöttséget Fjotr Mironovics Maserov, az SZKP KB Politikai Bi­zottságának póttagja, a Leg­felsőbb Tanács elnökségé­rek tagja, a Belorusz Kom­munista Párt Központi Bi­zottságának első titkára ve­zette. A delegáció tagja volt K. Ny. Rudnyev, a Szövet­ségi Tanács tagja, automa­tizálási és műszergyártási miniszter, az SZKP Központi Bizottságának tagja, M. V. Tiltakozás Az Országos Béketanács elnöksége mély felháboro­dással fogadta a spanyol fa­siszta vérbíróság ítéletét az öt hazafi halálra Ítéléséről. A halálos ítéletek végrehaj­tását a haladó emberiség el­len elkövetett olyan bűn­ténynek tekintjük, amelyért a fasiszta hóhéroknak fe­lelniük kell a spanyol nép, s az egész emberiség előtt. A francoista rezsim a barbár gyilkosságokkal, amelyekkel korábbi gaztetteit tovább te­tézte, nem tudja megállítani a történelem kerekét. Mély­ségesen elítéljük a spanyol fasiszták újabb bűntettét, és követeljük valamennyi poli­tikai fogoly azonnali szaba­don bocsátását Pedagógiai intézetek vezetőinek tanácskozása Tegnap Budapesten, az Or­szágos Pedagógiai Intézet­ben megkezdődött nyolc szo­cialista Ország — Bulgária, Csehszlovákia, Lengyelor­szág, Magyarország, Mongó­lia, a Német Demokratikus Köztársaság, Románia és a Szovjetunió — központi pe­dagógiai intézetei vezetőinek V. tanácskozása. A három­napos tanácskozás első nap­ján dr. Hanga Mária oktatá­si miniszterhelyettes üdvözöl­te a résztvevőket, s tájékoz­tatta őket a magyar oktatás­Ferenc, a Magyar Népköz- társaság újdelhi nagykövete, valamint a politikai, a gaz­dasági és a kulturális élet számos más vezető személyi­sége, a tábornoki kar több tagja. Ott volt a búcsúzta­tásnál K. P. S. Menőn, az Indiai Köztársaság budapes­ti nagykövete. Jelen volt a budapesti diplomáciai kép­viseletek sok vezetője, vala­mint katonai és légügyi at­taséja. Elmentek a búcsúz­tatásra a budapesti indiai kolónia tagjai is. Díszjel harsant, majd a díszegység parancsnoka je­lentést tett az indiai állam­elnöknek. Felcsendült a ma­gyar és az indiai himnusz, közben 21 tüzérségi díszlö­vést adtak le az indiai ál­Pasov, a Szövetségi Tanács tagja, az Ukrán Kommunis­ta Párt Központi Bizottsá­gának tagja; A. K. Atahod- zsajev, a Szövetségi Tanács tagja, Sz. A. Atajam, a Nem­zetiségi Tanács tagja, a je­reváni Lámpagyár gépbeállí­tó szakmunkásnője, J. A. Ti- nuvere a Nemzetiségi Ta­nács tagja, az Észt Kommunista Párt Központi Bizottságának tagja. A küldöttséget a Ferihegyi repülőtéren Apró Antal, a Magyar Szocialista Munkás­párt Politikai Bizottságának tagja, az országgyűlés elnö­ke búcsúztatta. Ott volt az országgyűlés számos tisztség- viselője. ügy időszerű feladatairőL A tanácskozás első napirendi pontjaként V. N. Sztoletov, a Szovjetunió Pedagógiai Akadémiájának elnöke is­mertette a neveléstudomány előtt álló legfontosabb fel­adatokat. Ezután J. Volcsik, a lengyel oktatási miniszter első helyettese, a Pedagógiai Kutató Intézet igazgatója a padagógiai kutatások közép­távú tervének összehangolá­sával kapcsolatos javaslatait terjesztette elő. Kitüntetések múzeumi dolgozóknak Az országos múzeumi és műemléki hónap alkalmából Szocialista Kultúráért és Ki­váló Dolgozó kitüntető jel­vényt, valamint Miniszteri dicséretet kapott a múzeu­mok 64 dolgozója, akiket Ga- ramvölgyi József kulturális miniszterhelyettes köszöntött tegnap a minisztériumban tartott ünnepségein. A mi­nisztérium múzeumi főosztá­lyának 1975. évi nívójutal­mait 9 muzeológus kapta meg az eredményes tudo­mányos, gyűjtő, közművelő­dési, műtárgyvédelmi tevé­kenység elismeréseként. lamfő tiszteletére. Fakhrud­din Ali Ahmed — Losonczi Pál társaságában — ellépett a díszegység arcvonala előtt és köszöntötte a katonákat. Az Indiai Köztársaság elnö­ke ezután szívélyes búcsút vett a magyar közéleti sze­mélyiségektől. a diplomáciai képviseletek vezetőitől, tag­jaitól. A díszegység díszme­nete után úttörők virág­csokrokat nyújtottak át az indiai államelnöknek és kí­séretében levő személyisé­geknek, akik ezután elfog­lalták helyüket a különrepü- lőgépen. Fakhruddin Ali Ahmed a beszállás előtt ba­ráti kézfogással szívélyes bú­csút vett Losonczi Páltól. Néhány perc múlva a ma­gasba emelkedett a külön- gép, amelyet a magyar légi­erők vadászgépköteléke a határig kísért. Az indiai elnök látogatá­sáról közös közleményt ad­tak ki. Lázár György tagadta B. Castillát Lázár Gyögy, a Miniszter­tanács elnöke tegnap hivata­lában fogadta B. Castillát, a Kubai Köztársaság minisz­terelnökhelyettesét, a ma­gyar—kubai gazdasági és műszaki-tudományos együtt­működési bizottság kubai ta­gozatának elnökét. A szívé­lyes, baráti eszmecserén részt vett dr. Szekér Gyula, a Minisztertanács elnökhe­lyettese, az együttműködési bizottság magyar tagozatá­nak elnöke is. A tárgyalások jegyzőköny­vének aláírásával végétért Budapesten a magyar—ku­bai gazdasági és műszaki-tu­dományos együttműködési bizottság ötödik ülésszaka. A Parlament delegációs ter­mében tegnap délután írták alá a záróokmányt Az ünnepségen ismertették az év elején meghirdetett Tanító múzeum pályázat eredményét. A pályázaton részt vett 4-0 muzeológus és padagógus közül négyen el­ső, öten második és heten harmadik díjat nyertek. Intézetek kapcsolata Dr. Csikós Rezső, a Ma­gyar Ásványolaj és Földgáz Kísérleti Intézet igazgatója és A. Sztyepanov, a jarosz- lavi Monomer kutató intézet igazgatója Veszprémben megállapodtak a két intézet együttműködésének kiszéle­sítésében. A szovjet és a magyar intézet együttműkö­dését 5 éves szerződés sza­bályozza, s ennek alapján már figyelemre méltó ered­ményeket értek el a benzi­nek ólomtartalmát csökkentő komponensek előállításában. Műtrágya — primőrökhöz Ebben az évben már 150 tonnát állít elő a Péti Nit­rogénművek új műtrágyából, a műkomposztból. A tete­mes mennyiség már lehető­séget ad a nagyüzemi kipró­bálásra Í6. A műkomposzt végső és széles körű „vizsgá­Tegnap délelőtt tartotta ülését a Hazafias Népfront Szolnok megyei Bizottsága, amelyen megtárgyalta a IV. ötéves terv időszakára meg­hirdetett területfejlesztési verseny tapasztalatait és a versennyel kapcsolatos to­vábbi feladatokat. Dr. Bene Zoltán elnöki megnyitója után Csorna Kálmán, a me­gyei tanács tervosztályának vezetője tartotta meg a be­számolóját a területfejlesz­tési versenyről. Bevezetőjében elemezte a tizenhat évvel ezelőtt indult versenymozgalom fejlődését, és az évenként meghirdetett versenyek mozgósító hatását, amelynek eredményeképpen mind többen és többen kap­csolódtak be a város- és községfejlesztési feladatok megoldásába. Például a ko­rábbi években a legtöbb tár­sadalmi munkával a telepü­lések vízhálózatának, vízmü­veinek kiépítéséhez járultak hozzá. Mai feladataink kö­zül elsők közt szerepel a gyermekintézmények fejlesz­tésének társadalmi összefo­gással történő segítése, s er­re — mint arról lapunkban is többször beszámoltunk — igen sok jó példa akadt az utóbbi egy-két évben. A IV. ötéves terv idősza­kában a 3,3 milliárd forint fejlesztési alapból egyebek közt 2400 állami lakás, 400 kórházi ágy, 3000 óvodai A szolnoki Kilián György Repülő Műszaki Főiskolán tegnap került sor a tanévnyi­tóra. A Rákóczi induló hang­jaival kezdődő ünnepségen — melyen részt vett Barta László, a megyei pártbizott­ság titkára — Brassói Tiva­dar vezérőrnagy, főiskolapa­jáhctz” több mint 200 000 fo­rintos támogatást adott az AGROTRÖSZT. A kísérlete­ket a Magyar Vegyipari Egyesülés koordinálja. A sajátos összetételű mű­trágya gyártásánál felhasz­nálják a nitrogén, a foszfor és 'kálium hatóanyaghoz a környéken nagy mennyiség­ben található lignitet is. Így a fontos ásványok mellett az új műtrágya huminsavakat is tartalmaz. A szakemberek elsősorban a primőrök ter­mesztéséhez ajánlják. Egy mondatban — Tegnap Balatonfüreden megkezdődött a KGST vegy­ipari állandó bizottsága biz­tonságtechnikai tudományos tanácsának vegyipari mun­kavédelmi konferenciája. — Gáspár Sándor, a SZOT főtitkára tegnap a SZOT székházában fogadta Romain Vilon Guézo, a dahomey-i szakszervezetek főtitkára ál­tal vezetett delegációt. — A Legfelsőbb Bíróság küldöttsége — dr. Székács Ödön elnök vezetésével — a Csehszlovák Szocialista Köz­társaság Legfelsőbb Bírósága elnökének, dr. J. Ondrejnek meghívására tegnap Prágába utazott. hely, 750 kilométer vízveze­tékhálózat épült. Hogy a ta­nácsi fejlesztési alapot meg­haladó összegű fejlesztésre kerülhetett sor ebben az idő­szakban, ahhoz a csaknem félmilliárd forint értékű tár­sadalmi munka és a helyi vállalatok, szövetkezetek közvetlen anyagi támogatása is hozzájárult. (1974-ben pél­dául a tanácsok 18 millió fo­rint helyi támogatást kap­tak, míg a kommunista mű­szakból befizetett összeg 2 millió forint volt.) A beszámblóban kritikai észrevételként hangzott el, hogy a településeken végzett társadalmi munka értékek közt nagy az aránytalanság. Míg Zagyvarékason az egy lakosra jutó társadalmi mun­ka értéke meghaladta az 1200 forintot, addig Tiszatenyőn ugyanez 21 forint volt. Mind­ezek ellenére megyénk or­szágos szinten Bács-Kiskun mögött a második helyen áll az egy lakosra jutó 331 fo­rint értékű társadalmi mun­kával. A területfejlesztési ver­sennyel kapcsolatos tervek­ről szólva ismertette az elő­adó, hogy a jövő évtől kezd­ve megváltozik az értékelési rendszer, amely újabb, ki­emelt feladatok megoldásá­ra serkenti a helyi tanácso­kat, a lakosságot. így pél­dául magasabb pontszámmal értékelik a beruházások meg­gyorsítása érdekében végzett rancsnok köszöntötte a nö­vendékeket. Tanévnyitó beszédében Brassói Tivadar áttekintette az elmúlt 1974—75-ös tanév legfontosabb eseményeit. Szólt a különféle rendezvé­nyekről, a főiskola és a pol­gári lakosság egyre erősödő kapcsolatáról, s persze min­denekelőtt az oktató-nevelő munka tapasztalatairól. Elmondotta, hogy a Kilián György Repülő Műszaki Fő­iskola rangjához, hagyomá­nyaihoz méltón szerepelt a felszabadulásunk 30. évfor­dulója tiszteletére rendezett díszszemlén, sikeresen ren­dezte meg a tiszthelyettesek avatóünnepségét, a katonai főiskolák kulturális szemlé­jét, s hozzájárult az Ifjú Gár­da Szemle, valamint a TIT nyári, hadtudományi akadé­miája zökkenőmentes lebo­nyolításához. A tiszti és tiszt­helyettes-növendékek részt vettek az őszi betakarítási munkákban, árvíz idején ott voltak a gátakon, számtalan alkalommal segítették a me­gyeszékhelyt és a megyét. Az 1974—75-ös tanévben javul­tak a tanulmányi átlagok, ke­vesebb volt a bukás, mind­emellett a növendékek szép sikerrel szerepeltek a főisko­lák tudományos diákköri ta­lálkozóján is. Az elmúlt tanév s a főis­kola elmúlt huszonöt évében elért eredményeiért a honvé­delmi miniszter az aranyko­társadalmi munkát, a lakos­sági befizetések arányát, a fejlesztési alap teljes felhasz­nálására irányuló törekvése­ket és a gyermekintézmé­nyek fenntartásához való szövetkezeti, vállalati hozzá­járulást. Az új javaslat sze­rint lényegesen emelik a győztesek jutalmazására for­dított összeget is. A városok versenyének első helyezettje például az eddigi 200 ezer helyett 500 ezer forint jutal­mat kap, míg a községek leg­jobbjainak jutalmát 200-ról 350-re, illetve 100-ról 200 ezerre kívánják felemelni. Az új versenykiírásról a me­gyei tanács ülése dönt majd. A beszámolót követő vitá­ban többek közt a múlt év­ben Szolnok városban vég­zett, 32 millió forinton felüli társadalmi munkáról, a terü­letfejlesztési verseny és a tiszta, virágos Szolnok me­gyéért mozgalom összehango­lásáról, valamint az ötéves terv kezdetekor meghatáro­zott társadalmi munka érté­kéről esett szó. Oláh János a HNF megyei Bizottságának titkára hozzászólásában el­mondta. hogy a tervciklus kezdetekor a megyei bizott­ság 160—180 millió forint ér­tékű munkát tervezett, s ezt az értéket már az elmúlt négy év alatt csaknem há­romszorosára teljesítette a megye lakossága, az eddig végzett mintegy 440 millió forint értékű munkával. szorús I. osztályú hajózójel­vény kitüntetésben részesí­tette az intézményt, a KISZ- bizottság pedig elnyerte a KISZ KB vörös vándorzász­laját Brassói Tivadar ezután a most kezdődő tanév feladata­iról szólt majd beszéde vé­gén a szocialita versenymoz­galomban kiváló, s élen járó tiszti és tiszthelyettes-hallga­tókat szakaszokat tüntette id. Az oktató-nevelő munká­ban kitűnt parancsnokok szintén jutalmat vehettek át. Barta László hozzászólásá­ban elmondotta, hogy a me­gyei pártbizottság nagyra ér­tékeli a főiskola sikereit eredményeit. Az itt folyó ok­tató-nevelő munkát áthatja az elkötelezettség, s ennek eredményeként politikailag tájékozott szakmailag kivá­lóan felkészült a mozgalmi munkában jártas tisztek, tiszthelyettesek végeznek év­ről évre. A főiskola tevé­kenysége szerves része Szol­nok életének. A tisztek, a tiszthelyettesek, de a növen­dékek is részt kérnek, részt vállalnak a város, a megye előtt álló feladataik megvaló­sításából — ezt társadalmi munkaakciók, feladatvállalá­sok sora bizonyítja. Mind­ezért — mondotta befejezésül a megyei pártbizottság titká­ra — elismerés és köszönet illeti a főiskola teljes szemé­lyi állományát lijai terrcrperek kezdődnek A japán császár Amerikában (KÜLPOLITIKAI TUDÓSÍTÁSAINK A 8. OLDALON) Elutazott a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsénak küldöttsége A nap híreiből Tanévnyitó a Kilián György Repülő Műszaki Főiskolán

Next

/
Oldalképek
Tartalom